Aranyszájú Szent János Liturgiájának első magyar nyelvű fordítása

 

Gálszécsi fordító, tímári másoló ,nyíregyházi értékápoló

 

 

 

         Krucsay Mihály Munkács-egyházmegyei kanonok 1793-ban magyar nyelvre fordította Aranyszájú Szent János liturgiáját, mely Lupess István tímári parókus 1814-ben készült másolatában őrződött meg. E Közép-Zemplénben keletkezett fordítás Szabolcs vármegyében, a hajdúdorogi esperesi kerülethez tartozó Tímár községben készült másolatát és az azt követő több magyar nyelvű imákat tette közzé facsimilében Ivancsó István, a Szent Atanáz Hittudományi Főiskola rektora és Liturgikus Tanszékének vezetője.

      A Lithurgia kéziratát egykor Timkó Imre hajdúdorogi megyéspüspök egy budapesti antikváriumban fedezte fel s vásárolta meg. A püspök halála után a kéziratos kötet a Hittudományi Főiskola Könyvtárában került elhelyezésre. 2000-ben restaurálták, s az elmúlt évben hasonmás kiadásban megjelent. A facsimile megjelentetésével Ivancsó István nagy szolgálatot tett egyházának, a hazai filológiának és Észak-Kelet-Magyarország hely-és művelődéstörténetének. Ismeretes a történelmi háttér, mégis érdemes röviden felvázolni a fordítás megszületésének és kéziratban  maradásának néhány mozzanatát. A magyar anyanyelvű görög katolikus hívek a ruszin többségű Munkácsi Egyházmegyében és a román többségű Nagyváradi Egyházmegyében éltek. Az egyházigazgatás nyelve, az országban hivatalos latin mellett, a ruszin, illetve a román volt. Hasonlóképpen ruszin és román volt a liturgia nyelve is. Már a XVII. század elejétől tetten érhető az a törekvés, hogy a magyar hívek anyanyelvükön végezhessék a liturgiát és a szertartásokat. E  törekvéseik nem vezettek eredményre, ezért a XIX. században önálló magyar görög katolikus egyházmegye felállítását tűzték ki célul, ami a Hajdúdorogi Egyházmegye felállításával 1912-ben meg is valósult. A magyar liturgiai nyelv viszont csak 1965-ben lett zsinatilag elfoglalva, addig csupán hallgatólagosan megtűrt státusza volt. A Hajdú Kerület és Zemplén vármegye a reformkori országgyűléseken rendszeresen szorgalmazták a magyar nyelvű liturgia engedélyezését. Lucskay Mihály Munkács egyházmegyei prépost, a Munkácsi Egyházmegye történetírója, nyelvtaníró többek között így érvelt a magyar liturgiai nyelv ellen: „...a római katolikusok papja Nagyváradon, Debrecenben, Pesten és Pozsonyban latinul misézik, jóllehet a hívek latinul nem beszélnek.”

         Az első ismert teljes magyar nyelvű görög katolikus liturgia fordítója gálszécsi parókusként, a sátoraljaújhelyi kerület espereseként készítette el művét. Feltétlenül érdemes tudni róla, hogy Sátoraljaújhelyen is paposkodott, s 1804-ben székesegyházi kanonokká valamint Zemplén vármegye főesperesévé nevezték ki. 1814-ben hunyt el. A Hajdúdorogi Püspökség Levéltára egy tiszteletére készült latin nyelvű névnapi köszöntőt is őriz. (Vö. Dudás László (szerk.): A Hajdúdorogi Főesperesi Levéltár iratainak lajstroma és mutatója. 1562–1819. Nyíregyháza, 1999. 53.).

         A másoló, Lupess István parókus tevékenysége Szabolcs vármegyéhez, annak is a Zemplénhez simuló részéhez kötődik. Lelkészi pályáját Bűdön (ma Tiszavasvári) kezdte, majd Tímárra nevezték ki. 1821-ben, amikor létrejött az új, tímári esperesi kerület annak első esperese lett, ami egyértelműen az addigi lelkészi, egyházigazgatási tevékenységének elismerését is jelentette. Lupess István tímári parókus azáltal is beírta nevét a magyar történelembe, hogy ő tartotta keresztvíz alá 1848–49 egyik hősét, Vasvári Pált. (Vö. Udvari István: Vasvári Pál családjáról, életéről. Tiszavasvári, 2003).

         A Lithurgia ... fordítása egyházi – vagy ószláv nyelvből készült. A fordítót ért nyelvi és művelődési hatások valamint a fordítás nyelvezetének vizsgálata önálló tanulmányba kívánkozik. Az azonban első látásra is kitűnik, hogy a fordítás a korabeli észak-kelet-magyarországi kultúrnyelven (irodalmi nyelven) készült, amelyre lényegében a modern magyar irodalmi nyelv is épült, amelyen Kazinczy Ferenc is alkotott. E sorok írója számára nem kétséges, hogy a Lithurgia és az azt követő imák más-más nyelvi és helyesírási forrásra mennek vissza. A Lithurgiában pl. a szóelemző helyesírási elv dominál (pl. állapotjáért, elmondja, engedj, stb.) az imákban  pedig a kiejtés elve gyakrabban  érvényesül (pl. megszabadullyak, áldozattyáért, bocsánattyára stb.). A  c hangot a Lithurgiában következetesen cz betűkapcsolat jelöli, az imákban pedig előfordul a tz is. A Lithurgiában és az imákban egyaránt előfordulnak  í - ző és é - ző formák, de pl. a Lithurgiában az idvezéts, emléts, tekénts, egyeséts,szólétjuk stb. é - ző formák dominálnak, az imákban pedig az í - ző  alakok: tisztitsd, gyógyitsd, idvezits, szabadits, erősíts, stb.

         Mint látjuk hangtanilag több észak-kelet-magyarországi vonás tükröződik a Lithurgiában, melyek közül markánsan jelentkezik az e-zés: pl. temjén, fertelmesség, stb. A Lithurgiában következetesen idvezétsed, idvezítő az imákban üdvözítsed, üdvözítő, tehát az elsőben az e-ző formák dominálnak, az utóbbiakban pedig az ö-zők. A fordítót és a másolót ért különböző nyelvi, művelődési hatásokra utalnak az ilyen párhuzamok: szolgálat – mise; áldozó – mise mondó pap; diakónus – káplány; evangeliom – evangyeliom; evangeliomos könyv – evangyeliumos könyv;karnak fővebbike–kántor; stb.

         Említettem, a Lithurgia egyházi szláv nyelvből készült fordítás, melyben a forrásnyelv hatását is érezhetjük, az imák egy része pedig római katolikus és református imaszövegek  hatását tükrözi. A fordítás a magyar nyelvű görög katolikus egyházi-vallási szakszókincs kialakulásának útjára–módjára is ráirányítja a figyelmet. Már a Krucsay által magyar nyelvre átültetett  Lithurgiában is tetten érhetők a görög és egyházi szláv eredetű szavak,  mely jelenség, mindmáig megfigyelhető a görög katolikus egyházi-vallási szókincsben. (Vö.: diakónus; antifóna (egyházi ének);orár (ruhadarab,az angyalok szárnyait szimbolizáló,10-12 centiméter széles ,keresztekkel díszített szalag), prokimen , (egyházi ének, zsoltárrészlet); kerubim (kerub);szerafim (szeráf) stb. A Lithurgia fordításának nyelvezetét ortodox kéziratok és kiadványok befolyásolhatták. Ez érthető is, hiszen a bizánci rítushoz kapcsolódó első magyar nyelvű nyomtatott művek ortodox kiadványok voltak. A penitencia, pátronus, fundáló, konfeszor ;stb latin eredetű szavak alkalmazása a Lithurgiában a Magyar Királyság lakossága atyai nyelvének ,a latinnak nemcsak a fordító általi ismeretére utal.

         A hazai szakirodalomban elsőként a könyvészetben is rangos nevet szerzett  Sztripszky Hiador vázolja fel a bizánci rítushoz kapcsolódó liturgikus kéziratos és nyomtatott irodalom történetét. Akkor, amikor a magyar nyelvű görög katolikus liturgia bevezetése élharcosának, Szabó Jenő felsőházi tagnak dolgozataiból és beszédeiből 1913-ban válogatást ad közre, függelékben saját kutatásainak eredményeit is megjelentette. Közzé teszi a görög liturgia akkor ismert legrégibb magyar fordítását is, melyet  a szatmárnémeti születésű Kritsfalussy György ungvári gimnáziumi tanár 1795-ben készített el. Szabó Jenő válogatott művei függelékeként megjelent dolgozatait Sztripszky még ugyanabban az 1913. évben külön kötetben is publikálja. (A kolozsvári Ferenc József Egyetemen diplomát szerzett Sztripszky Hiador könyvészeti munkásságáról, ld. Könyv és Könyvtár XX. Debrecen, 1998; Könyv és Könyvtár XXI. Debrecen, 1999.)

         Ivancsó István közel harminc esztendeje foglalkozik a magyar görögkatolikusság liturgikus könyveinek, kiadványainak feltárásával, rendszerezésével. Könyvészeti szempontból eddig közel 250 magyar nyelvű görög katolikus, liturgikus, nyomtatásban megjelent kiadványt dolgozott fel.  (Vö. Athanasiana 18. Nyíregyháza, 2004. 161–179.) Krucsay Mihály kanonok liturgia-fordításáról Ivancsó István 1987-ben adott hírt először, azóta érlelte magában a kiadás ügyét. (Vö.: A Hajdúdorogi Bizánci Katolikus Egyházmegye Jubileumi emlékkönyve. 1912-1987. Nyíregyháza, 1987. 159-160),  majd többször és több helyen is értekezett a becses műről. Ivancsó István teológiai professzorról ---számos könyv szerzőjéről, szerkesztőjéről e hasábokon is megemlítendő, hogy iskolateremtő és egy egész intézményt pótló értékmentő és értékápoló  tevékenysége mellett főszerkesztője a Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola évente kétszer megjelenő, eddig 19 tartalmas, testes számot megért folyóiratának, az Athanasianak. Megemlítjük,hogy a  Krucsay-féle liturgiafordítás facsimiléje kiadásának alkalmából a megyeszékhelyen  2003.október 30-án szimpozium került megrendezésre, melynek anyagát szintén Ivancsó rendezte sajtó alá. A tudományos ülést Keresztes Szilárd megyéspüspök nyitotta meg, Pregun István főhelynök méltatta a facsimilét; Bohács Béla az eperjesi egyetem görög katolikus teológiai karának dékánja az Eperjesi Görögkatolikus Egyházmegye magyar esperesi kerületének bemutatása kapcsán a magyar liturgikus nyelv jelentőségéről szólt, Seszták István teológiai professzor a liturgia antropológiai vonatkozásait elemezte.( Vö. Liturgikus örökségünk II. Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola Liturgikus Tanszék 8.Nyíregyháza,2003.)

         Az Ivancsó István által színvonalasan közzé tett forrást a hely-, vallás - és egyháztörténészek, az észak-kelet-magyarországi regionális kultúra valamint az irodalmi -és népnyelv kutatói forgatják haszonnal.

 

 

          Krucsay Mihály Munkács megyei kanonok 1793-ban készült munkája. Lithurgia...Szerkesztette és az utószót írta: Ivancsó István. Nyíregyháza, 2003.

 

Udvari István ,az MTA doktora

tanszékvezető egyetemi tanár

Nyíregyházi Főiskola

Veszprémi Egyetem