A hungaroszlavisztika műhelyéből

 

      Megjelent Hollós Attila tanár úr bibliográfiai adatokban gazdag könyve Csopey Lászlóról Gogol, Dosztojevszkij,Turgenyev,Tolsztoj műveinek korai fordítójáról.

 

 

 

Kiadja

a Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszéke

és a Veszprémi Egyetem Tanárképzo Kara

Udvari István bevezeto tanulmányával

ISBN 963 9385 64 6

HU-ISSN 1587-0413

 

 

Érdeklődni lehet:hollosati@yahoo.de

 

Emlékezés Csopey Lászlóra[1]

(1856–1934)

 

         A kárpátaljai Ramocsaháza (Romocsevicja) községben 1856-ban született Csopey László szótár- és tankönyvíró, fordító[2]. Apja néptanító volt. Szülőfalujában végzett elemi iskolai tanulmányok után Munkácson és Sárospatakon járt gimnáziumba. A középiskola elvégzése után a budapesti egyetem matematika-fizika szakos hallgatója lett. 1883-ban tanári oklevelet szerzett. Szakjába vágó előadásokon kívül kora neves irodalmárainak, nyelvészeinek (Gyulai Pál, Greguss Ágost ,Heinrich Gusztáv, Budenz József) előadásait is hallgatta. 1879-ben nyert alkalmazást a magyar miniszterelnöki hivatal fordító osztályán rutén-orosz fordítóként, ahol főállásban 1883 szeptemberéig dolgozott, bár a fordító osztálynak továbbra is külső munkatársa maradt. Életének e viszonylag rövid szakaszában intenzíven foglalkozott a ruszin nyelvvel és tankönyvírással. Ezt követően már csak korábbi tankönyvei, tankönyvfordításai újra kiadásával és nagyon ritkán könyvismertetéssel kapcsolódik a ruszin ügyekhez. 1883-tól nyugdíjba vonulásáig, 1929-ig különböző budapesti gimnáziumokban tanított. 1934-ben Budapesten hunyt el.

         Csopey László több lap illetve folyóirat szerkesztője is volt, 1885-ben a Magyar Ifjúság lapját szerkesztette, 1896-tól 1905-ig a Természettudományi Közlöny társszerkesztőjeként ismert. Közel négy évig volt munkatársa a Nemzet című lapnak, ahol főleg oroszországi állapotokat ismertető politikai és szépirodalmi cikkeket közölt. Kiemelkedő érdemei vannak az orosz irodalom magyar olvasókkal történő megismertetésében. Orosz irodalommal kapcsolatos cikkei többségükben fővárosi lapokban, így pl. a Pesti Naplóban, a  Budapesti Szemlében jelentek meg. Első fordítása orosz nyelvből 1878-ban jelent meg az Ellenőr című lapban ahol Gogol: Szorocsineci vásár c. művét tolmácsolta. Jelentősek Gogol, Puskin, Dosztojevszkij, Turgenyev elbeszéléseinek átültetései, melyek közül néhányat Almási László néven publikált[3]. Érdeklődésének középpontjában a természettudományok álltak. A Magyar Királyi Természettudományi Társulat másodtitkáraként több természettudományi tárgyú cikket írt, számos természettudományi művet fordított németből magyarra. Úttörő jellegűek az elektromos elemekről és akkumulátorokról, valamint a világító növényekről írott művei[4].

         Csopey nyelvészeti munkássága tulajdonképpen a Rutén-magyar szótár-ból és az ennek melléktermékeként született „Magyar szók a rutén nyelvben” című dolgozatból áll. Figyelemre méltó továbbá tankönyvírói, tankönyvszerkesztői tevékenysége.

         A Rutén-magyar szótár pályázati munkaként született. A Magyar Tudományos Akadémia 1878. III. 19-én hirdetett pályázatot egy ruszin-magyar szótárra: „Készíttessék egy rutén-magyar szótár, amely a magyar szók és szólások értelmezésében leginkább a magyarországi rutén népnyelvre van tekintettel, s amely az ezen nyelvben elfogadott magyar szókat sem mellőzi.” A pályázaton nyertes szótárnak a Fekésházy díjat tűzték ki[5]. A Magyar Tudományos Akadémia a szótár-pályázat határidejét 1881. december 31-én határozta meg. Csopey szótárának első változata erre az időre készült el. Csopeyn kívül még Mitrák Sándor nyújtott be pályaművet[6]. Csopey szótáráról a Budenz József, Ballagi Mór és Asbóth Oszkár alkotta bírálóbizottság megállapította, hogy az a pályázati szempontokat tekintve sikerültebb, mint a Mitrák Sándor nagyorosz szótára „habár a szótár nem teljes és nem hosszú, szorgos munka eredménye, de megfelel a gyakorlati követelményeknek. A szerző állandóan szem előtt tartja a népi nyelvet, nem orosz szótárt írt, hanem rutén szótárt, magyar nyelve tiszta és pontos[7]. Szótára előszava szerint Csopey eredetileg hármas célt tűzött maga elé. „1./ a rutén szókból lehetőleg teljes gyűjteményt adni 2./ a templomi szláv nyelvből felvenni a leggyakrabban használt szókat, és 3./ több orosz szót is felvenni.” Tekintettel azonban Mitrák orosz-magyar szótárának Ungvárott megkezdett kiadására[8], Csopey csak kevés orosz szót vett fel szótárába, s az előszóban megfogalmazott hármas feladatból csak az első kettő kidolgozására koncentrált. A magyarországi ruszin népnyelv szókincsének összegyűjtéséhez Holovackyj, Miklosich, Lutskay és mások művein kívül felhasználta a Vallás- és Közoktatási Minisztérium által a ruszin népiskolák számára kiadott tankönyveket és a munkácsi egyházmegye által kiadott katekizmust[9]. Az egyházi szláv nyelv szavait a leggyakrabban használt szertartási könyvekből gyűjtötte[10].

         Szótárában Csopey kora tudományos színvonalán álló felosztását adta a kárpátaljai ruszin nyelvjárásoknak. Utal arra is, hogy egyes fogalmakra négy-öt megnevezés, szó is él a ruszinok között. „Ha a hazai ruténjainkkal megértetni akarjuk magunkat, úgy kell írnunk, hogy munkánkban a különböző vidékek azonos szavai jussanak érvényre­, a nagyon is egyéni sajátságok pedig a közös sajátságoknak áldoztassanak fel”. Csopey helyesen konstatálta, hogy Magyarországon tulajdonképpeni ruszin nyelven, azaz népnyelven nem írnak, mivel az értelmiségiek egy olyan műnyelven írnak, melyet az orosszal azonosítanak. Közel 120 év távlatából is azt állapíthatjuk meg, hogy Magyarországon ő kezdett el írni először ruszinul, amikor 1881-től a ruszin nép által is érthető könyveket törekedett írni illetve szerkeszteni.Szótára és annak bevezetője egyrészt e törekvése szerves folytatása, másrészt a magyar államnyelv elsajátításának elősegítését s ruszin társadalom modernizálását is szolgálni kívánta vele. A ruszinok nyelvi-kulturális orientálódásában más állásponton lévő moszkvofilek, közöttük Szilvay Iván, Fenczik Jevhen Csopey szótárát, tankönyveit élesen kritizálták.

Az irodalmi nyelv és a nemzetiségi hovatartozás kérdésében kialakított moszkvofil szemlélet károkat okozott a ruszin művelődésnek és iskoláztatásnak.

         Csopey szótára a ruszin nyelvjárások szókincsének s az ebben a természetes ruszin-magyar népi érintkezés eredményeként bekerült hungarizmusok tanulmányozásának becses forrása lett[11]. A szótárírás során összegyűlt lexikai hungarizmusokat 1881-ben Csopey önálló cikkben tette közzé[12], melyben Csopey elsőként elemezte a kárpátaljai ruszin nyelvjárások lexikai hungarizmusait. Az általa gyűjtött magyar jövevényszavakat tematikai-tárgyköri csoportokra osztotta, vizsgálta a ruszinban hiányzó magyar hangok szubsztiticióját, ráirányítja a figyelmet a kárpátaljai ruszin nyelvjárásokban meglévő magyar eredetű állatnevekre (zoonimákra)[13]. A kutatástörténetben előkelő helyet elfoglaló cikkről Kunos Ignác írt szakszerű ismertetést.

1881–84 között Csopey több tankönyvet írt, szerkesztett kárpátaljai ruszin nyelven, illetve fordított, átdolgozott ruszin népnyelvre. E tankönyvek nyelvi alapját Csopey beregi anyanyelvjárása képezi, azonban tekintetbe vette a korábbi ruszin irodalmi nyelvi hagyományokat is, melyek nyugat-ruszin nyelvjárásokon alapultak. Ezzel magyarázzuk Csopey tankönyveiben található lemkizmusokat, közöttük szlovakizmusokat, polonizmusokat. Csopey tankönyveinek későbbi kiadásaiban nyoma van annak, hogy az akkori szerkesztők a tankönyvek helyesírását, nyelvezetét közelíteni igyekeztek az orosz alapnyelvű irodalmi nyelvhez az ún. jazicsije-he. Szótárához hasonlóan Csopey népnyelvű tankönyveinek helyesírása: etimologiko-fonetikus: megőrzi a szóvégi ъ-t, i, ji hangértékkel használja a -t, melynek funkcióját jelentősen kibővíti; a zárt szótagú o > i, ü, y, ы-t   Ò-val jelöli; a szótagzáró óorosz  l - t  általában v-el adja vissza; alkalmazza a -ґ grafémát; megőrizte az и–ы kárpátaljai ruszin nyelvjárásokban meglévő különbségét, valamint a кы, гы, хы kárpátaljai ruszin hangkapcsolatokat stb. A korabeli galíciai ukrán írásbeliség több helyesírási elemét átvette, de nem alkalmazta, következetesen a fonetikus írásmódot, egyes könyveiben semmilyen helyzetben nem szerepel nála pl. az i betű. Tankönyveiben arra törekedett, hogy azt ne csak a tanítók, de a tanulók is megértsék. Tudatában volt  a jelentős kárpátaljai ruszin nyelvjárási különbségeknek. A hangtanilag különbségek feloldására törekedett az Ò  betűnek az etimologikus és fonetikus elv közötti kompromisszumot jelentő alkalmazásával. A fonetikus elv alkalmázásában talán ő ment legmesszebb Sztripszky Hiador fellépéséig.

         Csopey általában magyar, ritkábban szlovák nyelvből fordította, dolgozta át a ruszin népiskolai tankönyveket. Mivel a nyelvjárási ruszin szókinccsel nem minden esetben tudta visszaadni a fordított könyvek valóságtartalmát, egyfajta nyelvújítást vitt véghez. Az általa alkotott ruszin szavak között sok a tükörszó, tankönyvei szókincsének a műszaki élethez kapcsolódó tárgyköri–tematikai csoportjában pedig sok az idegen szó. A jegyzetekben szemléltetésül 3 részletet mutatok be, melyek a szótárból vett idézetekkel együtt bizonyos képet nyújtanak Csopey nyelvezetéről.

         Újra  visszatérek Csopey értékeléséhez. Említettem, hogy a korabeli, jobbára az egyházi értelmiség köréből kikerülő moszkvofil ruszin intelligencia élesen támadta Csopey azon törekvését, hogy egy népnyelven alapuló irodalmi nyelvet teremtsen a kárpátaljai ruszinok számára. A fonetikus helyesíráshoz közelítő, népnyelvet érvényesítő Csopeynek a századfordulón, de főleg csak az államfordulat után, a Csehszlovákiához tartozó Kárpátalján voltak követői. Részben hozzájuk tartozott Volosin Ágoston is, aki pozitívan ítélte meg Csopey szótárát.Ruszin nyelvtanában s az ehhez mellékelt viszonylag terjedelmes szójegyzékben felhasználta Csopey szótárát is. Szabov(Szabó) Eumen a kárpátaljai ruszin nép szemszögéből károsnak tartotta, hogy Csopey és a jazicsije-ben író kortárs értelmiségei nem találták meg a közös hangot. Éppen ezért kívánatosnak vélte, hogy nézeteik közeledjenek egymáshoz. A moszkvofilek szemszögéből igazságtalan, sértő kritikát fogalmazott meg Csopeyről és tevékenységéről Pavlovics Alekszander neves ruszin költő, aki egyébként számos költeményét népnyelven írta. Orosz nyelvű, kéziratban terjesztett versében Pavlovics Csopeynek nemcsak helyesírását, a népnyelvre irányuló orientálódását, hanem a hungarizmusok használatát is kritizálja[14]. Pavlovics Alekszander verse jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy Csopey felhagyott a ruszinok nyelvére vonatkozó intenzív kutatásokkal és foglalkozásokkal.

         Csopey két világháború közötti megítélése annak függvénye, hogy a róla és munkásságáról véleményt nyilvánító kutató milyen álláspontot foglalt el a ruszinok népi-nemzeti hovatartozásáról, irodalmi nyelvéről. A russzofilek lekicsinyelték vagy elítélték Csopey szótár- és tankönyvírói munkásságát[15], az ukránofilek üdvözölték, hogy Csopey kiadványai a nép nyelvén alapulnak.Az

 utóbbiaknál nem szerepel a russzofilek által hangoztatott abszurd állítás, hogy ruszin népnyelvű tankönyveivel, a ruszin népnyelv használatára buzdító szótárával Csopey a korabeli magyar uralkodó osztályok asszimilációs politikáját szolgálta. Moszkvofil és vulgármarxista álláspontról értékelte Csopey tevékenységét Kárpátalja történetírója Kolomijec szovjet történész, aki a szótárírót a ruszinok magyarosítójának, „a magyar katolikus reakció kárpátontúli kiszolgálójának” minősíti[16]. Több lexikográfia-történeti munka azt emeli ki, hogy Csopey szótára viszonylag jól illusztrálja a  kárpátaljai s ezeken belül főleg a közép-beregi nyelvjárásokat, és ezért értékes forrása a ruszin történeti lexikográfiának.

   Csopey utóélete,életművének jövőbeni megítélése a kárpátaljai ruszin irodalmi nyelv jövőjétől is függ majd.

Az utóbbi években megjelent ,számomra is  elérhető fontosabb kárpátaljai ruszin könyvek adatait ld alább.

Михайло Алмашій – Димитрій Поп –О.Димитрій (Сидор): Русинсько-украйинсько-руськый словарь. Ужгород, 2001.

Бенедек Ш.А.: Русины,  gens fidelissima. Ужгород, 2001.

Юрій Чорі: И днись гоя й завтра гоя. (Обрядово-обичаєва поема). Мукачево, 2002.

Юрій Чорі: Словарь русинського языка. т. І. Д–А. Ужгород, 2003.

Павло Чучка: Вичурки по баранинські. Закарпатська застільна книга у 2-х томах. (том перший і останній). Баранинці Ужгород, 1992.

Василь Фантич: Отцюзнино, русинська, християнська! Ужгород, 1997.

Василь Фантич: Фіглі от дохтора Василя Фантича. Ужгород, 1999.

Владымыр Федынышынець: Рутенійо моя, Рутенійо… Стихы на карпато-рутенському языкови Ужгород, 2001.

Владымыр Федынышынець:Аванте, ґарде модирны стихы на карпато-рутенському языкови. Ужгород, 2002.

Владымыр Федынышынець: Карпато- Рутены у ХХІ сторочі. 2-ое выданя.

Kalendárium 1995 Календарь Культурно-просвітительного Общества им. А.Духновича. ред. С.Броди, В.Сочка Боржавин. Ужгород, 1995.

Kalendárium 1996 Календарь 1996 Общества им. А.Духновича. Ред.: С.Броди. Ужгород, 1996.

Kalendárium 1996/a Наш русинсько-словацькый календарь. Ред.: И.Латко, В.Сочка. Ужгород, 1996.

Kalendárium 2000 Календарь-Альманах. Мілленіум 2000. Ред. Антоній Лявинец. Будапешт, 2000.

Kalendárium 2001 Наш чесько-русинськый календар на 2001 рок. Ред. В.І.Падяк. Ужгород, 2000.

И.Кaлинич: Поетичні искринкы. Хуст, 2000.

Іван Калинич: Сміється Верховина. Хуст, 1996.

Капраль Михаил: Подкарпатское Общество Наук Публикаціи. 1941–1944. Káprály Mihály: Kárpátaljai Tudományos Társaság. Kiadványok. Ужгород, 2002. Második kiadás.

Тамара Керча: Бобалькы из попрём. Ужгород, 1997.

Тамара Керча: Было ци не было. Казкы и гаданкы. Ужгород, 2003.

І.Керча - С.Попович: Материнськый язык. Писемниця русинського языка. Мукачово, 1999.

Kercsa Igor: Mátyás a ruszinok királya. Матяш, король Русинув. Ужгород, 2001. 2. kiadás.

Дмитро Кешеля: Державна копоня, або Листи до пана Презідента. Ужгород, 1993.

Дмитро Кешеля: Госундрагоші. Всякоє-шіліякоє. Ужгород, 1994.  

Иван Меденці: Ты прекрасна, Верховино. Мукачево, 2002.

Дюла Крудій: Наші добрі Русины. З мадярського потовмачив: Іґорь Керча. Едіція Пудкарпатія 5. стишок. Ужгород, 2002.

Шандор Петевфій: Убрані поезії. Потовмачив Славко Слободан. Ужгород, 1998.

Іван Петровцій: Діалектарій або же мила книжочка русинської бисіды у віршах. Ужгород­, 1993.

 

 

 

 

 

 

 

 [1] Csopeyről alapvető könyvet írt Hollós Attila.Vö.Csopey László élete és művei..Dimensiones Culturales et Urbariales Regni Hungariae 5..Nyíregyháza,2003.

[2] Vö. P.R. Magocsi – I. Pop: Encyclopedia of Rusyn History and Culture. Toronto Buffalo London, 2002.64.

[3] Erről bővebben bibliográfiai adatokkal gazdagon illusztrálva ld.Hollós id. mű.

[4] Vö. Csopey László: Elektromos elemek és akkumulátorok. Bp. 1899; Csopey László: A világító növényekről. Természettudományi Közlöny. 1905. 138-157. Ld. még Keller Kondrád: A tenger élete...  ford. Csopey László, Bp. 1987; Krümmel Ottó: Az óceán. ford.: Csopey L.ászló Bp. 1906. stb.

[5] Fekésházyról ld. Pallas Nagy Lexikona VII. 1. Bp. 1894. 1-2.

 

[6] Балецкий Емил: Русское языкознание в  Венгрии. Studia Slavica Hungarica I. (1955) 457-467.

[7] Мокань А.А..: Венгерские заимствования в Мараморошском украинском диалекте Закарпатской области. Рукопись канд.дисс.Тарту, 1966. 29-32.

[8] Балецкий Емил: Краткий очерк русско-венгерской лексикографии. Studia Russica I. (1978) 15-20.

[9] A katekizmus szerzője Kutka János, a 15 kiadást megért mű első kiadása 1801-ben jelent meg Budán. Катехисїсъ малый или наука православно-хсртїанская сокращенная во благочестное воспитанїе юношества дїецесїи Мункачовскїя, составленная въ Оунгварi Въ Будинiградi1801. Az 1801-es katekizmust kulcsmű – fontosságára való tekintettel 1997-ben Nyíregyházán reprintben újra kiadtuk. A Kutka-féle katekizmusban a XVIII. századi egyházi vallásos írásbeliség nyelvezetének minden problémája tükröződik. Visszhangzanak benne De  Camelis, Bizánczy püspökök óukrán irodalmi nyelvű munkáinak kifejezései, ugyanakkor lemérhető benne az is, hogy a ruszinok írásbeliségében a szláv-orosz nyelv szellemében mély archaizálódás ment végbe. Kifejeződik benne a XVIII. századi ruszin írásbeliség lemk színezete is. Ugyanakkor megmutatkozik benne az is, hogy a társadalmi művelődési viszonyok a XVIII. század végére a nyelvjárási különbségek kiegyenlítődése irányába hatottak. Bacsinszky András püspök 1802-ben elrendelte, hogy a kántoroknak kívülről meg kell tanulniuk, továbbá előírta, hogy a katekizmusból házasság előtt az ifjak vizsgát kötelesek tenni. A több kiadást megért, a nép nyelvétől eltérő nyelvezetű katekizmushoz a nép hozzászokott. Vö. Балецкий Э.: Церковнославянский язык и славянские диалекты (на основании карпатских украинских диалектов) Studia Slavica Hungarica XXV (1979) 31–36.

[10] „Слова церкÒвно-славянского языка черпавъ емъ изъ обрядовыхъ книгъ, что майчасто хоснують ся; сяк суть: Евангелие, Апостолъ и Псалтыря.” Х.

[11] Мушинка М.: Листи Володимира Гнатюка до Івана Панькевича (1920–1926). Науковий збірник Музею української культури. т.3. Свидник. 1967. стр. 147, 160,  162, 191, 192, 208.

[12] Csopey László: Magyar szók a rutén nyelvben. Nyelvtudományi Közlemények XVI. (1881) 270-295.

[13] Чучка П.П.: О венгерских антропонимах и зоонимах в украинских говорах Закарпатья. Вопросы финно-угорского языкознания. вып. З. ред. К.Майтинская. Москва, 1965. 169-181.

[14] Vö. Александр Павлович: Избранные произведения. Под общей редакцией И.С.Шлепецкого. Пряшев, 1955. 51-52.

[15] Vö. Стрипский К.: Языкъ литературной традиции Подкарпатской Руси. Ужгородъ, 1930. 8;  Gerovskij G.: Jazyk Podkarpatské Rusi. Ceskoslovenská vlastiveda. Díl III. Jazyk, Praha, 1934. 505-507; Bonkáló Sándor: A kárpátaljai rutén irodalom és művelődés. Pécs, 1935. 52-59; Magocsi Paul: The Language Question Among the Subcarpathian Rusyns. Carpatho-Rusyn Research Center Fairview, New Jersey, 1987. 12-14, 34;  Маґочи П.: Питанє язика медзи подкарпатскима Русинами. Творчосц Х. Нови Сад. 1984. 11-12.

[16] Коломиец Н.Г.: Очерки по истории Закарпатья. Часть вторая. Томск 1959. 225, 233.