Udvari István

 

Sáros vármegyei ruszin falvak elöljáróinak keresztnevei

Mária Terézia korában. Adatok a névdivat kérdéséhez.

 

 

         Sáros vármegyei területe a XVIII. században 3652 km2 volt.  A II. József-féle népszámlálás idején a vármegye 375 települését  130714 személy lakta, akiket 23 044 családban és 18 094 házban írtak össze. A népszerűség akkor 35,7 fő/km volt, vagyis igen alacsony. A lakosságnak több mint 200–500 főt magában foglaló településeken élt.

         A Lexikon locorum 1773-ban 369 településről tudott: közülük 360 falu, 9 mezőváros. A vármegye területén három szabad királyi város volt: Bártfa, Eperjes és Kisszeben.

 

 

Városok

neve

Lakosok

száma

Házak

száma

Családok

száma

 

 

 

Bártfa

 

3753

 

816

 

612

 

 

 

Eperjes

 

5734

 

759

 

1141

 

 

 

Kisszeben

 

2172

 

373

 

493

 

 

         A vizsgált időszakban Sáros vármegye parochái közül 51 volt katolikus, 80 görög katolikus, 9 evangélikus. A szlovák nyelv a megye 233 településén volt uralkodó, a ruszin nyelv 154 községben dominált, a magyar és német pedig 1–1 településen.

         Az úrbérrendezésen (1772–74) átment 371 községből és mezővárosból 108 a makovicai uradalomhoz tartozott, vagyis ebben az időszakban Aspremontüű-birtok volt. (Ezekből több település zálogban volt, pl. Szirmay József kezén 48 település). A sóvári kamarai uradalom 8, a peklini 10 község földesura volt, Kassa város 8, Bártfa 6, Szirmay József 20, a kassai jezsuitárk 5, a Forgách grófok 9, Klobusiczky grófné pedig 13 település felett diszponált.

         Az úrbérrendezés 371 településen történt meg. Mindegyik bevallását csehizált szlovák nyelven, illetve keletüszlovák nyelvjárásban jegyezték le. Hogy a magas számú ruszin falu bevallását is szlovákul írták, annak oka bizonyára az, hogy nem tettek különbséget az összeírók az anyanyelv és a megértett nyelv között[1].

         Az alábbiakban a Sáros vármegyei ruszin falvak elöljáróinak keresztneveit mutatom be. Az úrbérrendezés folyamán a szlovák nyelv alkalmazási köre bővebb volt, mint több más magyarországi nyelvé, megegyezett a német és magyar nyelvek jogkörével[2]. Bár  az összeírók az ún. kilenc kérdőpontra adott válaszokat tartoztak világosan, érthetően, népnyelven lejegyezni és visszaolvasni a jobbágyok képviselőinek, a sárosi ruszin községekben e rendelkezést praktikus okok miatt nem tartották be. Zemplén, Szepes és Ung vármegyék ruszin községeihez hasonlóan a sárosi ruszinok is szlovák nyelvű urbáriumokat és nyomtatott tabellákat kaptak, az előbbiekben a kézzel történt bejegyzések is szlovák nyelvűek. Sáros vármegyében tehát az úrbérrendezés 1772–74 között zajlott. Az úrbérrendező biztosok az 1715-ös összeírás során használt esküformula frissen nyomtatott szövegével frissen nyomtatott szöveggel megeskették a községi elöljárókat (a bírót, 2–5 esküdtet), hogy azok mindennemű „haragot, szeretet” félre téve az igazat vallják, s semmit el nem tagadnak. A kilenc kérdőpontra adott válaszok lejegyzése így a községek elöljáróságának bemondása, bevallása alapján történt. A rendező biztosok az elöljáróság tagjai számára a választ hitelesítették az összeírók által rögzített válaszokat ill. azok valóságtartalmát. Aki nem tudott írni, neve mellé keresztet rakott. A ránk maradt válaszlapok alapján megállapítható hányan tudtak egy-egy község elöljáróságából, tulajdonképpen a korabeli paraszti elitből írni, vagy legalábbis hányan tudták a nevüket leírni[3]. A sárosi ruszin községek elöljáróinak nevét a rendező biztosok vagy írnokaik írtak a paraszti bevallások alá, a községi elöljárók csupán keresztvonással hitelesítették azt. Ennek értékelésénél figyelembe kell azt is venni, hogy a korabeli görög katolikus (ruszin) parochiális kisiskolákban nem a latin ábécét, hanem a cirill azbukát tanították, az összeírók pedig minden bizonnyal latin betűs aláírást kértek a vallomástevőktől. Sáros vármegyében tehát ezért sem tükrözheti pontosan a ruszin lakosság írni-olvasni tudását az a tény, hogy aláírták-e vallomásaikat a megkérdezettek, vagy csak kezük keresztvonásával hitelesítették. Tény az is, hogy a görög katolikus népiskolák száma rendkívül alacsony volt. A községi elöljárók neveit 97 sárosi ruszin falu paraszti bevallásaiból gyűjtöttem ki. A településneveket XVIII. századi formájukban adom meg. A korabeli források szerint, nevezetesen az 1773-as  Lexicon locorum szerint a Sáros vármegyei ruszin községek száma  154. Az általam kiválasztott 97 település többségében ma is ruszin (ukrán) nyelvjárást beszélnek. A községi elöljárók, a paraszti elit nevei, névviselete befolyásolhatták a későbbi korok névválasztását, névdivatját. A keresztnevek forrásainkban vagy kanonizált, hivatalos latin alakban vagy népi, ruszin formában szerepelnek.

         A Sáros vármegyei ruszin és szlovák települések keresztnevei, a vármegye konkrét álrégióiban bizonyára eltérő módon, de szemmel láthatóan hatással volt egymásra. A kölcsönhatás mértékének és mélységének megállapítása külön tanulmányt igényel. A Tabellákba foglalt magyaros alakváltozatok szintén származhatnak a konskriptoroktól, vagy elképzelhető az is, hogy a magyar jobbágyok viselték azokat. Ezt azonban a családnevek csak ritkán támasztják alá. A vizsgált keresztnevek többsége magyar helyesírással került lejegyzésre, de olykor tetten érhető a cseh és latin ortográphia hatása is.

Nevek száma :       37

Névelőfordulások száma :         385

Egy névre eső előfordulások átlaga :   10,26

Az öt legtöbbször előforduló név : Joannes, Theodorus, Michael, Petrus, Georgius.

Az öt legtöbb névváltozatot felmutató név: Georgius, Andreas, Joannes, Mathias, Michael.

Összehasonlításként ismerkedjünk meg más régiók általam feldolgozott névstatisztikai adataival.

 

         A legelterjedtebb ha úgy tetszik, a legdivatosabb Szepes vármegyei gorál (lengyel) férfi keresztnevek: Adalbert, Mátyás, Jakab, Mihály[4].

         A legelterjedtebb Szepes vármegyei német keresztnevek: János, Jakab, Mihály, György, András.

         A legelterjedtebb Zemplén vármegyei magyar keresztnevek: János István, Mihály, András, György.

         A legelterjedtebb Zemplén vármegyei ruszin férfi keresztnevek: János, András, Bazil, Ferenc,  Mihály.

         A legelterjedtebb Bereg vármegyei magyar keresztnevek: János, István, Mihály, András, György.

         Látjuk, hogy a Magyar Királyság északkeleti részében etnikumtól függetlenül a legelterjedtebb név a János volt.

 

Az elöljárók keresztneveit az alábbi Sáros vármegyei ruszin falvak bevallásaiból gyűjtöttem ki.

 

Alsójedlova                                                                  Belejóc

         Fedor Csupin                                                       Ivan Hvozdov

         Vaszil Szemancsin                                                Marko Badnaruw

         Petro Csupin                                                        Jurko Andrasuw

         Hnat Szimocsko                                         Belevezsa

Alsókomárnik                                                             Janoss Semanuv

         Fedor Biszada                                                      Tomko Katanak

         Lesko Luczenko                                                  Vaszily Kupko

         Lukacs Jurcsisin                                                   Mihaly Salavarda

         Andrej Czapko                                                     Vasily Jurissin

Alsómirossó                                                       Benedikóc

         Danko Magnus                                                     Ivan Bereznak

         Fedor Bercsny                                                     Toth Hricz

         Ivan Kicsah                                                          Gordan Jurko

         Sztrembai Jaczko                                                 Szimko Demcsak

Alsóorlich                                                          Biharó

         Ivan Gagan                                                          Jaczko Kosztik

         Ivan Szlepeczky                                                   Ivan Banyitcky

         Ivan Hvaszta                                                        Danyko Bortnyanszky

         Pavel Havris                                                                  Hricz Hafits

Alsópiszana                                                                           Fedor Vaducz

         Ivan Juras                                                   Bodruzsal

         Fedor Verbinszki                                                 Jurko Katsurak

         Havrila Frankuv                                                    Ivan Boksa

         Andrej Czernyinszki                                             Vaszily Hanyiw

Alsópolyanka                                                              Vaszily Szokol

         Jaczko Hudakuv                                         Boglárka

         Fedor Kirják                                                        Vanyo Mokriss

         Fedor Baran                                                                  Szeman Hantsovszky

         Danyko Petro                                                       Georgius Zakutsanszky

Alsószvidnik                                                                Joannes Livovszky

         Jurko Murin                                                Cernina

         Fedor Nebesny                                                    Ivan Tomasuv

         Guzeho Damko                                                    Hricz Piszanszky

         Murin Ivan                                                           Vaszily Sanger

Bajorvágás                                                                           Miczo Tomasuv

         Bazilius Kordjak                                         Cigelka

         Henricus Lutzak                                                   Vaszill Zsakovics

         Petrus Hladis                                                       Michael Haluska

         Thomas Lesskuw                                                 Ivan Sziszak

Balázsvágás                                                                Ivan Zsakovics

         Michael Kravcsik                                        Cigla

         Franciscus Pjata                                                   Michael Gacsala

         Joannes Geczy                                                     Ivan Hnatuv

                                                                                     Andri Janos

Csarnó                                                               Fias

         Stefan Korba                                                       Lukacs Szendera

         Gmitro Koszt                                                       Ivan Feczkanin

         Lesko Kaptsos                                                     Mikuluv Stefan

         Michael Hoderman                                               Ivan Zubacs

Csircs                                                                 Fricska

         Michael Gajdoss                                                  Feczko Ogenko

         Joannes Soltisz                                                    Ivan Bobak

         Joannes Simoch                                                   Michael Hudak

         Michael Kulik                                                       Ivan Hnatko

         Ladislaus Gladics                                       Gavranec

Dobroszlava                                                                Michael Popovics

         Lesko Sosztko                                                     Petro Lelyo

         Petro Hnatko                                              Geralt

         Leszko Vaszilinko                                                Marko Ivan

         Ivan Vaszilinko                                                    Olyejar Janko

Dubova                                                                        Valyko Ivan

         Gžama Ivan                                                         Janosuv Onda

         Prastkuv Ivan                                             Henig

         Adamuv Ivan                                                       Lukacs Dujcsak

         Zichala Stefan                                                      Ivan Jaczecsko

         Jasuv Ivan                                                            Petro Varcholik

Feketekút                                                                    Mikula Borodács

         Ladislaus Dulija                                                    Vasko Bzina

         Nicolaus Koptsak                                       Hrabovcsik

         Franciscus Bjelka                                                 Petro Guvlyow

         Franciscus Lesskuw                                             Maczko Bodnar

Felsőmirossó                                                               Ivan Onduv

         Ivan Jurcsisin                                                       Andri Szimko

         Fedor Kravecz                                            Hradiszka

         Ivan Czuczik                                                        Jaczko Resovszky

         Steffan Jasznicza                                                  Ivan Manyik

Felsőorlich                                                                   Jura Vibranyecz

         Solteszuv Stefan                                                  Petro Pribula

         Mikula Szaszara                                          Hromos

         Jurko Czachajlov                                                  Nicolaus Fedus

         Janko Kudlancsin                                                 Petrus Piszte

Felsőszvidnik                                                              Joannes Kocsis

         Jaczko Hnatisz                                            Hunkóc

         Szimko Kusnir                                                     Vaszily Duda

         Jurko Hanasz                                                       Fedor Duda

         Michal Korotky                                                    Jaczko Skarupa

Felsőtvaroszca                                                            Simko Skarupa

         Lesko Szokol                                             Jurkóvolya

         Maczko Telepi                                                     Andujov Kusma

         Danko Balastyak                                                  Ihnat Chuj

         Andri Babek                                                        Jurko Varchuv

                                                                                     Andri Bors

Kapissó                                                               Krajnacsarnó

         Mikula Maczkuw                                                  Jaczko Harajda

         Gmitro Gorum                                                     Duczak Ivan

         Ivan Guzsa                                                          Mikula Harajda

         Fedor Pajkos                                                       Jaczko Gmitruw

Kecskóc                                                             Krajnapolyanka

         Mikula Oszelyka                                                   Ivan Ivanisin

         Hnat Kuzemka                                                     Fedor Orestsak

         Lesko Adamuw                                                    Petro Fetzilyak

         Panyko Oszelyka                                                 Vaszily Steczik

Kerelrét                                                             Kurimka

         Thomas Matichanyin                                            Ivan Sztubka

         Tomkuv Jaczko                                                   Paulissin Michal

         Michály Leskuv                                                    Baliga Ivan

         Kupecz Marczin                                                   Michol Ivan

         Sztach Petro                                                        Kurova

         Veliky Marczin                                                     Vaszil Szonics

Kijó                                                                             Jaczko Hoszcz

         Elias Krajnyak                                                      Kundrat Gorzan

         Georgius Dinisz                                                   Ivan Kenik

         Daniel Dinisz                                                        Stefan Ujaczky

         Simeon Kiszela                                           Ladomér

Komlós                                                                        Mateg Juhaszcsik

         Hricz Grinjo                                                         Jurko Burjak

         Petró Degyuv                                                       Timko Skurla

         Stefan Jarocsak                                                    Jurek Damko

         Ivan Hudak                                                 Lagno

         Gyurko Kucsecska                                                        Feczko Timcsisin

Korejóc                                                                       Michael Szorocsinszkj

         Timko Szorotsinszky                                           Petrus Naczin

         Ivan Lacza                                                           Stephanus Czomplyak

         Ivan Szagan                                               Lipnik

         Pavel Hantsin                                                       Andreas Hardony

Kökény                                                                        Valentinus Bartko

         Fedor Hlavaty                                                      Mihail Kocsun

         Lyesko Zecz                                                        Franciscus Semanun       Onofrej Janko                                               Lipova

Körösfő                                                                        Andreas Holub

         Tyuhot Vasko                                                      Danko Homza

         Fucsko Fedor                                                      Petro Zavodny

         Bacsa Vasko                                              Litinye

         Bacsa Janko                                                                  Matthias Barczisin

Krajnabisztra                                                              Joannes Krajnyak

         Ivan Pula                                                             Andreas Farkas

         Fedor Faczak                                                       Vasko Hrubcsak

         Lesko Czapko                                                     Adamus Csornyak

         Ivan Szalej                                                           Andreas Borodacs

Livó                                                                    Ondavka

         Lesko Maczkanics                                               Ivan Kurimszky

         Lesko Maczko                                                     Andrij Porandits

         Szeman Molcsan                                                  Vaszily Kalina

Luko                                                                            Lesko Feczenko

         Petrus Volcsko                                           Orló

         Jaczko Lubowcsak                                                        Vaszko Szavcsak

         Martinus Hruszt                                                   Gregor Kurucz

         Martinus Karafa                                                   Joannes Timocskuo

Matiszova                                                                    Joannes Thuroczy

         Stephanus Lukacsuv                                   Oroszpeklin

         Mathias Virosztko                                                Kendicsky Mihály

         Vasko Malaszt                                                     Kendiczky Mattyás

         Stephanus Markuv                                               Soltisz Mihály

Medvedza                                                                    Hriczissin Gyura

         Hritz Ratsko                                                        Oroszvolya

         Stefan Szinyar                                                      Georgius Kolczun

         Michal Obletyila                                                   Simeon Prokop

         Ivan Dubovszky                                                   Demetrius Kolczun

Mérgeska                                                           Porubka

         Lukacsin Iván                                                      Reska Gyura

         Petrigala Onder                                                    Benka Michaly

         Ihnat Petrigala                                                      Vdovin Gyura

         Drimak Matyi                                                       Tomko Istok

Mirolya                                                              Prikra

         Petro Katsan                                                        Lukacs Sturak

         Lesko Lazur                                                                  Andrij Blicha

         Ivan Csuborka                                                     Vaszily Blicha

         Stefan Koretsko                                                   Hricz Blicha

Mlinaróc                                                            Rákóc

         Andri Hajduk                                                       Lukacs Mali

         Stefan Hlivjak                                                       Hutnik Ivan

         Lukacs Szicsov                                                    Vasko Mali

         Sztach Hricz                                                        Fedor Zajacz

Niklova                                                              Regettő

         Ivan Maszicza                                                      Hricz Leba

         Ivan Maszicza                                                      Steffan Turok

         Ivan Vancza                                                         Michal Zsamba

         Jaczko Baka                                                                  Hricz Snajder

         Lukats Polyak                                             Rencsisó

Obrucsnó                                                                     Fedor Kolczun

         Michail Varhol                                                     Vanyo Lukacsuv

         Jatzko Skrok                                                        Georgius Vancsuw

         Matzko Zaklopka                                                 Petrus Jurkuw

Ressó                                                                           Stelbach

         Michael Tomko                                                    Michael Klinga

         Feczko Gnaj                                                                  Andreas Duda

         Fecsus Danyko                                                    Gregorius Spok

         Joannes Novak                                                     Matthias Hromij

Rosztoka                                                           Sznakó

         Ivan Dolchonszky                                                Sandalik Jurko

         Fedor Badaj                                                         Mikuluv Timko

         Andrej Feczenko                                                 Koltko Jura

         Ivan Popovics                                                      Feczko Csismar

Rovna                                                                 Sztarina

         Vaszily Holodnya                                                 Feczko Csabra

         Stach Ichnat                                                                  Koscso Stegena

         Hricz Jaczkov                                                      Lesko Filya

         Mazur Michal                                             Sztrocsin

         Tics Stefan                                                          Petro Szotak

Sarbó                                                                           Lazuruv Ivan

         Petro Dirczo                                                                  Piovarnyik Onda

Sásova                                                                         Jura Viszokay

         Laszlo Andriovszky                                    Szvidnicska

         Ferencz Lipka                                                      Hricz Pisko

         Gregor Sztolyar                                                   Lisko Padvaj

         Janoss Velyky                                                      Danko Kandravi

Scsavnik                                                            Szucha

         Lesskuv Fedor                                                     Andrij Szusko

         Bobko Stefan                                                       Petro Szusko

         Vaszkuv Michal                                                   Ivan Szluk

         Petro Chila                                                           Vaszily Szusko

Semetkóc                                                           Szulin

         Krutila Szeman                                                     Joannes Burik

         Fedor Hruby                                                                 Andreas Burik

         Petro Jurasko                                                       Gregorius Hriczenkuw

         Fedor Krutila                                              Ujak

Som                                                                             Adamus Kravecz

         Joannes Szedlak                                                   Jaczko Dornyics

         Michael Hlohaza                                                   Petrus Fedorko

         Petrus Bzdej                                                                  Szeman Liszcsisin

         Andereas Peregsin                                      Vagrinec

Stefuró                                                                         Petro Jurecskov

         Szkladeny Danko                                                 Klem Ivan

         Petrusanyin Fedor                                                Szemcsak Ivan

         Bacskovszky Fedor                                    Valykóc

         Pokaty Ivan                                                         Paratyik Péter

         Szkladeny Lukacs                                                Parak Fedor

                                                                                     Olexuv Onda

                                                                                     Ivanyisin Miso

Vapenik                                                              Vladicsa

         Marko Leskuv                                                      Michal Muhl

         Ivan Riskuv                                                         Fedor Dolhomadik

         Vaszily Majda                                                      Fedor Muhl

         Ivan Michalyiszko                                                Jaczko Bejda

Váradka                                                            Zsetek

         Michal Roszolya                                                  Jancsuscso Danko

         Danko Vaskuw                                                    Tepaj Janko

         Lukacs Vaskuw                                                   Ragyak Jaczko

         Fedor Vancza                                                      Kaluzcsin Janko

Vargony

         Mikita Pekar

         Soltisz Janos

         Kmecz Gyura

         Rusznak Istok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fenti községek bevallásainak aláírásaiban a következő nevek, illetve névváltozatok szerepelnek*.

 

Adamus

1

Franciscus

4

Lescus

 

Paulus

 

 

1

 

4

Lesko

14

Pavel

2

 

Andreas

 

7

 

Gabriel

 

 

14

 

2

Andri(j)

8

Havrila

1

Lucas

 

Petrus

7

Andrej

3

 

1

Lukacs

9

Petro

17

Onda

3

 

 

 

9

Peter

1

Onder

1

Georgius

4

Marcus

 

 

 

 

22

Jurko

10

Marko

2

 

 

 

 

Gyura

4

 

2

Simeon

2

Basilius

1

Jura

3

 

 

Szeman

4

Vaszily

15

Gyurko

1

Martihus

2

Szimko

2

Vasko

6

Jurek

1

Marczin

1

Simko

1

Vaszko

1

Ferenc

1

 

3

 

9

 

23

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

Mathias

3

Stephanus

3

Condradus

 

Gregorius

2

Maczko

3

Stefan

13

Kundrat

1

Hricz

11

Matyi

1

Istok

2

 

1

Gregor

2

Matej

1

 

18

 

 

 

15

Matyas

1

 

 

Constantinus

 

 

 

 

9

Theodorus

 

Koscso

1

Henricus

1

 

 

Fedor

26

 

1

 

1

Michael

 

Feczko

5

 

 

 

 

Michal

11

 

31

Cosma

 

Ignatius

 

Mihaly

5

 

 

Kuzma

1

Ihnat

3

Michail

2

Thomas

2

 

1

Hnat

2

Miso

1

Thomko

1

 

 

 

5

 

28

 

3

Damianus

 

 

 

 

 

 

 

Damko

1

Jacobus

1

Nicaetas

 

Thimotheus

 

 

 

Jaczko

16

Mikita

1

Timko

3

Daniel

1

 

 

 

 

 

 

Danko

10

Joannes

11

Nicolaus

2

Valentinus

1

 

11

Iván

60

Mikula

5

 

1

 

 

Janko

5

Miczo

1

 

 

Demetrius

1

Janos

3

 

8

 

 

Gmitro

2

Vanyo

2

 

 

 

 

 

3

 

81

Onufrius

 

 

 

 

 

 

 

Onofrej

1

 

 

Elias

1

Ladislaus

3

 

1

 

 

 

 

Laszlo

1

Panthaleimon

 

 

 

 

 

 

4

Panyko

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Nevek

 

 

Névelőfor-

dulások

száma

 

 

 

%

 

 

 

Nevek

Névelőfor-dulások

száma

gyakoriság

szerint

 

 

%

Adamus

1

0,26%

 

Joannes

81

21,04%

Andreas

22

5,71%

 

Theodorus

31

8,05%

Basilius

23

5,97%

 

Michael

28

7,27%

Condradus

1

0,26%

 

Petrus

25

6,49%

Constantius

1

0,26%

 

Georgius

24

6,23%

Cosma

1

0,26%

 

Basilius

23

5,97%

Damianus

1

0,26%

 

Andreas

22

5,71%

Daniel

11

2,86%

 

Stephanus

18

4,68%

Demetrius

3

0,78%

 

Jacobus

17

4,42%

Elias

1

0,26%

 

Gregorius

15

3,90%

Franciscus

4

1,04%

 

Lescus

14

3,64%

Gabriel

1

0,26%

 

Daniel

11

2,86%

Georgius

24

6,23%

 

Lucas

9

2,34%

Gregorius

15

3.90%

 

Mathias

9

2,34%

Henricus

1

0,26%

 

Simeon

9

2,34%

Ignatius

5

1,30%

 

Nicolaus

8

2.08%

Jacobus

17

4,42%

 

Ignatius

5

1,30%

Joannes

81

21,04%

 

Franciscus

4

1,04%

Ladislaus

4

1,04%

 

Ladislaus

4

1,04%

Lescus

14

3,64%

 

Demetrius

3

0,78%

Lucas

9

2,34%

 

Martinus

3

0,78%

Marcus

2

0,52%

 

Thomas

3

0,78%

Martinus

3

0,78%

 

Thimotheus

3

0,78%

Mathias

9

2,34%

 

Marcus

2

0,52%

Michael

28

7,27%

 

Paulus

2

0,52%

Nicaetas

1

0,26%

 

Adamus

1

0,26%

Nicolaus

8

2,08%

 

Condradus

1

0,26%

Onufrius

1

0,26%

 

Constantinus

1

0,26%

Panthaleimon

1

0,26%

 

Cosma

1

0,26%

Paulus

2

0,52%

 

Damianus

1

0,26%

Petrus

25

6,49%

 

Elias

1

0,26%

Simeon

9

2,34%

 

Gabriel

1

0,26%

Stephanus

18

4,68%

 

Henricus

1

0,26%

Theodorus

31

8,05%

 

Nicaetas

1

0,26%

Thomas

3

0,78%

 

Onufrius

1

0,26%

Thimotheus

3

0,78%

 

Panthaleimon

1

0,26%

Valentinus

1

0,26%

 

Valentinus

1

0,26%

Összesen :

385

100,00%

 

Összesen :

385

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

Névváltozat

 

 

Névváltozat

száma

 

 

%

 

 

Ivan

60

15,58%

 

 

Fedor

26

6,75%

 

 

Petro

17

4,42%

 

 

Jaczko

16

4,16%

 

 

Vaszily

15

3,90%

 

 

Lesko

14

3,64%

 

 

Stefan

13

3,38%

 

 

Michal

11

2,86%

 

 

Joannes

11

2,86%

 

 

Jurko

10

2,60%

 

 

 

A tíz leggyakoribb névváltozat, a Sáros vármegyei ruszin községek

elöljárói körében  s %-os arányuk a névelőfordulások összességéhez

képest (1772-73)

 

 

 

        

          

 

 [1] Vö. Udvari I.: Adatok Hegyalja és a zempléni szlovák valamint ruszin falvak kapcsolatainak történetéhez. Bencsik J. – Viga Gy. (szerk.): A hegyaljai mezővárosok történeti néprajza. I. Miskolc, 1988. 48–60.; Vö. Udvari I.: Mária terézia korabeli Szepes és Zemplén vármegyei szlovák nyelvű bevallások lexikai hungarizmusai. Nemzetközi Szlavisztikai Napok II. szerk.:  Gadányi K. Szombathely, 1988. 429–411.

[2] Részletesebben ld. Udvari István – Viga Gyula: A javak cseréje, munka és vándorlás Sáros megyében a 18. Század közepén. Népi társadalom. A Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatóintézetének Évkönyve. XVII. Bp. 1993. 165-200.

[3] Vö. Benda Kálmán: A felvilágosodás és a paraszti műveltség a XVIII. századi Magyarországon. Valóság. 1976. 4. sz. 54-61. old.

[4] Vö. Udvari I.: Szepességi szlovák községek elöljáróinak keresztnevei Mária Terézia korában. Nagy László Kálmán (szerk.): Lengyelek – magyarok – szomszédaik. Tanulmányok a KLTE Lengyel Nyelv és Irodalom Tanszéke 1994. október 25-26-án rendezett konferenciájának anyagából. Debrecen, 1994. 139-166; uő.: XVIII. századi adatok a szepességi gorálok névszótárához. In.: Banczerowski Janus (szerk.): Polono-Hungarica VII. Budapest, 1995. 154-168.; uő.: Zemplén vármegyei szlovák községek elöljáróinak keresztnevei Mária Terézia korában. (1772). Vizsgálódások a névdivat körében. Studia Slavica Savariensia Szombathely, 1994. 2. 52-69.

* A névváltozat után található adat előfordulásának számát jelzi.