Bajnok Lászlóné

 

Szlavisztikai bibliográfia Udvari István munkássága alapján III.

Adatok a hazai ukrainisztika és ruszinisztika bibliográfiájához 2000-2005

 

 

Előszó

 

         Immáron a harmadik kötetéhez érkezett az Udvari István életművén keresztül bemutatott magyarországi szlavisztikai irodalom bibliográfiája. Az első kötet két kiadást ért meg, 1995 és 2002-es megjelenéssel, a második kötet 2001-ben látott napvilágot. Az adatok feldolgozása 1974-től – gyakorlatilag mostmár napjainkig, – tárja elénk a Kárpát-medence ruthenisztikai irodalmát.

         Fontosnak tartottuk a folyamatos munkát, hiszen a Nyíregyházi Főiskolán 1993-tól működő Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék munkatársai, és vezetőjük Dr. Udvari István számos kiadványa bizonyítja ennek szükségességét. Csak néhány témát említek az első két kötet legfontosabbjai közül:

- általános és szakbibliográfiák

- szótárak

- a magyarországi ruthenisztika történetének megírása

- kéziratos és nyomtatott nyelvemlékek feltárása

- ukrainisztikai és ruszinisztikai tankönyvek készítése, szerkesztése és kiadása

- magyar-ukrán és magyar-ruszin nyelvi és művelődési kapcsolatok kutatása

- a magyar kultúra értékeinek megismertetése ukránul és ruszinul

- az ukrán és ruszin kultúra eredményeinek megismertetése magyar nyelven

- műfordítók és műfordítások számontartása, illetve elemzése

- az ukrán és ruszin irodalom magyarságképének vizsgálata.

         Szlavisztikai körök számára is releváció érvényével hatott az úrbérrendezés, délszláv nyomtatott és kéziratos dokumentumainak feltárása, bemutatása. Könyvészeti szempontból is rendkívül figyelemreméltó a 11 délszláv urbárium egyben történő publikálása.[1]

Meg kell említenünk a nagy szakmai visszhangot kiváltó Dimensiones Culturales et Urbariales Regni Hungariae sorozatot, melynek eddig nyolc kötete jelent meg. Az értékmentés és értékpótlás jegyében megjelenő sorozat hiánypótló. Király Péter Egyetemi Nyomdáról szóló kötete kiemelhető könyvészeti tekintetben is.

Udvari István pótmunkássága egyik értékmérője dolgozatainak. Előszavainak számos utánközlése a hazai és külföldi periodikákban rendszeres. Különösen Hodinka Antal a Magyar Tudományos Akadémia tagja, a hazai szlavisztika uttörője és Sztripszky Hiador művelődéstörténész, bibliográfus érdemelnek figyelmet.

Az általam e kötet keretében bemutatott időrend az elismerést is meghozta szlavista kollégánknak. Tanszékének életéről, munkásságáról hazai és külföldi lexikonok, enciklopédiák, Who is Who-k, bibliográfiák stb. is hírt adnak. Különösen értékes e szempontból a 2005. év. Az Orosz Tudományos Akadémia szlavisztikai folyóirata a Словяноведение, több mint 20 oldalas cikket szentelt az Udvari István által alapított tanszéknek (2005). A magyarországi szlavisztika új centruma címmel megjelent írás több tanszéki kiadványt külön is éltet, ezért indokoltnak tartottam felvételüket oda is.

Udvari István témái / könyvei közül társadalmi érdeklődés szempontjából legnagyobb figyelmet a magyar-ukrán és ukrán-magyar szótárak kapták, melyek az Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszéken folyó lexikográfiai munkálatok betetőződéset jelentik. Idézzünk fel e munkálatok főbb eredményeit!

 

 

Hodinka Antal: Ruszin-Magyar Igetár / Антоній Годинка: Русинсько-мадярськый словарь глаголув. Глаголниця. Сбирка всхъ глаголовъ пудкарпатсько-русинського языка. Собравъ, упорядивъ и передословіе написавъ с. Тоній Романувъ. С.р.н. Nyíregyháza, 1991.

 

Palamar Larisza – Udvari István: Gyakorlati ukrán igetár / Лариса Паламар – Іштван Удварі: Практичний словник дієслівних форм української мови. Nyíregyháza, 1995. Második, változatlan kiadás: Nyíregyháza, 1999.

 

Dezső László: A ruszinok hivatalos írásbelisége a XVII–XVIII. században Szótár, elemzés, szövegek /.Ласло Дэжё: Деловая письменность русинов в XVII–XVIII веках. Словарь, анализ, тексты. Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia 4. Nyíregyháza, 1996.

 

Holovács József: Ukrán-magyar, magyar-ukrán matematikai szótár. // Йожеф Головач: Українсько-угорський, угорсько-український математичний словник. Glossarium Ukrainicum 1. Nyíregyháza, 1998.

 

Udvari István (szerk.): Ukrán-magyar szótári adatbázis I–VI. Glossarium Ukrainicum 2–7. Nyíregyháza, 2000–2003.

 

Bevka Alexa: Emlékszótár. A Máramaros megyei Havasmező nyelvjárási szótára // Олекса Бевка: Словник-пам’ятник. Діалектний словник села Поляни Мараморошського комітату. Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia 15. Nyíregyháza, 2004.

 

Udvari István: Magyar–ukrán szótár. I. A–Ly. Glossarium Ukrainicum 8. Nyíregyháza, 2005.

 

Előkészületben:

Gregor Ferenc: A szlovák nyelv magyar elemei. Szótár, elemzés. Dimensiones Culturales et Urbariales Regni Hungariae 12. Nyíregyháza, 2006.

Udvari István: Magyar-ukrán szótár II. M–Zs. Glossarium Ukrainicum 9. Nyíregyháza, 2006.

 

 

            A III. kötet rendezőelve hasonló az első kettőéhez. Évenként, külön-külön jelölve vettem számva az önállóan megjelent köteteket (A), a különböző időszaki kiadványokban megjelent tanulmányokat (B), a lexikoncikkeket (C), a konferenciákon elhangzott előadásokat vagy azok rövidített változatait (D), a bibliográfiákat (E), a megjelent recenziókat (F) és a perszonáliákat (G). azokat az ismertetéseket, amelyek az (A) csoportba tartozó művekről készültek, az érintett kötetek után dőlt betűvel szedtem. Az egyes csoportokon belül a tételek betűrendben követik egymást. A szerzővel jegyzett tételeket is betűrendbe rendeztem, egy mezőn belül a címek betűrendje dominál. A tételek leírása 99%-ban autopszián alapszik. Kb. 1%-ban nem volt kezemben az eredeti mű, illetve annak csak a fénymásolatát olvashattam.

         A bibliográfiát Időszaki kiadványok és sorozatok jegyzéke, majd egy Névmutató zárja. A mutatót követő számok jelentése a következő:

Takács Péter 65 (társszerző – a bibliográfia fő részében alkalmazott típusú számokkal)

Kállai János 23 (annotáció, recenzióíró – dőlt számokkal)

Botlik József 33 (ismertetett szerző – aláhúzott számokkal)

Tatár Béla 45 (szerkesztő, előszó-, utószóíró, fordító, kéziratgondozó, összeállító – vastagon szedett számokkal)

Vraukóné Lukács Ilona [123] (mutató szerkesztője – szögletes zárójelbe tett szám)

Kiss Lajos {333} (emlékkötet készült róla, róla vagy művéról készült írás – kapcsos zárójelben)

Tóth Kornélia (1) (interjú készítője, Udvari Istvánról készült írás szerzője – kerek zárójelben)

         A jegyzékben is visszautalok a tételszámokra, mintegy érdekességként, hogy melyik folyóiratban, illetve időszaki kiadványban milyen gyakorisággal jelentek meg az adott időszakban szlavisztikai, ukrainisztikai írások.

 

 

1991

 

C

 

Ruszin irodalom. – In: Világirodalmi Lexikon / főszerk. Szerdahelyi István. – Budapest: Akad. K., 1991. – 822 p. 

12. köt. Rjab-Sez. – p.: 310-314

 

Cap, M. M.: Ruszka literatura i jej piszatele u svece. Jak nasz vidza Madjare. – In: Ruszke szlovo, (1992. jan. 17). 11. p.

 

1992

 

A

 

Hodinka Antal válogatott kéziratai = Vübrani rukopiszi Antonija Hodinkü / vál., szerk., bev. életrajzot írta Udvari István. – Nyíregyháza: Vasvári Pál Társaság, 2002. 199 p. – (Vasvári Pál Társaság Füzetei, 11.)

 

Hodinka Antal: Bokorasi cy farkanovü. – In: Ruszinszkij Szvit = Ruszin Világ, 2. évf. 15. sz. (2004). p. 4-7.

 

K(apraly) M(ihály): Rukopyszy Antonija Hodynky ne horjat! – In: Ruszinszkij Szvit = Ruszin Világ, 2. évf. 15. sz. (2004). 4. p.

 

C

 

Svetloszc: vajdasági ruszin folyóirat. – In: Világirodalmi Lexikon / főszerk. Szerdahelyi István. – Budapest: Akad. K., 1992. – 876 p.

14. köt. Sváb-Szy. – 34. p.

 

Cap, M. M.: Ruszki jazik i literatura u svece. Madjarszka akademija o nasz. – In: Ruszke szlovo, (1993. jan. 8). 5. p.

 

1993

 

 A

 

Piszni nasych predkiv: Száz ruszin népdal Hodinka Antal tiszteletére (1864-1946) / az előszót írta Udvari István; szerk. Turjanica, Ju.; a kiadás előkészítésében közreműködött Árpa István. – Budapest: Uzshorod: Intermiksz, 1993. – 167 p.

 

Poezija. – In: Ruszin nyelvű naptár: almanach 2004 = Kalendar – Al’manach na 2004 hod / szerk. Lyavinecz Antal, Lyavinecz Marianna, Ljavinec Sztyepán; pozberati materiali pomohali István Udvari [et al.]. – Budapest: A Józsefvárosi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat, Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat, Hodinka Antal Országos Ruszin Értelmiségi Egyesület, 2004. – 200 p. – p. 184-185

 

1994

 

A

 

Szlovák mezővárosok népélete Mária Terézia korában: adatok Pozsony vármegye XVIII. századi történetéhez / Udvari István; az előszót írta Király Péter. – Nyíregyháza: Bessenyei György Tanárképző Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék, 1994. – (Vasvári Pál Társaság füzetei; 14.)

 

Koly rik kohutjacyj…: szcenka dlja szil’szkoho dramhurtka. – In: Uv Eneja csuv iz szel’dereja: poeziji ta eszeji, pereklady, kazky, sztatti, recenziji, vidhuky / Olena Mejszaros. – Uzshorod, 2002. – 256 p. – p. 136-138

 

Šišková, Růžena: István Udvari: Szlovák mezővárosok népélete Mária Terézia korában: adatok Pozsony vármegye XVIII. századi történetéhez. Nyíregyháza, 1994, 247 s. – In: Slavia: časopis pro slovanskou filologiu. – Praha, 1995. – p. 464-465

 

B

 

Ukrán irodalom. – In: Világirodalmi Lexikon / főszerk. Szerdahelyi István. – Budapest: Akad. K., 1994

15. köt. U-Vidz. – p. 93-98.

Társszerző: Radó György

 

Junger Mihály: Ukrajinci u Világirodalmi Lexikon. – In: Vszeszvit, 8. sz. (1994). p. 151-152.

 

Musketik, Leszja: Ukrajinika na sztorinkach Uhorsz’koji encyklopediji szvitovoji literatury. – In: Szlov’jansz’kyj szvit, 3. köt. - Kijev, 2002. – p. 57-62.

 

1995

 

A

 

Ukrán folklór: Szöveggyűjtemény / összeáll., bevezetővel és szövegmagyarázatokkal ellátta Leszja Musketik; szerk. és az előszót írta Udvari István = Ukrajinsz’kyj fol’klor: Tekszty / Uporjadkuvannja, vsztup ta komentari L. H. Musketik; Redaktor ta avtor peredmovy István Udavari. – Nyíregyháza: Bessenyei György Tanárképző Főiskola nyomdája, 1995. – 148 p.

 

A magyar kultúra kijevi követe: Leszja Musketik. – In: http://www.nyiron.hu/index.php?news­­_mose=true&id=22055&kateg=4

 

B

 

Musketyk, Leszja: Ukrajinsz’kyj material v Uhorsz’komu lekszykonyi szvitovoji literatury. – In: Slavica, XXVII. (1995). p. 241-244.

 

1996

 

A

 

Laszlo Dezsjo: Delovaja pisz’mennoszt’ ruszinov v XVII-XVIII vekach: szlovar’, analiz, ’teksztü / pod obscsej redakciej Istvana Udvari = Dezső László: A ruszinok hivatalos írásbelisége a XVII-XVIII. században: szótár, elemzés, szövegek / szerk. Udvari István. – Nyíregyháza: Bessenyei György Tanárképző Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék, 1996. – 335 p. – (Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia, 4.)

 

Zselicki, B. I. – Zselicki, Cs. B.: Novüj vengerszkij centr szlavisztiki i izucsenie isztoriko-kulturnüh problem podkarpatszkih ruszin. – In: Szlavjanovedenie, 1. sz. (2005). p. 67-87

 

C

 

Najenko, Mihajlo Kuzmovics. – In: Világirodalmi Lexikon / főszerk. Szerdahelyi István. – Budapest: Akad. K., 1996. – 952 p.

19. Kiegészítő köt. A-Z. – 783. p.

 

E

 

Udvari István. – In: Takač, Gabriel: Katalog 100: Nova dumka: Nova misao / Gabrijel Takač. – Zagreb: Savez Rusina i Ukrajinaca Republike Hrvatske, Uredništvo Nova dumka, 1997. – 261 str.

Udvari István írásainak adatai a 153. oldalon, az alábbi tételszámokon találhatók: 28/79, 29/67, 30/103, 30/105, 35/38, 36/27, 42/31, 46/34, 55/57, 56/56, 61/36, 65/40, 69/41, 73/47, 74/33, 75/28, 76/34, 78/29, 79/37, 81/33, 82/33, 84/15, 86/27, 88/28, 89/10

 

1997

 

A

 

Ioann Kutka: Katychyszisz malüj…/ a művet kiadásra előkészítette Udvari István. – Nyíregyháza: Bessenyei György Tanárképző Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék, 1997. – 203 p.

A kötet a Budán 1801-ben megjelent kiadás hasonmása

 

Szőke Lajos: Reprint Editions of Old Subcarpathian Literacy. – In: Studia Slavica Hungarica, 47. sz. (2002). p. 202-205.

 

B

 

Jazükovoe otrazsenije ruszinszko-vengerszkogo szozsitel’sztva: na osznove poeticseszkogo toma „Nasi szpivankü”. – In: Studia Slavica Hungarica, 42. sz. (1997). p. 425-434.

 

1998

 

A

 

Bukvar jazüka ruszkaho = [Ruszin ábécéskönyv] / a művet kiadásra előkészítette Udvari István. – Nyíregyháza: Bessenyei György Tanárképző Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék, 1998. – 84 p.

A kötet a Budán 1799-ben megjelent kiadás hasonmása

 

(pt) = [Petro Trochanovszkij]: Bukvar’ jazüka ruszkaho. – In: Beszida, 13. évf. 3-4. sz. (60-61). (2001). 31. p.

 

Szőke Lajos: Reprint Editions of Old Subcarpathian Literacy. – In: Studia Slavica Hungarica, 47. sz. (2002). p. 202-205.

 

Jobbad’-Zsiros, Marija: Vitajce u nasz!: 15 lekciji bacsvanszko-szrimszkoho ruszkoho jazika / red. Istvan Udvari = Zsírosné Jobbágy Mária: Ismerjenek meg minket!: 15 bács-szerémi ruszin nyelvlecke / szerk. Udvari István. – Nyíregyháza: Bessenyei György Tanárképző Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék, 1998. – 353 p.

 

Franti. Zoz ucsebnyika „Vitajce u nasz!”. – In: Hrisztijanszki kalendar = Ruszki kalendar, 2005 / red. Marija Afics. – Ruszki Keresztur – Novi Szad : Dzvoni – Ruszke Szlovo, 2004. – 359 p. – 328 p.

 

Kapral’, Mihail: Marija Jobbad’-Zsiros: Vitajce u nasz! 15 lekciji bacsvanszko-szrimszkoho ruszkoho jazika. = Zsirosné Dr. Jobbágy Mária: Ismerjenek meg minket! 15 bács-szerémi ruszin nyelvlecke.Nyíregyháza, 1998. 353 old. – In: Slavia: časopis pro slovanskou filologii, Praha, 69. évf. (2000). p. 227-230

 

1999

 

A

 

Elementa puerilis institutionis in lingva latina…= Nacsalo piszmen dětem k nasztavleniju na latinszkom jazükě…/ a kísérő tanulmányokat írták János István, Udvari István; a művet kiadásra előkészítette Udvari István. – Nyíregyháza: Bessenyei György Tanárképző Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék, 1999. – 54+18 p.

A kötet a Kolozsváron 1746-ban megjelent kiadás hasonmása.

 

Szőke Lajos: Reprint Editions of Old Subcarpathian Literacy. – In: Studia Slavica Hungarica, 47. sz. (2002). p. 202-205.

 

Ruszynsz’ki zserela urbarsz’koji reformü Marija Teryziji = A Mária Terézia-féle úrbérrendezés ruszin nyelvű forrásai. – Nyíregyháza: Bessenyei György Tanárképző Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszéke, 1999. – 125 p. – (Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia, 6.)

 

Zselicki, B. I. – Zselicki, Cs. B.: Novüj vengerszkij centr szlavisztiki i izucsenie isztoriko-kulturnüh problem podkarpatszkih ruszin. – In: Szlavjanovedenie, 1. sz. (2005). p. 67-87

F

 

Zsiros Miron: Bacsvanszko-szrimszki Rusznaci doma i u svece 1745-1991. I-II. Újvidék, 1997-1998. – In: Ethnographia, 110. évf. 2. sz. 515. p.

 

2000

 

A

 

Hodinka Antal: Utcjuznyna, gazdusztvo i prosloszt’ juzsnokarpatsz’küch ruszynuv = A kárpátaljai rutének lakóhelye, gazdaságuk és múltjuk / a művet kiadásra előkészítette, utószót írta Udvari István. – Nyíregyháza: Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék, 2000. – 103+33 p.

A kötet a Budapesten 1923-ban megjelent ruszin nyelvű mű hasonmás kiadása

 

Akademik Anton Hodinka... – In: Vszederzsavnüj Ruszinszküj Visznyk = Országos Ruszin Hírlap, 5. évf. 12. sz. (2003). p. 18-19

 

Hodinka Antal: Becsületes Testvérkéim!: (Audioadaptáció, írta és fordította: Nagykoppányi L.). – In: Vszederzsavnüj Ruszinszküj Visznyk = Országos Ruszin Hírlap, 6. évf. 1. sz. (2004). 3. p.

 

Hodinka Antal: Utcjuznyna, gazdusztvo i prosloszt’ juzsnokarpatsz’küch’

Ruszynuv’. – In: A Modern Filológiai Társaság Értesítője, 18. évf. (2000. április). 2. p.

 

Obrazcsykü z isztoriji pudkarpatsz’küch Ruszynuv: XVIII. sztoljitije Yzhljadovanja z isztoriji kul’turü i jazüka = Prycsynky do isztoriji pidkarpatsz’kych ruszyniv: XVIII. sztolittja. Doszlidzsennja z isztoriji kul’tury i movy. – Uzshorod: Udavatel’sztvo V. Padjaka = Vydavnyctvo V. Padjaka, 2000. – 335 p.

 

Abonyi Andrea: Obrazcsykü…In: Studia Russica, XIX. (2001). p. 486-487.

 

Benedek András, S.: Képek a kárpátaljai ruszinok életéből XVIII. század. – In: Együtt: a Magyar Írószövetség Kárpátaljai Írócsoportjának folyóirata, 3. évf. 2. sz. (2002). 38. p.

 

Benedek András, S.: Képek a kárpátaljai ruszinok életéből. XVIII. század. – In: Kárpátaljai Minerva, V. köt. 1. füzet. – Budapest-Beregszász: 2001. p. 93-95.

 

Benedek András, S.: Olvasólámpa: képek a kárpátaljai ruszinok életéből. – In: Magyar Napló, 14. évf. 3. sz. (2002). p. 63-64.

 

Beszkid, Havrijil: „Obrazcsykü” Prof. Dr. Istvana Udvarija. k. n. i. jih vüznam z pohljadu isztoricsnoho kulturnoho i jazükovoho. – In: Ruszyn. Prjasov, 2. sz. (2002). p. 17-18.

 

Képek a kárpátaljai ruszinok életéből. – In: Magyar Napló, 14. évf. 3. sz. (2002). p. 63-64.

 

Medve Zoltán: Képek a kárpátaljai ruszinok XVIII. századi történetéből. – In: Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 37. évf. 1. sz. (2002). p. 41-48.

 

Popovics, Michal: Obrazcsykü professzora Udvarija dali cseszty ruszynyszküm rukopyszam. – In: Narodnü novynkü, 14-15. sz. (2002). 3. p.

 

Viga Gyula: Na porozji nadhodjacsoho tyszjacsoljitija. – In: Ruszin nyelvű naptár: almanach 2003 = Kalendar – Al’manach na 2003 hod / szerk. Lyavinecz Antal, Lyavinecz Marianna, Ljavinec Sztyepán. – Budapest: Bog-Art Desing, 2003. – 204 p. – p. 35-43

 

Žeňuch, Peter: K dejinám podkarpatských a vychodoslovenských Rusínov. – In: Historický časopis, 49. évf. 3. sz. (2001). p. 501-514.

 

Zeňuch, Peter: Obrazčiky z istoriji pudkarpats’kych rusinuv XVIII. stolitije. Izhl’adovaňa z istoriji, kul’tury i jazyka. Užhorod, Udavatel’stvo V. Pad’aka 2000. 340 s. – In: Slovenskỷ národopis, 49. évf. 1. sz. (2001). p. 110-117

 

Ukrán-magyar szótári adatbázis VI. F-Ja / szerk. Udvari István. – Nyíregyháza: Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék, 2000. – 179 p. – (Glossarium Ukrainicum, 7.)

 

Ukrán-magyar szótári adatbázis VI. – In: A Modern Filológiai Társaság Értesítője, 18. évf. (2000. április) 3. p.

 

B

 

Adalékok Trencsén megye vásáraihoz és a Trencsén megyei lakosság 18. század végi vásározási szokásaihoz. – In: Ethnographia, 111. évf. 1-2. sz. (2000). p. 87-125.

Társszerző: Takács Péter

 

Jazikovedcseszkaja dejatel’noszt’ Gijadora Sztripszkogo. – In: Slavica Tarnopolensia / red. Szergij Tkacsov. – Ternopil’, 2000. – 175 p. – p. 78-88

 

D

 

Pavlo Csucska: Vicsurky po baranynszky című kárpátaljai ruszin verseskötet magyar lexikai elemei. – In: Nyelvek és kultúrák érintkezése a Kárpát-medencében: a 10. Élőnyelvi Konferencia előadásai / szerk. Borbély Anna. – Budapest, 2000. – p. 221-229.

 

F

 

Mihajlo Smajda: Kalendarni zvicsaji Ruszinoh-Ukrajincoh u Csehoszlovackej. – In: Dumki z Dunaju. Misli s Dunava 3. / red. Havrijil Takacs. – Zagreb-Vukovar, 1990-2000. – p. 75-80.

 

Musketik, Leszja: Szlavisztycsna fol’klorysztyka v Uhorscsyni (kinec’ XIX-XX. szt). – In: Dumki z Dunaju. Misli s Dunava 3. / red. Havrijil Takacs. – Zagreb-Vukovar, 1990-2000. – p. 73-74.

 

Volodimir Hnatyuk / szerk. Kupcsinszkij Oleh. – In: Ethnographia, 111. évf. 1-2. sz. (2000). – p. 299-301.

 

G

 

Julij: 14. 07. 1950. – In: Ruszin nyelvű naptár: almanach 2000 = Kalendar – Al’manach na 2000 hod / szerk. Lyavinecz Antal, Lyavinecz Marianna, Ljavinec Sztyepán. – Budapest: Bog-Art Desing, 2003. – 204 p. – 559. tétel

 

2001

 

A

 

Király Péter: A nyelvkeveredés: a magyarországi szláv nyelvjárások tanulságai / szerk. és az előszót írta Udvari István. – Nyíregyháza: Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék, 2001. – (Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia, 7.)

 

Abonyi Andrea: Király Péter: A nyelvkeveredés. – In: A Modern Filológiai Társaság Értesítője, (2001. okt).  p. 4-5.

 

Balogh Lajos: Király Péter: A nyelvkeveredés: a magyarországi szláv nyelvjárások tanulságai. – In: Magyar Nyelv, 99. évf. 2. sz. (2003). p. 234-236

 

Király Péter: A nyelvkeveredés. – In: Új Könyvek, 21. sz. (2001). 99. p.

 

Problem of Slavic Settlements in Central Parts of Old Hungary. – In: Eurasian Studies Yearbook, 77. sz. (2005). p. 143-144.

Švagrovský, Štefan: Király Péter: A nyelvkeveredés. (Hybridizácia jazyka. Z výskumov slovanských náreči v Mad’arsku). Nyíregyháza, 2001. 249 p. – In: Slavica Slovaca, 36. sz. (2001). p. 172-174.

 

Szőke Lajos: Király Péter: A nyelvkeveredés: a magyarországi szláv nyelvjárások tanulságai [The intermingling of languages. The evidence of Slavonic dialects in Hungary].(Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia, 7). Nyíregyháza, 2001. 249 p. – In: Studia Slavica: Academiae Scientiarum Hungaricae / ed. Nyomárkay István . – Budapest: Akadémiai Kiadó, 2003. 4. sz. p. 453-455

 

Szőke Lajos: A magyar szlavisztika nyíregyházi műhelyéről = O centre vengerszkoj szlavisztiki v gorode Nyíregyháza. – In: Könyv és könyvtár XXV. köt. / szerk. Beck Mihály, Kun András. – Debrecen: Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár, 2003. – 540 p. – p. 479-493.

 

Zselicki, B. I. – Zselicki, Cs. B.: Novüj vengerszkij centr szlavisztiki i izucsenie isztoriko-kulturnüh problem podkarpatszkih ruszin. – In: Szlavjanovedenie, 1. sz. (2005). p. 67-87

 

Matjas, korol’ Ruszynuv = Mátyás, a ruszinok királya / vál., a jegyzeteket, kommentárokat és a szójegyzéket összeáll. Igor Kercsa, az előszót írta és szerk. Udvari István. – Nyíregyháza, Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék, 2001. – 157 p. – (Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia, 8.)

 

Matjas, korol’ Ruszynuv / vál., a jegyzeteket, kommentárokat és a szójegyzéket összeáll. Igor Kercsa, az előszót írta és szerk. Udvari István. – Uzshorod: PoliPrint, 2001. – 157 p.  

 

Abonyi Andrea: Mátyás, a ruszinok királya. – In: A Modern Filológiai Társaság Értesítője, (2001. dec). p. 4-5.

 

Barát Mihály: Mátyás, a ruszinok királya. – In: Kárpáti Igaz Szó, 15. sz. (2002). 6. p.

 

Barát Mihály: Mátyás, a ruszinok királya. – Bereginfo Online,(2002. febr. 11).

 

Benedek András, S.: Mátyás, a ruszinok királya. – In: Együtt, 3. évf. 2. sz. (2002). p. 37-38.

 

Benedek András, S.: Mátyás a ruszinok királya. – In: Kárpátaljai Minerva, V. köt. 1. füzet. – Budapest-Beregszász, 2001. p. 91-93.

 

Benedek András, S.: Olvasólámpa. – In: Magyar Napló, 14. évf. 3. sz. (2002). 63. p.

 

Bozsuk, Izabella: Matjas – kral’ Ruszyniv. – In: Ruszin, 1-2. sz. (2004). 17. p.

 

 

Fehér Pál, E.: Mátyás, a ruszinok királya: három könyv Ungvárról. – In: Népszabadság, 59. évf. 276. sz. (2001. nov. 27). 15. p.

 

Mátyás, a ruszinok királya. – In: Új Könyvek, 23. sz. (2001). 58. p.

 

Mudra birovova divka. – In: Beszida, 15. évf. 3. sz. (2003). 27. p.

 

Niederhauser Emil: Matjas, korol’ ruszinuv. – In: Studia Slavica Hungarica, 47. sz. (2002). p. 205-206.

 

Niederhauser Emil: Mátyás, a ruszinok királya. – In: Klió, 11. évf. 2. sz. (2002). 58. p.

 

Ramacs, Janko: Ruszinisztika u Madjarszkej: kral’ Matjas Korvin u folklore Ruszinoh. – In: Svetloszc, 1. sz. (2003). p. 121-123

 

(Red.): Matjasovü lovgosü, Matjas i pjanüj vojak. Beszida. Krenicja. – Lignicja, 4. sz. (67). (2002). 31. p.

 

S. U.: [Udvari István]: Korol’ Matjas u nasz jeden. – In: Országos Ruszin Hírlap, 3. évf. 8. sz. (2001). 9. p.

 

T(rohanovszküj), P(etro): Z perekaziv o korolju Matjasu. – Lemkivsz’ka Lasztivocska, 14. sz. (2001). p. 4-6.

 

Zoltán András: Mátyás, a ruszinok királya. – In: Kisebbségkutatás, 12. évf. 1. sz. (2003). p. 252-253

 

Ukrán-nagyar szótári adatbázis IV. P / szerk. Udvari István; munkatársak Kótyuk István [et al.]. – Nyíregyháza: Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék, 2001. – 488 p. – (Glossarium Ukrainicum, 5.)

 

Ukrán-magyar szótári adatbázis V. R-U /szerk. Udvari István; munkatársak Iván Beáta [et al.]. – Nyíregyháza: Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék, 2001. – 486 p. – (Glossarium Ukrainicum, 6.)

 

 

Barát Mihály: „Egy jó szótár megbízható híd két nép között”. – In: Kárpáti Igaz Szó, (2002. ápr. 6). 14. p.

 

Káprály Mihály: Ukrainszko-vengerszkij szlovar’ na polputi k zaverseniju. – In: Studia Russica, XIX. – Budapest, 2001. p. 492-496.

 

Kudla György: 10 éves az Ukrán-Ruszin Filológiai Tanszék. – In: Bóbita Füzetek, 17. 1. sz. (2002). 14. p.

 

Ploszkina, Vaszil: V ocsikuvannyi na szlovnyk. Szótárra várva. – In: Hromada, 6. sz. (2001). 6. p.

 

Pós Anita: „Egy jó szótár megbízható híd két nép között”. – In: Főiskolai Tükör, 3. évf. 1. sz. (2002). 5. p.

 

Tatár Béla: Egy hiánypótló mű megjelenéséhez: Ukrán-magyar szótári adatbázis. II-VI. szerk. Udvari István. Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék, Nyíregyháza, 2000-2002. – In: Magyar Nyelv, 98. évf. 2. sz. (2002). p. 234-235.

 

Ukrán-magyar szótár. – In: Hírlevél, 10. sz. (2001). 1. p.

 

Ukrán-magyar szótári adatbázis. – In: Új Könyvek, 23. sz. (2001). 129. p.

 

Ukrán szótár. – In: Hírlevél, 10. sz. (2001). 1. p.

 

B

 

A 20. század elejének magyar múzeumfelfogásához: Sztripszky Hiador múzeumai. – In: Számadó: tanulmányok Paládi-Kovács Attila tiszteletére / szerk. Hála József, Kovács Zsuzsa, Szilágyi Miklós. – Budapest, 2001. – p. 563-573.

Társszerző: Viga Gyula

 

Adalékok a kárpátaljai ruszinok ukrainofilizmusához. – In: Lengyelek és magyarok Európában: nyelv, irodalom, kultúra-párhuzamok és kapcsolatok: tanulmányok D. Molnár István professzor tiszteletére / szerk. Nagy László Kálmán. – Debrecen, 2001. – p. 293-310.

 

Adalékok Sztripszky Hiador pályakezdéséhez: nagyszombati levéltári források alapján. – In: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltári Évkönyv, XV. – Nyíregyháza, 2001. – p. 303-323; rezümé: 363, 367 p.

 

Cirkuljarü mukacsevszkogo episzkopa Andreja Bacsinszkogo, szvjazannüe sz narodnüm proszvescseniem. – In: Studia Russica, XIX. – Budapest, 2001. – p. 143-152.

 

Csopej Laszlo (Csopey László). – In: Enciklopedija Podkarpatszkoj Ruszi / red. Ivan Pop. – Uzshorod, 2001. – p. 405-406.

 

Dannüe k isztorii vengero-szlavjanszkih mezs’jazikovüh kontaktov. Ruszinszkij jazük kak isztocsnik isztorii vengerszkogo jazüka. (Materialü k isztorii zvukov tipa v vengerszkom jazüke szrednevengerszkogo perioda). – In: Studia Slavica Hungarica, 46. évf. (2001). p. 143-148.

 

Előszó. – In: Király Péter: A nyelvkeveredés: a magyarországi szláv nyelvjárások tanulságai / szerk és az előszót írta Udvari István. – Nyíregyháza: Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék, 2001. – (Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia, 7). – p. 3-4.

 

Előszó = Szperedszlovo. – In: Matjas, korol’ Ruszynuv = Mátyás, a ruszinok királya / vál., a jegyzeteket, kommentárokat és a szójegyzéket összeáll. Igor Kercsa; az előszót írta és szerk. Udvari István. – Nyíregyháza: Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék, 2001. – (Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia, 8). – p. 3-8.

 

Előszó = Szperedszlovo. – In: Matjas, korol’ Ruszynuv = Mátyás, a ruszinok királya / vál., a jegyzeteket, kommentárokat és a szójegyzéket összeáll. Igor Kercsa; az előszót írta és szerk. Udvari István. – Uzsgorod, 2001. – p. 3-8.

 

Epyszkop Andrij Bacsynszkyj  - vydatnyj predsztavnyk ruszynsz’koho proszvitnyctva. – In: Slavica Tarnopolensia, 8. sz. (2001). p. 3-31

 

Harajda János a lengyel, a magyar-ruszin kapcsolatok ápolója. – In: Országos Ruszin Hírlap = Vszederzsavnüj Ruszinszküj Vüsznyk, 3. évf. 3. sz. (2001). 10. p.

 

Jazükovedcseszkaja dejatel’noszt’ Giadora Sztripsz’kogo. – In: Acta Universitatis Szegediensis Dissertationes Slavicae. Sectio Linguistica, XXV. – Szeged, 2001. – p. 109-125.

 

K geneziszu karpatoruszinszkogo jazücsija. Kirilicsnüe cirkuljarü mukacsevszkogo jepiszkopa Andreja Bacsinszkogo (1732-1772-1809), otnoszjascsijeszja k problemam voinszkoj povinnoszti. – In: Studia Slavica Hungarica, 46. sz. (2001). – p. 287-304.

 

Kapral’, Mihail. – In: Enciklopedija Podkarpatszkoj Ruszi /red. Ivan Pop. – Uzshorod, 2001. – p. 193-194.

 

Korol’ Matjas u nasz jeden. – In: Országos Ruszin Hírlap = Vszederzsavnüj Ruszinszküj Vüsznyk, 3. évf. 8. sz. (2001).

 

Szerkesztői megjegyzések a készülő ukrán-magyar szótárhoz: előszó és mutatvány a szótárból. – In: Hungaro-Ruthenica, II. / szerk. Kocsis Mihály. – Szeged. 2001. – p. 139-160.

 

Sztripszky Hiador az erdélyi ruszinokról. – In: Magyar Nyelv, 97. évf. 3. sz. (2001). p. 362-366.

 

Sztripszky Hiador néprajzi tevékenysége Erdély együtt élő népeinek kutatásában. – In: Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve, 9. / szerk. Keszeg Vilmos. – Kolozsvár, 2001. – p. 49-70.

Társszerző: Viga Gyula

 

Az úrbérrendezés ismeretlen magyar és ruszin nyomtatott forrásaiból. – In: Kárpátaljai Minerva, V. köt. 1. füzet. (2001). – p. 5-35.

 

D

 

Bacsinszky András munkácsi püspök (1732-1772-1809) Mária Teréziával kapcsolatos körlevelei. – In: A Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete 10. közgyűléssel egybekötött tudományos ülésének előadás-összefoglalói / szerk. Sikolya László. – Nyíregyháza, 2001. – 90. p.

 

A munkácsi egyházmegye oktatásügye a XVIII. században. – In: Örökség és küldetés. 1950-2000: a Nyíregyházi Görög Katolikus Papnevelő Intézet és a Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola alapításának 50. évfordulója alkalmából rendezett tudományos konferencia anyaga: 2000. október 2-3 / szerk. Janka György. – Nyíregyháza, 2001. – p. 71-81.

 

Sztripszky Hiador kapcsolata a szlovák tudomány és kultúra képviselőivel. – In: A nyelv szerepe Európa kultúrájában: „A Magyar Tudomány Napja 2001” alkalmából rendezett Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tudományos Konferencia anyagának bemutatása. – Nyíregyháza, 2001. – (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Közalapítvány füzetei, 15). – p. 80-81.

 

E

 

Szlavisztikai bibliográfia Udvari István munkássága alapján II.: adatok a hazai ukrainisztika és ruszinisztika bibliográfiájához (1995-2000) = Szlaviszticsna bibliohrafija na pidsztavi prac’ Istvana Udvari II.: materialy do bibliohrafiji ukrajinisztyky ta ruszynisztyky Uhorscsyny (1995-2000) / szerk. Bajnok Lászlóné = pid red. Bajnok Lászlóné; lektorálta Vraukóné Lukács Ilona = rec. Vraukóné Lukács Ilona. – Nyíregyháza: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, 2001. – 118 p.

         Perelik recenzij I. Udvari na praci O. Rudlovcsak, vmiscsenyh u persomu tomi bibliohrafiji: imennyj pokazscs., sz. 113. – In: Zakryvydoroha, O.-Il’csenko, L.-Padjak, V.: Olena Rudlovcsak: bibliohrafija prac’ ta litopysz zsyttja. – Uzshorod: Vydavnyctvo V. Padjaka. 2001. – 111. p.

 

F

 

Kudla György: „Fontos az ukrán-magyar jószomszédi viszony”. – In: Kárpáti Igaz Szó, (2001. nov. 3). 12. p.

 

A magyarországi ukrainisztika hírei. – In: Hromada, 5. sz. (2001. szept.-okt.) 27. p.

 

G

 

Fedynysynec, Volodymyr: Vahovytyj poludnevyj dorobok profeszora Istvana Udvorija. – In: Blahovisznyk, Vydannja Mukacsivszkoji hreko-katolickoji jeparchiji, 11. évf. 7. sz. (2001). 13. p.

 

Julij. 14. 07. 1950. Rodyvszja Istvan Udvari – In: Ruszin nyelvű naptár: almanach 2001 = Kalendar – Al’manach na 2001 hod / szerk. Lyavinecz Antal, Lyavinecz Marianna, Ljavinec Sztyepán. – Budapest: Bog-Art Desing, 2003. – 204 p. – 19. p.

 

Szlavisztikai bibliográfia Udvari István munkássága alapján II.: adatok a hazai ukrainisztika és ruszinisztika bibliográfiájához (1995-2000) / szerk. és az előszót írta Bajnok Lászlóné. – Nyíregyháza: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, 2001. – 117 p. – (Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár: Bibliográfiai Füzetek, 30.)

 

Abonyi Andrea: Bajnok Lászlóné: Szlavisztikai bibliográfia Udvari István munkássága alapján II. Nyíregyháza: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, 2001. 118 p. – In: Magyar Könyvszemle, 117. évf. 2. sz. (2001). p. 261-262.

 

Abonyi Andrea: Bajnok Lászlóné: Szlavisztikai bibliográfia Udvari István munkássága alapján II. Nyíregyháza: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, 2001. 118 p. – In: A Modern Filológiai Társaság Értesítője (2001. jún.) p. 5-6.

 

Bajnok Lászlóné: Szlavisztikai bibliográfia Udvari István munkássága alapján 2. Nyíregyháza, Móricz Zsigmond Megyei és Városi Kvt., 2001. 118 p., 21 cm. (Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár. Bibliográfiai füzetek). – In: Új könyvek, 8. sz. (2001). 3. p.

 

Bajnok Lászlóné: Új szlavisztikai bibliográfia. – In: Főiskolai Tükör, 2. évf. 6. sz. (2001). 4. p.

 

Bajnok Lászlóné: Újabb szlavisztikai bibliográfia. – In: Hírlevél, 2. évf. 3-4. sz. (2001). p. 3-4.

 

(barát): Könyvismertetés: Szlavisztikai bibliográfia Udvari István munkássága alapján. – In: Kárpáti Igaz Szó, 131-132. sz. (2002). 15. p.

 

Tömösközy Erika: A szlavisztika műhelyéből. – In: Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 36. évf. 3. sz. (2001). p. 367-369.

 

Vraukóné Lukács Ilona: Szlavisztikai bibliográfia Udvari István munkássága alapján. – In: Hírlevél, 2. évf. 3-4. sz. (2001). p. 2-3.

 

Udvari István (1950). – In: Köztestületi tagok 2001 /szerk. Tolnai Márton; előszó Vizi E. Szilveszter. – Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 2001. – 35. p.

 

2002

 

A

 

Hegyes Angelina: Ukrán irodalom története I.-II. = Anhelina Hegyes: Isztorija ukrajinszkoji literatury I.-II. / szerk. Rományuk Renáta, Udvari István; az előszót írta Udvari István. – Nyíregyháza: Nyíregyházi Főiskola Bölcsészettudományi és Művészeti Kar Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék, 2002. – 150 p.

 

János István: Ruszinok latin nyelvű panegyricusa II. Józsefhez / szerk. és az előszót írta Udvari István; a latin szövegeket ford. Hortoványi Jenő és János István. – Nyíregyháza: Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszéke, 2002. – 72 p. - (Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia; 11.); (Dimensiones Culturales et Urbariales Regni Hungariae; 1.)

 

Ivancsó István: Ruszinok latin myelvű panegyricusa II. Józsefhez, Nyíregyháza, 2002, 72 p. ISBN 9639385263. – In: Athanasia 17. / főszerk. Ivancsó István. – Nyíregyháza: Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, 2003. – p. 268-269

 

Ivancsó István: Ruszinok latin nyelvű panegyricusa II. Józsefhez,[Panegirico di lingua latina del rusini a Giuseppe II.] Nyíregyháza, 2002, 72 p. ISBN 9639385263. – In: Athanasia 17. / főszerk. Ivancsó István. – Nyíregyháza: Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, 2003. – p. 272-273

 

János István: Ruszinok latin nyelvű panegyricusa II. Józsefhez. Nyíregyháza, Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék, 2002. 72 p. 17 cm. (Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia;Dimensiones Culturales et Urbariales Regni Hungariae). – In: Új Könyvek. 2. sz. (2003). 66. p.

 

Kudla György: Határokon átnyúló kapcsolatok: beszélgetés János Istvánnal, a Nyíregyházi Tanárképző Főiskola Magyar Irodalom Tanszékének tanárával. – In: Kárpáti Igaz Szó, (2002. július 16.)

 

Németh Béla: János István: Ruszinok latin nyelvű panegyricusa II. Józsefhez / szerk. és az előszót írta Udvari István; a latin szövegeket ford. Hortoványi Jenő és János István. – Nyíregyháza: Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszéke, 2002. – 72 p. - (Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia; 11.); (Dimensiones Culturales et Urbariales Regni Hungariae; 1.) – In: Könyv és könyvtár XXV. köt. / szerk. Beck Mihály, Kun András. – Debrecen: Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár, 2003. – 540 p. – p. 510-512.

 

Rományuk Renáta: Ruszinok latin nyelvű panegyricusa. – In: Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 38. évf. 3. sz. (2003). p. 355-356

 

Zselicki, B. I. – Zselicki, Cs. B.: Novüj vengerszkij centr szlavisztiki i izucsenie isztoriko-kulturnüh problem podkarpatszkih ruszin. – In: Szlavjanovedenie, 1. sz. (2005). p. 67-87

 

Kapral’, Mihail: Pudkarpatsz’koe Obscsesztvo Nauk: publikaciji: 1941-1944 = Káprály Mihály: Kárpátaljai Tudományos Társaság: kiadványok: 1941-1944 / szerk. és az előszót írta: Udvari István. – Uzshorod: PoliPrint, 2002.

 

Kapral’, Mihail: Podkarpadsz’koe Obscsesztvo Nauk: publikaciji: 1941-1944 = Káprály Mihály: Kárpátaljai Tudományos Társaság: kiadványok: 1941-1944 / szerk. és az előszót írta: Udvari István. – Nyíregyháza: Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék, 2002. – (Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia, 10.)

 

Barát Mihály: Adalékok a Kárpátaljai Tudományos Társaságról. – In: Kárpáti Igaz Szó, 123-124. sz. (200. augusztus 31.) 14. p.

 

Beszkid, Havrijil: Mihal Kapral’: Pidkarpatsz’ke obscsesztvo nauk. Publikaciji: 1941-1944. – In: Ruszin, 5-6. sz. (2002). 10. p.

 

Fedynysynec, Mihajlo: Nebudenne vydannya. – In: Rio, 31. sz. (216). (2002. cservnya 28.) 2. p.

 

Kapral’, Mihail: Pudkarpatsz’koe Obscsesztvo Nauk: publikaciji: 1941-1944. – In: Vszederzsavnüj Ruszynszküj Visznyk, 4. évf. 4. sz. (2002). 3. p.

 

Káprály Mihály: Kárpátaljai Tudományos Társaság kiadványok. Nyíregyháza, Nyíregyházi Főiskola, 2002. 170 p., 20 cm. (Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia). – In: Új Könyvek, 11. sz. (2002). p. 59-60.

 

Kis Kálmán: Mihail Kapral’: Podkarpatszkoe Obsesztvo Nauk’. Publikacii: 1941-1944 = Káprály Mihály: Kárpátaljai Tudományos Társaság. Kiadványok: 1941-1944 (Studia Ukrainica et Rucinica Nyíregyháziensia 10). Nyíregyháza. 2002. 172 c. – In: Studia Slavica: Academiae Scientiarum Hungaricae / ed. Nyomárkay István. – Budapest: Akadémiai Kiadó, 2003. 4. sz. p. 459-461

 

Káprály Mihály: Kárpátaljai Tudományos Társaság. – In: Knyha Zakarpatja: anotovanyj kataloh vydan’ 2002 roku. – Uzshorod: Vydavnyctvo V. Padjaka, 2003. – 25. p.

 

Kocsis Mihály: Egy hézagpótló bibliográfia. – In: Aetas, 18. évf. 1. sz. (2003). p. 200-202

 

Lévai Béla: Kárpátaljai Tudományos Társaság. – In: Klió, 12. évf. 2. sz. (2003). p. 157-161

 

Szenyko, I(van): Oryhinal’nyj bibliohraficsnyj pokazscsyk. – In: Pohljad, (2002. travnya 28). 5. p.

 

T(rochanovszkyj), P(etro): Kapral’, Mihail: Podkarpadsz’koe Obscsesztvo Nauk: publikaciji: 1941-1944 = Káprály Mihály: Kárpátaljai Tudományos Társaság: kiadványok: 1941-1944 / szerk. és az előszót írta: Udvari István. – Uzshorod: PoliPrint, 2002. – In: Beszida, 14. évf. 5. sz. (2002). 25. p.

 

Vüdanja Pudkarpatsz’koho Obscsesztva Nauk. – In: Ruszin nyelvű naptár: almanach 2003 = Kalendar – Al’manach na 2003 god / szerk. Lyavinecz Antal, Lyavinecz Marianna, Ljavinec Sztyepán. – Budapest: Bog-Art Desing, 2003. – 204 p. – p. 96-98

 

Zoltán András:  A Kárpátaljai Tudományos Társaság (1941-1944) kiadványai. – In: Kisebbségkutatás, 12. évf. 1. sz. (2003). p. 233-235

 

Zubacs, Vaszy’l: Fesaky-naukovci szorokovych rokiv. – In:  Sztaryj zamok. Mukacsevo, 2003. 12. ljutoho

 

Kósa László: Csyji vy szyny?: ohljad uhorsz’koji etnohrafiji / szerk. Udvari István; ford. Leszja Musketik. – Nyíregyháza: Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék, 2002. – 246 p. – (Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia, 9.)

 

Kósa László: Csyji vy szyny?: ohljad uhorsz’koji etnohrafiji / szerk. Udvari István; ford. Leszja Musketik. – Uzshorod: PoliPrint, 2002. – 246 p.

 

Barát Mihály: Kiadás előtt a magyar néprajz története ukránul. – In: Kárpáti Igaz Szó, (2002. jan. 5). 14. p.

 

Novi vydannja. Könyvújdonság. – In: Hromada, 1. sz. (2002). 17. p.

 

Szenyko Ivan: Narodoznavcsa knyha pro uhorciv. – In: Pohljad, 45. sz. (2003). 5. p.

 

Uhorci vidkryvajutyszja ukrajincjam. – In: Feszt, 5. sz. (358). (2003). 6. p.

 

Vahnina, L.: L. Kosa, Csiji vy szyny? : ohljad uhorsz’koji etnohrafiji. Z uhor. per. L. Musketik. Nyíregyháza, 2002. 248 cc. – In: Slavica XXXII. / edit. curante Csilla Kukucska; red. Klára Agyagási, Zoltán Hajnády, István D. Molnár. – Debrecen: Debreceni Egyetem, 2003. – p. 295-297

 

Ruszin nyelvű naptár: almanach 2002 / szerk. Lyavinecz Antal, Lyavinecz Marianna, Ljavinecz Sztyepán; az anyaggyűjtésben segített: Udvari István [et al]. – Bp.: Bog-Art Design, 2002.

 

Szofilkánics Judit: Tanuljunk ukránul!: foglalkoztató szótárfüzet / előszó Udvari István. – Nyíregyháza, Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék, 2002. – 122 p.

 

Szöveggyűjtemény a ruszin írásbeliség tanulmányozásához I.: Bacsinszky András munkácsi megyéspüspök cirillbetűs körlevelei = Istvan Udvari: Zbir’ka zserel pro sztudiji ruszynsz’koho pyszemsztva I.: kyrylycsni ubbyzsnikü mukacsovsz’koho jepyszkopa Andrija Bacsynsz’koho / szerk. Igor Kercsa. – Nyíregyháza: Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék, 2002. – (Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia, 12.)

 

Abonyi Andrea: Könyvismertető: Udvari István: Szöveggyűjtemény a ruszin írásbeliség tanulmányozásához. I. Bacsinszky András munkácsi megyéspüspök cirillbetűs körlevelei. – In: A Modern Filológiai Társaság Értesítője, (2002. szept.). – p. 3-4.

 

Fedinisinec’, Volodimir: Dalekohljadnyj Andrij Bacsynsz’kyj: Kljucsova posztaty isztoricsnoho jepiszkopsztva. – In: Blahovisznik, 12. évf. 2. sz. (129). (2003). 11. p.

 

Káprály Mihály:Udvari István: Zbir’ka zserel pro sztudiji ruszynsz’koho pyszemsztva I. Szöveggyűjtemény a ruszin írásbeliség tanulmányozásához I.  Kyrylycsni ubbyzsnikü mukacsovsz’koho jepyszkopa Andrija Bacsynsz’koho. Bacsinszky András munkácsi megyéspüspök cirillbetűs körlevelei. – (Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia, 12.) Nyíregyháza 2002. 238 c. – In: Studia Slavica Hungarica, 47. évf. 3-4. sz. (2002). - p. 456-459.

 

Megjelent! – In: Vszederzsavnüj Ruszynszküj Visznyk = Országos Ruszin Hírlap, 4. évf. 10. sz. (2002). 5. p.

 

Pilipkó Erzsébet: Udvari István: Zbirszká zserel pro sztugyiji ruszinszkoho piszmensztvá I. Kirillicsnyi ubizsniki mukácsovszkoho episzkopá Andrijá Bacsinszkoho. (Szöveggyűjtemény a ruszin írásbeliség tanulmányozásához I. Bacsinszky András munkácsi megyéspüspök cirill betűs körlevelei.) Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszéke, Nyíregyháza, 2002. 238 p. – In: Ethnographia, 114. évf. 2-3. sz. (2003). p. 336-337

 

Popovics, Michal: Religijno-szvitszkü odnoszynü jepiszkopa z narodom: Istvan Udvari: Kirilicsnü obizsnykü mukacsovszkoho jepiszkopa Andrija Bacsinszkoho. – In: Ruszyn, 3-4. sz. (2002). 21. p.

 

Szöveggyűjtemény a ruszin írásbeliség tanulmányozásához. Nyíregyháza, Nyíregyházi Főiskola, 2002. 21 cm. (Studia Ukrainica et Rusinca Nyíregyháziensia) 1. Bacsinszky András munkácsi megyéspüspök cirillbetűs körlevelei. 2002. 237 p. – In: Új Könyvek, 11. sz. (2002). p. 13-14.

 

Udvari I. = István U.: Szöveggyűjtemény a ruszin írásbeliség tanulmányozásához. – In: Knyha Zakarpatja: anotovanyj kataloh vydan’ 2002 roku. – Uzshorod: Vydavnyctvo V. Padjaka, 2003. – 58. p.

 

Zoltán András: Szbornyk teksztuv do izucsenija ruszinszkoj pisz’mennoszti. – In: Ruszynszküj szvit = Ruszin Világ, 2. évf. 11. sz. (2004). 10. p.

 

Zoltán András: Szöveggyűjtemény a ruszin írásbeliség tanulmányozásához. – In: Kisebbségkutatás, 12. évf. 1. sz. (2003). p. 186-187

 

Zselicki, B. I. – Zselicki, Cs. B.: Novüj vengerszkij centr szlavisztiki i izucsenie isztoriko-kulturnüh problem podkarpatszkih ruszin. – In: Szlavjanovedenie, 1. sz. (2005). p. 67-87

 

Torna vármegye és társadalma 18-19. századi források tükrében / szerk. Rémiás Tibor; a szláv nyelvű jobbágyvallomásokat fordították Farkas Andrea, Udvari István. – Bódvaszilas-Miskolc: Herman Ottó Múzeum, 2002. – 431 p.

 

Ukrán-magyar szótári adatbázis II. D-K /szerk. Udvari István; munkatársak Abonyi Andrea [et al.]. – Nyíregyháza: Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék, 2002. – 540 p. – (Glossarium Ukrainicum, 3.)

 

-ter-: Ukrán-magyar szótár. – In: Hírlevél, 7-8. sz. (2002). 1. p.

 

Ukrán-magyar szótári adatbázis. Nyíregyháza, Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszéke. Szerk. Udvari István. 1990-. 24 cm. (Glossarium Ukrainicum)

2. köt. 2002. 540 p. – In: Új Könyvek, 16. sz. (2002). – 39. p.

 

B

 

Antonij Hodinka (1864-1946): velyka posztava ruszynsz’koji isztoriohrafiji. – In: Ruszin nyelvű naptár: almanach 2002 / szerk. Lyavinecz Antal, Lyavinecz Marianna, Ljavinecz Sztyepán; az anyaggyűjtésben segített: Udvari István et al. – Bp.: Bog-Art Design, 2002. – p. 121-130.

 

Előszó. – In: Szofilkánics Judit: Tanuljunk ukránul!: foglalkoztató szótárfüzet / előszó Udvari István. – Nyíregyháza: Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék, 2002. – 122 p. – 3. p.

 

Előszó = Peredmova. – In: Kósa László: Csyji vy szyny?: ohljad uhorsz’koji etnohrafiji / szerk. Udvari István; ford. Leszja Musketik. – Nyíregyháza: Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék, 2002. – 246 p. – (Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia, 9). – p. 3-6.

 

Előszó = Peredmova. – In: Kósa László: Csyji vy szyny?: ohljad uhorsz’koji etnohrafiji / szerk. Udvari István; ford. Leszja Musketik. – Uzshorod: PoliPrint, 2002. – 246 p. – p. 3-6.

 

Hrvatski urbariji Marije Terezije = Mária Terézia horvát nyelvű urbáriumai. – In: Etnografija hrvata u Mađarskoj 9. = A magyarországi horvátok néprajza 9. / szerk. Đuro Franković. – Pečuh: Izdanje Mađarskog etnografskog družtva = A Magyar Néprajzi Társaság, 2002. – 195 p. – (Etnološke študije iz života Hrvata u Mađarskoj = A magyarországi horvátok néprajzi tanulmányai). – p. 83-97

 

A magyarországi ruszinokról. – In: Magyar Napló, 14. évf. 3. sz. (2002). p. 54-56.

 

A Mária Terézia-féle úrbérrendezés forrásai magyarországi délszláv népek nyelvén I.: általános tiltott pontok. – In: Croato-Hungarica: Uz 900 godina hrvatsko-madarskih povijesnih veza = A horvát-magyar történelmi kapcsolatok 900 éve alkalmából / szerk. Milka Jauk Pinhak, Kiss Gy. Csaba, Nyomárkay István. – Zagreb: Katedra za hungarologiju Filozofskog fakulteta Sveucilišta u Zagrebu: Matica hrvatska, 2002. – p. 209-217.

 

A Mária Terézia-féle úrbérrendezés forrásai magyarországi délszláv népek nyelvén III. nyomtatott urbárium. – In: Studia Slavica Savariensia 1-2.: VII. Nemzetközi Szlavisztikai Napok 2002. május 24-25. / fel. szerk. Gadányi Károly. – Szombathely: Berzsenyi Dániel Főiskola Szláv Filológiai Tanszékcsoport, 2002. – 619 p. – p. 510-540

 

O plane vengerszko-pol’szkogo szlovarja Hiadora Sztripszkogo. – In: Studia Slavica Hungarica, 47. – Budapest, 2002. – p. 1-2; 35-43.

 

Ruszinok – keleti szláv nép. – In: Posztbizánci Közlemények V. / szerk. Nagy Márta. – Debrecen: Debreceni Egyetem Művészettörténeti Tanszéke, 2002. – 173 p. – p. 9-19

 

Szperedszlovo = Előszó. – In: Kapral’, Mihail: Pudkarpatsz’koe Obscsesztvo Nauk: publikaciji: 1941-1944 = Káprály Mihály: Kárpátaljai Tudományos Társaság: kiadványok: 1941-1944 / szerk. és az előszót írta: Udvari István. – Uzshorod: PoliPrint, 2002. – p. 4-11.

 

Prediszlovie = Előszó. – In: Kapral’, Mihail: Podkarpatszkoe Obscsesztvo Nauk: publikacii: 1941-1944 = Káprály Mihály: Kárpátaljai Tudományos Társaság: kiadványok: 1941-1944 / szerk. és az előszót írta: Udvari István. – Nyíregyháza: Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék, 2002. – (Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia, 10). – p. 4-11.

 

Ruszinok, a gens fidelissima. – In: Együtt, 3. évf. 2. sz. (2002). 47. p.

 

Ruszinok, a gens fidelissima. – In: Magyar Napló, 14. évf. 3. sz. (2002). 64. p.

 

The socage regulation of Maria Theresa in the languages of the South Slavic poeples of Hungary: the tables / István Udvari – In: Studia Slavica Hungarica, 47. évf. 3-4. sz. (2002). p. 261-268.

 

Source Documents of Regulating the System of Socage by Maria Theresia – in the Languages of Southern Slavic Peoples in Hungary. Part I. General Prohibitive Articles. – In: Slavica, XXXI. – Debrecen, 2002. – p. 53-64.

 

Sztripszky Hiador kapcsolata a szlovák tudomány és kultúra képviselőivel. – In: Tanulmányok H. Tóth Imre 70. születésnapjára: Cirill és Metód példáját követve…/ szerk. Bibok Károly, Ferincz István, Kocsis Mihály. – Szeged, 2002. – p. 543-549.

 

Az úrbérrendezés ismeretlen ruszin nyelvű nyomtatott forrása, bejegyzések az urbárium üres helyeibe: az úrbérrendezés nyelvi, nyelvészeti vonatkozásai. – In: Carpatica=Karpatika: Vypuszk 20: Relihija i cerkva v krajinach central’noji ta pivdenno-szhidnoji Evropy. – Uzshorod: Uzshorodsz’kyj nacional’nyj universzitet. Naukovo-doszlidnyj insztytut karpatoznavsztva, 2002. – p. 19-27.

 

D

 

A délszláv nyomtatott urbáriumokról. – In: A Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tudományos Testülete 10 éves jubileumi közgyűléssel egybekötött tudományos ülésének előadásai 2. köt. / szerk. Páy Gábor, Sikolya László. – Nyíregyháza: A Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tudományos Testülete, 2002. – 691 p. – (A Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tudományos Testületének Kiadványai). – p. 573-578.

 

„Magyarország Európa kicsinyben”: a Mária Terézia-féle úrbérrendezés nyelvi, nyelvészeti vonatkozásai. – In: Nyelvek és kultúrák találkozása: a XII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia kiadványai II.: összefoglalók kötete / szerk. Tóth Szergej. – Szeged, 2002. – 71. p.

 

Az úrbérrendezés nyomtatott délszláv forrásai. – In: Régiók szerepe, versenyképessége az Európai Unióban: a „Magyar Tudomány Napja 2002” alkalmából rendezett Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tudományos Konferencia anyagának bemutatása / szerk. Vass Lajosné. – Nyíregyháza: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Közalapítvány Kuratóriuma, 2002. – 318 p. – (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Közalapítvány Füzetei, 18). – p. 106-107

 

E

 

Udvari István. – In: Klió: történelmi szemléző folyóirat: repertórium 1992-2001 / összeáll. Erdélyi Tamás. – Debrecen: Klió Alapítvány, 2002. – 78 p.

Udvari István írásai a 288, 307, 353, 392, 412, 437, 532, 615, 655 és 707-es tételszámok alatt találhatók meg.

 

G

 

B(arát) M(ihály): „Egy jó szótár megbízható híd két nép között”. – In: Kárpáti Igaz Szó, (2002. ápr. 6). 14. p.

 

(barát): Kiadás előtt a magyar néprajz története ukránul: villáminterjú Udvari István professzorral. – In: Kárpáti Igaz Szó, (2002. jan. 5). 14. p.

 

Biográf. Ki kicsoda 2002: kortársaink életrajzi lexikona / szerk. Hermann Péter. – Bp., 2002. – 1834. p.

 

Dr. Habil. Udvari István. – In: A Bessenyei György Tanárképző Főiskola Évkönyve: 1986-1999. – Nyíregyháza: Nyíregyházi Főiskola, 2002. – 365 p. – 115.; 302-306 p.

 

Duliskovich Viktor: Bács-szerémi ruszin irodalmi nyelv hungarisztikai vonatkozásai: (Udvari István munkássága alapján). – In: Ruszin nyelvű naptár: almanach 2002 / szerk. Lyavinecz Antal, Lyavinecz Marianna, Ljavinecz Sztyepán; az anyaggyűjtésben segített: Udvari István et al. – Bp.: Bog-Art Design, 2002. – p. 61-65.

 

G

 

Jubiláló Tanszék. – In: http://www.karpatinfo.org.ua/modules.php

 

Julij. 14. 07. 1950. Rodyvszja Istvan Udvari – In: Ruszin nyelvű naptár: almanach 2002 = Kalendar – Al’manach na 2002 hod / szerk. Lyavinecz Antal, Lyavinecz Marianna, Ljavinec Sztyepán. – Budapest: Bog-Art Desing, 2003. – 204 p. – 27. p.

 

Kudla György: 10 éves az Ukrán-Ruszin Filológiai Tanszék. – In: Bóbita-füzetek, 17. 1. sz. (2002). 24.

 

Magocsi, Paul Robert: Udvari István. – In: Encyclopedia of Rusyn History and Culture / red. Paul Robert Magocsi and Ivan Pop. – Toronto, Buffalo, London: University Toronto Press, 2002. – p. 473-474.

 

Pamnjatni daty: julij. – In: Országos Ruszin Hírlap = Vszederzsavnüj Ruszynszküj Visznyk, 4. évf. 6. sz. (2002. jún). 15. p.

 

Tudomány. – In: Hírlevél, 11. sz. (2002). 1. p.

 

Udvari István (1950). – In: Köztestületi tagok 2002 /szerk. Tolnai Márton; előszó Vizi E. Szilveszter. – Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 2002. – 35. p.

 

2003

 

A

 

János István: Ruszinok latin nyelvű panegyricusa II. Józsefhez = Istvan Janos: Ruszynsz’kyj panehyryk Joszipu II. na latynszkij movi / red. ta peredmova István Udvari; pereklad latynsz’kyh teksztiv na uhorsz’ku movu Jenő Hortoványi ta István János. – Ungvár: PoliPrint, 2003. – 72 p. - (Dimensiones Culturales et Urbariales Regni Hungariae; 1.)

 

Rományuk Renáta: Ruszinok latin nyelvű panegíricusa. – In: Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 38. évf. 3. sz. (2003). p. 355-356

 

Király Péter: A kelet-közép-európai helyesírások és irodalmi nyelvek alakulása: a budai Egyetemi Nyomda kiadványainak tanulságai: 1777-1848 / szerk. és az előszót írta Udvari István – Nyíregyháza: Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszéke, 2003. – 666 p. – (Dimensiones Culturales et Urbariales Hungariae; 3.)

 

Abonyi Andrea: Király Péter: A kelet-közép-európai helyesírások és irodalmi nyelvek alakulása. – In: Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 38. évf. 4. sz. (2003). p. 491-492

 

Abonyi Andrea: Király Péter: A kelet-közép-európai helyesírások és irodalmi nyelvek alakulása. A budai Egyetemi Nyomda kiadványainak tanulságai 1777-1848. – In: Magyar Könyvszemle, 120. évf. 2. sz. (2004). P. 200-201

 

Agyagási Klára: Király Péter: A kelet-közép-európai helyesírások és irodalmi nyelvek alakulása: a budai Egyetemi Nyomda kiadványainak tanulságai: 1777-1848 / szerk. és az előszót írta Udvari István – Nyíregyháza: Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszéke, 2003. – 666 p. – (Dimensiones Culturales et Urbariales Hungariae; 3.). – In: Slavica XXXII. / edit. curante Csilla Kukucska; red. Klára Agyagási, Zoltán Hajnády, István D. Molnár. – Debrecen: Debreceni Egyetem, 2003. – p. 285-287

 

Décsy Gy.: Did the Hungarian Governments Treat their Minorities after all with Fairness? Minority Literary Cultur and Ethnic Prints in Old Hungary Between 1777 and 1848. – In: Eurasian Studies Yearbook 76. évf. (2004). p. 85-87.

 

Király Péter: A kelet-közép-európai helyesírások és irodalmi nyelvek alakulása: a budai Egyetemi Nyomda kiadványainak tanulságai: 1777-1848 / szerk. és az előszót írta Udvari István – Nyíregyháza: Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszéke, 2003. – 666 p. – (Dimensiones Culturales et Urbariales Hungariae; 3). – In: Új Könyvek, 11. sz. (2003). p. 81-82

 

Könyv az egykori budai nyomda nemzetiségi kiadványairól. – In: Romániai Magyar Szó, (2003. május 24.)

 

Könyv az egykori budai nyomda nemzetiségi kiadványairól. – In: http://www.hhrf.org/rmsz/03maj/03052416.htm

 

Nyomárkay István: Kultúra és könyvnyomtatás a felvilágosodás korában. – In: Magyar Nyelv, 1. sz. (2004). p. 99-103

 

Nyomárkay István: Kultúra és könyvnyomtatás a felvilágosodás korában. – In: A Magyar Filológiai Társaság Értesítője, 21. évf. 3. sz. (2004). p. 4-9

 

Rományuk Renáta: Könyvismertető: Király Péter: A kelet-európai helyesírások és irodalmi nyelvek alakulása: a budai Egyetemi Nyomda kiadványainak tanulságai 1777-1848 / szerk. és az előszót írta Udvari István. – Nyíregyháza, 2003. – 667 p. – In: A Modern Filológiai Társaság Értesítője, 20. évf. 5. sz. (2003). p. 2-3

 

Sztepanovics, Predrag: Kapitalno delo magyarszkog szlaviszte. Király Péter: A kelet-közép-európai helyesírások és irodalmi nyelvek alakulása – A budai Egyetemi Nyomda kiadványainak tanulságai 1777-1848, Nyíregyháza, 2003. – In: Szerbszke Narodne Novine, 13. évf. 37. sz. (2003). – 7. p.

 

Zselicki, B. I. – Zselicki, Cs. B.: Novij vengerszkij centr szlavisztiki i izucsenie isztoriko-kulturnih problem podkarpatszkih ruszin. – In: Szlavjanovedenie, 1. sz. (2005). p. 67-87

 

A Mária Terézia-féle úrbérrendezés forrásai magyarországi délszláv népek nyelvén I.: nyomtatványok / Udvari István; az előszót írta Nyomárkay István. – Nyíregyháza: Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék, 2003. – 326 p. – (Dimensiones Culturales et Urbariales Regni Hungariae; 2.)

 

Lukácsné Bajzek Mária: Délszláv urbáriumok. – In: Kisebbségkutatás, 12. évf. 2. sz. (2003). p. 428-429

 

Rományuk Renáta: Könyvismertető: Udvari István: A Mária Terézia-féle úrbérrendezés forrásai magyarországi délszláv népek nyelvén I.: nyomtatványok. Dimensiones Culturales et Urbariales Regni Hungariae 2. Nyíregyháza, 2003. – In: A Modern Filológiai Társaság Értesítője, 20. évf. 1. sz. (2003). p. 1-3.

 

Zoltán András: Hazai délszláv nyelvű urbáriumok. – In: Kisebbségkutatás, 12. évf. 1. sz. (2003). p. 232-233

 

A Mária Terézia-féle úrbérrendezés forrásai magyarországi délszláv népek nyelvén II.: Bács vármegyei szerb és bunyevác jobbágyok úrbéri bevallásai / Udvari István; az előszót írta Lukács István. – Nyíregyháza: Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszéke és a Veszprémi Egyetem Tanárképző Kara, 2003. – 214 p. – (Dimensiones Culturales et Urbariales Regni Hungariae; 4.)

 

Abonyi Andrea: Udvari István: A Mária Terézia úrbérrendezés forrásai magyarországi délszláv népek nyelvén II. Bács vármegyei szerb és bunyevác jobbágyok úrbéri bevallásai. Dimensiones Culturales et Urbariales Regni Hungariae 4. Nyíregyháza, 2003. 214 old. – In: A Modern Filológiai Társaság Értesítője, 20. évf. 6. sz. (2003). p. 6-7

 

Lukács István: Udvari István: A Mária Terézia-féle úrbérrendezés. – In: Bácsország: vajdasági honismereti szemle, 7-9. sz. (2003). – 96. p.

 

Szakállas Sándor: A Mária Terézia-féle úrbérrendezés forrásai a magyarországi délszláv népek nyelvén, II.: (Bács vármegyei szerb és bunyevác jobbágyok úrbéri bevallásai). – In: Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 38. évf. 4. sz. (2003). p. 494-496

 

Udvari István: A Mária Terézia-féle úrbérrendezés forrásai magyarországi délszláv népek nyelvén II.: Bács vármegyei szerb és bunyevác jobbágyok úrbéri bevallásai / Udvari István; az előszót írta Lukács István. – Nyíregyháza: Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszéke és a Veszprémi Egyetem Tanárképző Kara, 2003. – 214 p. – (Dimensiones Culturales et Urbariales Regni Hungariae; 4.). – In: Új Könyvek, 15. sz. (2003). p. 18-19

 

Zoltán András: Udvari István: Hazai délszláv nyelvű urbáriumok. – In: Kisebbségkutatás, 12. évf. 1. sz. (2003). p. 232-233

 

Taranenko, O. O.: Szlovozmina ukrajinsz’koji movy = Taranenko Olekszandr: Ige- és névszóragozás az ukrán nyelvben / szerk. és az előszót írta Udvari István; ford. Kótyuk István. – Nyíregyháza: Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszéke és a Veszprémi Egyetem Tanárképző Kara, 2003. – 196 p. – (Glossarium Ukrainicum; 8.)

 

Ermolenko, Sz. Ja: Taranenko, O. O.: Szlovozmina ukrajinsz’koji movy. (Tablyci vidminyuvannya i gyijevidminyuvannya). Projekt dlja obhovorennya ta lekszykograficsnoji aprobaciji. Nyíregyháza, 2003. – In: Movoznasztvo, 5. sz. (2003). p. 82-86

 

 

 

Taranenko, Olekszandr: Szlovozmina ukrajinsz’koji movi = Taranenko Olekszandr: Ige- és névszóragozás az ukrán nyelvben / szerk. és az előszót írta Udvari István; ford. Kótyuk István. – Nyíregyháza: Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék, 2003. – 196 p. – (Glossarium Ukrainicum; 8.). – In: Új Könyvek, 12. sz. (2003). p. 90-91

 

Ukrán-magyar szótári adatbázis I.: A-G / Udvari István. – Nyíregyháza: Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszéke és a Veszprémi Egyetem Tanárképző Kara, 2003. – 379 p. – (Glossarium Ukrainicum; 2.) + Taranenko, O. O.: Szlovozmina ukrajinsz’koji movy = Taranenko Olekszandr: Ige- és névszóragozás az ukrán nyelvben / szerk. és az előszót írta Udvari István; ford. Kótyuk István. – Nyíregyháza: Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszéke és a Veszprémi Egyetem Tanárképző Kara, 2003. – 196 p. – (Glossarium Ukrainicum; 8.)

A két mű egy kötetben

 

Abonyi Andrea: Az ukrán-magyar szótár lexikai germanizmusairól. – In: Nyelvek és nyelvoktatás Európa és a Kárpát-medence régióiban: összefoglalók kötete / szerk. Cs. Jónás Erzsébet. – Nyíregyháza: Bessenyei György Kvk., 2004. – 133 p. – p. 56

 

Káprály Mihály: K vihodu bazisznüh materialov k ukrainszko-vengerszkomu szlovarju. – In: Nyelvek és nyelvoktatás Európa és a Kárpát-medence régióiban: összefoglalók kötete / szerk. Cs. Jónás Erzsébet. – Nyíregyháza: Bessenyei György Kvk., 2004. – 133 p. – p. 60-61

 

Kovács Erzsébet-Pál Ferenc: Megjelent az ukrán-magyar szótár – Nyíregyházán. – In: Bereg Info, 7. évf. 21. sz. (2003). 6. p.

 

Kudla György: Megjelent az ukrán-magyar szótár zárókötete. – In: Kárpáti Igaz Szó, 116. sz. (2003). 3. p.

 

Musketik Leszja: Ukrán-magyar szótári adatbázis / szerk. Udvari István; munkatársak Abonyi Andrea [et al.]. – Nyíregyháza, 2000-2003. – 1-6 köt. – In: Movoznavsztvo, 6. sz. 2003. – p. 87-89

 

Romanyuk Renáta: Lexikográfiai kutatások az Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszéken. – In: A humán erőforrás szerepe, fejlesztésének, hasznosításának lehetőségei az Európai Unióban: a „Magyar Tudomány Napja 2003” alkalmából rendezett Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tudományos Konferencia anyagának bemutatása / szerk. Galó Miklós, Vass Lajosné. – Nyíregyháza: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Közalapítvány Kuratóriuma, 2004. – p. 80-82.

 

Rományuk Renáta: Szótári műhelymunkálatok az Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszéken. – In: Nyelvek és nyelvoktatás Európa és a Kárpát-medence régióiban: összefoglalók kötete / szerk. Cs. Jónás Erzsébet. – Nyíregyháza: Bessenyei György Kvk., 2004. – 133 p. – p. 66

 

Társasági hírek: tudományos műhely. – In: Hírlevél, 4. évf. 4. sz. (2003). 1. p.

 

Ukrán-magyar szótári adatbázis I.: A-G / összeáll. Udvari István. – Nyíregyháza: Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék, 2003. – 194 p. – (Glossarium Ukrainicum; 2.). – In: Új Könyvek, 12. sz. (2003). 94. p.

 

Vasvári Pál családjáról, életéről / Udvari István; az előszót írta Takács Péter. – Tiszavasvári: Tiszavasvári Vasvári Pál Középiskola, Szakiskola és Kollégium, 2003. – 73 p. – (Vasvári Pál Társaság Füzetei; 15.)

 

B. M.: Vasvári Pál családjáról, életéről. – In: Kárpáti Igaz Szó, 30-31. sz. (2004. február 28.) 6. p.

 

Ivancsó István: Udvari I., Vasvári Pál családjáról, életéről, (Vasvári Pál Társaság Füzetei 15), Tiszavasvári, 2003 73 p. ISBN 9632103718 HU-ISSN 08652767. – In: Athanasiana 18. / főszerk. Ivancsó István. – Nyíregyháza: Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, 2004. – 249. p.

 

Ivancsó István: Udvari I., Vasvári Pál családjáról, életéről, (Vasvári Pál Társaság Füzetei 15), [La famiglia, la di Vasvári Pál, (Quaderni del Sodalizio di Vasvári Pál 15)] Tiszavasvári, 2003 73 p. ISBN 9632103718 HU-ISSN 08652767. – In: Athanasiana 18. / főszerk. Ivancsó István. – Nyíregyháza: Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, 2004. – 253. p.

 

Ivancsó István: Könyvjelző 16. Vasvári Pálról. – In: Görög Katolikus Szemle, 14. évf. 8. sz. (2003). 12. p.

 

János István: Vasvári Pál nyomában. – In: Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 38. évf. 3. sz. (2003). p. 354-355

 

B

 

Alekszander Duhnovycs – predluzsovacs tradiciji ruszinszkoho literaturnoho jazika. – In: Svetloszc, 1. sz. (2003). p. 86-94

 

Alekszandr Duhnovics – prodolzsatel’ tradicij ruszinszkogo literaturnogo jazüka. – In: Studia Russica XX.: in honorem Béla Tatár / red. L. Jászay, A. Zoltán. – Budapest: ELTE BTK Keleti Szláv és Balti Filológiai Tanszék és Ukrán Filológiai Tanszék, 2003. – p. 456-461

 

Alekszander Duhnovics – prodovzsatel’ tradycij ruszynszkoho literaturnoho jazüka. – In: Vszederzsavnüj Ruszynszküj Visznyk = Országos Ruszin Hírlap, 5. évf. 2. sz. (2003). p. 14-15

 

Antonij Hodinka: Knyha kirilicsnüh dokumentuv Ruszynuv Madjarscsynü. – In: Ruszynszküj Szvit = Ruszin Világ, 1. évf. 2. sz. (2003). p. 9-10

 

Bács vármegyei szerb és horvát községek elöljáróinak keresztnevei a tereziánus úrbérrendezés idején – In: Névtani Értesítő, 25. sz. (2003). p. 160-167

 

Bács vármegyei szerbek és bunyevácok Mária Terézia korabeli paraszti bevallásai. – In: Magyar nyelvjárások XLI. / szerk. Hoffmann István, Kis Tamás. – Debrecen: Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke, 2003. – 694 p. – p. 641-648

 

The circulars of András Bacsinszky, Bishop of Munkács (1732-1772-1809) Belonging to the period of Maria Therese. – In: Studia Slavica Hungaricae, 48. évf. 1-3. sz. (2003). p. 283-304

 

Duchnovics Alekszandr a ruszin irodalmi nyelvi hagyományok folytatója. – In: Vszederzsavnüj Ruszynszküj Visznyk = Országos Ruszin Hírlap, 5. évf. 9. sz. (2003). p. 14-15

 

Education in the diocese of Munkács in the 18 th century. – In: Studia Postbizantina Hungarica VI. = Posztbizánci Közlemények / ed. Márta Nagy; contributors in editing István Ivancsó, István Udvari. – Debrecen: Published at the Department of Art History University of Debrecen, 2003. – p. 10-27

 

Episzkop Andrij Bacsinsz’kij: (1732-1772-1809) – predsztavitel’ ruszynsz’koho proszvitensztva. Zsitja, djijatel’sztvo Andrija Bacsinszkoho I. – In: Vszederzsavnüj Ruszynszküj Visznyk = Országos Ruszin Hírlap, 5. évf. 11. sz. (2003). p. 14-15

 

Facts and Figures on the Folk Life of Serbians and the Bunyevac Poeple in Bács County During the Reign of Maria Theresia. – In: Slavica XXXII. / edit. curante Csilla Kukucska; red. Klára Agyagási, Zoltán Hajnády, István D. Molnár. – Debrecen: Debreceni Egyetem, 2003. – p. 41-62

 

Kilenc kérdőpont magyarországi délszláv népek nyelvén. – In: Studia Slavica Savariensia 1-2: in honorem Caroli Gadanii sexagesimi natalis dedicatur / ed. Viktor Moiseenko. – Szombathely: Berzsenyi Dániel Főiskola Szláv Filológiai Tanszékcsoport, 2003. – 563 p. – p. 504-513

 

A Mária Terézia-korabeli hazai délszláv nyomtatott urbáriumok helyesírásáról. – In: Köszöntő könyv Kiss Jenő 60. születésnapjára / szerk. Hajdú Mihály és Keszler Borbála. – Budapest: ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete, Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2003. – 791 p. – p. 65-70

 

Neizvesztnüj ruszinszkij pecsatnüj dokument terezianszkoj reformü zemlepol’zovanija. – In: Slavica Szegediensia / fel. szerk.; szerk. Györke Zoltán, Maruzsné Sebó Katalin. – Szeged: Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar Orosz Nyelv és Irodalom Tanszék, Szlovák Nyelv és Irodalom Tanszék, 2003. – 301 p. – p. 253-266

 

Podaci iz narodnog zsivota Szrba i Bunyevaca Zsupanije Bacske u doba Marije Terezije. – In: Etnografija Szrba u Magyarszkoj 4 = Magyarországi szerbek néprajza 4 / szerk. Rusz Boriszláv. – Budapest: Magyar Néprajzi Társaság, 2003. – 214 p. – p. 144-175

 

Ruszynszkü hlaholü-hungarizmü u Glagolnyci Antonija Hodynkü. – In: Ruszinszküj Szvit = Ruszin Világ, 1. évf. 3. sz. (2003). p. 9-10

 

Ruszynszka isztoriohrafija XVIII. sztoljitija. – In: Ruszin nyelvű naptár: almanach 2003 = Kalendar – Al’manach na 2003 hod / szerk. Lyavinecz Antal, Lyavinecz Marianna, Ljavinec Sztyepán. – Budapest: Bog-Art Desing, 2003. – 204 p. – p. 81-91

 

Skolovanja ruszynszkoji cer’kunoji intelihenciji u XVIII. sztoljitiju: (miszto, jazük). – In: Ruszin nyelvű naptár: almanach 2003 = Kalendar – Al’manach na 2003 hod / szerk. Lyavinecz Antal, Lyavinecz Marianna, Ljavinec Sztyepán. – Budapest: Bog-Art Desing, 2003. – 204 p. – p. 76-81

 

Sztripszky Hiador véleménye Pável Ágoston munkásságáról: Pável habilitációs kérelme kapcsán. – In: Vasi Szemle, 57. évf. 1. sz. (2003). p. 48-54

 

Ubbizsnykü episzkopa Andrija Bacsinsz’koho. – In: Vszederzsavnüj Ruszynszküj Visznyk = Országos Ruszin Hírlap, 5. évf. 12. sz. (2003). p. 14-15

 

 

Az úrbérrendezés ismeretlen ruszin nyelvű nyomtatott forrása: bejegyzések az urbárium üres helyeibe. – In: Vszederzsavnüj Ruszynszküj Visznyk = Országos Ruszin Hírlap, 5. évf. 2. sz. (2003). p. 8-11.

 

Vidomosztyi pro perekladacku gyijal’nyiszty Hijadora Sztrypsz’koho. – In: Materialy kongreszu Mizsnarodnoji aszociaciji ukrajinyisztiv. Movoznasztvo. Zbirnik naukovych sztatej. Csernivci: Ruta, 2003. p. 464-470

 

Znameniti ljudi: Alekszander Duhnovycs prodovzsatel’ tradycij ruszynsz’koho literaturnoho jazüka. – In: Ruszin nyelvű naptár: almanach 2003 = Kalendar – Al’manach na 2003 god / szerk. Lyavinecz Antal, Lyavinecz Marianna, Ljavinec Sztyepán. – Budapest: Bog-Art Desing, 2003. – 204 p. – p. 101-105

 

D

 

A budai Egyetemi Nyomda ruszin és ukrán könyveinek nyelvezetéről. – In: A többnyelvű Európa: XIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus 2003. április 14-16.: összefoglalók kötete / szerk. Bakonyi István. – Győr: Széchenyi István Egyetem Idegen Nyelvi és Kommunikációs Tanszék; Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet, 2003. – 111 p. – 63. p.

 

Cirkuljarü mukacsevszkogo episzkopa Andreja Bacsinszkogo (1732-1772-1809) vremeni Marii Terezii. – In: Zbornik povzetkov 1. del. Jezikoslovje: 13. Mednarodni Slavistični Kongres, Ljubljana, 15-21. avgusta 2003 / uredil France Novak. – Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC, 2003. – 317 p. – p. 121-122

 

A forráskutatás szerepe a hazai szlavisztikában. – In: A Modern Filológiai Társaság Értesítője, 20. évf. 1. sz. (2003). p. 4-17.

Az előadás elhangzott 2002-ben „A filológia korunkban” című konferencián

 

Tradycija ta szucsaszniszt’ u movi A. Duhnovicsa. – In: Olekszandr Duhnovycs i nasa szucsaszniszt’: mizsnarodna naukova konferencija pryszvjacsena 200-littju vid dnja narodzsennja O. Duhnovycsa: Prjašiv, 20-21cservnja 2003 p. – Prajasiv-Prešov: [s. l.], 2003. – 64 p. – p. 46-47

A „Nove zsyttja” c. lap mellékleteként

 

Udvari István: Szerkesztői megjegyzések a magyar-ukrán szótárhoz. – In: Nyelvek és nyelvoktatás Európa és a Kárpát-medence régióiban: összefoglalók kötete / szerk. Cs. Jónás Erzsébet. – Nyíregyháza: Bessenyei György Kvk., 2004. – 133 p. – p. 68-69

 

Vasvári Pál családfájáról. – In: A Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Ülésének 12. éves közgyűléssel egybekötött Tudományos Ülésének előadásai / szerk. Sikolya László, Páy Gábor. – Nyíregyháza: A Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete, 2003. – 242 p. – p. 221-226

 

E

 

Naukovyj visznyk: Uzshorodsz’koho Universzitetu: szerija isztorija: vypuszk 8. – Uzshorod: Vydavnyctvo V. Padjaka, 2003. – 184 p.

144. p.: 9., 32. tétel

168. p.

171. p.

Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék. Kiadványok: 1993-2003 = Kafedra Ukrainszkoj i Ruszinszkoj Filologii. Publikacii: 1993-2003 = Lehrstuhl für Ukrainistik und Russinistik. Publikationen: 1993-2003 / Káprály Mihály, Pischlöger Christian, Abonyi Andrea; szerk. Káprály Mihály; előszó Székely Gábor. – Nyíregyháza: Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék, 2003. – 170 p. – (Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia; 13.)

Udvari István munkásságára vonatkozó tételek a következő oldalakon: 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 50, 51, 52, 55, 56, 61, 62, 63, 65, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 101, 104, 106, 107, 108, 111, 116, 117, 118, 121, 124, 127, 128, 129, 130, 131,135, 136, 137, 139, 140, 143,146, 148, 151, 152, 153, 156, 157

 

Káprály Mihály-Pischlöger, Christian-Abonyi Andrea: Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék. Kiadványok: 1993-2003 = Kafedra Ukrainszkoj i Ruszinszkoj Filologii. Publikacii: 1993-2003 = Lehrstuhl für Ukrainistik und Russinistik. Publikationen: 1993-2003 / Káprály Mihály, Pischlöger Christian, Abonyi Andrea; szerk. Káprály Mihály; előszó Székely Gábor. – Nyíregyháza: Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék, 2003. – 170 p. – (Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia; 13.). – In: Új Könyvek, 14. sz. (2003). p. 57-58

 

F

 

Olekszander Ogloblin: Iván Mazeppa kozák hetman és kora. – In: Klió, 12. évf. 1. sz. (2003). p. 91-94

 

G

 

Duliskovich Viktor: A kárpátaljai ruszin nyelv hungarisztikai vonatkozásai: (Udvari István munkássága alapján). – In: Vszederzsavnüj Ruszynszküj Visznyk = Országos Ruszin Hírlap, 5. évf. 3. sz. (2003). p. 8-9

 

Julij, 14. 07. 1950. – In: Vszederzsavnüj Ruszynszküj Visznyk = Országos Ruszin Hírlap, 5. évf. 8. sz. (2003). 13. p.

 

Julij. 14. 07. 1950. Rodyvszja Istvan Udvari – In: Ruszin nyelvű naptár: almanach 2003 = Kalendar – Al’manach na 2003 hod / szerk. Lyavinecz Antal, Lyavinecz Marianna, Ljavinec Sztyepán. – Budapest: Bog-Art Desing, 2003. – 204 p. – 26. p.

 

Kállai János: A mindig mosolygó nyelvészprofesszor: beszélgetés Dr. Udvari Istvánnal, a professzori tanács tagjával. – In: Főiskolai Tükör, 4. évf. 2. sz. (2003). 5. p.

 

Szőke Lajos: A magyar szlavisztika nyíregyházi műhelyéből = O centre vengerszkoj szlavisztiki v gorode Nyíregyháza. – In: Könyv és könyvtár XXV. Köt. / szerk. Beck Mihály, Kun András. – Debrecen: Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár, 2003. – 540 p. – p. 479-493.

 

Udvari István (1950). – In: Köztestületi tagok 2003 /szerk. Tolnai Márton; előszó Vizi E. Szilveszter. – Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 2003. – 35. p.

 

Udvari István, Dr. Habil. – In: Who’s who in Europe: contemporary biographical encyclopedia / edit. András J. Kereszty. – London: Who Europe International Publishing, 2003. – 1088 p. – 1017. p.

 

2004

 

A

 

Bevka, Oleksza: Szlovnyk-pam’jatnyk: dialektnyj szlovnyk szela Poljany Maramorossz’koho komitatu = Bevka Aleksza: Emlékszótár: a Máramaros megyei Havasmező nyelvjárási szótára / szerk. és az előszót írta Udvari István – Nyíregyháza: Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filolófiai Tanszéke és a Veszprémi Egyetem Tanárképző Kara, 2004. – 178 p. – (Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia, 15.)

 

Rebosapka, Ivan: Korysznyj Vneszok v ukrajinszku dialektolohiju z Rumuniji. – In: Nas Holosz, (Bukarest)14. évf. 120-121. sz. (2004). 28. p.

 

Hollós Attila: Csopey László élete és művei /Udvari István bevezető tanulmányával = Atilla Hollos: Zsizny’ i trudü Laszlo Csopeja / szo vsztupitel’noj sztat’ej Istvana Udvari. – Nyíregyháza: Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszéke és a Veszprémi Egyetem Tanárképző Kara = Izdanie Kafedrü Ukrainszkoj i Ruszinszkoj Filologii Nyíregyhazszkoj Vüszsej Skolü i Pedfakul’teta Veszpremszkogo Universziteta, 2004. – 26 p. – (Dimensiones Culturales et Urbariales Regni Hungariae, 5.)

 

(béem): Olvasólámpa: ki is volt Csopey László? – In: Kárpáti Igaz Szó, 25. sz. (2004). 6. p.

 

Hollós Attila: Csopey László élete és művei /Udvari István bevezető tanulmányával = Atilla Hollos: Zsizny’ i trudü Laszlo Csopeja / szo vsztupitel’noj sztat’ej Istvana Udvari. – Nyíregyháza: Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszéke és a Veszprémi Egyetem Tanárképző Kara = Izdanie Kafedrü Ukrainszkoj i Ruszinszkoj Filologii Nyíregyhazszkoj Vüszsej Skolü i Pedfakul’teta Veszpremszkogo Universziteta, 2004. – 26 p. – (Dimensiones Culturales et Urbariales Regni Hungariae, 5.). – In: Új Könyvek, 2. sz. (2004.) 3. p.

 

A hungaroszlavisztika műhelyéből. – In: A Modern Filológiai Társaság Értesítője, 20. évf. 9. sz. (2003). 4. p.

 

A hungaroszlavisztika műhelyében. – In: http://www.karpatinfo.org.ua/modules.php?name=News&file=article&sid=6148

 

A hungaroszlavisztika műhelyéből. – In: http://www.nyiron.hu/index.php?news_mose=true&id=2150&kateg=4

 

Ladics, Mihajlo: Csytaj-csytaj, bidnyj ruszyne… - In: Podkarpadszka Rusz, 6. évf. 3. sz. (2003). 6. p.

 

Niederhauser Emil: Csopey László élete és művei. – In: Kisebbségkutatás, 13. évf. 1. sz. (2004). 151. p.

 

Tarján Tamás: Szemmagasságban: Hagyatékok félcédulái. – In: Könyvhét, 8. évf. 15. sz. (2004). 5. p.

 

Zöldhelyi Zsuzsa: Csopey László élete és művei. – In: Modern Filológiai Közlemények, 6. évf. 1. sz. (2004). p. 121-123

 

 

Zöldhelyi-Deák Zs.: Hollós Attila, Csopey László élete és művei – Zsizny i trudü Laszlo Csopeja. – In: Studia Slavica, 49. évf. 1-2. sz. (2004). p. 224-226

 

Hon…szerelem…elmúlás… = Vitcsyzna…kochannja…koncsyna… / vál. és ford. Kudla György; előszó Udvari István. – Ungvár; Budapest: Intermix, 2004. – 108 p. – (Kárpátaljai Magyar Könyvek; 131.)

 

Király Péter: A lengyel krónikák, évkönyvek és M. Miechow „Tractatus”-ának magyar vonatkozásai / szerk és az előszót írta Udvari István – Nyíregyháza: Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszéke és a Veszprémi Egyetem Tanárképző Kara, 2004. – 246 p. – (Dimensiones Culturales et Urbaliales Regni Hungariae, 8.)

 

Király Péter: A lengyel krónikák, évkönyvek és M. Miechow „Tractatus”-ának magyar vonatkozásai / szerk és az előszót írta Udvari István – Nyíregyháza: Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszéke és a Veszprémi Egyetem Tanárképző Kara, 2004. – 246 p. – (Dimensiones Culturales et Urbaliales Regni Hungariae, 8.). – In: Új könyvek, 20. sz. (2004). p. 98-99.

 

Udvari István: Előszó Király Péter: A lengyel krónikák, évkönyvek és M. Miechow „Tractatus”-ának magyar vonatkozásai. – Nyíregyháza: Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszéke és a Veszprémi Egyetem Tanárképző Kara, 2004. – (Dimensiones Culturales et Urbariales Regni Hungariae, 8.). – In: A Modern Filológiai Társaság Értesítője. 21. évf. 4. sz. (2004). p. 5-6

 

Medve Zoltán: Az Alföld poétája a zordon Kárpátokban: Petőfi Sándor kárpátaljai és galíciai recepciója / szerk. és az előszót írta Udvari István. – Nyíregyháza: Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszéke és a Veszprémi Egyetem Tanárképző Kara, 2004. – 194 p. – (Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia, 14.)

 

Az Alföld poétája. – In: http://www.nyiron.hu/index.php?news_mose=true&id=21483&kateg=4

 

Benedek András, S.: Medve Zoltán: Az Alföld poétája a zordon Kárpátokban: Petőfi Sándor kárpátaljai és galíciai recepciója. – In: Ruszin Világ = Rusziszküj Szvit, 3. évf. 18. sz. (2005). p. 1-3.

 

Benedek András, S.: Poet dolynü v szurovüh Karpatach Recepcija Alekszandra Petjofija na Podkarpatju i Galycyi. – In: Ruszynszküj Szvit = Ruszin Világ, 3. évf. 17. sz. (2005). p. 14-16

 

M. K.: Két pécsi könyv messziről. – In: Új Dunántúli Napló, 15. évf. 146. sz. (2004. május 29.) 1. p.

 

Medve Zoltán: Az Alföld poétája a zordon Kárpátokban: Petőfi Sándor kárpátaljai és galíciai recepciója / szerk. és az előszót írta Udvari István. – Nyíregyháza: Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszéke és a Veszprémi Egyetem Tanárképző Kara, 2004. – 194 p. – (Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia, 14.). – In: Új könyvek, 19. sz. (2004). 98.  p.

Udvari István: Könyvismertetés: Medve Zoltán: Az Alföld poétája a zordon Kárpátokban: Petőfi Sándor kárpátaljai és galíciai recepciója / szerk. és az előszót írta Udvari István. – Nyíregyháza: Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszéke és a Veszprémi Egyetem Tanárképző Kara, 2004. – (Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia, 14.). – In: A Modern Filológiai Társaság Értesítője. 21. évf. 1. sz. (2004). p. 1-7

 

Udvari István: Az Alföld poétája a zordon Kárpátokban. Előszó. – In: Ruszin Világ = Rusziszküj Szvit, 3. évf. 18. sz. (2005). p. 3-5

 

Udvari István: Predsztavljame knygu Zoltana Medve „Recepcija Sandora Petjofija na Podkarpatju i v Galycyi”. – In: Ruszynszküj Szvit = Ruszin Világ, 3. évf. 17. sz. (2005). p. 12-13

 

Zoltán András: Petőfi a kárpátaljai ruszinoknál és a galíciai ukránoknál. – In: Kisebbségkutatás, 13. évf. 4. sz. (2004). p. 698-699

 

Ruszin nyelvű naptár: almanach 2004 = Kalendar – Al’manach na 2004 hod / szerk. Lyavinecz Antal, Lyavinecz Marianna, Ljavinec Sztyepán; pozberati materiali pomohali István Udvari [et al.]. – Budapest: A Józsefvárosi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat, Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat, Hodinka Antal Országos Ruszin Értelmiségi Egyesület, 2004. – 200 p.

 

Szofilkánics Judit: Tanuljunk ukránul! / szerk. és az előszót írta Udvari István – Nyíregyháza: Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológia Tanszék, 2004. – 211 p. – (Vica versa, 2.)

 

Tanuljunk ukránul! – In: mconet@mconet.hu

 

Tanuljunk ukránul! – In: http://www.nyiron.hu/index.php?news_more=true&id=21263&kateg=4

 

Zoltán András: Oláh Miklós Athila című munkájának a XVI. századi lengyel és fehérorosz fordítása = Andras Zoltan: „Athila” M. Olaha v pol’szkom i belorusszkom perevodah XVI veka / az előszót írta Udvari István. – Nyíregyháza: Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszéke és az ELTE Ukrán Filológiai Tanszéke, 2004. – (Dimensiones Culturales et Urbariales Regni Hungariae, 6.)

 

Athila: Oláh Miklós Athila című művének lengyel és fehérorosz fordítását Zoltán András állította össze. – In: http://www.nyiron.hu/index.php?news_more=true&id=2140&kateg=4

 

B(arát) M(ihály): Olvasólámpa: egy régi mű Attila életéről. – In: Kárpáti Igaz Szó, 62. sz. (2004. április 27.) 6. p. (http://www.hhrf.org/karpatiigazszo/040427/kultur05.html)

 

Brazhunow, Alesz’: Atyla. – In:Belaruszki Hisztarycsny Ahljad., Belarusian Historical Review 10/1–2 (18–19), Menszk, 2003. dec., 284–290. (http://kamunikat.net.iig.pl/www/czasopisy/bha/10-1-2/16.htm);

 

Gotovitszja k vüpuszku. – In: Studia Russica XX.: in honorem Béla Tatár / red. L. Jászay, A. Zoltán. – Budapest: ELTE BTK Keleti Szláv és Balti Filológiai Tanszék és Ukrán Filológiai Tanszék, 2003. – 551. p.

 

Palascsuk, Natallja: „Hisztoryja pra Atylu”: novae w daszledavanni – In: Holasz Radzimy, 22-25. sz. (2004). 6. p. (http://belarus2l.by/gazeta/article_browse.phd?id=824)

 

Pryhodzics M. R. Zoltan Andras. „Atyla” Miklasa Olacha w pol’szkim i belaruszkim perakladach XVI szt. (Oláh Miklós Athila című munkájának XVI. századi lengyel és fehérorosz fordítása). - In: Vesznik Belaruszkaha dzjarzsawnaha universziteta. Ser. IV. Minsk, 2004. 3. sz. p. 124.

 

Szakállas Sándor: Zoltán András: Oláh Miklós Athila című munkájának XVI. századi lengyel és fehérorosz fordítása. – In: Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle. 39. évf. 1. sz. (2004). p. 116-117

 

Udvari István: Zoltán András: Oláh Miklós Athila című munkájának XVI. századi lengyel és fehérorosz fordítása. – In: A Modern Filológiai Társaság Értesítője, 20. évf. 9. sz. (2003). p. 1-3

 

Wernke Géza: Zoltán András: Oláh Miklós Athila c. munkájának 16. századi lengyel és fehérorosz fordítása. – In: Kisebbségkutatás, 13. évf. 3. sz. (2004).  506. p.

 

Zoltán András: Oláh Miklós Athila című munkájának a XVI. századi lengyel és fehérorosz fordítása = Andras Zoltan: „Athila” M. Olaha v pol’szkom i belorusszkom perevodah XVI veka / az előszót írta Udvari István. – Nyíregyháza: Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszéke és az ELTE Ukrán Filológiai Tanszéke, 2004. – (Dimensiones Culturales et Urbariales Regni Hungariae, 6.). – In: Új Könyvek, 2. sz. (2004). p. 96-97.

 

B

 

Antonij Hodinka: Knyha kirilicsnüh dokumentuv Ruszynuv Madjarscsynü. – In: Vszederzsavnüj Ruszynszküj Visznyk = Országos Ruszin Hírlap, 6. évf. 3. sz. (2004). p. 12-13

Hodinka Antal bécsi leveleiből. – In: Ruszynszküj szvit = Ruszin Világ, 2. évf. 10. sz. (2004). p. 3-5

 

Dokladü mezsunarodnoji pamnjatnoji konferenciji, poszvjacsenoji 140. p. dnja rozsdenija akademika Antonija Hodinky: Antonij Hodinka (1864-1946) velyka posztava ruszynszkoji isztoriohrafiji. – In: In: Ruszynszküj szvit = Ruszin Világ, 2. évf. 11. sz. (2004). p. 2-5

 

Előszó. – In: Bevka, Oleksza: Szlovnyk-pam’jatnyk: dialektnyj szlovnyyk szela Poljany Maramorossz’koho komitatu = Bevka Aleksza: Emlékszótár: a Máramaros megyei Havasmező nyelvjárási szótára / szerk. és az előszót írta Udvari István – Nyíregyháza: Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filolófiai Tanszéke és a Veszprémi Egyetem Tanárképző Kara, 2004. – 178 p. – (Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia, 15). – p. 7-9

 

Előszó. – In: Hollós Attila: Csopey László élete és művei /Udvari István bevezető tanulmányával = Atilla Hollos: Zsizny’ i trudü Laszlo Csopeja / szo vsztupitel’noj sztat’ej Istvana Udvari. – Nyíregyháza: Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszéke és a Veszprémi Egyetem Tanárképző Kara = Izdanie Kafedrü Ukrainszkoj i Ruszinszkoj Filologii Nyíregyhazszkoj Vüszsej Skolü i Pedfakul’teta Veszpremszkogo Universziteta, 2004. – 26 p. – (Dimensiones Culturales et Urbariales Regni Hungariae, 5). – p. 5-14

 

Előszó. – Király Péter: A lengyel krónikák, évkönyvek és M. Miechow „Tractatus”-ának magyar vonatkozásai / szerk és az előszót írta Udvari István – Nyíregyháza: Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszéke és a Veszprémi Egyetem Tanárképző Kara, 2004. – 246 p. – (Dimensiones Culturales et Urbaliales Regni Hungariae, 8). – p. 7-8

 

Előszó. – In: Medve Zoltán: Az Alföld poétája a zordon Kárpátokban: Petőfi Sándor kárpátaljai és galíciai recepciója / szerk. és az előszót írta Udvari István. – Nyíregyháza: Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszéke és a Veszprémi Egyetem Tanárképző Kara, 2004. – 194 p. – (Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia, 14). – p. 5-9

 

Előszó. – In: Szofilkánics Judit: Tanuljunk ukránul! / szerk. és az előszót írta Udvari István – Nyíregyháza: Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológia Tanszék, 2004. – 211 p. – (Vica versa, 2). – 5. p.

 

Előszó. – In: Zoltán András: Oláh Miklós Athila című munkájának a XVI. századi lengyel és fehérorosz fordítása = Andras Zoltan: „Athila” M. Olaha v pol’szkom i belorusszkom perevodah XVI veka / az előszót írta Udvari István. – Nyíregyháza: Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszéke és az ELTE Ukrán Filológiai Tanszéke, 2004. – (Dimensiones Culturales et Urbariales Regni Hungariae, 6). – p. 5-7

 

Emlékezés Csopey Lászlóra (1856-1934). – In: Ruszin nyelvű naptár: almanach 2004 = Kalendar – Al’manach na 2004 hod / szerk. Lyavinecz Antal, Lyavinecz Marianna, Ljavinec Sztyepán; pozberati materiali pomohali István Udvari [et al.]. – Budapest: A Józsefvárosi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat, Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat, Hodinka Antal Országos Ruszin Értelmiségi Egyesület, 2004. – 200 p. – p. 159-167

 

Epyszkop Andrij Bacsin’szkij (1732-1772-1809) – predsztavitel’ ruszynsz’koho proszvitensztva. – In: Vszederzsavnüj Ruszynszküj Visznyk = Országos Ruszin Hírlap, 6. évf. 2. sz. (2004). p. 13-15

 

Karpatoruszinsz’ki bukvari z XVIII sztolittija. – In: Svetloszc, 42. évf. 1. sz. (2004). p. 51-63

 

Kyrylycsni pysz’ma munkacssz’koho jepyszkopa Ioana Bradacsa (1732-1767-1772) – In: Ruszynz’küj Szvit=Ruszin Világ, 2. évf. 14. sz. (2004). p. 6-7.

 

Laszlov Csopej, ruszyniszta. – In: Ruszin nyelvű naptár: almanach 2004 = Kalendar – Al’manach na 2004 hod / szerk. Lyavinecz Antal, Lyavinecz Marianna, Ljavinec Sztyepán; pozberati materiali pomohali István Udvari [et al.]. – Budapest: A Józsefvárosi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat, Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat, Hodinka Antal Országos Ruszin Értelmiségi Egyesület, 2004. – 200 p. – p. 153-158

 

A legfontosabb ruszin szótárak és lexikai feldolgozások adatai. – In: Ruszynz’küj Szvit=Ruszin Világ, 2. évf. 13. sz. (2004). P. 9-10.

 

A magyarországi ruszinokról és ukránokról. – In: Magyarország társadalomtörténete a 18-19. században / vál. és szerk. Faragó Tamás. – Budapest: Dico, Új mandátum Kvk., 2004. – 449 p. – p. 288-291

 

Majvazsni ruszynsz’ki szlovari y lekszycsnoje chosznovanja. – In: Ruszynsz’küj Szvit = Ruszin Világ, 2. évf. 13. sz. (2004). 9. p.

 

Ob otnosenijah Avgusztina Pavela i Hiadora Sztripszkogo. – In: Studia Slavica, 49. évf. 3-4. sz. (2004). p. 341-352.

 

Peter Svorc: Krajin’szka hranicja medzsi Szloven’szkom i Pidkarpat’szkov Rusjov (1919-1939), Prjasiv 2003 (glosza). – In: Ruszin, 3-6. sz. (2004). p. 17-18.

 

Printed Socage Tenure Regulations of Maria Theresa in the languages of the South Slavic peoples of Hungarian Kingdom. – In: Nyelvészet és interdiszciplinaritás: köszöntőkönyv Lengyel Zsolt 60. születésnapjára / szerk. Navracsics Judit, Tóth Szergej. – Szeged, Veszprém: Generalia, 2004. – 328 p. – p. 302-312

 

The Rusyns – an East Slavic People. – In: Nyelvészet és interdiszciplinaritás I.: köszöntőkönyv Lengyel Zsolt 60. születésnapjára / szerk. Navracsics Judit, Tóth Szergej. – Szeged, Veszprém: Generalia, 2004. – 328 p. – p. 288-295

 

Ruszynszki hlaholü-hungarizmü u Glagolnici Antonija Hodinkü. – In: Ruszin nyelvű naptár: almanach 2004 = Kalendar – Al’manach na 2004 hod / szerk. Lyavinecz Antal, Lyavinecz Marianna, Ljavinec Sztyepán; pozberati materiali pomohali István Udvari [et al.]. – Budapest: A Józsefvárosi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat, Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat, Hodinka Antal Országos Ruszin Értelmiségi Egyesület, 2004. – 200 p. – p. 60-66

 

Ruszynszki hlaholü-hungarizmü u Glagolnici Antonija Hodinkü. – In: Ruszynszküj szvit = Ruszin világ, 2. évf. 4. sz. (2004). 9. p.

 

Ruszynszki hlaholü-hungarizmü u Glagolnici Antonija Hodinkü. – In: Vszederzsavnüj Ruszynszküj Visznyk = Országos Ruszin Hírlap, 6. évf. 3. sz. (2004). p. 10-11

 

Sztripszky Hiador névtani munkássága I. – In: Vszederzsavnüj Ruszynszküj Visznyk = Országos Ruszin Hírlap, 6. évf. 1. sz. (2004). p. 16-17

 

Sztripszky Hiador névtani munkássága II. – In: Vszederzsavnüj Ruszynszküj Visznyk = Országos Ruszin Hírlap, 6. évf. 3. sz. (2004). p. 14-15

 

The Urbarium of Maria Theresa in the languages of the South Slavic peoples of the Hungarian Kingdom. – In: Studia Slavica, 49. évf. 1-2. sz. (2004). p. 103-119

 

E

 

Bibliográfia a Nyíregyházi Főiskola oktatóinak kiadványaiból: 2000-2003: válogatás / összeáll. Bajnok Lászlóné, Nyíregyháza: Bessenyei György Kvk., 2004. – 108 p. – (Könyvtári füzetek, 7.). – p. 31-34

Tételszámok: 18, 75, 76, 77, 78, 79, 223

 

Magay Tamás: A magyar szótárirodalom bibliográfiája. – Budapest: Akadémiai K., 2004. – 233 p. – (Lexikográfiai Füzetek; 1.)

Tételszámok: 730, 731, 732, 733, 734, 735

 

F

 

Aranyszájú Szent János Liturgiájának első magyar nyelvű fordítása: Gálszécsi fordító, tímári másoló, nyíregyházi értékápoló. – In: Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 39. évf. 2. sz. (2004). p. 229-231

 

Švorc, Peter: Szlovákia és Kárpátalja tartományi határa a két világháború között (1919-1939) = Krajinská hranica medzi Slovenskom a Podkarpatskou Rusou (1919-1939). Presov, 2003. – In: Ruszynszküj szvit = Ruszin Világ, 2. évf. 4. sz. (2004). 10. p.

 

P. Švorc: Szlovákia és Kárpátalja tartományi határa a két világháború között. – In: Klió, 13. évf. 2. sz. (2004). p. 150-152

 

G

 

14. 07. 1950. Rodyvszja István Udvari. – In: Ruszynszküj szvit = Ruszin Világ, 2. évf. 10. sz. (2004). 16. p.

 

14. 07. 1950. Rodyvszja István Udvari. – In: Ruszin nyelvű naptár: almanach 2004 = Kalendar – Al’manach na 2004 hod / szerk. Lyavinecz Antal, Lyavinecz Marianna, Ljavinec Sztyepán; pozberati materiali pomogali István Udvari [et al.]. – Budapest: A Józsefvárosi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat, Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat, Hodinka Antal Országos Ruszin Értelmiségi Egyesület, 2004. – 200 p. – 28. p.

 

Hodinka Antal Egyesület. – In: Ruszynszküj szvit = Ruszin Világ, 2. évf. 10. sz. (2004). 3. p.

 

Hodinka Antal emlékérem első díjazottjai: Prof. Dr. Udvari István, Dr. Árpa István, Prof. Dr. Lyavinecz Antal, Prof. Dr. Medve Zoltán, Barnáné Zajakovszki Mária. – In: Ruszynszküj szvit = Ruszin Világ, 2. évf. 9. sz. (2004). mell. P. 2-3

 

Kapraly, Mychajlo – Pagyak, Valerij: Lipeny: 14 Istvan Udvari: 55-riccsja z dnya narodzsennya profeszora, doktora Uhorsz’koji akademiji nauk (nar. 1950). – In: Kalendar krajeznavcsych pamjatnych dat na 2005 rik / T. I. Vaszyljeva. – Uzshorod, 2004. p. 221-225.

 

Lypeny 14-55 riccsja z dnya narodzsennya Istvana Udvari. – In: Kalendar krajeznavcsych pamjatnych dat na 2005 rik / T. I. Vaszyljeva. – Uzshorod, 2004. 18. p.

 

Nyelvészportrék: Udvari István. – In: Nyelvészet és interdiszciplinaritás II.: köszöntőkönyv Lengyel Zsolt 60. születésnapjára / szerk. Navracsics Judit, Tóth Szergej. – Szeged, Veszprém: Generalia, 2004. – 632 p. – 609. p.

 

Professzor Istvan Udvari. – In: Ruszin világ = Ruszynszküj szvit, 2. évf. 8. sz. (2004). 6. p.

 

Udvari István. – In: Who is who Magyarországon / alapította Ralp Hübner; összeáll. Bakos György [et al.]. – 2. kiad. – Zug: Verlag für Personenenzyklopädien AG, 2004. – 1655 p. – p. 1494-1495

 

Udvari István. – In: Ki kicsoda a felnőttképzésben / szerk. biz. Ambrus Tibor [et al.]. – Budapest: Szókratész Külgazdasági Akadémia Oktatási és Tanácsadó Kft., 2004. – 416 p. – 352. p.

 

2005

 

A

 

Botlik József: Közigazgatás és nemzetiségi politika Kárpátalján I.: magyarok, ruszinok, csehek és ukránok: 1918-1945 / Botlik József; [szerk. és az előszót írta Udvari István]. – Nyíregyháza: Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszéke és a Veszprémi Egyetem Tanárképző Kara, 2005. – 552 p. – (Dimensiones Culturales et Urbariales Regni Hungariae, 7.)

 

Udvari István: Botlik József: Kárpátalja története 1918-1945. – In: Hírlevél, 5. évf. 4. sz. (2004). p. 6-7

 

Magyar-ukrán szótár I. A-Ly / Udvari István; főmunkatárs Kótyuk István; munkatársak Hegyes Angéla, Musketik Leszja. – Nyíregyháza: Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék, 2005. – (Glossarium Ukrainicum; 8.)

 

Ukrán-magyar szótári adatbázis I.: A-G / Udvari István. – Nyíregyháza: Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszéke és a Veszprémi Egyetem Tanárképző Kara, 2003. – 379 p. – (Glossarium Ukrainicum; 2.) + Taranenko, O. O.: Szlovozmina ukrajinsz’koji movy = Taranenko Olekszandr: Ige- és névszóragozás az ukrán nyelvben / szerk. és az előszót írta Udvari István; ford. Kótyuk István. – Nyíregyháza: Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszéke és a Veszprémi Egyetem Tanárképző Kara, 2003. – 196 p. – (Glossarium Ukrainicum; 8.)

A két mű egy kötetben

 

Abonyi Andrea: Az ukrán-magyar szótár lexikai germanizmusairól. – In: Nyelvek és nyelvoktatás Európa és a Kárpát-medence régióiban / szer. Cs. Jónás Erzsébet és Székely Gábor. – Pécs-Nyíregyháza: MANYE-Bessenyei György Kvk., 2005. – 406 p. – p. 307-313

 

Romanyuk Renáta: Szótári műhelymunkálatok a Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszékén. – In: Nyelvek és nyelvoktatás Európa és a Kárpát-medence régióiban / szer. Cs. Jónás Erzsébet és Székely Gábor. – Pécs-Nyíregyháza: MANYE-Bessenyei György Kvk., 2005. – 406 p. – p. 371-373

 

Székely Gábor: Szótárírás a Nyíregyházi Főiskolán. - In: Nyelvek és nyelvoktatás Európa és a Kárpát-medence régióiban / szer. Cs. Jónás Erzsébet és Székely Gábor. – Pécs-Nyíregyháza: MANYE-Bessenyei György Kvk., 2005. – 406 p. – p. 374-378

 

B

 

A fontosabb ruszin szótárak és kárpátaljai ruszin kiadványok adatai. – In: A Modern Filológiai Társaság Értesítője, 22. évf. 1. sz. (2005). p. 8-11

 

Ruszinszki muzsszki mena komitatu Sáros za Mariji Tereziji: (Dani o modi men). – In: Ruszin, 1-2. sz. (2005). p. 16-17

 

D

 

A magyar-ukrán szótárunk elé. – In: Nyelvek és nyelvoktatás Európa és a Kárpát-medence régióiban / szer. Cs. Jónás Erzsébet és Székely Gábor. – Pécs-Nyíregyháza: MANYE-Bessenyei György Kvk., 2005. – 406 p. – p. 386-390

 

G

 

Who is who Magyarországon. – 3. kiad. – Zug: Hübners Who is Who, 2005. – 2137 p. – p. 1932-1933

 

Zselicki, B. I. – Zselicki, Cs. B.: Novüj vengerszkij centr szlavisztiki i izucsenie isztoriko-kulturnüh problem podkarpatszkih ruszin. – In: Szlavjanovedenie, 1. sz. (2005). p. 67-87

 

 

 

 

 

2005-06-01-tól újak

 

1992

A

Hodinka Antal válogatott kéziratai = Vübrani rukopiszi Antonija Hodinkü / vál., szerk., bev. életrajzot írta Udvari István. – Nyíregyháza: Vasvári Pál Társaság, 1992. – 199 p. – (Vasvári Pál Társaság Füzetei, 11.)

 

Hodynka Antonij: Bokorasi cy farkanovü. – In: Ruszynszküj Szvit = Ruszin Világ, 2. évf. 15. sz. (2004). p. 4-7

 

K(apraly) M(ihail): Rukopyszy Antonija Hodynky ne horjat! – In: Ruszinszküj Szvit = Ruszin Világ, 2. évf. 15. sz. (2004). 4. p.

 

 

2004

A

Bevka, Oleksza: Szlovnyk-pam’jatnyk: dialektnyj szlovnyk szela Poljany Maramorossz’koho komitatu = Bevka Aleksza: Emlékszótár: a Máramaros megyei Havasmező nyelvjárási szótára / szerk. és az előszót írta Udvari István – Nyíregyháza: Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filolófiai Tanszéke és a Veszprémi Egyetem Tanárképző Kara, 2004. – 178 p. – (Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia, 15.)

 

Bevka, Oleksza: Szlovnyk-pam’jatnyk: dialektnyj szlovnyk szela Poljany Maramorossz’koho komitatu = Bevka Aleksza: Emlékszótár: a Máramaros megyei Havasmező nyelvjárási szótára / szerk. és az előszót írta Udvari István – Nyíregyháza: Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filolófiai Tanszéke és a Veszprémi Egyetem Tanárképző Kara, 2004. – 178 p. – (Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia, 15.). – In: Beszida, 6. sz. (81.) lisztopad-hruden, 2004

 

Medve Zoltán: Az Alföld poétája a zordon Kárpátokban: Petőfi Sándor kárpátaljai és galíciai recepciója / szerk. és az előszót írta Udvari István. – Nyíregyháza: Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszéke és a Veszprémi Egyetem Tanárképző Kara, 2004. – 194 p. – (Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia, 14.)

 

Benedek András, S.: Medve Zoltán: Az Alföld poétája a zordon Kárpátokban: Petőfi Sándor kárpátaljai és galíciai recepciója. – In: Ruszin Világ = Rusziszküj Szvit, 3. évf. 18. sz. (2005). p. 1-3.

 

Udvari István: Az Alföld poétája a zordon Kárpátokban. Előszó. – In: Ruszin Világ = Rusziszküj Szvit, 3. évf. 18. sz. (2005). p. 3-5

 

B

Peter Svorc: Krajinszka granicja medzsi Szlovenszkom i Pidkarpadszkov Ruszjov (1919-1939), Prjasiv 2003 (glosza). – In: Ruszyn, 3-6. sz. (2004). p. 17-18.

 

G

Udvari István. – In: Ukrajinszka mova: enciklopedija. – Kyjiv: Vydavnyctvo „Ukrajinszka enciklopedija” im M. P. Bazsana, 2004. – 696. p.

 

2005

A

 

Botlik József: Közigazgatás és nemzetiségi politika Kárpátalján I.: magyarok, ruszinok, csehek és ukránok: 1918-1945 / Botlik József; [szerk. és az előszót írta Udvari István]. – Nyíregyháza: Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszéke és a Veszprémi Egyetem Tanárképző Kara, 2005. – 552 p. – (Dimensiones Culturales et Urbariales Regni Hungariae, 7.)

 

Botlik József: Közigazgatás és nemzetiségi politika Kárpátalján I.: magyarok, ruszinok, csehek és ukránok: 1918-1945 / Botlik József; [szerk. és az előszót írta Udvari István]. – Nyíregyháza: Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszéke és a Veszprémi Egyetem Tanárképző Kara, 2005. – 552 p. – (Dimensiones Culturales et Urbariales Regni Hungariae, 7.). – In: Új Könyvek, 7. sz. (2005). 55. p.

 

Hodinka Antal: Az árvíznél is rettenetesebb az idő…: ruszin nyelvű szövegek = Antonij Hodinka: Csasz hursehyvoda…: ruszynszki teksztü / a vál. összegyűjtötte, szerk., a bev. tanulmányt írta Káprály Mihály; az előszót írta Udvari István. – Nyíregyháza: Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék, 2005.  – (Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia, 16.)

 

Ruszynsz’ki zserela urbarsz’koji reformü Marija Teryziji = A Mária Terézia-féle úrbérrendezés ruszin nyelvű forrásai. – 2. vált. kiad. – Nyíregyháza: Bessenyei György Tanárképző Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszéke, 2005. – 125 p. – (Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia, 6.)

 

B

 

Dokladü mezsinarodnoi pamnjatnoi konferenciy, poszvjacsenoi 141 p. dnja rozsdenija akademika Antonija Hodynky. Podkarpatszki ruszynü: fakty isztoryi i dumky Antonija Hodynky. Proekt knygy Antonija Hodinky pro Podkarpatja. – In: Ruszynszküj Szvit = Ruszin Világ, 3. évf. 19. sz. (2005). p. 11-13.

 

Előszó. – In: Hodinka Antal: Az árvíznél is rettenetesebb az idő…: ruszin nyelvű szövegek = Antonij Hodinka: Csasz hursehyvoda…: ruszynszki teksztü / a vál. összegyűjtötte, szerk., a bev. tanulmányt írta Káprály Mihály; az előszót írta Udvari István. – Nyíregyháza: Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék, 2005.  – (Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia, 16.). – p. ???????????????????????????????????????????????????????,

 

G

 

Udvari István… - In: Hírlevél, 6. évf. 4. sz. (2005. 1. p.

 

Udvari István. – In: Encyclopedia of Rusyn History and Culture / ed. Paul Robert Magocsi and Ivan Pop. – Toronto, Buffalo, London: University of Toronto Press, 2005. – 569 p. – 506. p.

 [1] Udvari István: A Mária Terézia-féle úrbérrendezés forrásai magyarországi délszláv népek nyelvén I.: nyomtatványok. Nyíregyháza: Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszéke, 2003. p.: 75-104.