Az alsó-szabolcsi vagy hajdúdorogi esperesség levéltáráról

 

 

         A Magyar Görög Katolikus Egyház levéltári anyagai[1] között becses helye van a Vasvári Pál szülőfaluját, Büdöt[2] is magában foglaló  alsó-szabolcsi vagy hajdúdorogi esperesség levéltárának, mely a Görög Katolikus Püspöki Levéltár legrégibb fondját alkotja. Az irattárat Bányay Antal[3] alsószabolcsi vagy dorogi esperes, majd Szabolcs vármegye és a Hajdú kerület főesperese rendezte 1819-ben, amikor az iratokat kronologikus elv szerint fasciculusokba szedte és numerizálta, majd ábécé rendben inventarizálta. Tárgyi, tárgyköri csoportokat nem alakított ki. A repertórium címe magyar fordításban így hangzik:

A dorogi esperesi levéltár repertóriuma. 1562-1819. Készült az 1819. esztendőben.

            A kéziratos repertórium 48 megsárgult, foltos, kopott, helyenként sérült, tintafoltos lapot tartalmaz, egy kéztől, Bányay Antaltól. Hossza: 33 cm; szélessége: 27 cm. Bányay Antal repertóriumát egészen 1826-ig sajátkezűleg bővítgette, pótolgatta az esperesi hivatala gyakorlása során keletkezett újabb és újabb dokumentumok feltüntetésével. A repertórium 1998-ban a Magyar Országos Levéltár restaurátor műhelyében került restaurálásra.

Külön kutatást érdemelne mi ösztönözte Bányay Antalt az irattár rendezésére, és a repertórium fáradtságos munkát igénylő összeállítására és lelkiismeretes, folyamatos kiegészítésére. Elképzelhető, hogy felsőbb, egyházmegyei utasításra tette. Valószínűnek tartom azt is, hogy esperesi és tanfelügyelői feladatai hatékonyabb végzésétől vezettetve végezte el az irattár rendezését. Nem zárható ki Kazinczy Ferenc hatása sem, aki Sátoraljaújhelyen  1815-1831  között Zemplén vármegye levéltárát rendezte[4].  Bányay neveltetését, körültekintő hajdúdorogi egyházigazgatási tevékenységét, nyelvi gyakorlatát ismerve azt valószínűsíthetem, hogy az esperes felismerte a hajdúdorogi parókián addig összegyűlt iratállomány páratlan értékét és  jelentőségét a magyar görög katolikus közösség történelme számára, s belső meggyőződésből vezéreltetve végezte el a nem kis fáradalmat és figyelmet kívánó munkát, majd annak folyamatos pótlását. Bárhogy is történt, tény, hogy a hazai görög katolikus parókiák története szempontjából nagy értéket hagyott ránk. A  repertórium  hely-és névmutatóval a Görögkatolikus Püspöki Levéltár kiadásában 1999-ben magyar fordításban is megjelent.[5]

            A Bányay-repertórium ugyan számos országos jelentőségű levéltári forrást is jelez, a hajdúdorogi levéltári fond fő értékét egy részről mégis abban látom, hogy a magyar görögkatolikusság történetében meghatározó szerepet játszó hajdúvároshoz és a Vasvári Pál szülőfaluját, Bűdöt  is magábanfoglaló dorogi külhelynökség közvetlen előzményét képező egyházigazgatási egységhez kapcsolódik. A fond különleges forrásértékét más részről az adja, hogy belőle gyönyörűen kirajzolódik, hogy a XVIII-XIX. században, hogyan működött az akkor joghatóságilag 10-13 vármegyére kiterjedő, mintegy hatvan esperesi kerületre tagolódó munkácsi dioecesis, hogyan szervezték meg a püspökök az esperességek irányítását..

            Az esperesi irattárak anyagának kialakulása szoros összefüggést mutat az esperesek jogkörével és funkcióival,  továbbá az esperesi kerületek kiterjedésével. Esetünkben tekintetbe kell azt is venni, hogy Hajdúdorog, a munkácsi püspökségbe történt XVII. századi fokozatos integrálódása óta az egyházmegye legnépesebb egyházközségét és egyik legjelentősebb vidéki igazgatási központját alkotta[6].  A hajdúdorogi fond így tehát becses forrása a hajdúsági, s az alsószabolcsi görög katolikus parókiák és iskolák történetének[7].

            A XVIII. század közepétől Szabolcs vármegye görög katolikus parókiái egyházigazgatásilag két esperesi kerülethez tartoztak: a gyulajihoz és az alsó-szabolcsihoz vagy dorogihoz. Az utóbbi joghatósága a vármegye dadai és nádudvari járásaira, továbbá a Hajdú kerületre terjedt ki. Az irattárból nyomon követhető az egyházigazgatási határok változása is:  1805-ben létrejött Szabolcsban a kállói esperesi kerület, 1821-ben pedig a tímári és a karászi[8].

            Az esperes /vicearchidiaconus/ az általa adminisztrált esperesi kerületben tulajdonképpen a püspök helyetteseként tevékenykedett. Feladata volt felügyelnie a kerületébe tartozó parókiákra és kántortanítókra mind vallási, mind iskolai és vagyoni tekintetben. Bizonyos időnként tartozott azokat meglátogatni. E canonica visitatiok fontos forrásai a parókiatörténetnek. Évente kétszer megszervezte és levezette a kerületi zsinatokat, első fokon intézte a hívek és lelkészek között felmerült problémákat. Fontosabb kérdésekben közvetítette a levelezést a lelkészek és a püspöki kancellária között. Az esperes közreműködését nem nélkülözhették a vármegyei tisztviselők sem[9].  Az esperes feladatköréből adódóan hivatali kapcsolatban volt tehát egyházi feletteseivel, lelkész kollégáival, a hívekkel, a vármegyei hatóságokkal, a Hajdú kerület kapitányával, Hajdúdorog hadnagyával stb.

            A hajdúdorogi fond elsőrangú forrása a magyar görög katolikus egyházi hivatali írásbeliség történetének is. A munkácsi püspökségben a liturgia nyelve ekkor az egyházi szláv és román nyelv volt, a magyar nyelv csupán a prédikációkban, a keresztelés, a temetés stb. során érvényesült. Az egyházmegye hivatali nyelvei pedig a rutén és a latin nyelvek voltak. Izgalmas a dorogi iratállomány nyelvezetének kérdése, melynek megítélésénél tekintetbe kell venni azt, hogy egy túlnyomórészt ruszin hívekből álló egyházmegye, zömben magyar népességű esperességéről van szó. A magyar görög katolikus népesség egyházi-vallásos élete, művelődése, iskoláztatása azonos keretekben folyt a ruszinokéval. Az esperesség papjai általában három, nem ritkán négy-öt nyelvet ismertek. A püspöki körlevelek latin vagy rutén nyelvűek voltak, az ezek alapján szerkesztett dorogi esperesi körlevelek között a XIX. század elejétől találunk magyar nyelvűt az elsőt Kritsfalussy Jánostól.  Az ő és utóda, Bányay Antal esperesi működése idején a magyar nyelv egyházi hivatali funkciójának bővülése figyelhető meg. Az esperesek a vármegyével, a Hajdú kerülettel latin, esetenként magyar nyelven, Hajdúdorog város hadnagyával, magistrátusával, s communitásával magyarul leveleztek, az egyházi főhatóságokkal és a papsággal a XIX. század első évtizedéig latin és rutén nyelven, azt követően magyarul is leveleztek.

            A hajdúdorogi fond az életrajzi kutatások szempontjából sem lebecsülendő. A  kegyúri jogokat gyakorló hajdúváros csak magyarul jól tudó, s ezen felül a hungaro-rutén parókiára csak nőtlen papot fogadott. A régi hajdúdorogi esperesi fond jelentőségét növeli, hogy az itt működő esperesek közül  a püspöki székbe emelkedett Bacsinszky András, Tarkovics Gergely[10]. Kopcsay János, teológiai professzor, szemináriumi prefektus lett. Évekig Hajdúböszörményben működött Csurgovics János vikárius. A Szatmár vármegyei Nagykárolyból áthelyezett Kritsfalussy János öccse, a liturgiafordító Kritsfalussy György[11] révén Ungvárhoz kapcsolódott szorosabban, a Sáros vármegyében született Kopcsay Jánosnak  pedig a bácskai görög katolikusokhoz volt kötődése az ott működő testvére és unokaöccse révén. A hajdúdorogi fondban számos forrás világítja meg Vasvári (Fejér) Pál, 1848-49 hősének családi kapcsolatait[12]. Vasvári Pál apját Bányay Antal esperes helyezi el a büdi parókiára, majd Hajdúböszörménybe parókusnak.  Hajdúvárosban  eszmélkedett tehát az ifjú Vasvári Pál, s itt végezte elemi iskoláit is. Vasvári Pál keresztapja, Lupess István, 1821-ig a dorogi esperességbe tagolódó Timár község parókusa is beírta nevét a magyar művelődéstörténetbe: Aranyszájú Szent János liturgiájának első teljes fordítása az ő másolatában őrződött meg[13].

Azzal összefüggésben, hogy a szóban  forgó időszakban a népességösszeírás a lelkészek  közreműködésével történt, a hajdúdorogi provinenciájú iratállományban számos conscriptio animarum lélekösszeírás és egyéb statisztikai forrás  található, melyek nemcsak a történeti demográfia kitűnő forrásai, hanem szemléletesen megvilágítják a korabeli népszámlálás mechanizmusát is. /Helytartótanácsi rendelet à püspöki kancellária à püspöki körlevél à esperesi körlevél à lelkészek adatszolgáltatása à esperesi összesítés à járási, szolgabírói összesítés à vármegyei összesítés à felterjesztés a Helytartótanácsnak.

A szóban forgó időszakban az iskolai oktatás szorosan kapcsolódott az egyházhoz, így a szóbanforgó levéltári fond valóságos kincsesbányája az iskolatörténeti kutatásoknak.

            A hivatalos iratokon kívül olykor teológiai-filozófiai dolgozatok, költészeti alkotások is megőrződtek a régi hajdúdorogi fondban[14].

            A hajdúdorogi provinenciájú levéltári fond a Görög Katolikus Püspöki Levéltárban méltó elhelyezést nyert. Kívánatos lenne, ha a folyamatban lévő korszerű feldolgozásába bevonnák a Hajdúdorogról Nyíregyházára átszállított, körülbelül az 1830-as évektől a dorogi külhelynökség létrejöttéig  (1873)  terjedő időszakban keletkezett, s 1950 körül évenként csomókba kötött, de számozatlan irategyüttest is. Ezzel a hajdúdorogi püspökséggel megegyező nevű esperesség iratállományának egésze méltó helyre együvé kerülne, s szakszerű feldolgozást nyerne.

Az elmondattak szemléltetésére és a kiváló Bányay Antal esperes, levéltáralapító előtt tisztelegve ide vonatkozó fejtegetéseinket egy körlevelének közzétételével zárjuk.

 

 

 

 

FÜGGELÉK[15]

 

Tisztelendő Parochus Urak !

 

            Minekutánna a mi Kegyes Püspökünk Eő Nagysága[16] negyed napos hideglelésétől a mi örömünkre szerentsésen megszabadult volna, főbb gondját Megyéje kormányozására forditván, azon rendeléseket és Statutumokat, mellyek a’ meghólt és boldog emlékezetű Püspökeink, és Káptalanyi Vicariusaink[17] által a Megyénk jovára hozattattak, megerősíteni kivánta, a’ amint is az ide zárt kegyes levelének pontyában megerősiti.

            A’mit midőn Tisztelendő Uraságtokkal hivatalosan közölném; közönséges őszi gyűlésünket most folyó October Hónap  20-kára az új Kalendáriom szerint, vagyis a régi szerint 8-dik Octoberre Szent Pelagius napjára itten Dorogon magunkhoz rendelem, egyszersmind Tisztelendő Uraságtokat hivatalosan kérem, hogy most ugyan a Gyülés alkalmatosságával, másszor pedig jövendőben mindenkor, minden currentalis nélkül October 15-dik Napjáig e következőket a Vice Esperesti Hivatalhoz okvetlenül elküldeni ne terheltessenek. Nevezetesen:

            1-ör Az úgy nevezett Summaria Conscriptiót, melynek formája az A. betű alatt ide rekesztett Tábla.

            2-or Az úgy nevezett Religionaria Táblát, mellyett a B. alatt való forma mutat.

            3-or. A Templom számadásait, mellyeknek módját  C. betü alatt ide rekesztek és pedig  1-a Nov: 1817. Usque ultimam 8-br 1818[18].

            4-er. Az Özvegy Papnékról és Papok Árváiról való Tabellaris Tudositást, a Méltóságos Püspök Eő Nagysága Parantsolattya szerént.

            Mivel pedig a legújjabb Rendelések szerént az Esperesti Hivatalnak szoros kötelességében állana a Járásban lévő Nemzeti Oskolákról a Felsőségnek Tudósitást tenni, és pedig Esztendőnként két izben a probatételek elvégezése után; ugyan azért már most, jövendőre nézve is, azt is kikérem Tisztelendő Uraságtoktól, hogy ezen parantsolt informatiókat esztendőnként kétszer, úgymint: Április 15-dik és September 15-dik Napjáig hozám okvetlenül által küldeni el ne múlassák, ut sub D.

            Végtére pedig: mivel a Templom és Parochia mind külső, mind belső mivoltát Püspökünk Eő Nagysága tudni és esmérni kivánná, ugyan azért Tisztelendő Uraságtok ezen Inventariumokat külön-külön illyen Titulus alatt: 1.o Inventarium Appertinen-tarium et Supellelectilium  Ecclesiae[19]; és 2.o Inventarium Appertinentarium et Supellelectilium Parochiae[20] a legközelebb tartandó Gyülésünkre elhozni ne terheltessenek. Egyébb eránt.

            Nem kétlem, hogy Tisztelendő Uraságtok a Matricat[21] és Protocollumokat[22] már eddig is szorgalmatosan irni és iratni el nem múlatták; ha mindazonáltal találkozna egy némely a’ki ebben hátra maradott, azt baráttságosan kérem és intem, hogy a’mit elmulasztott, helyre hozni iparkodjon; egyébb eránt előre is engedelmet kérek, ha a’ Statutomok és Eő nagysága privát Instructioji is az ollyanoknak kedvetlen következést szülnek azonnal azon Visitális után, mellyet a’ közgyülésünknek végével elkezdeni Isten segítségével szándékozok.

            Nehogy pedig ezeket, mellyeket hivatalom mostan megkiván, többször megújjitani kéntelenittesek egész bizodalommal ’s egyszersmind hivatalosan kérem Tisztelendő Uraságtokat, hogy ezen Currensemet a hozzá tartozandó Formulákkal együtt jövendőbéli utasítás végett Protocollumba beirni méltóztassak. A’ Tabelláknak tudniillik formáját, ha másképpen nem lehetne, különös arcusonként a Protocollumba béragasztván, ami szinte megkivántatik a Templom, Parochia és Kántor Inventariomaira is, mellyeket a’ jövő Gyülésre elhozni okvetlen szükséges lesz.

            Mellyek után, midőn Tisztelendő Uraságtokat a’ fent kitett napon magamnál közgyülésünkre látni és tisztelni óhajtanám, egész tisztelettel maradok

 

                        Tisztelendő Uraságtoknak

            Dorog, 6-ik october 1818.

                                                                                                Igaz szivű szolgája

                                                                                                Bányay Antal mp.

esperest

 [1] Vö. Dr. Janka György: A Magyar Görög Katolikus Egyház Levéltári anyagai. In. Janka György (szerk.): Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete konferenciája. Nyíregyháza, 1998. 135-139.

[2] Tiszabüd, ma Tiszavasvári része.

[3] Bányay Antal Szerencsen született. Atyja Bányay András évtizedeken át Tokaj parókusa, hegyaljai esperes. Bányay Antal  1810-1827 között dorogi esperes. Ld.még: Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. I. Bp. 1891. 534; Dr. B. Papp János: Hajdúdorog küzdelme a magyar görög-katolikus egyházmegye felállításáért. Hajdúdorog, 1996. 18-19; Vasvári Pál Társaság Füzetei 9. Nyíregyháza, 1994. 223-225.

[4] Vö. Hőgye István: Zemplén Levéltára. Sátoraljaújhely, 1996. 11-17.

[5]. Dudás László (szerk.):A Hajdúdorogi Főesperesi Levéltár iratainak lajstroma és mutatója.1562 –1819.Nyíregyháza,1999.

[6] A munkács egyházmegyei vidéki kormányközegekről és igazgatási központokról szórványos adatokat ld. Hodinka Antal: A munkácsi görög-katholikus püspökség története. Budapest, 1910. 703-707.

[7]  Vasvári Pál szülőfalujára Büdre vonatkozóan vö. Dudás László (szerk.) :A Hajdúdorogi Főesperesi Levéltár iratainak lajstroma és mutatója.1562 –1819.Nyíregyháza,1999.119.Ld.még: Hajdúdorogi Püspöki Levéltár Fasc.27.Nr.16.,mely terjedelmes iratcsomó 1790 –1824 közötti időből tartalmaz Büdre vonatkozó forrásokat.

[8] Vö. Hajdúdorogi Püspöki Levéltár. Fasc. 35. No 1. 1822.

[9] Erről részletesebben ld. Vasvári Pál Társaság Füzetei 3. Nyíregyháza, 1990. 40-42.

[10] Vö. Udvari István: Bacsinszky András munkácsi és Tarkovics Gergely eperjesi megyéspüspök kapcsolata Szabolcs vármegyével és a Hajdúsággal. In. Levéltári Évkönyv. XIII. Nyíregyháza, 1997. 137-161.

[11] Kritsfalussy György az ungvári gimnázium professzora Aranyszájú Szent János  liturgiáját fordította le magyar nyelvre,s Bacsinszky András püspöknek névnapi ajándékként nyújtotta át 1790-ben.

[12] Vö. HPL. Fasc 29. No 41; HPL Fasc. 30 No 37; HPL  Fasc. No 32. No 18; HPL. Fasc. 27. No 16. Vö még. Dudás László (szerk.):A Hajdúdorogi Főesperesi Levéltár iratainak lajstroma és mutatója.1562 –1819.Nyíregyháza,1999.124.

[13] Vö. Hajdúdorogi Egyházmegye Jubileumi Évkönyve. Nyíregyháza, 1987. 160.

[14] Ld. pl. Ilkovics Elek latin nyelvű panegyricusát II. Józsefhez. Vasvári Pál Társaság Füzetei  3. Nyíregyháza, 1990. 19-21; Ld még János István: Kéziratos vers egy XVIII. századi magyar főúrról. Szabolcs-Szatmári Szemle. 1988. 2. sz. 180-191.Uő.: Ruszinok latin nyelvű panegyricusa II. Józsefhez. Dimensiones Culturales et Urbariales Regni Hungariae 1.Nyíregyháza,2002.,második kiadás Ungvár, 2003.

[15] A körlevél lelőhelye: HPL. Fasc. 27. 8.

[16] Pócsy Elek (1753-1831) püspökről van szó.

[17] Bacsinszky András püspök (1739-1909) halála után, 1909-1816 között egymást követően három káptalani helynök (Kutka János, Bradács Mihály, Tarkovics Gergely) kormányozta a munkácsi egyházmegyét. Vö. Dr. Pirigyi István: A magyarországi görögkatolikusok története. Nyíregyháza, 1990. II. k. 60-61.

[18] 1817 november 1-től 1819 október végéig.

[19] Az egyházközség tartozékai és bútorai.

[20] A parókia tartozékai és bútorai.

[21] A matrikulákról vagy anyakönyvekről először 1690-ben De Camelis József munkácsi püspök rendelkezik előírva, hogy minden papnak legyen két könyve, amelyben a szülötteket és házasultakat feljegyzik. Vö. Hodinka Antal: A munkácsi görög-katholikus püspökség története. Bp. 1916. 418.

[22] A protocollumok, a jegyzőkönyvek az egyházi hivatali írásbeliség értékes dokumentumai. Rendben tartásukat már Olsavszky Mánuel püspök (1700-1767) is szorgalmazta.