SZLAVISZTIKAI    BIBLIOGRÁFIA

 

UDVARI ISTVÁN

 

MUNKÁSSÁGA  ALAPJÁN

 

(1974 1995)

 

 

 

 

 

 

Szerkesztette :

 

Vraukóné Lukács Ilona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STUDIA UKRAINICA ET RUSINICA

NYÍREGYHÁZIENSIA  3.

 

 

 

 

 

 

 

 

SZLAVISZTIKAI    BIBLIOGRÁFIA

 

UDVARI ISTVÁN

 

MUNKÁSSÁGA  ALAPJÁN

 

 

Adatok a hazai ukrainisztika és ruszinisztika

bibliográfiájához

 

(1974 1995)

 

 

 

 

 

 

Szerkesztette :

 

Vraukóné Lukács Ilona

 

 

 

Nyíregyháza, 1995

 

 

Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia 3.

 

 

 

 

 

 

 

Szlavisztikai bibliográfia

Udvari István munkássága alapján

 

 

ELŐSZÓ

 

 

         Két évtizede annak, hogy Udvari István első ismertetése egy kárpátaljai ukrán nyelvű műről - legtekintélyesebb hazai történettudományi folyóiratunkban, a Századokban - megjelent.  A még diákkorában írt első cikkének íly komoly szakmai lapban való közzététele bizonyíték arra az igényességre, ami publikációs tevékenységét töretlenül jellemzi. Hisz azóta is rendszeresen ír recenziókat, így segítve hozzá kutatókat, diákokat s más érdeklődőket, hogy minél többet tudhassanak meg azon szomszédos népekről, melyek némelyikének sokáig még létezése is alig volt benne a köztudatban.

         Az ismertetett művek kiválasztása az első perctől kezdve tudatos volt: vagy magas szakmai színvonalat képviselnek, és/vagy valamilyen magyar vonatkozásuk van.

         Az írások mindenképpen saját korukat tükrözik. Bizonyítják ezt az egyes cikkekben előforduló földrajzi elnevezések. Ha egy  recenzióban Jugoszláviáról esik szó, tudjuk, hogy ma ez  Horvátország, Szlovénia stb., és ugyanígy a Szovjetunió és  Csehszlovákia is már csupán történeti fogalom.

         Megfigyelhetjük azokat a változásokat is, amelyek a Kárpát-medencei keleti szlávok magyar nyelvű megnevezéseiben  végbementek. Publikációs pályafutásának elején, a hivatalos felfogásnak megfelelően, az ukrán vagy kárpátukrán megnevezést használta, majd  -  párhuzamosan a ruszin nép öntudatra ébredésével, körükben az utóbbi évtizedben lejátszódó nyelvi-kulturális, identitásbeli folyamatokkal - már nem csupán a  bács-szerémi ruszinokkal kapcsolatban használja a ruszin népnevet.

         Az írásokból kiderül, hogy Udvari István folyamatosan figyelemmel kíséri a szomszédos népek, a ruszinok, ukránok és részben a szlovákok történeti irodalmát. Aki szisztematikusan vizsgálja e kötet anyagát, világosan láthatja egy kutatási terület  fokozatos kiépülését, azt, hogy az ismertetett mûvekbõl összegyûjtött  információk hogyan érlelõdtek, hogyan váltak ezen ismeretek egy-egy tudományos konferencia előadásának anyagává, cikké, tanulmánnyá, és értek végül önálló kötetekké.

         Mint ahogy Udvari István sem ment el az elolvasásra, érdeklődésre számot tartó művek  mellett, a téma kutatói ugyanígy értékelik az ő munkásságát. Ezt bizonyítják azok az ismertetések, annotációk, amelyek kiadványairól külföldi és hazai periodikumok hasábjain megjelentek.

         Udvari István munkásságában a szakértő és a külső szemlélő számára egyaránt a szakmai igényesség mellett a puszta mennyiség is figyelemre méltó. Különösen annak tükrében, hogy eddig is impozáns terjedelmű alkotói munkáját mindvégig úgy végezte, hogy a szakmai színvonal terén soha semmiféle kompromisszumot nem kötött.

         Az általam feldolgozott bibliográfiai adatok lényegében öt nagyobb területet, témakört érintenek: 1.) a bács - szerémi ruszinok nyelve és irodalma 2.) a XVIII. századi ruszin (kárpátukrán) egyházi - hivatali írásbeliség 3.) az úrbérrendezés szlovák nyelvű forrásai 4.) a magyarországi szlavisztika egyik úttörője, Hodinka Antal (1864 - 1946) munkássága 5.) egy szlavisztikai műhely,  az Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék megteremtésének kísérlete. Az adatok szerint tehát e területeken járult hozzá jelentékenyen a hazai szlavisztika eredményeihez. Fontosnak tartom megemlíteni, hogy a fenti témák szervesen egymásra épülnek.

         Éveken át folytatott kitartó munkájának talán egyenes eredménye az, hogy 1992-ben megbízást kapott, hogy Nyíregyházán szervezze meg az Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszéket, amely 1993 őszén megkezdte működését, megindult az ukrán nyelv és irodalom oktatása. Az oktatás mellett lehetőség nyílik egy olyan kutatóműhely kiépítésére, ahol módszeresen vizsgálhatják Ukrajna történelmét, irodalmát, demográfiáját, továbbá a hazánkban és a szomszédos országokban élő ruszinok nyelvét, irodalmát, s azok magyar vonatkozásait. Egyfajta koordináltság mellett talán mód nyílik arra, hogy elkészülhessen egy teljességre törekvő retrospektív ukrainisztikai és ruszinisztikai bibliográfia, amelynek szerves részét képezi majd ezen kötet anyaga is.

A jelen kötethez elsődleges rendező elvként az időrend kínálkozott, hisz íly módon követhetjük leginkább  nyomon Udvari István tudományos tevékenységének kibontakozását. Évenként, külön-  külön jelölve vettem számba az önállóan megjelent köteteket (A), a különböző időszaki kiadványokban megjelent tanulmányokat (B), a lexikoncikkeket (C), a  konferenciákon elhangzott előadásokat vagy azok rövidített változatait (D), a bibliográfiákat (E) és a megjelent recenziókat (F).

         Azokat az ismertetéseket, amelyek az A csoportba tartozó művekről készültek, az érintett kötetek után dőlt betűvel szedtem. (megjelenés évét kizárólag ezen esetekben tüntettem fel, mert ezen csoportban előfordulhat, hogy nem egyezik meg az ismertetett mű és a róla szóló ismertetés  megjelenésének  évszáma.

         Az egyes csoportokon belül a tételek címük betűrendjében követik egymást. Kivételt képeznek az ismertetések, melyek az A és F csoportokon belül a szerzők nevének betűrendjében követik egymást, és csak ezek hiányában vannak címek szerint rendezve. Ugyanazon recenziószerző  többszöri előfordulása esetén a címek betűrendje a besorolás alapja.

         A tételek legnagyobb részét az adott mű kézbevétele alapján írtam le, csak néhányszor kellett szekunder forrásokhoz nyúlnom (sajnos ez utóbbi esetekben adathiányos tételek is születtek).

         A bibliográfiai leírás alapját a jelenleg érvényben levő nemzetközi szabványok képezik. Ez vonatkozik az adatok kiválasztására, sorrendjére, és a transzliterálásra is. Ahol annak feltétlenül szükségét éreztem, eltértem a szabvány előírásaitól, de nem az alapelveitől.

         A bibliográfiát kiegészíti egy rövidítésjegyzék (amelyben a gyakran előforduló időszaki kiadványok nevét, földrajzi neveket, és intézmény- és testületneveket vettem fel), egy jegyzék, amely a bibliográfiában előforduló, külföldön megjelenő időszaki kiadványneveket veszi számba, (feltüntetve azok megjelenési helyét) és egy névmutató. Ez utóbbi minden szerző nevét tartalmazza, függetlenül attól, hogy milyen minőségben szerepel az egyes tételekben.

A mutató tételszámokra utal. A különböző szerzői minőségeket eltérő módon jelöltem.

 

Pl.     Viga Gyula 11 (társszerző - a bibliográfia fő részében alkalmazott

                                     típusú számokkal)

 

         János István 22 (recenzió író - dőlt számokkal

 

         Ramacs Janko 33 (ismertetett szerző -  aláhúzott számmal)

 

         Cselényi István G. 44 (szerkesztő, előszó, v. bevezetőtanulmány

                                     írója - vastagon szedett számmal)

         Kokovay Zsuzsanna, V. [55] (mutató szerkesztője szögletes

                                     zárójelbe tett számmal)

 

         Hársfalvi Péter {66} (emlékkötet készült tiszteletére, v. róla szól az

                                     írás - kapcsos zárójelben)

 

 

                                                                                  A szerkesztő
ELŐSZÓ A MÁSODIK KIADÁSHOZ

 

 

 

         Két évvel ezelõtt adtam ki Udvari István nyíregyházi szlavista bibliográfiáját, mely azóta elfogyott. Ez tette szükségessé, hogy elkészítsem a bibliográfia újabb, bõvített kiadását. Az elsõ kiadás óta a kolléga töretlenül folytatta a nyelvészet és társadalomtörténet érintkezési területét érintõ témáinak mûvelését.

         Feltétlenül említést kell tennem arról, hogy az Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszéken megszülettek az elsõ szakdolgozatok, a tanszéken végzett hallgatók 1997-ben elõször diplomát kaptak. A hazai szlavisztika immár ismert mûhelyeként, a tanszék pályázatot nyújtott be a nyíregyházi ukrán szak egyetemi szakként történõ akkreditálására.

         A hungaro-ruthenisztika (ukrainisztika és ruszinisztika) most építi ki szervezeti kereteit, most alakítja ki formáit, most fogalmazódnak meg e diszciplína prioritásai, feladatai. Meggyõzõdésem szerint a nyíregyházi ruthenista  sokat tett azért, hogy e prioritások, feladatok a hazai szlavisztika általános feladataihoz szorosan kapcsolódva minél adekvátabb meghatározást nyerjenek. Udvari munkálkodásából is kitûnik, a hazai ruthenisztika mûvelõjére, ha feladatát komolyan veszi, kényszerû sokoldalúság vár. Feltétlenül meg kell találnia a kellõ arányt a történeti vonatkozások által diktált témák és felgyorsult korunk kihívásai között.

         Mirõl is van szó? Szomszédságunkban született egy állam, mellyel országunk jó és korrekt kapcsolatokra törekszik. E kapcsolatok ápolásához többek között jó nyelvkönyvek, szótárak szükségesek, egymás történelmének, irodalmának kölcsönös megismerése...

         A hazai ruthenistának megkülönböztetett figyelemmel kell lennie a szomszédos Kárpátaljára, az ott élõ magyarok körében született ukrainisztikai, ruszinisztikai eredményekre, a kárpátaljai ruszinok irodalmi-nyelvteremtõ kísérleteire. Kárpátalja mintegy ezer esztendeig a magyar állam része volt, területén olyan interetnikus, interlingvális folyamatok zajlódtak le, melyek szintén kutatandóak.

         Bibliográfiám elsõ kiadása óta Udvari sokat tett azért, hogy a tudományos közvéleményünk adekvát képet nyerjen a kárpát-medencei ruszinok körében született hungarikumokat is tartalmazó könyvekrõl, hogy a hazai ukrainisták használható ukrainisztikai jegyzeteket, tankönyveket vehessenek kezükbe. Errõl e kötet elõszavakra, utószavakra vonatkozó adatai könnyen meggyõzik az olvasót. Ezek között külön is megemlítendõ a magyar irodalom, Magyarország története, magyar költészeti antológia ukrán nyelvû kiadásának megszervezése. A hallgatók is haszonnal forgathatják a Világirodalmi Lexikon kiegészítõ kötetében elhelyezett ukrainisztikai és ruszinisztikai cikkeket.

         Udvari új témái témái között ruszin irodalmi mûvek hungarizmusai kutatása érdemel figyelmet.

 

 

 

 

 

Vraukóné Lukács Ilona

szerkesztõ

Nyíregyháza, 1997

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1974

F

1.       Il'ko, V: Zakarpatsz,ke szelo na pocsatku XX.szt.(1900-1919).          L,viv, 1973. - In: Századok, 109.évf. 3.sz. p.727-729.

         Az ismertetett kötet magyar nyelvű címfordítása: A kárpátaljai falu    a XX. sz. elején

1979

                                                      F

2.    Munkácsy Mihály: Tót nyelvű rusznákok Bács  - és Szerém        megyében. Bp., 1913. - In: ND, 8.évf. 23.sz. p.77-80.

     Az ismertetés „Juhoszlavjanszki Ruszini szpadaju vosztocsnim              szlavjanom”  címmel jelent meg.

   

1980

B

3.       Adalékok a magyar-szláv kapcsolatok történetéhez : A bács-       szerémi ruszinok antroponímái. -  In: NÉ, 4.sz. p.81-84.

 

F

4.      Poljakova, A.: Iz isztorii russzkih imen i familij. Moszkva, 1975. -  In: NÉ, 4.sz. p.76-81.

 

1981

B

5.      Ruszki jazik jak zsridlo isztoriji madjarszkoho jazika : Materijali gu       isztoriji zvukoch é u  madjarszkim jaziku sztredn,omadjarszkoho       periodu. -In: ND, 10.évf. 29.sz. p.67-69.

 

                                              F

6.      Bajcura, Tamara.: Zakarpatszkoukrainszkaja intelligencija v              Rosszii v pervoj polovine XIX. veka. Bratislava, 1971.-In: SzSzSzle,           14.évf. 4.sz. p.110-114.

 

7.      Labos Fedor: Isztorija Ruszinoch Bacskej, Szrimu i Szlavoniji       1745-1918. Vukovar, 1979. - In: BÉ, 16.évf. 4.sz. p.521-523.

8.   Loboda, B.B.: Szerbo-chorvatsz,kyj toponimicsnyj element na       teritoriji pivdennoji Ukrajiny. Ruszki jazik i literatura,1978. - In:NÉ,        5.sz.  p.101-102.

      Az ismertetett mű magyar nyelvű címfordítása: A történeti        Magyarország helynevei Dél-Ukrajna területén

   

9.   Mayer Mária : Kárpátukrán (ruszin) politikai és társadalmi        törekvések 1860  - 1910. Budapest, 1977. - In: ND, 10. évf. 28.sz.        p.77 - 79.

        Az ismertetés „Isztotni naprjam kul'turnoho rozvoju Ruszinoch u        Uhorszkej” címmel jelent meg.

 

10.     A Movoznasztvo 1979 és 1980-as számainak névtani anyaga. - In:         NÉ, 6.p.75 - 80.

 

11.     Podol'szkaja, H. V.: Szlovar' russzkoj onomaszticseszkoj         terminologii. Moszkva, 1978. - In: NÉ, 6. p.71 - 73.

 

12.     Vanat, L.: Naryszy novitn'oji isztoriji ukrajinciv Szchidnoji        Szlovaccsyny 1918 - 1948. Bratislava, 1979. In: SzSzSzle, 14.évf.        1.sz. p.110-114.

 

1982

                                                        B

13.   Adalék az é-féle hangok középmagyar-kori történetéhez. - In:        MNy, 78. évf. 1.sz. p.93-96.

 

14.    Adalékok a bács-szerémi ruszin nyelv magyar jövevényszavai        alaktani meghonosodásának kérdéséhez. - In: AAPNy / főszerk.        Frisnyák Sándor. E, Russzisztika / szerk. Vécsey Antal. Tom. 9. -        Nyíregyháza : BGYTKF. - p.33 - 49.

 

15.    Megjegyzések a Dorocki családnévhez. - In: NÉ, 7.p. 76 - 86.


                                                    F

 

16.     Bajcura, Tamara: Zakarpatszkoukrainszkaja intelligencia v Rosszii           v pervoj polovine XIX veka. Bratislava, 1971. - In: SzSzSzle, 17.évf.        4.sz. p. 102-105.

   Az ismertetés "Kárpátukrán értelmiségiek Oroszországban..."        címmel jelent meg.

 

17.     Rudlovcsak, Olena: Bilja dzserel szucsasznoszti. Bratislava, 1981.         - In: SzSzSzle, 17. évf. 1.sz. p.113-115.

    Az ismertetett mű magyar nyelvű címfordítása:  A jelenkor         forrásainál

 

1983

B

18.     Gu isztoriji i znacsenju bacsvan'szko-szrimszkoho ruszkoho         prezviszka Dorocki. - In: ND, 12.évf. 36.sz. p.27-29.

 

F

19.     Kocsis, M. M.: Lingviszticsni roboti. Ruszke Szlovo. Novi Sad,         1978. - In: ND,12.évf. 35.sz. p.38-40.   

 

20.     Latjak, D.: Tal i druhi pripovedki. Ruszke Szlovo. Novi Sad, 1982.         - In: Napjaink, 9.sz. p.35-37.

          Az ismertetett mű magyar nyelvű címfordítása: Hozomány és más         elbeszélések

           Az ismertetés "A jugoszláviai ruszinokról" címmel jelent meg.

 

21.      Lévai Béla : Józsa története a földrajzi helynevek tükrében. - In:        NÉ, 8.  p.136-138.

 

22.     Novák, L'udovít: K najstaršim dejinám slovenského jazyka. - NÉ,         8. p.146-149.

 

23.    Ojtozi Eszter: A máriapócsi baziliták cirillbetűs könyvei. Db,         1982. - In: Honismeret, 11.évf. 6.sz. p.58-59.

 

1984

                                                     B

24.  Adalékok a XVII-XVIII. századi kárpátukrán migráció         történetéhez : Rudabányácska, Bodzásújlak. - In: MHOMkle, 22.         p.34-38.

 

25.   A bács-szerémi (jugoszláviai) ruszin irodalom történetének         alapvonalai : Általános információk a ruszinokról, periodikáikról. -         In: Ttáj, 38.évf. 6.sz. p.66-77.

 

26.    Novi priloh gu znacsenju i isztoriji bacsvanszko-szrimszkoho         ruszkoho prezviszka Dorocki. - In: ND, 13.évf.  42.sz. p.31-32.

 

27.     Prilohi o karpatszkoukrajinszkej oficijnej prepiszki XVIII. viku :         Kirilszki rukopiszi z XVIII viku u Szabolcsu. - In: Sve, 22.évf. 5.sz.         p.607-625.

 

  D

28.     Adalékok a XVIII. századi kárpátukrán hivatalos írásbeliséghez :        XVIII. századi cirillbetűs kéziratok Szabolcsban. - In: Interetnikus        kapcsolatok  Észak-Kelet  Magyarországon : Az 1984 októberében        megrendezett konferencia anyaga / szerk. Kunt Ernő, Szabadfalvi          József, Viga Gyula. - Miskolc : HOM. - p.135-147.

 

F

29.    Vertüseva, N.Sz. - Szavin, H.V. - Horuzsenko D.T.: Csetvertüj        Gvardejszkij kubánszkij. Krasznodar, 1981. - In: SzSzSzle, 19.évf.        4.sz. p.100-102.

Az ismertetés  "Könyv a kubányi 4. Gárda Kozák Lovashadtestről"        címmel jelent meg.

 

30.    Hanudel, Zuzana: Lingvisztycsnyj atlasz ukrajinsz’kych hovoriv        Szchidnoji Szlovaccsyny I. : Nazvy sztrav poszudu i kuchonnoho        nacsynnya. Bratislava, 1981. - In: Magyar Nyelvjárások, 26/27.        p.267-271.

         Az ismertetett mû magyar nyelvû címfordítása: A kelet-szlovákiai        ukrán nyelvjárások atlasza I. Ételek, edények elnevezései

 

 

1985

B

31.     Adalékok  Szabolcs-megye történeti demográfiájához : 1782. - In:        SzSzSzle, 20.évf. 2.sz  p.47-52.

 

32.     Adalékok a szórványukránság XVIII. századi történetéhez. - In:        HOMkle, 23. p.24-31.

 

33.    A bács-szerémi ruszin nyelv magyar jövevényszavainak fonetikai           meghonosodása. In: AAPNy / fõszerk. Frisnyák Sándor. E,

      Russzisztika /  szerk.  Vécsey Antal. Tom.10.  - Nyháza : BGYTKF. -      p.61-83.

  

34.    Foneticsne adaptovanje pozsicsenich madjarszkich  szlovoch u       bacsvanszko-szrimszkim ruszkim jaziku. - In: Tvorcsoszc, 11.évf.       11.sz. p.40-63.

 

35.     Kvesztálások XVIII. századi helynévadatai. - In: NÉ, 10. p.54-78.

 

36.   Kvesztára vonatkozó XVIII. századi zempléni adatok. - In:       HOMÉvk, 24. p.45-54.

 

37.     K voproszu o vlijanii russzkih grammatik na zakarpatszko-       ukrainszkuju pisz'mennoszt XVIII-go veka: Na materiale        gajdudorogszkih oficial'no-delovüh dokumentov Ioanna Kopcsaja. -        StRu, 8. p.195-243.

 

38.     A magyar írásmód hatása a XVIII. századi kárpátukrán folyóírásra:

         Adalékok a magyar nevek cirillbetûs átírásához. - In: StRu, 8.

         p.243-262.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          39.       Prilohi gu problematiki cerkovno-szlavjanszkich i roszijszkich        elementoch u bacsvanszko szrimszkim ruszkim jaziku. - ND, 14.évf.        46.sz. p.31-41.

 

 


F

40.     Bajcura, Tamara: Ivan Szemenovics Orlaj, zsizn' i  dejatel'noszt'.         Bratislava-Prešov, 1977. - In StRu, 8. p.373-382.

        Az ismertetés "Kárpátukrán értelmiségiek Oroszországban"

           címmel jelent meg.

 

41.    Hanudel’, Zuzana: Lingvisztycsnyj atlasz ukrajinsz’kych hovoriv         Szchidnoji Szlovaccsyny I. : Nazvy sztrav, poszudu i kuchonnoho         nacsynnya. Bratislava, 1981. - In: HOMkle, 23. p.155-158.

          Az ismertetett mû magyar nyelvû címfordítása :  A kelet-szlovákiai         ukrán nyelvjárások nyelvi atlasza. I. Ételek, edények elnevezései

 

42.     Rudlovcsak, Olena: Bilja dzserel szucsasznoszti : Rozvidky,sztatti,         naryszy. Bratislava, 1983. - In: StRu, 8. p.355-362.

           Az ismertetés "A jelenkor forrásainál" címmel jelent meg.

 

1986

A

43.      A kárpátukrán (ruszin) írásbeliség története a XVIII. században :         Magyarországi hivatalos dokumentumok alapján : Kandidátusi         értekezés tézisei. - Nyháza : BGYTKF, 1986. - 28p.

 

B

44. Dannüe o zakarpatszko-ukrainszkoj oficial'no-delovoj         pisz'mennoszti XVIII v. : O gajdudorogszkih godah Grigorija         Tarkovicsa. - In: StSlH, 32. 1/4. p.63-100.

 

45.    Helyzetkép a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtáráról         1943-ban. - In: SzSzmKtH, 13.évf. 3.sz. p.33-38.

           Társszerzõ: Futaky László

 

46.      Kereszturec, Mihajlo Munkacsi : Prilohi za bibliografiju nasoho         szlaviszta-bibliotekara. - In: ND, 15.évf. 56.sz. p.56-58.

 

47.    O pitanju vpljivu roszijszkich hramatikoch na zakarpatszko-        ukrajinszku piszmenoszc 18. viku : Szpram materijaloch         hajdudorozsszkich urjadovich djilovnich dokumentoch Joana         Kopcsaja. - In: Tvorcsoszc, 12.évf. 12.sz. p.29-41.

 

 

 

48.      Prilohi gu isztorijnej demografiji komitatu Szabolcs zoz 1782         roku. - In: ND, 15.évf. 55.sz. p.57-60.

 

49.      Prilohi gu isztoriji ukrajinszkich osztrovoch XVIII viku u         komitatu Szabolcs. - In: Sve, 24.évf. 6.sz. p.850-862.

 

C

50.     Papharhaji, Gyura : bácskai ruszin költõ. - In: VIL / fõszerk.         Király István. - Bp. : Akad.K.

           10.köt. P-Praga. - 118.p.

 

F

51.      Naukovyj zbirnyk muzeju ukrajinsz’koji kul’tury u Szvydnyku.12.         Eperjes, 1985. - In: HOMkle, 24. p.201-203.

           Az ismertetett mû magyar nyelvû címfordítása: A szvidniki Ukrán         Kultúra Múzeuma Tudományos Gyûjteménye 12.

 

52.     Németh Zoltán: A nyíregyházi szlovák ("tirpák") nyelvjárási és         néprajzi emlékek, III. - In: SzSzSzle, 21.évf. 4.sz.  p.539-541.

          Az ismertetett mû a Jósa András Múzeum Kiadványai c. sorozat          23. köteteként jelent meg.                       

 

1987

B

53.     Adalékok egy szlavista-könyvtáros életrajzához. - In: Mkszle,         103.évf. 1.sz. p.53-57.

 

54.     Adalékok a kárpátukrán írásbeliség történetéhez : Megjegyzések         De Camelis J. nyomtatott mûveinek és körlevelének nyelvezetérõl. -         In: AAPNy / fõszerk. Frisnyák Sándor. E, Russzisztika / szerk.         Vécsey Antal. Tom.11. - Nyháza : BGYTKF. - p.157-165.

 

55.      Adalékok a magyarországi ukrán írásbeliség történetéhez a XVIII.         században : Dél-máramarosi szerzõdések. - In: StRu, 11. p.58-90.

 


 

56.      Adalékok a XVIII. századi kárpátukrán írásbeliség történetéhez :         Kopcsay János /1745-1814/ írásmódjáról. - In: Szlavisztikai         tanulmányok : Emlékkönyv Király Péter 70. születésnapjára / szerk.         Gregor Ferenc, Nyomárkay István. - Bp. : ELTE Szláv Filológiai         Tanszék. - p.385-395.

 

57.     Adalékok a XV. századi magyarországi cseh nyelvû hivatalos         írásbeliséghez : Forrásközlés. - In: Szlavisztikai Tanulmányok :         Emlékkönyv Király Péter 70. születésnapjára / szerk. Gregor Ferenc,         Nyomárkay István. - Bp. : KLTE Szláv Filológiai Tanszék. - p.301-        307.

          Társszerzõ: Németh Zoltán

  

58.  A.P. Csehov színmûvei ruszin nyelvû fordításainak orosz         elemeirõl. - In: Filológiai tanulmányok A.P. Csehov drámai         mûveirõl / szerk. Csekéné Jónás Erzsébet, Répási Györgyné. -         Nyháza : BGYTKF

           2.köt. - p.167-187.

 

59.    A magyar írásmód hatása a XVIII. századi kárpátukrán         írásbeliségre : Adalékok az orosz nyelv egy grafikai hungarizmusa         hátteréhez. - In: NÉ, 12. p.204-215.

 

60.     Nekotorüe dannüe ob oficial'noj cseszkoj pisz'mennoszti XV. v. na         territorii Vengrii (1431). - In: AAPNy / fõszerk. Frisnyák Sándor. E,         Russzisztika / szerk. Vécsey Antal. Tom.11. - Nyháza : BGYTKF. -         p. 167-171.

           Társszerzõ: Németh Zoltán

 

61.      O roszijszkich elementoch u prekladoch dramoch A. P. Csehova         na ruszki jazik. - Tvorcsoszc, 13.évf. 13.sz. p.43-52.

 

F

62.      Hanudel'ova, Zuzana: Mena jedloch i szudzini u ruszkej besedi. -         In: ND, 17.évf. 61.sz. p.36-37.

 


63.     Nyíregyházi szlovák ("tirpák") nyelvjárási és néprajzi emlékek, III.         - In: BÉ, 22.évf. 2.sz.  p.269-271.

          Az ismertetett mû a Jósa András Múzeum Közleményei c. sorozat         23. köteteként jelent meg.

 

64.    Rudlovcsak, Olena: Chresztomatija zakarpatsz'koji ukrajinsz'koji         literatury XIX. sztolittja : Druha csasztyna. Bratislava, 1985. - In:         StRu, 11.  p.379-383.

 

1988

B

65.     Adalékok a XVIII. századi máriapócsi cirillbetûs kéziratokhoz :         Ismeretlen iskolatörténeti adatok Szabolcsból. - In: SzSzSzle,23.évf.         4.sz. p. 379-389.

 

66.     Adalékok a XVIII. századi hajdúdorogi  cirillbetûs iratokhoz . - In:        HOMÉvk, 24/25. p.325-339.

         Az évkönyv e kötete  „Tanulmányok Szabadfalvi József         tiszteletére" alcímmel jelent meg.

 

67.  Adatok a XVIII. századi szerb-orosz-ukrán kapcsolatok         történetéhez. - In: StRu, 12. p.524-529.

 

68.   Daco o vosztocsnoszlavjanszkomu svidkopiszu na Hornjici u         XVIII sztoljitiju. - In ND, 17.évf. 65.sz. p.40-45.

 

69.      Gu pitanju o morfolohijnej adaptaciji madjarszkich pozsicskoch u         ruszkim jaziku . - Sve, 26.évf. 1.sz. p.95-104.

 

70.   K voproszu o morfologicseszkoj adaptaciji vengerszkih         zaimsztvovanij v ruszinszkom jazüke. - In: Slavica Tartuensia. -         Tartu : Tartuszkij Goszudarsztvennüj Universzitet

       2. - Szlavjanszkije literaturnüe jazüki i isztoriografija         szlavjanovedenija. - p.46-59.

 

71.      A magyar nyelv középsõ nyelvállású hosszú labiális hangjainak         megfelelései a jugoszláviai ruszinok nyelvében. - MNy, 84.évf. 2.sz.         p. 227-232.

 

 

72.     A Mária Terézia-korabeli Zemplén megyei szlovák nyelvû paraszti        bevallások lengyel vonatkozásairól. - In: BSzle, 33.évf. 4.sz. p.67-       71.

 

73.   Munkácsy Mihály : Dokumentumok egy szlavista-könyvtáros        pályaképéhez. - In: SzSzmKtH, 15.évf. 1.sz. p.36-53.

          Társszerzõ: Futaky László

 

74.    Podatki gu isztoriji szerbszko-ruszinszko-ukrajinszkich vjazoch u        XVIII viku. - In: Sve, 26.évf. 3.sz. p.319-336.

 

75.     A történeti Bereg megye parasztjainak vallomásai 1772-1773-ból :        Mutatvány. - In: SzSzSzle, 23.évf. p.164-179.

          Társszerzõ: Takács Péter

 

  D

76.    Adatok Hegyalja és a zempléni szlovák, valamint ruszin falvak        kapcsolatainak történetéhez. - In: A hegyaljai mezõvárosok történeti        néprajza : Az 1987 október 17-én, Mádon rendezett tájkonferencia        anyaga / szerk. Bencsik János, Viga Gyula. - Miskolc : HOM. -        p.48-61.

 

77.    Mária Terézia-korabeli Szepes és Zemplén vármegyei szlovák        nyelvû bevallások lexikai hungarizmusai. - In: Nemzetközi        szlavisztikai napok

          3. - Szombathely. - p.429-441.

 

78.    Nekotorüje dannüje o vosztocsnoszlavjanszkoj szkoropiszi : Na        osznove zakarpatszko-ukrainszkih delovüh dokumentov XVIII.v. -        In: Hungaro-Slavica : X. Internationaler Slavistenkongress. Sofia,        14-22. september / szerk. Király Péter, Hollós Attila. - Bp. : Akad.k.          - p.245-258.

 

F

79.     Dedinszky Gyula: A szlovák betû útja Békéscsabán. Békéscsaba,        1987. - In: SzSzSzle, 23.évf. 2.sz.  p.225-227.

          Az ismertetett mû a Fekete könyvek c. sorozat 7. köteteként jelent        meg. 


80.     Hanudel' Zuzana: Narodnji sztravi i napoji : II.Lekszyka          ukrajinsz'kych hovoriv Szchidnoji Szlovaccsyny.  Prešov, 1987. - In:          StRu, 12. p.530-532.

           Az ismertetett mû magyar nyelvû címfordítása: II. Népi ételek és          italok. A kelet-szlovákiai ukrán nyelvjárások szókincse

 

81.     Magyar és csehszlovák történészek eszmecseréje a régi magyar          család- és személynevek, valamint a helynevek írásmódjáról. - In:          SzSzSzle, 23.évf. 3.sz.  p.336-337.

       Az ismertetett mû a magyarul és angolul is kiadásra kerülõ          Hungaro-Bohemicoslovaca c. sorozat 1. köteteként jelent meg.

 

82.      Naukovyj zbirnyk  muzeju  ukrajinsz’koji kul’tury u Szvydnyku.         Prešov, 1986. - In: StRu, 12. p.533-535.

 

83.     Tábori György: A rézveretes Tranoscius. Békéscsaba, 1986. - In:         SzSzSzle, 23.évf. 1.sz. p.101-103.

      Az ismertetett mû a Fekete könyvek c. sorozat 6. köteteként meg

 

1989

B

84.      Abaúj vármegye jobbágynépe Tokaj-Hegyalján a XVIII. század 2.         felében : Adatok a szlovák-magyar interetnikus kapcsolatokhoz. -In:         BSzle, 34.évf. 4.sz. p.62-67.

 

85.     Adalékok Bereg vármegye vásárai és a beregi vásározók 18.         századvégi történetéhez. - In: Emlékkönyv Hársfalvi Péter         születésének 60. évfordulójára / szerk. Cservenyák László. - Nyháza         : BGYTKF. - p. 88-111.

           Társszerzõ: Takács Péter

 

86.    Adalékok a kárpátukrán írásbeliség történetéhez : I. Grigássy         Mihály (1758-1823) körlevelei. - In: StRu, 13. p.366-407.

 

87.      Adalékok a kárpátukrán írásbeliség történetéhez : II. Ukrán nyelvû         körlevél az 1811-es magyarországi devalvációról. - In: StRu, 13.         p.408-417.


 

88.     Adalékok a 18. századi zempléni vásárok és vásározó zempléni         lakosok történetéhez. - In: HOMÉvk, 27. p.359-381.

           Az évkönyv e kötete "Tanulmányok a 70 esztendõs Végvári Lajos         tiszteletére" alcímmel jelent meg.     

           Társszerzõ: Takács Péter

 

89.      Adalékok Tolna vármegye vásárai és vásározó Tolna megyeiek 18.         századi történetéhez.- In: HOMKle, 26. p.54-59.

           Társszerzõ: Takács Péter

 

90.     Adatok egy XVIII. századi ukrán nyelvemléktípusról : Gramota-        Pomjanik. - In: StRu, 13. p.361-365.

 

91.      Adatok a kárpátukrán (ruszin) felvilágosodásról : A felvilágosodás         eszméinek hatása Bacsinszky András (1732-1809) körleveleiben. -         In: SzSzSzle, 24.évf. 3.sz. p.280-284.

 

92.      Alamizsnagyûjtõ bazilita szerzetesek Szabolcsban. - In: Az ünnepi         Máriapócs : A Határ-Szél c. hetilap különkiadása (aug.18.) p.29-30.

 

93.     Böszörményi iskolamester tanította : Vasvári Pál eszmélése. - In:         Határ-Szél,1.évf. 15.sz. (aug.4.)14.p.

 

94.      Dlinnüe labializovannüe zvuki szrednego podjoma v vengerszkom         jazüke i ih szootvetsztvija v jazüke jugoszlavszkih ruszinov. - In:         Rocznik naukowo-dydaktyczny / Anton Palinski. 6, Filologia         rosyjska. Tom. 65. - Rzeszów : Wydawnictwo Wyzszej szko³y         Pedagogicznej w Rzeszowie, 1989. - (Wyzsza Szko³a Pedagogiczna         w Rzeszowie). - p.121-138.

 

95.    Isztoriografija karpatszkich Ukrajincoch (Ruszinoch) XVIII         sztoljitija. - In: Dumki z Dunaju : Ljitopisz Szojuzu Ruszinoch i         Ukrajincoch Horvatszkej i Redakciji Novej Dumki / red. Vlado         Kosztelnik. - Vukovar

           1. - p.263-303.

  

96.   János pócsi iskolamester tanúvallomása az 1715. évi         könnyezésrõl.  - In: A Határ-Szél c. hetilap különkiadása (aug.18.)         25.p.

 

97.     Költöztek-e Miszlókáról Nyíregyházára evangélikus németek?. -         In: SzSzSzle, 24.évf. 3.sz. p.297-305.

           Társszerzõ: Takács Péter

 

98.     Nepoznate piszmo Heorhija Roszija na madjarszku Hornjicu. -         Sve, 27.évf. 2.sz. p.246-258.

 

99.      Nevek a tekercsen : Misealapítványok. - In: A Határ-Szél c.hetilap         különkiadása (aug.18.) 15.p.

 

100.   A Nyírség elsõ tanítóképzõje : Két nyelven oktattak. - In: A         Határ-Szél c. hetilap különkiadása (aug.18.) 10.p.

 

101.    O zsivoce i djijalnoszci Andrija Bacsinszkoho (1732-1772-1809).         -  In: ND, 18.évf. 76.sz. p.34-36.

 

102.    A parasztok életmódja a Felsõ-Ciróka völgyében Mária Terézia         úrbérrendezésekor. - In: HOMKle, 26. p.81-94.

           Társszerzõ: Takács Péter

 

103.    Persi piszani pamjatnjik bacsvanszkich Ruszinoch  zoz polovki         XVIII szt. - In: ND, 18.évf. 73.sz. p.47-51.

 

104.     I. Péter orosz cár szikszói katonájának levele Sárospatakon. - In:         BSzle, 34.évf. .sz. p.86-90.

 

105.     Podatki o karpatoukrajinszkej (ruszkej) proszviscsenoszci : Vpljiv         proszvititel’szkich idejoch u cirkularnich piszmoch Andreja         Bacsinszkoho (1732-1809). - In: ND, 18.évf. 74.sz. p.33-36.

 

106.  Prilohi interetnicsnim vihledovan'om : Zemplinszki podatki z         XVIII viku kotri se odnosa na zberanje milodaroch. - In: ND,18.évf.         78.sz. p.29-39.

 

 

107.   Sevcsenko i bacsvanszko-szrimszki Ruszini. - In: ND, 18.évf.         75.sz. p.28-32.

 

108.    I. Péter magyar tisztjének levele Szikszóra : Asztrahány, 1725.         április 2. - In: StRu, 13. p.419-432.

 

109.   Vasvári Pál hajdúböszörményi éveirõl : Adatok a Hajdúság         iskolatörténetéhez. - In: SzSzSzle, 24.évf. 4.sz. p.431-440.

 

110.  Vasvári Pál a Hajdúságban és Biharban. - In: HBN, 46.évf.         (aug.18.) p. 11.

 

D

111.    Szepességi falvak kapcsolata Tokaj-Hegyaljával a XVIII. század         végén : Adatok a szlovák-magyar interetnikus kapcsolatokhoz. - In:         Tokaj és Hegyalja / szerk. Bencsik János. - Miskolc : Zempléni         Múzeumok Baráti Köre. - (Tanulmányok Tokaj-Hegyalja múltjáról,         2)                                                                                                      

           1. - p.102-115.

 

112.   Hodinka Antal népi építészetre vonatkozó jegyzetei. - In: Népi         építészet a Kárpát-medence északkeleti térségében : A Miskolcon         1989. május 15-16-án megrendezett konferencia anyaga /         szerk.Cseri Miklós, Balassa M. Iván, Viga Gyula. - Miskolc ;         Szentendre. - p.181-189

           Társszerzõ: Páll István

 

113.   A manufaktúra ipari alapjait képezhetõ háziipari tevékenység         Szabolcs, Szatmár és Bereg vármegyékben 1772-ben. - In:         Manufaktúrák Magyarországon / szerk. Németh Györgyi, Veres         László. - Miskolc : HOM

          1. Manufaktúratörténeti konferencia : Miskolc, 1989. október 16-        17. - p.195-226., p.243-245.

           Társszerzõ: Takács Péter

 

                                                                     F

114.  Hanudel’, Zuzana: Narodnyi sztravy i napoji : II. Lexyka         ukrajinsz’kych hovoriv szhidnoji Szlovaccsyny. Prešov, 1987. - In:         HOMKle, 26.  p.264-265.

           Az ismertetett mû magyar nyelvû címfordítása: II. Népi ételek és         italok : A kelet-szlovákiai ukrán nyelvjárások ukrán szókincse

 

115.   Naukovyj zbirnyk Muzeju ukrajinsz’koji kul’tury u Szvydnyku.         13. Prešov, 1988. - In: HOMKle, 26. p.246-248.

          Az ismertetett mû magyar nyelvû címfordítása: A szvidniki Ukrán         Kultúra Múzeuma Tudományos Gyûjteménye 13.

 

116.   Naukovyj zbirnyk Muzeju ukrajinsz’koji kul’tury u Szvydnyku.         14. Prešov, 1986. - In: HOMKle, 26. p.248-249.

       Az ismertetett mû magyar nyelvû címfordítása: A szvidniki         Ukrán Kultúra Múzeuma Tudományos Gyûjteménye 14.

 

117. Papp János, B.: Hajdúdorog iskolatörténete (1638-1948).         Hajdúdorog, 1988. - In: PedM, 14.évf. 1.sz. p.132-135.

 

118.   Papp János, B.: Hajdúdorog iskolatörténete. Hajdúdorog, 1988. -         In: Honismeret, 17.évf. 4.sz.  p.77-78.

 

119.   Vasvári Pál: Bús napok. Történelmi elbeszélések. (összeáll. az         elõszót, a bevezetõ tanulmányokat írta és a kötetet jegyzetekkel         ellátta Cselényi István Gábor). Tiszavasvári, 1989. - In: SzSzSzle,         24.évf. 3.sz. p.344-346.

      Az ismertetés "A szépíró Vasvári Pál fogadása pátriájában"         címmel jelent meg.

 

120.   Zoltán András: Fejezetek az orosz szókincs történetébõl. Bp,         1987. - In: StRu, 13.  p.334-342.

 

1990

A

121.   A munkácsi görögkatolikus püspökség lelkészségeinek 1806. évi         összeírása / szerk. Udvari István. - Nyháza : VPT. - 189p. : ill. -         (VPTF, 3)

           Helynév- és személynévmutató / Bendász István, ifj. Udvari

               István, Udvari Márton. - p.168-183.    

 


 

122.    Cselényi István Gábor: A munkácsi görög katolikus püspökség          lelkészségeinek 1806. évi  összeírása címû kiadványról. - In:         PedM, 15.évf. 4.sz. (1990). p.90-92.

 

Hajdú Mihály: A munkácsi görög katolikus püspökség lelkészségeinek 18O6. évi összeirása. - In: NÉ, 16.sz. (1994) p.125-127.

 

Essze ob izdanyjach vengerszkogo ucsenogo. - In: Volodümür Fedünü-sünec: Ja eszm’ vecsnüj Ruszün. - Uzsgorod, 1995. - p.61-66.

 

 

123.     János István: Görög katolikus lelkészek - parókiák - hívek. - In:          SzSzSzle, 26.évf. 2.sz. (1991) p.251-252.

 

124.   Kónya, P. : A munkácsi görög katolikus püspökség... . - In:          Historický èasopis, 40. évf. 5.sz. (1992) 636.p.

 

125.    Krajnjak, Peter: Sto dokazuje isztorija . - In: Narodny Novinky,         3.évf. 2.sz. (1993. jan. 13.) 3.p.

 

126.    A munkácsi görög katolikus püspökség lelkészségeinek 1806. évi         összeírása. - In: ÚK, 29.évf. 20.sz. (1992) 12.p.

 

127.    Popovics, Michal: Tri knyzskü Istvana Udvari. - In: Ruszin,                 5/6.sz. (1993) p.41-42.

 

128.   Ramacs, Janko: Dva novi knjizski Istvana Udvarija. - In:         StRuth, 2. p.134-135.

 

129.     Siska József: A munkácsi görög katolikus püspökség          lelkészségeinek 1806. évi összeírása. - In: ÉM, 46.évf. 179.sz.         (1990. aug.1.) 4.p.

 

    B

130.    Adalékok Abaúj vármegye 18.század végi vásáraihoz és az Abaúj         megyei lakosság vásározási szokásaihoz. - In: HOMÉvk, 28/29.         p.195-207.

           Társszerzõ: Takács Péter

 

131.   Adalékok Gömör megye lakóinak vásározási szokásaihoz és a         gömöri vásárok 18. század végi történetéhez. - In: HOMÉvk, 28/29.         p.209-225.

           Társszerzõ: Takács Péter

 

 

 

 

132.    Andrij Bacsinsz'kyj vydatnyj dijacs karpatorusz'koho        proszvitnictva. - In: Dumki z Dunaju : Ljitopisz Szojuzu Ruszinoch i        Ukrajincoch Horvatszkej i Redakciji Novej Dumki / red.Roman Miz,        Vlado Kosztelnik. - Vukovar

         2. - p.294-304.

 

133.  Dva najsztarsi ruszki jazikovo pamjatki u Marijapovcsu u         Madjarszkej zoz 1715 roku : Pochodzenje Placsucej Bohorodici. -         In: ND, 19.évf. 84.sz. p.15-19.

 

134.   Görög Demeter, a polihisztor újságíró : A magyar újságírás         hajdúdorogi úttörõje. - In: HB, 47.évf. 82.sz. (ápr.7.) p.7.

           Társszerzõ: János István

 

135.    Ismeretlen adatok Vasvári Pál családjáról és életrajzáról. - In:         Honismeret, 18.évf. 2/3.sz.  p.42-47.

 

136.    A keletszlovák irodalmi nyelv ismeretlen kéziratos emléke 1778-        ból : Magyar helyesírású keletszlovák nyelvjárási emlék Mária         Terézia korából. - In: AAPNy / fõszerk. Udvari István. C, NyKle /         szerk. Mihalovics Árpád. Tom.12. - Nyháza : BGYTKF. - p.252-        282.

 

137.    Kontakty zemplínskych slovenských a rusínskych obcí s Pol'skom         v dobe Márie Terézie. - In: AAPNy / fõszerk. Udvari István.

         F,TtKle / szerk. Frisnyák Sándor. Tom.12 - Nyháza : BGYTKF. -

         p.117-132.

 

138.    Kontakty zemplínskych slovenských a rusínskych obcí s Pol'skom         v dobe Márie Terézie. - In: StRuth, 2. p.119-125.

 

139.    Madjarszki lekszicsni elementi u pripovedkoch kotri pozberal V.         Hnatjuk u Bacskej. - In: Dumki z Dunaju : Ljitopisz Szojuzu         Ruszinoch i Ukrajincoch Horvatszkej i Redakciji Novej Dumki. -         Vukovar

           2. - p.285-288.

 

140.    A magyarsággal érintkezõ ruszin (kárpátukrán) csoportok nyelvi         folyamatairól. - In: Új Symposion, 26.évf. 7/8.sz. p.38-43.


 

141.    Marijapovcs : Dakedisnji virszki i kulturni center Ruszinoch. - In:         Narodni Kalendar. - Novi Sad : Ruszke Szlovo, p.222-235.

 

142. O cerkovnoszlavjanszkich i ruszijszkich elementoch u         bacsvanszko-szrimszkim ruszkim jaziku. - In: Sve, 28.évf. 3.sz.         p.391-408.

 

143.    O jednim tipu ruszkoho jazikovoho pamjatnjika  zoz XVIII viku. -         In: Dumki z Dunaju : Ljitopisz Szojuzu Ruszinoch i Ukrajincoch         Horvatszkej i Redakciji Novej Dumki. - Vukovar

           2. - p.289-293.

 

144.   Paraszti vallomások a 18. századi Zemplén vármegyébõl :         Mutatvány egy forrástípusból. - In: Borsod-Abaúj-Zemplén          Levéltári Évkönyve, 6. p.327-374.

           Társszerzõ: Takács Péter

 

145.    Popisz obscsesztvoch Mukacsovszkoho hrekokatoljickoho         vladicsesztva 1806 roku  : Komitati Szpis i Gemer. - In: Dumki z         Dunaju : Ljitopisz Szojuzu Ruszinoch i Ukrajincoch Horvatszkej i         Redakciji Novej Dumki. - Vukovar

           2. - p.262-284.

 

146.   Prilohi gu problematiki cerkovno-szlavjanszkich i roszijszkich          elementoch u bacsvanszko-szrimszkim ruszkim jaziku : Ladislao         Hadrovics octogenario. - In: StSlH, 36. p.427-438.

 

147.  Refleksje o jezyku okólnika i utworów drukowanich J. De         Camelisa (1641-1705): Dañe do ukraiñskiego pismennictwa         oficjalnego. - In: Slavica, 24. p.45-56.

 

148.  Slovenské sedliacke priznania z doby terezianskej urbárskej         regulácie : Údaje o slovenskej úradnej písomnosti z. 18 storoeia. -         In: SME : Literárny a kultúrnospoloeenský easopis Združenia         slovenských spisovatel'ov v Mad'arsku. - Salgótarján : Mikszáth k.

           2. - p.63-74.

 

 

 

149.   Tarasz Sevcsenko hatásának kérdéséhez : Sevcsenko magyar és         ruszin fordításai. - In: AAPNy / fõszerk. Frisnyák Sándor. E,  ItKle /         szerk. Csorba Sándor.Tom. 12. - Nyháza : BGYTKF. -  p.151-164.

 

150.  Údaje o slovenskej úradnej písomnosti: Otázky položené         obyvatel'om slovenských obcí komisármi urbárskej regulácie. 2. -In:         SME : Literárny a kultúrnospolocenský casopis Zdruzenia         slovenských spisovatel'ov v Mad'arsku. - Salgótarján : Mikszáth K.

           3. - p.96-105.

 

151.  Údaje o slovenskej úradnej písomnosti z doby tereziánskej         urbárskej regulácie. 3. - In: SME : Literárny a kultúrnospolocenský         casopis Združenia slovenských  spisovatel'ov v Mad'arsku.         Salgótarján : Mikszáth K.

           4. - p.89-98.

 

152.   Vásározási szokások Esztergom vármegyében 1768-ban. - In:         Honismeret, 18.évf. 4.sz. p.22-26.

           Társszerzõ: Takács Péter

 

D

153.     Abaúj valamint Torna vármegyék jobbágynépe Tokaj-Hegyalján a         XVIII. század második felében. - In: Tokaj és Hegyalja / szerk.         Bencsik János, Szakál Jenõné. - Miskolc : Zempléni Múzeumok         Baráti Köre

    2. - Az 1989. szeptember 21-22-én Tokajban rendezett         tájkonferencia elõadásai. - p.38-47.

 

154.    Adatok Vasvári Pál családjáról és életrajzáról. - In: Emlékülés         Vasvári Pál halálának 140. évfordulóján / szerk. Takács Péter. -         Tiszavasvári : VPT. - (A VPTF, 2). - p.3-21.

 

155.     K voproszu o vengero-szlovackih i vengero-ruszinszkih         interetnicseszkih kontaktah : Na osznove szlovackojazücsnüh         dannüh urbarszkoj reguljacii v period pravlenija Marii Terezii. - In:         Congressus septimus internationalis fenno-ugristarum : Db, aug.27-        szept.2. : Sectionum linguistica / szerk. Jakab László,         Keresztes László, Kiss Antal,  Maticsák Sándor. - Db : KLTE. -         p.349-354.

 

 

156.    Mária Terézia-korabeli Szepes megyei paraszti vallomások lengyel

         vonatkozásairól. - In: Polono-Hungarica : Nyelvészet, történelem,

         irodalom : Az 1988. ápr.26.-máj.2. között tartott tudományos

         konferencia anyaga / szerk. Janusz Banczerowski, Jerzy Snopek. -

         Bp. : Lengyel Kultúra. - p.149-180.

 

157.    Zemplén megyei fassiok lengyel vonatkozásairól. - In: Polono-        Hungarica : Nyelvészet, történelem, Irodalom : Az 1988.ápr.26.-        máj.2. között tartott tudományos konferencia anyaga / szerk. Janusz         Banczerowski, Jerzy Snopek. - Bp. : Lengyel Kultúra. - p.131-148.

 

  E

158.  Bibliográfiai tételek szerkesztése. - In: Magyarországi szláv         kéziratok = Slawische Handschriften in Ungarn / szerk. H. Tóth         Imre. - Bp. : ELTE Szláv Filológiai Tanszék. - 98-129, 173-198.         tételek

 

F

159.    Gömör néprajza : Egy sorozat margójára. - In: SzSzSzle, 25.évf.         3.sz.  p.357-363.

           Társszerzõ: Takács Péter

 

160.    Hanudel, Zuzana: Narodni jedzenja, napoji i zvicsaji. - In: ND,         19.évf. 81.sz. p.33.

 

161.    Latjak, Djura: Tal i druhi pripovedki.Novi Sad, 1982. - In: Sve,         28.évf. 1.sz.  p.49-51.

         Az  ismertetés "O juhoszlavjanszkich Ruszinoch" címmel jelent         meg.

 

162.    Naukovyj zbirnyk Muzeju ukrajinsz'koji kul'tury. 14. - In: ND,         19.évf. 79.sz. p.37-38.

 

163.    Naukovyj zbirnyk Muzeju ukrajinsz'koji kul'tury. 13. - In: ND,         19.évf. 82.sz. p.33-34.      

 

 

 

 

 

1991

A

164.    Hodinka Antal: Ruszin-magyar igetár. Nyháza,1991 / kiadásra         elõkészítette, szerk. Udvari István ; Az elõszót írta Cselényi István         Gábor. - Nyháza : Görögkatolikus  Hittudományi Fõiskola. -         438p.

 

165.   Hrabár Tamás: A Hodinka Igetár. - In: GkSzle, 3.évf. 4.sz.        (1994) 11.p.

 

         Popovics, Michal: A. Hodünka - ucsitel’ szvoho narodu. Münulo       130 rokiv narodzsinnja ruszinszkoho isztorüka - szlavisztü       vszkumünka. - In: Ruszin, évf. 1.sz. (1994) p.23-24.

 

 

166.    Ruszin-magyar igetár. - In: ÚK, 29.évf. 6.sz. p.60-62.

 

167.    A Mária Terézia-féle úrbérrendezés szlovák nyelvû         dokumentumai = Slovenské dokumenty urbárskej regulácie Márie         Terézie : Adatok a szlovák nép gazdaság- és         társadalomtörténetéhez : Szepességi ruszin falvak népélete Mária         Terézia korában / Udvari István ; Az elõszót írta Niederhauser         Emil. - Nyháza : Bessenyei György K. - ( A VPTF, 4)

           Helynévmutató. - p.365-369.  

 

168     Bodnár István: A tirpákok õsei. - In: KM, 48.évf.127.sz. (1991.

            jún. 1.) 10.p.                                          

 

169.    Gregor Ferenc: A Mária Terézia-féle úrbérrendezés szlovák        nyelvû dokumentumai. - In: PedM, 17.évf. 3.sz.  (1992) p.98-101.

 

             Hajdú Mihály: A Mária Terézia-féle úrbérrendezés szlovák nyelvû dokumentumai. - In: NÉ, 16.sz. (1994) p.127-128.

                   

 

171. Essze ob izdanyijach vengerszkogo ucse nogo. - In: Volodümür         Fedünüsünec: Ja jeszmvecsnüj Ruszün. - Uzsgorod, 1995. - p.61-66.

 

170. Krupa András: A Mária Terézia-féle úrbérrendezés szlovák        nyelvû dokumentumai. - In: Ethn, 104. évf. 2.sz. (1993) p.416-      456.

          

172.  A Mária Terézia-féle úrbérrendezés szlovák nyelvû       dokumentumai. - In: ÚK, 28.évf. 15.sz. (1991) p.28-29.

 

173. Németh Zoltán: 18. századi felsõ-magyarországi urbáriumok. -       In: SzSzSzle, 16.évf. 3.sz. (1991) p.373-376.

 

 

 

174. Popovics, Michal: Tri knyzskü Istvana Udvari. - In: Ruszin,       5/6.sz. (1993) p.41-42.

 

175. Ramacs, Janko: Dva novi knjizski Istvana Udvarija. - In: StRuth,      (1990/1991) p.136-137.

 

176.  Rémiás Tibor: Udvari István új, gazdaság- és             társadalomtörténeti könyvérõl. Az úrbérrendezés szlovák nyelvû      dokumentumai. - In: Szf, 16/17.sz. (1991) p.151-154.

 

177.  Švagrovský Š. - Žigo, P.: Dva pramene k dejinám predspisovnej        slovenciny. - In: Slovenská rec, 58.évf. 4.sz.(1993) p.252-254.

 

178. Švagrovský, Š. - Žigo, P.: Tereziánska urbárska regulácia a       predspisovná slovencina . - In: Verbum: Casopis pre krest’anskú      kultúru, 4. (1993) p.119-121.

 

B

179.     Adalékok Abaúj vármegye 18. század végi vásáraihoz és az Abaúj megyei lakosság vásározási szokásaihoz. - In: HOMÉvk, 28. p.195-208.

Társszerzõ: Takács Péter

 

180.   Adatok a Fejér család történetéhez. - In: A VPT nyíregyházi         tagozatának 1990-es évkönyve / szerk. Cselényi István Gábor. -         Nyháza : VPT. - (A VPTF, 6). - p.34-41.      

  

181.   Hodinka Antal (1864-1946) munkássága. - In: Különlenyomat         Hodinka Antal Ruszin-Magyar Igetár címû mûvébõl. - Nyháza :         Görögkatolikus Hittudományi Fõiskola. - p.1-6., III-LXI.

 

182.   Kripacki narod Sarisa na Tokajszkim Podhorju u csaszoch         Mariji Tereziji. - In: Ruszki Kalendar-1992. Novi Sad. - p.83-94.

 

183.    Mária Terézia-korabeli Sáros vármegyei szlovák nyelvû paraszti         bevallások lengyel vonatkozásairól. - In: HOMKle, 27. p.21-25.

 

184.    Materialü k isztorii zakarpatszkoj ukrainszkoj (ruszinszkoj)         delovoj pisz'mennoszti XVIII. v.  : Juzsnomaramorosszkie         dokumentü. - In: StSlH, 37. p.119-234.

 

 

185. A magyarsággal érintkezõ ruszin (kárpátukrán) csoportok         identitástudatának kérdéseirõl. - In: GkSzle Kalendáriuma az 1991.         esztendõre. - Nyháza : Görögkatolikus Hittudományi Fõiskola. -            p.70-77.

 

186.    A magyarsággal érintkezõ ruszin (kárpátukrán) csoportok         nyelvi folyamatairól. - In: Kétnyelvûség a Kárpát-medencében          / szerk. Gyõri-Nagy Sándor, Kelemen Janka. - Bp. : Széchenyi        Társaság a Pszicholingva Nyelviskola közremûködésével

           1. köt. - p.72-87.

 

187.    A máriapócsi monostor hramotáinak személy- és         helynévanyagából. - In: NÉ, 13. p.74-76.

 

 188.   Molnár András: Tekintetes, nemes, nemzetes Zemplén vármegye         leírása : Forrásközlés. - In: Szf,  16/17.sz. p.19-22.

 

189.    A munkácsi görögkatolikus püspökség lelkészségeinek 1806. évi         összeírása. - In: Honismeret, 19.évf. 3.sz. p.66-73.

 

190.  Narod - ce mova ta vira. - In: Karpatsz’kyj Kraj,  1. évf.           (szept.24.) p.11.

 

191.  Németek Nyíregyházán a XVIII.század második felében :                   Adalékok egy kérdéskör kutatásához. - In: Nyíregyházi szlovák      ("tirpák") nyelvjárási és néprajzi emlékek / szerk. Erdész Sándor. -      Nyháza . - (Jósa András Múzeum Kiadványai / szerk. Németh Péter,      32)

        5. - p.33-58.

        Társszerzõ: Takács Péter                                                                                                                                                     

192.    Nógrád megye XVIII. század végi vásárai és a Nógrád megyei         adózók vásározási szokásai. - In: Honismeret, 19.évf. 6.sz. p.64-74.

           Társszerzõ: Takács Péter

 

193.  O pol'szkih vzaimootnosenijah kreszt'janszkih deklaracij na         szlovackom jazüke komitata Sarüs vremen Marii Terezii. - In:         Könyv Papp Ferencnek : Tanulmánygyûjtemény Papp Ferenc 60.         születésnapjára / szerk. Hunyadi László, Klaudy Kinga, Lengyel         Zsolt, Székely Gábor. - Db : KLTE. - p.223-232.

 

194.    Pamjati, Laszlo Csopej. - In: StSlH, 37. p.467-473.

 

195.    Rozmeszcenje, csiszlo Ruszinoch u XVIII viku. - In: Sve, 29.évf.         1.sz. p.65-82.

      

 196.  Ruszini u XVIII viku i Andrij Bacsinszki : 2. Vladika Andrij         Bacsinszki (1732-1772-1809) predhlasznjik ruszkoho  narodnoho         ruchu (preporodu). - In: Sve, 29. évf. 2.sz. p.44-66.

 

197.   Ruszinok  XVIII. századi historiográfiája : Tudománytörténeti         vázlat. - In: SzSzSzle, 26. évf. 2.sz.  p.143-157.

 

198.    Slovenská úradná písomnost' v období urbárskej regulácie. 3. - In:         SME : Literárny a kultúrnospoloèenský štvrt'roèník Zdruzenia         slovenských spisovatel'ov  v Mad'arsku. - Bp. : Technoprint Kft

           10. - p.101-103.

 

199.  Slovenské sedliacke priznania (fasie) z doby Tereziánskej         urbárskej regulácie : Údaje o slovenských úradných pisomnostiach z         XVIII. storoèia. - In: Zborník / szerk. Daniel Dudok. - Novi Sad :         Spolok Vojvodinských Slovakistov

           11/12. - p.37-54.

 

200.    Zdohadovanja na Laszla Csopeja. - In: ND, 20.évf. 89.sz. p.10-11.

 

201.     Zakarpatszko  -  ukrajinszka  (ruszka)  oficijno  -  djilovna         piszmenoszc u XVIII viku. - In: ND, 20.évf. 86.sz. p.27-29.

 

C

202.   Roman, Mihajlo : Szlovákiai ukrán irodalomtörténész, kritikus. -          In: VIL / fõszerk. Szerdahelyi István. - Bp. : Akad.K.

           12.köt. Rjab-Sez. - 109.p.

 

203.    Rudlovcsak, Olena : Szlovákiai ukrán irodalomtörténész. - In: VIL          / fõszerk. Szerdahelyi István. - Bp. - Akad.K.

           12.köt. Rjab-Sez. - 260.p.

 

204.    Sahova, Kira Olekszandrivna : Ukrán irodalomtörténész, kritikus.          - In: VIL / fõszerk. Szerdahelyi István. - Bp. : Akad.K.

           12.köt. Rjab-Sez. - p.394-395.

 

205.    Santa, Mikola : Jugoszláviai ruszin költõ, kritikus, mûfordító. - In:         VIL / fõszerk. Szerdahelyi István. - Bp. : Akad.K.

           12.köt. Rjab-Sez. - 498.p.

 

206.   Scsirszkij, Ivan Inokentyij : ukrán grafikus, költõ. - In: VIL /         fõszerk. Szerdahelyi István. - Bp. : Akad.K.

           12.köt. Rjab-Sez. - 718.p.

 

207.  Scsoholiv, Jakiv Ivanovics : Ukrán költõ. - In: VIL / fõszerk.         Szerdahelyi István. - Bp. : Akad.K.

            12.köt. Rjab-Sez. - 719.p.

 

208.   Selepec, Joszif : szlovákiai ukrán költõ, kritikus, nyelvész. - In:         VIL / fõszerk. Szerdahelyi István. - Bp. : Akad.K.

            12.köt. Rjab-Sez. - 752.p.

 

209.    Sevcsenko, Tarasz Hrihorovics : ukrán költõ. - In: VIL / fõszerk.         Szerdahelyi István.  - Bp. : Akad.K.

           12.köt. Rjab-Sez. - p.810-812.

 

                                                        D

210.    Magyar lexikai elemek V. Hnatyuk Bácskában gyûjtött meséiben.         - In: Rol' Volodymyra Hnatjuka u rozvytku ukrajinsz’koji         nacional'noji kul'tury : Tezy dopovidej i povidomlen' naukovoji         konferenciji, pryszvjacsenoji 120-riccsju vid dnja narodzsennja         Volodymyra Hnatjuka : máj.29.-jún.1. között megrendezett         konferencia anyaga. - Ternopil'. - p.237-242.

 

211.   A   magyarsággal érintkezõ ruszin (kárpátukrán) csoportok         identitásának kérdésérõl. - In: Nemzetiség - identitás : A IV.         Nemzetközi Néprajzi Nemzetiségkutató Konferencia elõadásai /         szerk. Ujváry Zoltán közremûködésével  Eperjessy Ernõ, Krupa         András. - Békéscsaba ; Db. - p.444-449.

 

212.   A  magyarországi szlovák hivatali írásbeliség Mária Terézia-        korabeli forrásai : Hont vármegye. - In: IV. Nemzetközi Szlavisztikai

           Napok / szerk. Gadányi Károly. - Szombathely. - p.127-142.

 

213.   A manufaktúra-ipar alapjait képezhetõ háziipari tevékenység         Szabolcs, Szatmár és Bereg megyékben 1772-ben. - In:         Manufaktúrák Magyarországon. - Miskolc : HOM

       1.kieg.köt.  Manufaktúratörténeti konferencia: Miskolc, 1989.         október 16-17. / szerk. Németh Györgyi. - p.89-94.

           Társszerzõ: Takács Péter

 

214.   O jazüke urbarov pol'szkih szel Vengerszkogo korolevsztva vo         vremja Marii Terezii : In: Wariancja w jezyku : III. Opolskie         Spotkania Jezykoznawcze, Szczedrzyk 10-11. 1989. - p.121-125.

 

215.  Szepességi falvak népélete Mária Terézia korában = L'udová         kultúra rusínskych obcí na Spiši v období vlády Márie Terézie. - In:         Interetnikus kapcsolatok a Kárpát-medence északi felében : A         Komáromban 1991. október 25-26-án megrendezett tudományos         tanácskozás elõadásainak kivonatai / szerk. Liszka József. -         Komárom : Csehszlovákiai Magyar Néprajzi Társaság. - p.35-36.

 

216.   Társadalomtörténet és nyelvészet érintkezési pontjai : A Mária         Terézia-féle úrbérrendezés anyaga alapján. - In: Elsõ Magyar         Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia : Nyháza, 1991. május 3-4.

           2. - p.563-565.

 

217.  Tokaj-hegyaljai mezõvárosok és falvak  Molnár András :         Tekintetes nemes, nemzetes Zemplén vármegye leírása c.         munkájában. - In: Tokaj és Hegyalja / szerk. Bencsik János, Szakál         Jenõné. - Miskolc : Zempléni Múzeumok Baráti Köre

          5. Az 1990. szeptember 21-én rendezett tudományos tanácskozás         elõadásai. - p.59-77.   

 


F

218.   Naukovyj zbirnyk Muzeju ukrajinsz’koji kul’tury v Szvydnyku,         16. Prešov-Bratislava,1990. - HOMKle, 27. p.388-389.

          Az ismertetett mû magyar nyelvû címfordítása: A szvidniki Ukrán         Kultúra Múzeuma Tudományos Gyûjteménye 16.

 

219.   Vszesztrano cikavi frazeologijni szlovnjik lemkovszkich (ruszkich)

          dijalektoch. - In: ND, 20. évf. 88.sz. p.28.

 

220.  Varchol, Nadija-Ivcsenko, Anatolij : Frazeologicsnyj szlovnyk         lemkivsz’kych hovirok Szchidnoji Szlovaccsyny. Bratislava-Prešov,         1991. - In: HOMKle, 27.  p.396-397.

        Az ismertetett mû magyar nyelvû címfordítása: Kelet-Szlovákia         lemk  nyelvjárásainak frazeológiai szótára

 

1992

                                                     A

221.    Hodinka Antal válogatott kéziratai = Vübrani rukopiszi Antonija         Hodinkü / vál., szerk, bev. életrajzot írta Udvari István. - Nyháza . -         (VPTF, 11). - 199p.

 

222.    Kállai János: Egy elfelejtett tudós ébresztése. - In: Hármashatár,        2.évf. 3.sz. (1993. jún.) 8.p.

 

223.   Kállai János: Hodinka Antal élete és munkássága. - In: KM,       50.évf. 115.sz. (1993. máj.19.) 12.p.

 

224.  Medve Zoltán: Történelemtudomány - mítoszteremtés nélkül :       Hodinka Antal - a professor fidelis. - In: Pánsíp, 2.évf. 2.sz.       (1994) p.25-28.

 

225.   Michaels, Philip: Antal Hodinka (1864-1946) : Carpatho-Rusyn        American. - A Forum on Carpatho-Rusyn Ethnic Heritage. -       Pittsburgh

         16.vol. - 3.p.

 

226.  Razgulov, V: Nesztor Podkarpatszkoj Ruszi . - In: Edinsztvo -        Pljusz, (1993. júl. 3.) 4.p.

 

227.   Ruszinok a XVIII. században : Történelmi és mûvelõdéstörténeti         tanulmányok. - Nyháza : Bessenyei György K. - (VPTF, 9). - 358p.

 

228.    Bodnár István: A Vasvári Pál Társaság Füzetei. - In: KM, 50.évf.        82.sz.(1993. ápr. 28.) 12.p.

 

229.  Cserbák András: Ruszinok a XVIII. században : Történelmi és       mûvelõdéstörténeti tanulmányok. -   In: Ethn, 104.évf. 1.sz. (1993) 

      p.276-277.

 

      Essze ob izdanyijach vengerszkogo ucsenogo. - In: Volodümür         Fedünüsünec: Ja jeszm vecsnüj Ruszin. -Uzsgorod, 1995. - p.61-66.

 

230.   Földvári Sándor: Ruszinok a XVIII. században : Történelmi és       mûvelõdéstörténeti tanulmányok. - In: MKSzle, 109.évf. 1.sz.(1992)       p.121-122.

 

231.    János István: Ruszinok a XVIII. században. - In: SzSzSzle, 28.évf.       2.sz. (1993) p.187-189.

 

232.   Kiss Lajos: Ruszinok a XVIII. században. - In: Mnyõr, 117.évf.       2.sz. (1993) p.259-260.

 

233.   Kovács Csaba: Ruszinok a XVIII. században = Ruthenen im 18.       Jahrhundert. - In: Slavica, 26. (1993) p.233-236.

 

234. Musketik, Leszja: Ukrajinci v Uhorscsyni. - In: Narodna       tvorcsiszt’ ta etnohrafija, 3.évf. (1993) p.83-85.

 

235. Popovics, Mihal: Tri knyzskü Istvana Udvari. - In: Ruszin,       5/6.sz. (1993) p.41-42.

 

236.   Ruszinok a XVIII. században. In: ÚK, 29.évf. 14.sz. p.60-61.

 

237.    Viga Gyula: Elõszó. - In: Ruszinok a XVIII. században, 1992.                p.5-13.

 

238.    Szlovák nyelvû paraszti vallomások Mária Terézia korából :         Adalékok zempléni ruszin és szlovák községek történetéhez =         Slovenské rol'nické fasie z doby Márie Terézie : Príspevky k histórii         zemplínskych rusínskych aj slovenských osidlení / Udvari István. -         Nyháza. - (VPTF, 7). - 148p.

            Társszerzõ: Takács Péter

 

            Essze ob izdanyijach vengerszkogo ucse nogo. - In: Volodümür           Fedünüsünec: Ja jeszt vecsnüj Ruszin. - Uzsgorod, 1995. - p.61-66.

 

239.   Galambos Sándor - Kujbusné Mecsei Éva: Szlovák nyelvû         paraszti vallomások Mária Terézia korából. - In: Honismeret,        21.évf. 5.sz. (1993) p.98-100.

 

           Hajdú Mihály: Szlovák nyelvû paraszti vallomások Mária Terézia korából. - In: NÉ, 16.sz. (1994) p.128-129.

 

 

240.    Kal’avský, Michal: Szlovák nyelvû paraszti vallomások Mária         Terézia korából. - In: Slovenský národopis, 40.évf. 2.sz. (1992)         237.p.

 

241.    Kónya, P.: Szlovák nyelvû paraszti vallomások Mária Terézia         korából. - In: Historický casopis, 41.évf. 5/6.sz. (1993) 735.p.

 

242.     Szlovák nyelvû paraszti vallomások Mária Terézia korából. - In:         ÚK, 29.évf. 6.sz. (1992) p.20-21.

 

243.    Švagrovský, Š. - Žigo, P.: Dva pramene k dejinám predspisovnej         slovenèiny. - In: Slovenská rec, 58. évf. 4.sz (1993) p.254-255.

 

244.   Švagrovský, Š. - Žigo, P.: Tereziánska urbárska regulácia a         predspisovná slovencina. - In: Verbum : Casopis pre krest’anskú        kultúru, 4. (1993) p.119-121.

 

B

245.   Adalékok a Gömör megyei úrbéres lakosság 18. század végi         pénzszerzési lehetõségeihez. - In: Kultúra és tradíció / szerk. Viga         Gyula. - Miskolc

           2. Tanulmányok Ujváry Zoltán tiszteletére. - p.857-869.

           Társszerzõ: Takács Péter

 

246.    Adalékok Turóc vármegye vásáraihoz és a vásározó Turóc megyei         úrbéresek 18. század végi történetéhez. - In: NLh, 1.évf. 3/4.sz.         p.154-161.

           Társszerzõ: Takács Péter

 

247.    Adatok egy kárpátaljai szótáríró mûködéséhez. - In: StSlS, 1.sz.         p.70-82.

 

 

 

 

 

 

248.    Adatok a hazai ukrainisztika történetéhez. - In: AAPNy / fõszerk.         Udvari István. C,  NyKle / szerk. Csekéné Jónás Erzsébet. Tom.13. -         Nyháza : BGYTKF. - p.267-298.

 

249.  Do pitan' szocial'no-ekonomicsnoho sztanoviscsa ruszinsz'ko-        ukrajinsz'koho naszelennja Szpisa v csaszi Mariji Tereziji. - In:         Naukovyj zbirnyk Muzeju ukrajinsz'koji kul'tury u Szvydnyku =         Vedecký zborník Múzea Ukrajinskej kultúry vo Svidníku. -         Bratislava ; Prešov : Szlovac'ke Pedahohicsne Vydavnyctvo : Viddil         Ukrajinsz'koji literatury

           18. - 1992. - p.9-62.

           Társszerzõ: Miroszlav Szopoliga

 

250.   Hodinka, Antal - Forscher der ruthenischen Geschichte (1864-        1946). - In: StSlS, 2.sz. p.66-78.

 

251.    Kriposzne naszelennja komitatu Sarys u Tokajsz’komu Pidhir’ji u         period pravlinnja Mariji Tereziji : na osznovi dokumental’nych         danych sztoszovno perevezen’ szoli.  -In: AAPNy / fõszerk. Udvari         István. F, TtKle / szerk. Frisnyák Sándor. Tom.13. - Nyháza :         BGYTKF. - p.47-58.

 

252.    Latta, Vaszil emlékének. - In: NLh, 1.évf. 1-2.sz. p.171-178.                       

 

253.   Molnár András: Tekintetes, nemes, nemzetes Zemplén vármegye         leírása /1799/. - In: Szf, 18.sz.  p.80-84.

 

254.    Rot Sándor 70 éves. - In: MNy, 88.évf. 2.sz. P.238-240.

 

255.  A ruszin egyházi hivatali írásbeliség a XVIII. század elsõ         harmadában : Bizánczy György Gennadius püspök (1657-1716-        1733) iratai. - In: AAPNy / fõszerk. Udvari István. C, NyKle / szerk.         Csekéné Jónás Erzsébet. Tom. 13.- Nyháza : BGYTKF. - p.241-256.

 

256.   A ruszinok. - In: Európai utas : Az európai együttmûködés         folyóirata, 3.évf. 4.sz. p.57-61.

 

257.  Ruszki djijeszlova madjarszkoho pochodzenja u "Szlovnjiku         ruszko-madjarszkich djijeszlovoch" Antona Hodinki. - In: Sve,         30.évf. 2-3.sz. p.171-179.

 

258.  Sáros vármegye jobbágynépe Tokaj-Hegyalján Mária Terézia         korában : Adatok a sószállításról. - In: Tokaj és Hegyalja / szerk.         Bencsik János, Szakál Jenõné. - Miskolc

           7. - p.64-74.

 

259.   Szto karpatsz'kich diamantiv Antona Hodynky. - In: Tisza :         Vidannja "Polycsky Karpatsz'koho kraju", 1-2.sz. p.122-123.

 

   C

260.    Ruszin irodalom. - In: VIL / fõszerk. Szerdahelyi István. - Bp. :         Akad.K.

           12.köt. Rjab -Sez. - p.310-314.

 

261.   Sijan, Anatolij Ivanovics : Ukrán író, drámaíró. - In: VIL /         fõszerk. Szerdahelyi István. - Bp. : Akad.K.

           13.köt. Sf-Suzuki. - 97.p.

 

262.   Sisackij-Iljics Olekszandr Vasziljovics : Ukrán költõ, etnografus. -         In: VIL / fõszerk. Szerdahelyi István. -Bp. : Akad.K.

           13.köt. Sf-Suzuki. - 187.p.

 

263.   Skarovszka, Irina : Ukrán író. - In: VIL / fõszerk. Szerdahelyi         István. - Bp. : Akad.K.

           13.köt. Sf-Suzuki. - 210.p.

 

264.    Skrabjuk, Petro Vasziljovics : Ukrán költõ, publicista. - In: VIL /         fõszerk. Szerdahelyi István. - Bp. : Akad. K.

           13.köt. Sf-Suzuki. - 230.p.

 

265.    Skrobinec, Jurij Vasziljovics : Ukrán költõ, mûfordító. - In: VIL /         fõszerk. Szerdahelyi István. - Bp. : Akad. K.

           13.köt. Sf-Suzuki. - p.233-234.


 

266.    Slepeckij, Andrij Sztepanovics : Kárpátukrán irodalomtörténész. -         In: VIL / fõszerk. Szerdahelyi István. - Bp. : Akad. K.

           13.köt. Sf-Suzuki. - 249.p.

 

267.   Smajda, Michal : Szlovákiai ukrán író. - In: VIL / fõszerk.         Szerdahelyi István. - Bp. : Akad. K.

           13.köt. Sf-Suzuki. - p.263-264.

 

268.  Spital, Ivan Hrihorovics : Ukrán író. - In: VIL / fõszerk.         Szerdahelyi István. - Bp. : Akad. K.

            13.köt. Sf-Suzuki. - 472.p.

 

269.    Sternberg, Jakov Iszakovics : Kárpátaljai magyar történész,         mûvelõdéstörténész. - In: VIL / fõszerk. Szerdahelyi István. - Bp. :         Akad. K.

            Magyar névalak: Váradi Sternberg János

            13.köt. Sf-Suzuki. - 579.p.  

 

270.    Svetloszc : Vajdasági ruszin folyóirat. - In: VIL / fõszerk.         Szerdahelyi István. - Bp. : Akad. K.

            14.köt. Sváb-Szy. - 34.p.

 

271.    Szalamon, Szilveszter : Ruszin költõ, író, kritikus. - In: VIL /         fõszerk. Szerdahelyi István. - Bp. : Akad K.

            14.köt. Sváb-Szy. - 110.p.

 

272.     Szavcsenko, Jakiv Hrihorovics : Ukrán költõ, kritikus : - In: VIL /          fõszerk. Szerdahelyi István. - Bp. : Akad. K.

            14.köt. Sváb-Szy. - 189.p.

  

273.    Szenatovics, Okszana Pavlivna : Ukrán költõ, mûfordító. - In:           VIL / fõszerk. Szerdahelyi István. - Bp. : Akad. K.

            14. köt. Sváb-Szy. - 254.p.

 

274.    Szilvay Iván : Ruszin költõ. - In: VIL / fõszerk. Szerdahelyi           István. - Bp. : Akad. K.

             14.köt. Sváb-Szy. - 344.p.


 

275.      Szimonenko, Petro Lavrinovics : Ukrán író. - In: VIL / fõszerk.           Szerdahelyi István. - Bp. : Akad. K.

              14.köt. Sváb-Szy. - p.400-401.

 

276.     Szinhajivszkij, Mikola Fedorovics : Ukrán költõ, fordító. - In:VIL           / fõszerk. Szerdahelyi István. - Bp. : Akad. K.

           14.köt. Sváb-Szy. - p.432-433.

 

277.    Szirotyuk, Mikola Joszipovics : Ukrán író. - In: VIL / fõszerk.          Szerdahelyi István. - Bp. : Akad. K.

            14.köt. Sváb-Szy. - 484.p.

 

278.     Szkolszkij, Andrij : Ukrán író. - In: VIL / fõszerk. Szerdahelyi          István. - Bp. : Akad.k.

             14.köt. Sváb-Szy. - 497.p.

 

279.     Szkunc, Petro Mikolajovics : Ukrán költõ. - In: VIL / fõszerk.          Szerdahelyi István. - Bp. : Akad.k.

             14.köt. Sváb-Szy. - p.501-502.

 

280.      Szocska, Vaszil Andrejevics : Kárpátaljai ruszin költõ. - In: VIL /          fõszerk. Szerdahelyi István. - Bp. : Akad.k.

             14.köt. Sváb-Szy. - p.548-549.

 

281.      Szopka, Ljubomir : Jugoszláviai ruszin író. - In: VIL / fõszerk.          Szerdahelyi István. - Bp. : Akad.k.

             14.köt. Sváb-Szy. - 674.p.

 

282.    Sztaninec, Jurij : Kárpátukrán író. - In: VIL / fõszerk.          Szerdahelyi István. - Bp. : Akad. K.

             14.köt. Sváb-Szy. - 752.p.

 

283.  Sztriber, Miroszlav : Jugoszláviai ruszin költõ. - In: VIL /          fõszerk. Szerdahelyi István. - Bp. : Akad.k.

      14.köt. Sváb-Szy. - p.785-786.

 


284.    Sztripszky Hiador : Ruszin és magyar irodalomtörténész. - In:           VIL  / fõszerk. Szerdahelyi István. - Bp. : Akad.k.

             14.köt. Sváb-Szy. - 786.p.

             Társszerzõ: Voigt Vilmos

 

285.      Sztusz, Vaszil : Ukrán költõ. - In: VIL / fõszerk. Szerdahelyi           István. - Bp. : Akad.k.

             14.köt. Sváb-Szy. -  790.p.

 

286.      Szuhij, Sztepan : Szlovákiai ukrán költõ. - In: VIL / fõszerk.           Szerdahelyi István.  - Bp. : Akad.k.

              14.köt. Sváb-Szy. - 817.p.

 

287.       Tamas, Julijan : jugoszláviai ruszin költõ, irodalomtörténész. -            In: VIL / fõszerk. Szerdahelyi István. - Bp. : Akad.k.

              14.köt. Sváb-Szy. - 86.p.

 

288.       Trochanowski, Piotr : lengyelországi lemko író, költõ, kritikus.            -  In: VIL / fõszerk. Szerdahelyi István. - Bp. : Akad.k.

              14.köt. Sváb-Szy. - 856.p.

 

D

289.    Hodinka Antal, a magyar szlavisztika úttörõje. - In: A          Tudományos Testület alakuló ülésén és elsõ tudományos          ülésszakán         elhangzott elõadások összefoglalói : Nyháza, 1992.          szept. 30., okt. 1. - Nyháza : Az MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg          megyei Tudományos Testülete. - (A MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg          megyei  Tudományos Testületének Kle,1). - p.60.

 

290.    Mikola Kocsis o uhorszkich  pozsicskoch u ruszkim jaziku. - In:         StRuth, 3. p.31-38.

           Mikola Kocsis, bácskai ruszin költõ, nyelvész halálának 60.          évfordulóján elhangzott elõadás.

 

291.    Mária Terézia-korabeli Sáros vármegyei szlovák nyelvû paraszti          bevallások lengyel vonatkozásairól. - In: Polono - Hungarica :          Nyelvészet, irodalom, történelem, kultúrtörténet : 1992. május 5-6.          között tartott tudományos konferencia anyaga. - Bp. : ELTE          Lengyel  Filológiai Tanszék : "Lengyel Kultúra". - p.324-331.

 

292.     Podatki o marijapovcsanszkich skoloch. - In: StRuth, 3.          p.174-181.

            Mikola Kocsis, bácskai ruszin költõ, nyelvész halálának 60.          évfordulóján elhangzott elõadás.

 

293.    Povszednevnaja zsizn' ruszinszkih kreszt'jan Szpisa vo vremena         Marii Terezii : Dannüje k szocial'noj isztorii Szpisa v period 1772-        1774 gg. - In: Vid  Naukovoho tovarisztva im. Sevcsenka do         Ukrajinsz'koho Vil'noho Universzitetu  : Mizsnarodna naukova         konferencija. - Svidnik, június 12-15. / red. Mikola Musinka. - Kijev         ; Lvov ; Prešov. - p.376-385.

 

294.   Skolovanje ruszinszkej cerkovnej inteligenciji u XVIII viku         (meszto, jazik). - In: StRuth, 3. p.167-173.

            Mikola Kocsis, bácskai ruszin költõ, nyelvész halálának 60.         évfordulóján elhangzott elõadás.

  

F

295.     Latta, Vaszil : Kelet-Szlovákia ukrán nyelvjárásainak atlasza. -         In: MNy, 88.évf. 3.sz. p.359-361.

 

296.     Naukovi zbornjik Muzeju ukrajinszkej kulturi u Szvidnjiku. 16.         Prešov, 1990. In. : Literaturne Szlovo,  1.évf. 1.sz.  8.p.

 

297.    Ramacs, Janko: Privredni i druzstveni zsivot Rusznacoch u          juzsnej Uhorszkej 1715-1848. Novi Sad, 1990. - In: Klió,         1.évf. 1.sz.  p.97-101.

   Az ismertetett mû magyar nyelvû címfordítása: A dél-        magyarországi ruszinok gazdasági és társadalmi élete

           Az ismertetés "A dél-magyarországi ruszinok letelepülése" címmel         jelent meg.  

 

   1993

  A

298.    Dolgozatok Hodinka Antal tiszteletére = Naukovi         doszlidzsennja na cseszt’ Antonija Hodynky / szerk.Udvari István. -        Nyháza : BGYTKF  Ukrán és Ruszin  Filológiai Tanszék. - 92p.         - (Studia Ukrainica et  Rusinica Nyíregyháziensia, 1)

 

        Essze ob izdanyijach vengerszkogo ucsenogo. - In: Volodümür        Fedünüsünec: Ja jeszm vecsnüj Ruszin. - Uzsgorod, 1995. - p.61-66.

 

 

299.    Mest’án, Anton: Dolgozatok Hodinka Antal tiszteletére. - In:         Slavia, 63.évf. 1.sz.(1994) p.100-101.

 

300.  Hodinka Antal Emlékkönyv : Tanulmányok Hodinka Antal         tiszteletére / szerk. Udvari István. - Nyháza : Kiadja a BGYTKF         Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszéke és a SzAGKHF Nyelvi         Tanszéke. - 458p.

           Összevont név- és tárgymutató / Jakab Károlyné, Kocsis Anikó,V.         Kokovay Zsuzsanna, Vraukóné Lukács Ilona. - p.431-453.

 

301.   Ármósné Kiss Alice: Hodinka Antal élete és munkássága. - In:        KISz, (1993. jún.24.) 2.p.

 

302.  B[acsóka] P[ál]: Hodinka Antal (1864-1946). - In: GkSzle,        4.évf. 7.sz. (1993) p.1-2.

 

303. Dankó Imre: Hodinka Antal Emlékkönyv. - In: Ethn, 105.évf.        1.sz. (1994) p.370-373.

 

304.  Dankó Imre: Hodinka Antal Emlékkönyv. - In: Kárpátaljai Szle,       2.évf. (1994) p.19-20.

  

305.   Dankó Imre: Hodinka Antal Emlékkönyv. - In: SzSzBSzle, 29.évf.       2.sz. (1994) p.294-299.

 

306.  Fodor György - Székely Gábor: Hodinka Antal Emlékkönyv.       Tanulmányok Hodinka Antal tiszteletére. - In: PedM, 19.évf. 3.sz.      (1993) p.50-51.

 

        Földvári Sándor: Hodinka Antal életmûve. - In: Baranya : Történelmi Közlemények, 7-8.évf. (1994/1995) p.107-112.

 

      Földvári Sándor: Hodinka Antal életmûvének feldolgozása. - In: Debreceni Szemle,  évf. 4.sz. p.615-619.

 

 

 

 

307.   Földvári Sándor: Hodinka Antal emlékkonferencia       Nyíregyházán. - In: Honismeret, 21. évf. 5.sz. (1993) 74.p.

 

308.    Földvári Sándor: Hodinka Antal emlékkonferencia       Nyíregyházán. - In: MKSzle, 110.évf. 1.sz. (1994) p.100-101.

 

309     Földvári Sándor: Hodinka Antal Emlékkonferencia       Nyíregyházán. - In: Századok, 127. évf. 3/4.sz.  (1993) p.598-599.

 

310.   Földvári   Sándor:  Példátlan  vállalkozás.  -  In:   HBN,    (1993.

          júl. 12.)

 

311.  Gy[õri] B[éla]: A ruszin pedig nem ukrán. - In: MF, 3.évf. 7.sz.       (1993. júl. 1.) 5.p.

 

312.   Hodinka Antal Emlékkönyv. In: ÚK, 31.évf. 8.sz. (1994) 55.p.

 

313.   -ja-: Hodinka Antal Emlékkönyv. - In: Historický èasopis, 42.évf.        1.sz. (1994) p.149-150.

 

314.   Kállai János: A Hodinka-konferencia után. - In: KM, 50.évf.       157.sz. (1993) 12.p.

 

315.   Koi István: Egy tudós újrafelfedezése. - In: Könyvvilág, 35.évf.       6.sz. 14.p.

 

316.   Koi István:Hodinka Antal Emlékkönyv. - In: Dimenziók : Felsõ-      Magyarországi Szle, 1.évf. 1.sz. (1994) p.124-125.

 

317.  L[áczay] M[agdolna]: A hídnak mindig két partja van. - In:       KM, 50.évf. 138.sz. (1993. jún. 16.) 12.p.

 

318.  Medve Zoltán: Hodinka-kiadványok Nyíregyházról. - In: Ethn,       105.évf. 1.sz. (1994) p.365-369.

 

319.   Orosz László: Egyházi pályára készült. - In: KISz, (1993. jún.        19.) 3.p.

 

320.  Ortutay Elemér: Hodinka-konferencia, Nyíregyháza, 1993.        június 16-17. - In: Kárpátalja, 4.évf. 6.sz. (1993. július 31.) 9.p.

 

321.    Pirigyi I[stván]: Hodinka Antal. - In: Magyar Vetés, (1993. júl.       11.)

 

322.  Vadnay Tibor: Hodinka Antal Emlékkönyv. - In: Századok,        127.évf. 5/6.sz. (1993) p.865-867.

 

           Vári (Földvári Sándor): Hodinka Antal életmûvének feldolgozása.        - In: MKSzle, 111. évf. 3.sz (1995) p.345-348.

 

 

 

323.  Piszni nasich predkiv : Száz ruszin népdal Hodinka Antal         tiszteletére (1864-1946) / Az elõszót írta Udvari István ; szerk.         Turjanica, Ju. ;  A kiadás elõkészítésében közremûködött Árpa         István - Bp. : Uzsgorod : Intermiksz. - 167p.

 

324.    Kercsa,T.: Szpoem, krajane. - Edinsztvo - Pljusz, (1993. aug. 7.)        4.p.

 

325.   Kercsa, T.: Szto ruszynsz’kych szpivanok. - In: Podkarpatsz’ka        Rusz’, (1993. dec. 25) 4.p.

 

326.  Uhljarenko, Petro: Szto nasych szpivanok. - In: Novyny         Zakarpattja (1993) 4.p.

 

327.  Voigt Vilmos: Száz ruszin népdal. - In: Ethn, 105.évf. 1.sz.         (1994)

 

B

328.   Adalékok a Felsõ-Tiszavidék sógazdálkodásához a 18. század        végérõl : Máramarostól Szepesig. - In : HAE / szerk. Udvari István. -        Nyháza : BGYTKF Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszéke :        SzAGKHF Nyelvi Tanszéke. - p.303-324.

           Társszerzõ: Takács Péter

 

329.    Adalékok Hodinka Antal felkészülésének tapasztalati forrásaihoz.        - In: HAE  / szerk. Udvari István. - Nyháza : BGYTKF Ukrán és        Ruszin  Filológiai Tanszék : SzAGKHF Nyelvi Tanszék. - p.16-62.

           Társszerzõ: Takács Péter

 


330.    Adalékok a Szepes megyei vásárok és vásározó Szepes megyei úrbéres lakosság l8.századvégi történetéhez. -  In: HOMÉKvk, 30/31. p.171-180.

                   Társszerzõ: Takács Péter

                  

 

        tel'nik o madjarszkich pozsicskoch u ruszkim jaziku : Materijali za isztoriju vihljedovanja madjarszkich pozsicskoch u bacsvanszko-szrimszkim ruszkim jaziku. - In: Sve, 32.évf. 1-2.sz. p.67-72.

 

331. Adatok Máriapócs iskoláiról. In: GkSzle Kalendáriuma az 1993-as esztendõre. Nyháza : Megjelent a GkSzle kiadásában. Nyháza. - p.54-57.

          Utánközlés.

 

332. Adatok a Pozsony vármegyei szlovák mezõvárosok Mária Terézia-korabeli történetéhez. In: Szomszédaink között Kelet-Europában : Emlékkönyv Niederhauser Emil 70. születésnapjára /szerk. Glatz Ferenc. Bp. MTA. Történettudományi Intézete.- p. 115-121.

 

333. Ein unbekanntes hadschriftliches Denkmal der ostslowakischen Schriftspche aus dem Jahre 1778 : Ein ostslowakisches Mundartdenkmat mit ungarischer Orthographie aus der Zeit von Maria Theresia. In: StSIH, 38.3/4. p.247-269.

 

334. Havrijil (Gábor) Kosztel’nik o madjarsukich pozsicskoch u ruszkim jaziku: Materijali za isztoriju vihljedovanja madjarszkich pozsicskoch u bacsvanszko-ruszkim jaziku. In: Sve, 32.évf.1-2.sz. p.67-72.

 

 

336.   A javak cseréje, munka és vándorlás Sáros megyében a 18.         század  közepén. - In: Népi kultúra Magyarországon a 18.         században /  szerk. Szilágyi Miklós. - Bp. : Akad.k. - (Népi kultúra         - népi  társadalom =  Folklorica et  ethnographica : A MTA         Néprajzi Kutatóintézetének évkönyve, 17). - p.165-200.

    Társszerzõ: Viga Gyula

 

337.   Karpatorusz'ka cerkovna oficijna pyszemniszt' u persij tretyni         XVII sztolittja : Na materiali rukopysznoji szpadscsyny jepiszkopa         Heorhija  Bizancija (1657-1716-1733). - In: Slavica, 26. p.11-26.

 

338.   Magyar eredetû ruszin igék Hodinka Antal Ruszin-magyar          igetárában. - In: MNy, 89.évf. 1.sz. p.77-81.

   

339.      Materialü k isztorii pisz'mennoszti szlovackih          szel'szkohozjajsztvennüh gorodkov (oppidum-ov) komitata          Pozson' : Na osznove dokumentov urbarszkoj reguljacii pri Marii          Terezii. - In : StSlH, 38. p.203-219.

 

 

 

 

340.    Mikola Kocsis pro uhorsz'ki zapozycsennja u ruszynsz’kij movi           : Materialy do isztorii doszlidzsennja uhorsz'kich zapozycsen' u           bacsvansz'ko - szremszkij ruszynsz'kij movi. - In: StSlS, 2.évf.           2.sz. p.80-85.

 

341.    Molnár, Nándor : 1915-1991 : In memoriam. - In: StSlH, 38.           3/4. p.423-425.

 

342.     Pótlás Hodinka Antalnak az MTA Könyvtára Kézirattárában           õrzött hagyatéka jegyzékéhez. - In: HAE / szerk. Udvari István.           - Nyháza : BGYTKF Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék :           SzAGKHF Nyelvi  Tanszék. - p.383-386.

 

343.   Ruszinszkie glagolü vengerszkogo proiszhozsdenija v          "Ruszinszko-vengerszkom szlovare" Antonija Hodynky. In:          Dolgozatok Hodinka Antal tiszteletére =Naukovi doszlidzsennja na          cseszt' Antonija Hodynky / szerk. Udvari István. - Nyháza :          BGYTKF Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék. - (Studia Ukrainica          et Rusinica  Nyíregyháziensia, 1). - p.61-72.

 

344.      Ruszinsz'ka oficijalna pisz'mennoszt' XVIII. sztoricsa v          Madjarsz'ku. - In: Ruszin, 4.sz. p.23-24.

 

345.   Ruthenisches amtliches Schriftum im Ungarn des 18          Jahrhunderts.  - In: StSlS, 1.sz. p.65-83.

 

346.   Sáros vármegye jobbágynépe Tokaj-Hegyalján Mária Terézia         korában. - In: Honismeret, 21.évf. 1.sz. p.53-58.

 

347.    Trencsén vármegyei úrbéri összeíró biztosok nevei : MáriaTerézia         úrbérrendezése idejébõl. - In: NÉ : 103 tanulmány Hajdú Mihály         tiszteletére, 15. p.303-305.

 

348.    Úton levõ Sáros megyeiek a XVIII. században. - In: NLh, 2.évf.         4.sz. p.106-115.

           Társszerzõ: Viga Gyula


349.   Válogatás Hodinka Románnak fiához, Hodinka Antalhoz írott         leveleibõl. - In GkSzle Kalendáriuma az 1993-as évre. - Nyháza :         Megjelenik a GkSzle kiadásában. - p.62-68.

 

D

350.     Angaben bezüglich der Schriftlichkeit der slowakischen         Marktflecken des Komitats Pressburg : aufgrund der Dokumente der         Maria Teresianischen Urbarialregelung. - In: Zborník resumé : A XI.         Nemzetközi Szlavisztikai Kongresszus elõadásainak anyaga :         Bratislava, 1992.aug.30.- szept. 8. - p.214-215.

 

351.  Havriil (Gábor) Kosztel'nyk pro uhorsz’ki zapozycsennja u         ruszinsz'kij movi : Materialy do isztoriji doszlidzsennja uhorsz'kych         zapozycsen' u bacsvansz'ko - szrimsz'kij ruszynsz'kij movi. - In:         Druhyj mizsnarodnyj kongresz ukrajinisztiv : L'viv, 1993. 22-28. -         L'viv. - (Mizsnarodna Aszociacija Ukrajinisztiv Akademija Nauk         Ukrajini). - p.108-112.

    

352.    Hodinka Antal, Tokaj történetének kutatója (1864-1946). - In:         Tokaj és Hegyalja / szerk. Bencsik János, et al. - Tokaj : Zempléni         Múzeumok Baráti Köre. - (Tanulmányok Tokaj-Hegyalja múltjáról)

          9. - Régi historikusok Tokajról : Tudományos ülés Tokajban         1992. október 5-én : Almássy Károly nyolcvanadik születésnapja         tiszteletére. - p.43-55.

    

353.   A magyarországi ukrainisztika és ruszinisztika bibliográfiájának         szükségességérõl. - In: A Tudományos Testület 1993. évi         közgyûlésén és 2. tudományos ülésén elhangzott elõadások         összefoglalói : Nyháza, 1993. okt. 1-2. - Nyháza : Az MTA         Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tudományos Testülete. - (A MTA         Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tudományos Testületének Kle,11).         - 93.p.

 

         O predkach Vaszilja Lattü z Pcsolinoho. - In: Ruszin,   évf.  5-6.sz.       p.6-7.

 

354.          Ruszinü v Vengerszkom korolevsztve. - In: Tryvaliszt’           regional’nyh

         kul’tur: Ruszyny i ukrajinci na jichnij karpatsz’kij bat’kivscsyni ta 

         za kordonom / Pavlo Robert Magocsij. - N’ju-Jork:           Kolumbijsz’kij Universzitet, 1993. - p.103-138. - (Szchidno-          jevropejszki monohrafiji, 365)

       

 

 

355.   Rusyns in Hungary and the Hungarian Kingdom. - In: The         Persistence of Regional Cultures : Rusyns and Ukrainians in their         Carpathian Homeland and Abroad / szerk. Paul Robert Magocsi -         New York : Columbia University Press. - p.103-138. - (East         Europen Monographs, 365)  

          Az elõzõ tétellel egy kötetben. Ugyanazon írásokat tartalmazó,         ugyanolyan szerkezetû, két különbözõ nyelvû kötet egybekötve.

  

356.    Tradyciji O. V. Duchnovycsa v dijal'noszti Antonija Hodynky. In:         O.V. Duhnovics i szlov'jansz'kyj szvit : 1993, 23-24. / szerk. Pop,         V.Sz. - Uzsgorod. - 137.p.

 

357.  Ung és Bereg vármegyei jobbágyok Tokaj-Hegyalján Mária         Terézia korában. - In.: Tokaj és Hegyalja / szerk. Bencsik János,         Bényei Gáborné. - Tokaj. - Zempléni Múzeumok Baráti Köre.

           8. - Tállyai tanácskozás elõadásai : Tudományos ülés Tállyán         1992. szeptember 2-án. - p.39-49.

 

357/a.         Vitkovics József Szegeden kelt szerb nyelvû levele (1745). - In:

         Fejér Ádám - Bognár Ferenc - H. Tóth Imre - Birtok Károly

         (szerk.): Magyarok és szlávok. Szeged. - p.277-280.

 

F

 

358.   Litvin, M.R. - Naumenko, E. K:  Ukrajinsz’ki szicsovi sztril’ci.         Kijev, 1992. - In: Klió, 2.évf. 1.sz. p.117-120.

       Az ismertetett mû magyar nyelvû címfordítása: Ukrán Szics-        gárdisták

           Az ismertetés "A Szics-gárda története" címmel jelent meg.

 

359.   Musketik, L.H.:Szlaviszticsna folklorisztika v Uhorscsinyi. Kijev,         1992. - In: Ethn, 104. évf. 1.sz. p.280-281.

           Az ismertetett mû magyar nyelvû címfordítása: A szlavisztikai         folklorisztika Magyarországon

            

360.    Pavlyuk, Sz.P.: Tradycijne chliborobsztvo Ukrajiny. Kijev, 1991.         - In: Ethn, 104. évf. 1.sz. p.277-280.

    Az ismertetett mû magyar nyelvû címfordítása: Ukrajna         hagyományos földmûvelése: agrotechnikai aspektus

 

361.    Zsukovszkij, Arkagyij - Szubtel’nij, Oreszt: Narysz isztoriji         Ukrajiny. Lviv, 1992. - In: Klió, 2.évf. 1.sz. p.18-21.

         Az ismertetett mû magyar nyelvû címfordítása: Ukrajna          történetének alapvonalai

 

 

1994

A

362.         Lengyelországi szepességi falvak népélete Mária Terézia

         korában: Adatok a gorálok névszótárához, gazdaság- és

         társadalomtörténetéhez / Udvari István ; Az elõszót írta

         Takács Péter. - Nyháza. - 96p. - (VPTF, 12)

 

363.     Demeter Zsófia: Így éltek a Szepességben. - PedM, 19.évf. 5.sz.         (1944) p.71-73.

 

364.  Demeter Zsófia: Lengyelországi szepességi falvak népélete         Mária  Terézia korában. - In: Ethn, 105. évf. 1.sz. (1994) p.381-383.

           

           Hajdú Mihály: Lengyelországi szepességi falvak  népélete Mária       Teré[dvt1] zia korában. - In: NÉ, 16.sz. (1994) p.130-131.

 

365.     Lengyelországi szepességi falvak népélete Mária Terézia        korában. - In: ÚK, 31.évf.  (1994) p.68-69.

 

366.    Takács Péter: Elõszó. - In: VPTF, 12. - Nyháza, 1994. - p.5-8.

 

367.    Takács Péter: Könyv a 18. századi Szepességrõl. - In: Dimenziók         : Felsõ-Magyarországi Szle, 2.évf. 1.sz. (1994) p.131-132.                        

   

368.  Magyarországi szláv nyelvemlékek feltárása, elemzése és         közzététele : habilitációs tézisek. - Nyháza ; Db. - 36p.

 

369.    A Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye lelkészségeinek 1792.         évi katalógusa / Bendász István, Koi István ; A bevezetõ         tanulmányokat írta  Bendász István, Koi  István,   Sztripszky Hiador        ;   Az   elõszót írta  Ortutay  Elemér.  -  Nyháza  :   Szent     Atanáz         Görögkatolikus Fõiskola. - 147p.

           Összevont név- és tárgymutató / V. Kokovay Zsuzsanna. - p.112-        145.

 

 

 

370.  Cserbák András: A Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye         lelkészségeinek 1792. évi katalógusa. - In: Ethn, 105.évf. 1.sz.        (1994)

          Mja.

 

371.   Ruszinok a XVIII. században : Történelmi és mûvelõdéstörténeti          tanulmányok / Udvari István ; Az elõszót írta Viga Gyula. - 2. kiad.         Nyháza : BGYTKF Ukrán és Ruszin         Filológiai Tanszék. -         390p. - (VPTF, 9)

     Egységes személynév-, intézménynév- és helynévmutató / V.         Kokovay Zsuzsanna. - p.360-382.

 

372.    Szlovák mezõvárosok népélete Mária Terézia korában : Adatok         Pozsony vármegye XVIII. századi történetéhez / Udvari István ; Az         elõszót írta Király Péter. - Nyháza : BGYTKF         Ukrán és Ruszin         Filológiai Tanszék. - (VPTF, 14)

            Helynévmutató. - p.230-236.

  

373.     B[odnár] I[stván]: Mezõvárosok. - In: KM, 51. évf. (1994. szept.         5.) 12.p.

 

           Mácza Mihály: Szlovák mezõvárosok népélete Mária Terézia              korában. - In: Ethn. 105.évf. 1.sz. 354.p.

 

 374.    Szlovák mezõvárosok népélete Mária Terézia korában. - In: ÚK,         31.évf. 21.sz. (1994) 66.p.

 

375.    Zsilák Mária: Historikum és nyelvészet.-  In: Könyvvilág, 39.évf.          3.sz. 16.p.

 

B

376.  

 

377.  Adatok a hegyaljai görögkatolikusokról. - In.: GkSzle :         Kalendárium az 1995. esztendõre. - Nyháza. - p.142-148.

 

378.    Ajánlás. - In: Fejezetek katonai és polgári orosznyelv-oktatásunk         történetébõl : 1887-1945 / Kiss Kálmán. - Nyháza : Bessenyei         György K. - p.3-4. - (Studia Academiae Nyíregyháziensis / Legány         András, 3)

 

379.  Angaben aus dem 18.Jh. zum Namenswörterbuch der Zipser        Goralen. - In: StSlH, 39. p.375-381.

 

380.    Anton Hodinka (1864-1946). - In: StSlH, 39. p.149-156.

 

381.    Do pitannja vplyvu roszijsz’kych hramatyk na         zakarpatoukrajinsz’ku pyszemniszt’ 18. sztolittja. - In: Naukovyj         Zbirnyk Muzeju Ukrajinsz’koji Kul’tury u Szvydnyku, 19. - p.243-        259.

 

            Elõszó. - In: Musketik Leszja: Ukrán folklór = Ukrajinsz’kyj          fol’klor. - Nyháza. - p.3-8.

 

382.  Elõszó. - In: Szucsaszna ukrajinsz’ka mova! =  Olvassunk         ukránul! : Praktycsnyj kursz : Zbirnyk teksztiv dlja domasn’oho         csytanja na pidvyscsenomu etapi = Szöveggyûjtemény a gyakorlati         nyelvtanuláshoz haladók számára / összeáll., adaptálta,         szómagyarázatokkal ellátta, kiadásra elõkészítette Panyko Szergij. -         Nyháza. - 3.p.

            I. Fõiskolai jegyzet, kézirat jogán.

 

383.   Észrevételek, megjegyzések Sevcsenko és a bácsszerémi           ruszinoktémakörhöz. - In: StRu, 14/15. p.203-211.

 

384.  János, pócsi iskolamester tanúvallomása az 1715. évi         könnyezésrõl. - In.: GkSzle : Kalendárium az  1995. esztendõre. -         Nyháza. - p.92-94.

 

385.     Jobbágyi kötelességek és életmód Zólyom megyében a 18. század         derekán : Az ocsovai Bél Mátyás és a breznóbányai Herman Ottó         emlékének. - In: (B-A-Z megyei)Levéltári Évkönyv, 7. - p.89-119.

            Társszerzõ: Viga Gyula

 

386.   A Kárpát-medence peremén : A 18. századi Liptó vármegye         történeti néprajzához. - In: HOMÉvk, 32. p.257-294.

           Társszerzõ: Viga Gyula

  

387.    A két legrégebbi máriapócsi ruszin nyelvemlék  (1715). - In:StRu,         14/15. p.212-224.

 

388.   A munkácsi püspökség 1792. évi katalógusa. - In: Földrajzi         tanulmányok  Frisnyák Sándor hatvanadik születésnapja tiszteletére.         - Miskolc ; Nyháza. - p.227-236. (Észak- és Kelet-Magyarország         Földrajzi Évkönyv / szerk. Simon István, Boros László,1)

  

389.     Ruszinok. - In: Együtt élõ népek a Kárpát-medencében. - Bp. :         Auktor K. - p.177-199.

           A szerzõ ezen elõadása az MTV  Együtt élõ népek a Kárpát-        medencében  c. sorozatában hangzott el.

 

390.     Ruszinok. - In: Barátság, 1.évf. 3.sz. p.150-154.

        Ezen tanulmány az elõzõ tétel rövidített változata.

 

            Ruszinszkaja oficialnaja pisz’mennoszty v Vengrii XVIII veka. -        In: Rusíni: Otázky dejín a kultúry / szerk. Barna Fedor, Pliskova       Anna. - Presov. - p. 59-77.

 

 

 

 

 

 

391.    Taemnycja monetnoho dvoru : Karpato-ruszynsz’kyj cyrkuljar pro         deval’vaciju 1811 roku. - In: Karpatsz’kyj Kraj, 4.évf. 7/12.sz. p.64-        67.      

 

392.  Uhorsz’ki lekszycsni elementy u bacsvansz’kych kazkach,          zibranych V. Hnatjukom. - In: Slavica Tarnopolensia. - Ternopil’

            1. - 1994. - p.18-20. 

 

393.   Ung és Bereg vármegyei jobbágyok Tokaj-Hegyalján Mária         Terézia korában. - In: Kszle, 2.évf. 2.sz. p.24-26.

                                                       

394.  Zemplén vármegyei szlovák községek elöljáróinak keresztnevei         Mária Terézia korában (1772) : Vizsgálódások a névdivat körében. -         In: StSlS, 2. p.52-69. 

           

 

C

395.   Uhljarenko, Petro Volodimirovics: Ukrán író. - In: VIL / fõszerk.         Szerdahelyi István. - Bp. : Akad. K.

           16. köt. U-vidz. - 51.p.

 

396.   Ukrán irodalom. - In: VIL / fõszerk. Szerdahelyi István. - Bp. :         Akad. K.

           15.köt. U-vidz. - p.93-98.

           Társszerzõ: Radó György

 

397.    Uzsevics, Ivan: Ukrán nyelvész. - In: VIL / fõszerk. Szerdahelyi         István. - Bp. : Akad. K.

           16. köt. U-vidz. -275.p.

 

398.   Varhol, Nagyija: Szlovákiai ukrán néprajzkutató, író. - In: VIL /         fõszerk. Szerdahelyi István. - Bp. : Akad. K.

           16. köt. U-vidz. - p.426-427.

 

399.    Venelin, Jurij Ivanovics : Orosz és ukrán etnográfus, folklorista. -         In: VIL / fõszerk. Szerdahelyi István. - Bp. : Akad. K.

           16. köt. U-vidz. - 551.p.

 

400.   Verbickij, Timofij Olekszandrovics : Ukrán író, nyomdász. - In:         VIL / fõszerk. Szerdahelyi István. - Bp. : Akad. K.

           16. köt. U-vidz. - 597.p.

 

401.     Verchratszkij, Ivan Hrihorovics : Ukrán nyelvész, író,         természettudós. - In: VIL / fõszerk. Szerdahelyi István. - Bp. :         Akad. K.

           16. köt. U-vidz. - 597.p.

 

402.    Vervesz, Hrihorij Davidovics : Ukrán irodalomtörténész, kritikus.          - In: VIL / fõszerk. Szerdahelyi István. - Bp. : Akad. K.

            16. kö. U-vidz. - 672.p.

 

403.    Vitvickij, Szofron : Ukrán író, etnográfus. - In: VIL / fõszerk.             Szerdahelyi István. - Bp. : Akad. K.

            17. köt. Vle-Y. - 164.p.

 

404.    Vinnicsenko, Volodimir Kirilovics : Ukrán író. - In: VIL / fõszerk.         Szerdahelyi István. - Bp. : Akad. K.

             17. köt. Vle-Y. - 114.p.

 

405.    Viszlockij (Wis³ocki), Dimitrij : Lemko író, költõ, szerkesztõ. - In:         VIL / fõszerk. Szerdahelyi István. - Bp. - Akad. K.

           17. köt. Vle-Y. - p.145-146.

 

406.    Vorobkevics, Hrihorij Ivanovics : Ukrán költõ. - In: VIL /           fõszerk. Szerdahelyi István. - Bp. : Akad. K

           17. köt. Vle-Y. -  265.p.

 

          Voronij, Marko : Ukrán költõ. - In: VIL / fõszerk. Szerdahelyi           István. - Bp. : Akad K.

              17.köt. Vle-Y. - 267-268.

 

 

 

407.    Voronyko, Platon Mikitovics : Ukrán költõ. - In: VIL / fõszerk.         Szerdahelyi István.  - Bp. : Akad. K.

           17. köt. Vle-Y. - 273.p.

 

408.    Vovcsok, Vaszil Jurijovics : Kárpátukrán író, költõ. - In: VIL /         fõszerk. Szerdahelyi István. - Bp. : Akad. K.

            17. köt. Vle-Y. - 284.p.

 

D

409.    Adalékok a Felsõ-Tisza-vidék sógazdálkodásához a 18. század         végérõl : Máramarostól-Szepesig. - In.: Manufaktúrák és korai         tõkés ipari kisvállalkozások : Sátoraljaújhely, 1991. október 3-4. /         szerk. Németh Györgyi. - Miskolc : HOM. -p.183-208. -         (Manufaktúrák Magyarországon, 2. Industria et Societas, 1)

  Társszerzõ: Takács Péter

 

410.  Adalékok a Szepes megyei manufaktúrák és az úrbéres         szolgálónépek viszonyához a 18. század utolsó harmadában. - In.:         Manufaktúrák és korai tõkés ipari kisvállalkozások: Sátoraljaújhely,         1991. október 3-4. / szerk. Németh Györgyi. - Miskolc : HOM. -         p.169-182. - (Manufaktúrák Magyarországon, 2. Industria et         Societas,1)

            Társszerzõ: Takács Péter

  

411.     Adatok a hegyaljai görög katolikusokról. - In.: Tokaj és Hegyalja/         szerk. Bencsik János, Keszei László. - Tokaj : Zempléni Múzeumok         Baráti Köre. - (Tanulmányok Tokaj-Hegyalja múltjából)

           Az 1993. augusztus 5-én Tokajban, Almássy Károly születésnapi         ünneplésén elhangzott elõadások . -  p.24-32.

            Függelékben: Almássy Károly munkássága

                                  A Tokaj-Hegyalja 1-10. számok repertóriuma

 

412.  Adatok a ruszin tankönyvek történetéhez : Csopey László         (1856/1934) tankönyvei. - In: Második Magyar alkalmazott                 Nyelvészeti Konferencia, 1992. / szerk. Annus Gábor, Bárdos Jenõ.         - Veszprém. - 118. p.

  

413.   A bács-szerémi ruszin nyelv lexikai hungarizmusai kutatásának         története. - In.: A lexikológia és a lexikográfia elmélete és         módszertana : elõadásvázlatok / szerk. Papp Lajos : Eger, 1994.         augusztus 23-26. - Eger. - p.89-90. - (A magyar nyelvészek         nemzetközi kongresszusa, 6)

 

414.  Grigássy Mihály máramaros-verhovinai esperes körleveleinek         elemzése. - In.: A Tudományos Testület 3. közgyûlésén és         tudományos ülésén elhangzott elõadások összefoglalói :         Nyháza,1994.szeptember 30., október 1. - Nyháza : Az MTA         Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tudományos Testülete. - 57.p. - (A         MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tudományos Testületének         Klei,19.)

 

415.   Perepisz’ prihodov Mukacsevszkoj greko-katolicseszkoj eparhii         1806 goda. - In: Unia brzeska, geneza, dzieje i konsekwencje w         kulturze narodów, slowiañskich / red. Ryszard tuzny, Franciszek         Ziejka, Andrzej Kepiñski. - Kraków : Universitas. - p.163-173.    

 

416.   A szepességi ruszinok  népélete Mária Terézia korában. - In:         Interetnikus kapcsolatok a Kárpát-medence északi részén =         Interetnické vzt’ahy v severnej casti Karpatskej  kotliny : Komárom                 - Komárno, 25-26. 10. 1991 / szerk. Liszka József. - Komárom ;         Dunaszerdahely : Szlovákiai Magyar Néprajzi Társaság : Duna         Menti Múzeum : Lilium Aurum  kft. - p.317-324. - (Acta         Museologica, 1/2)

           A cikket követi szlovák nyelvû változata is.

 

417.    A szepességi ruszinok népélete Mária Terézia korában = Život         spišských Rusínov v obdobi panovania Márie Terézie. - In: Néprajzi         Tanulmányok, 19. p.317-332.

           A fenti tétel sorozatban elhelyezett különlenyomata.

 

418.  Szepes vármegyei szlovák községek elöljáróinak keresztnevei         Mária Terézia korában : adalékok a névdivat kérdéséhez. - In.:         Lengyelek, magyarok és szomszédaik : Tanulmányok a KLTE         Lengyel Nyelv és Irodalom Tanszéke 1994. október 25-26-án         rendezett konferenciájának anyagából \ szerk. Nagy László Kálmán         = Polacy, Wegrzy a ich sasiedzi : Studia z materialów konferencji         organizowanej przez Katedre Jezyka  i  Literatury Polskiej ULK 25-        26 pazdziernika 1994 roku . - Db. - p.139-166.

 

419.   Szlovák mezõvárosok Mária Terézia korában. - In.: Város és         társadalom a 16-18. században : A Miskolci Egyetem         történettudományi tanszékének konferenciáján elhangzott eõadások         anyaga : Mályi, 1992. december15-16. / szerk. Bessenyei József,         Fazekas Csaba. - Miskolc. - p.89-97. - (Studia Miskolcinensia, 1)

 

F

420.  Dudás Bertalan- Legeza László-Szacsvay Péter: Baziliták.         Bp,1993. - In.: Dimenziók : Felsõ-Magyarországi Szle, 2. évf. 3.sz.         p.128-129.

 

421.  Dudás Bertalan-Legeza László-Szacsvay Péter: Baziliták.         Bp.,1993. - In.: GkSzle : Kalendárium az 1995. esztendõre. - p.50-        52.

           Az elõzõ cikk utánközlése.

 

422.  Dudás Bertalan-Legeza László-Szacsvay Péter: Baziliták. Bp.,         1993. - In: Ethn,105.évf. 2.sz. p.690-691.

           

423.  Halgasova, Anna: Sztruzsnyicküma pisnykamy. - In: Ethn,         105.évf. 1.sz. p.380-381.

           Az ismertetés „Osztrozsnica ösvényein” címmel jelenik meg.  

           

424.    Latta, Vaszil’: Atlasz  ukrajinsz’kych hovoriv. - In: StRu, 14/15.         p.503-512.

 

425.    Latta,Vaszil’: Atlasz ukrajinsz’kych hovoriv Szchidnoji         Szlovaccsini. Pozsony-Eperjes, 1991. - In: StSlH, 39. p.131-134.

        Az ismertetett mû magyar nyelvû címfordítása: Kelet-Szlovákia         ukrán nyelvjárásainak atlasza / Tudományos és kartográfiai         feldolgozását befejezte és szerkesztette Hanudel’, Zuzana

 

426.    Naryszi isztoriji Zakarpattja z najdavnisych csasziv  do 1918 /

         szerk. Hrancsak, I. Ungvár, 1993. - In: Klió, 3.évf.  1.sz.    p.13-18.

         A ismertetett mû magyar nyelvû címfordítása:  Kárpátalja         történetének alapvonalai. A legrégebbi idõktõl 1918-ig

 

427.    Naryszi isztoriji Zakarpattja z najdavnisych csasziv         do 1918         / szerk. Hrancsak, I. Ungvár, 1993. - In: Kárpátaljai Szle,  évf.         8.sz. p.20-21.

         A ismertetett mû magyar nyelvû címfordítása:  Kárpátalja         történetének alapvonalai. A legrégebbi idõktõl 1918-ig

           Az elõzõ cikk rövidített utánközlése.

 

 428. Posivajlo, Olesz: Etnohrafija ukrajinsz’koho honcsarsztva.              Kyjev,1993. - In: Ethn, 105. évf. 2.sz. p.736-739.

             Az ismertetett mû magyar nyelvû címfordítása: Az ukrán           fazekasság etnográfiája       

 

 


429.   Smajda, Mihajlo: Még azt kívánom. Csehszlovákia ruszin          ukránjainak kalendáris szokásai. Bratislava-Prešov, 1992. - In:          Ethn,105. évf. 1.sz. p.377-380.  

            

430.  Smajda, Mihajlo: Még azt kívánom. Csehszlovákia ruszin         ukránjainak kalendáris szokásai. Bratislava-Prešov, 1992.- In.:         SzSzBSzle, 29.évf. 3.sz. p.455-458.

           Az ismertetés  „Lemkók, ruszinok, ukránok - Kelet-Szlovákiában”         címmel jelent meg.

 

431.    Svity, misjacsku. Prjasov, 1992. U Nyagovi jaszno. Prjasov,           1992.  - In: Ethn, 105.évf. 1.sz. p.376-377.

         Az ismertetett mûvek magyar nyelvû címfordítása: Világíts          holdacska, Nyágóban fénylik.

           

 

432.   Szpivankü Annü Macibobovoj / red. M. Hirjak. - Prjašov, 1993. -          In: Ethn, 105.évf. 1.sz. p.374-376.

           Az ismertetés Anna Macibobova dalai címmel jelent meg.         

           

 

433.    Ukrajinsz’ka mynuvsyna. Iljusztrovanyj etnohraficsnyj          dovidnyk /szerk. Medjuk, Ju. Kyjiv, 1993. - In: Ethn, 105.évf.          2.sz. p.734-736.

         Az ismertetett mû magyar nyelvû címfordítása: Ukrán múlt.          Illusztrált etnográfiai kalauz.

          

434.   Varchol, Nadija - Ivcsenko, Anatolij: Frazeolohicsnyj szlovnyk          lemkivsz’kych hovirok Szchidnoji Szlovacsyny. Prjasiv, 1992.  -            In: StRu, 14/15. p.497-502.

 

435.  Viga Gyula: Árucsere és migráció Észak-Magyarországon.         Miskolc-Db, 1990. - In: Ethn, 105.évf. 1.sz. p.330-331.

          

 

436.    „ Zemplén vármegyének kincstartó tárháza” : Két hegyaljai         verses  história a XVIII-XIX. századból / sajtó alá rend. János         István ; A kísérõ tanulmányokat és a jegyzeteket írta Bencsik János         és János István. - Tokaj : Tokaji Múzeum, 1993. - (Tokaj és         Hegyalja, 10).  - In: Ethn, 105.évf. 1.sz. p.345-346.

          

     1995

                                                   

                                                                A  

     Praktycsnyj szlovnyk dijeszlivnych form ukrajinsz’koji movy =   Gyakorlati igeszótár / Palamar Larissza, Udvari István : A  kéziratot gondozta és kiadásra elõkészítette Panyko Szergij. - Nyháza : BGYTKF Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék.   p.200.

 

          Musketik, Leszja: Szlovnyk ukrajinsz’kych dijeszliv, vydanyj v Ugorscsyni. - In:Visznyk mizsnarodnoji aszciaciji ukrajinisztiv. - Kyjiv, 1996. - p.91-92.

Praktycsnyj szlovnyk dijeszlivnych form. Vszeszvit. Kijev, 1997.

 2 sz.18.p.

 

 

437.   Ruszin (kárpátukrán) hivatalos írásbeliség a XVIII. századi        Magyarországon. - Bp. : Akad. K. p.VI. + 168 + 10.[számozatlan = illusztrációk]           

 

           Falowszki, Adam: Ruszin (kárpátukrán) hivatalos irásbeliség...In: Slavia orientalis, 14.évf. 2.sz. (1996) p.313-314.

 

           Mešt’án, Anton: Ruszin (kárpátukrán) hivatalos írásbeliség... - In: Slavia, 45.évf. sz. p.224-225.

 

   Ruszin (kárpátukrán) hivatalos írásbeliség... - In: GkSzle, 6.évf.       12.sz. 8.p.

 

            Ruszin (kárpátukrán) hivatalos írásbeliség... - In:  ÚK, 32. ;vf. 23.sz 83.p.

 

            Szocska Vaszil’ - Borzsavyn: Nova knyga pro nasu mynuvsynu. - In: Novyny Zakarpattja, 7.évf. sz. (1996. március 13) 15.p.

 

            Zoltán András: Ruszin hivatalos írásbeliség a 18. században. - In:   Kárpátaljai  Szle, 5.évf. 1.sz. (1997) 1.sz. 20.p.

 

         Zoltán András: Ruszin hivatali írásbeliség a XVIII. században. RZs.IV.évf. 7 sz. 1997. április 10. 1-2. p.

 

            Zoltán András: Ruszin hivatalos írásbeliség a 18. században. - In:            Tanulmányok az ukrán és ruszin filológia körébõl = Naukovi doszlidzsennja v haluzi ukrajinsz’koji ta ruszynsz’koji filologiji / szerk. Udvari István, technikai szerk. Hegyes Angéla, Panyko Szergij, Soltész András. - Nyháza : BGYTKF Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék. - p.274-276. -  (Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia, 5)

 

             Zoltán, András: Ruszynsz’ke oficijne pisz’mensztvo v 18. sztolitti. - In: Tanulmányok az ukrán és ruszin filológia körébõl = Naukovi doszlidzsennja vyhaluzi ukrajinsz’koji ta ruszynsz’koji filologiji / szerk. Udvari István, technikai szerk. Hhegyes Angéla, Panyko Szergij, Soltész András. - Nyháza : BGYTKF Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék. - p.277-279.   (Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia, 5)

 

438.    Tallózások ukrán, ruszin és szlovák könyvek körében / szerk. és          az elõszót írta Vraukóné Lukács Ilona. - Nyháza : BGYTKF Ukrán          és Ruszin Filológiai Tanszék. - (Studia Ukrainica et Rusinica, 2)   255p.

                                   

            Cap, M. Mikola: Tri znacsni knjizski. - In: Ruszke Szlovo,51. évf.       27.sz. (július 7.) 9.p. 

        

      M(ichnovyc) I(mrich): Prezentacija szlavisztikü v Madjarsz’ku. - In:      Narodnü Novinkü, 6.évf. 1-2.sz. (1996) 2.p.  

 

         Salga Attila: Tallózások ukrán, ruszin és szlovák könyvek körében. -      In: HBN, évf. sz. (május 27.) 8.p.

 

        Tallózások ukrán, ruszin és szlovák könyvek körében. - In:ÚK, 32. évf. 13.sz. 68.p.

 

       Ukrajinsz’ka mova : Poszibnyk dlja filologiv = Ukrán nyelvkönyv :     Ukrán nyelv és írodalom szakos hallgatók számára / Panyko Szergij ;     szerk. és az elõszót írta Udvari István. - Nyháza : BGYTKF Ukrán és     Ruszin Filológiai Tanszék. 250p.

 

 

440.   Ukrán folklór : Szöveggyûjtemény / összeáll., bevezetõvel és           szövegmagyarázatokkal ellátta Leszja Musketik ; szerk. és az          elõszót írta Udvari István = Ukrajinsz’kyj fol’klor : Tekszty /          Uporjadkuvannja, vsztup ta komentari L. H. Musketik ; Redaktor          ta avtor peredmovy Istvána Udvari. - Nyháza : BGYTKF          nyomdája. - 148p.

 

439.      Zemplén megyei jobbágy-vallomások az úrbérrendezés korából  /          Udvari István. - Nyháza : Periférián Alapítvány. - (Periférián          Könyvek, 1-2)

             1. köt. - 324p.

             2. köt. - 1996. - 354p. 

            Társszerzõ: Takács Péter

          

            Zemplén megyei jobbágyvallomások... - In: ÚK, 33.évf.11.sz.p.31-32.

 

 

B

441.     Adalékok Trencsén megye vásáraihoz és a Trencsén megyei          lakosság 18. század  végi vásározási szokásaihoz. - In: Ethn,          106. évf. 2.sz  

            Társszerzõ: Takács Péter             

            Mja.

            

             Adalékok Ugocsa megye vásáraihoz és az Ugocsa megyei           lakosság vásározási szokásaihoz a 18. század utolsó harmadában. -           In: Kárpátaljai Szle, 3.évf. 8-9.sz. p.30-32. 3.évf. 10-11.sz. p.26-27. 

              Társszerzõ: Takács Péter

 

 

               Bacsinszky András munkácsi és Tarkovics Gergely eperjesi           megyéspüspökök kapcsolata Szabolcs vármegyével és a Hajdúsággal.           - In: GkSzleK 1996. - Nyháza. - p.68-76.

 

             Bács-szerémi ruszinok. - In: Dunáninnen - Tiszántúl / szerk.          Bárth János. - Kecskemét. - p.115-122.

 

442.    A bácskai ruszinok és az orthodoxia a XVIII. században. - In:          Az orthodoxia története Magyarországon a XVIII. századig /          szerk. H. Tóth Imre. - Szeged. - p.55-69.

 

             Bereg vármegyei ruszin férfi keresztnevek Mária Terézia          korában. - Kárpátaljai Szle, 3.évf. 6-7.sz. p.25-27.

 

              Bereg vármegyei ruszin férfi keresztnevek Mária Terézia          korában. - Nlh, 4.évf. 3-4.sz. p.13-23.

 

 

443.   Elõszó. - In: Hodinka Antal: Cseh források / szerk.,  jegyzetekkel  és  mutatókkal ellátta Heé Veronika. - Nyháza. - p.3-4. - (VPTF, 13) - p. 126.

 

          Elõszó. - In:  Ukrajinsz’ka mova : Poszibnyk dlja filologiv = Ukrán       nyelvkönyv : Ukrán nyelv és irodalom szakos hallgatók számára /Panyko Szergij ; szerk. és az elõszót írta Udvari István. - Nyháza :       BGYTKF Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék. - p.3-6.

 

           Elõszó. - Ukrajinsz’kyj futurizm : Vybrani sztorinky = Az ukrán futurizmus : Szemelvények. - Nyháza. - p.3-6.

 

            Elõszó. - In: Az ukrán irodalom története : Folklor, a régi és az új ukrán irodalom : A 19. század elsõ évtizedeinek irodalma = Isztorija ukrajinsz’koji literatury : Folklor, davnja I nova ukrajinsz’ka literatura : Literatura persych deszjatylity 19.szt /Hegyes Angéla. - Nyháza : BGYTKF Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék. - p.1-2.

 

 

 

              Gábor (Havriil) Kosztelnik a ruszin nyelv magyar jövevényszavairól. Adatok a bács-szerémi ruszin nyelv magyar jövevényszavai kutatásának történetéhez. Magyar Nyelv 91. évf. 1995. 3.sz. 345348.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

444.      A hegyaljai görögkatolikusok a  XVIII. században. - In:           Posztbizánci Közlemények / szerk. Nagy Márta. - Db : KLTE           Mûvészettörténeti Szakcsoport. p.137144.

              

 

              Jak vüzeralo Pcsolyne y 18. sztoricsu. - In: Narodny Novynkü,           5.évf. 40-41.sz.p.2.

 

445.     Karpato - ruszynszkyj cyrkuljar pro deval’vaciju 1811 r. - In:            Slavica Quinqueecclesiensia / Red. Lendvai Endre, Hajzer            Lajos. - Pécs : JPT

              1. köt. - p.75-81.

 

               Materijaly k ysztoryy karpatoruszinszkoj pisz’mennoszti :           Okruzsnüe poszlánüja Michaila Grigasija (1758-1823). - In: StSlH,           40.sz. p.311-330.

 

                Piszmo Joszifa Vitkovicsa na szerbszkim jaziku piszane u          Szegedinu 1475. roku. - In: Sve, 33. évf. 1. sz. - p.104-107.

 

               Sáros vármegyei ruszin falvak elöljáróinak keresztnevei Mária           Terézia korában : Adatok a névdivat kérdéseihez. - In: StSlS,           1/2.sz. p.222-234.

 

446.       Szepes  és  Zemplén  vármegyei   úrbérrendezõ   konskriptorok

           nevei (1772). - In: NÉ, 16.sz. p.35-39.

 

               Szepes vármegyei ruszin férfi keresztnevek Mária Terézia            korában. - In: Nlh, 4.évf. 3/4.sz. p.13-23.

 

                Szlovákiai ruszin kiadványok lexikai hungarizmusai. - In: A            magyar honfoglalás és a szlávok / szerk. Lévai Béla. - Db. - p.21-           40. - ( Debreceni Szlavisztikai Füzetek, 3)

 

             18. századi adatok a szepességi gorálok névszótárához. - In:         Hungaro-Polonica: Nyelvészet-Irodalom-Történelem-Kultúrtörténet         / fõszerk. Janusz Banczerowski. - Bp. - p.154-168.           

 

            18. századi adatok a szepességi gorálok névszótárához. - In:          NÉ, 16.sz. p.39-43.

 

 

447.       A   18.   századi   Árva    vármegye    történeti    néprajzához              : Feudális szolgáltatások és életmód a Tátra - vidék gorál és           szlovák falvaiban a Mária Terézia - féle úrbérrendezés idején. - In:

              Ethn, 106. évf. 1.sz.

             Társszerzõ: Viga Gyula            

              Mja.            

 

              Tokaj-hegyaljai férfi keresztnevek Mária Terézia korában (1772-           1774) : Vizsgálódások a névdivat és a névstatiszika körébõl. - In:            Szf, 23/24.sz. p.49-52.

 

448.      Zemplén megyei ruszin községek elöjáróinak  nevei Mária          Terézia          korából. - In: NÉ, 16.sz. p.44-50.

             

 

             Zemplén megyei ruszin keresztnevek Mária Terézia korából. - In:         NÉ, 17.sz. p.98-103.

 

          

 

C

Zabuzsko, Oxana : ukrán költõnõ, esztéta. - In: VIL / fõszerk.    

         Szerdahelyi István. - Bp : Akad. K.

         18.köt. Z-Index. - p.22-23.

 

       Zaharuk, Dmitro : kanadai ukrán költõ. - In: VIL /fõszerk            Szerdahelyi István. -Bp. : Akad. K.

              18. köt. Z-Index. - p.35-36.

 

            Zakrevszkij, Mikola : ukrán író, történész. - In: VIL / fõszerk.             Szerdahelyi István. - Bp. : Akad. K.

                18.köt. Z-Index. - 52.p.

 

         Zbihlej, Joszif : szlovákiai ukrán költõ. - In: VIL / fõszerk.              Szerdahelyi István. - Bp. : Akad. K.

                 18.köt. Z-Index. - 114.p.

 

             Zinovjev, Klimentyij : ukrán költõ. - In: VIL / fõszerk.          Szerdahelyi István. - Bp : Akad. K.

            18.köt. Z-Index. - 180.p.

 

             Zoreszlav, Szebasztyjan : kárpátukrán költõ. - In: VIL / fõszerk.          Szerdahelyi István. - Bp : Akad. K.

            18.köt. Z-Index. - p 225-226.

 

             Zozuljak, Vaszil : szlovákiai ukrán író. - In: VIL / fõszerk.          Szerdahelyi István. - Bp : Akad. K. 

             18.köt. Z-Index. - 241.p.

 

              Zubanics, Fedir : ukrán író, publicista. - In: VIL / fõszerk.           Szerdahelyi István. - Bp : Akad. K.

              18.köt. Z-Index. - 285.p.

 

       Zubrickij, Denisz : ukrán néprajztudós,  történész            In:           VIL / fõszerk. Szerdahelyi István. - Bp : Akad. K.

               18.köt. Z-Index. - 287.p.

 

               

                 Zujevszkij, Oleh : kanadai ukrán költõ, mûfordító. In: VIL /              fõszerk, Szerdahelyi István. - Bp Akad. K.

                 18.köt. Z-Index. - 291.p.

 

                  Zsatkovics Kálmán György : kárpátaljai ruszin és magyar író,              mûfordító. - In: VIL - fõszerk. - Bp. : Akad. K.

                   18.köt. Z-Index. - 246.p.

 

                    Zsilko, Jurij : ukrán költõ. - In: VIL / fõszerk. Szerdahelyi                István. Bp. Akad. K

                    18.köt. Z-Index. - 259.p.

 

                   Zsiteckij, Pavlo : ukrán irodalomtörténész . - In: VIL /                fõszerk. Szerdahelyi István. - Bp : Akad. K.

                     18.köt. Z-Index. - 266.p. 

 

                     Zsulinszkij, Mikola : ukrán irodalomtörténész, kritikus. - In:          VIL / fõszerk. Szerdahelyi István. - Bp : Akad. K.

          18.köt.Z-Index. - 280.p.

 

          Zsupan, Joszip : ruszin író. - In: VIL. / fõszerk. Szerdahelyi István.      - Bp. Akad. K.

          18.köt. Z-Index. - p.280-281.

 

          Zsupanin : kárpátaljai ukrán költõ. - In: VIL /fõszerk. Szerdahelyi       István. - Bp :  Akad.K.

           18.köt. Z-Index. - 281.p.

 

 

 

D

 

              Olsavszky Manuel Mihály munkácsi püspök (1700 körül - 1743-          1767) kéziratainak alaktani elemzése. - In: Nemzetközi           Szlavisztikai napok. Szerk. Gadányi Károly.

               5. Szombathely. - p.695-704.

 

450.     XVIII. századi adatok a szepességi gorálok névszótárához. -           In:  Hungaro - Polonica  :  Nyelvészet - Irodalom - Történelem-          Kultúrtörténet / fõszerk. Janusz Banczerowski. - Bp.: ELTE           Lengyel Filológiai Tanszék. - 154-168.p.

 

 

F

 

451.      Fedynysynec, Volodymyr: Persyj isztoryk Uzshoroda. Ungvár,           1994. - In: Pánsíp, 3.évf. 1.sz. 22.p.

 

452.       Koszyk, V.: Ukrajina i Nyimeccsyna u druhij szvitovij vijnyi.            Párizs - New-York - L’viv, 1993. - In: Klio, 4.évf. 1.sz.  136-138. p.

              Az ismertetés „Ukrajna és Németország  a II.világháborúban”                     címmel jelent meg.

                

 453.      Magocsij, P.R.: Ruszynü na Szlovensz’ku. Prjašov, 1994. - In:          Klio, 4.évf. 2.sz. p.34-38.

            Az ismertetés „A szlovákiai ruszinok” címmel jelent meg.

            

 

454.     Michnovic, Imrich: Habura (1543-1993). Habura - Prešov,          1993. - In: Klio, 4.évf. 1.sz. 56-58. p.

            Az ismertetés „Habura község története” címmel jelent meg.

            

 

455.     Petrovaj, Vasyl’: Rusyny. Pr’ašov, 1995. - In: Dimenziók :          Felsõ - Magyarországi Szle, 3.évf. 2-3.sz. p.241-243.

          Az ismertetés „Ruszinok” címmel jelent meg.

           

 

456.    „ Zempén vármegyének kincstartó tárháza” : Két hegyaljai          verses  história a XVIII-XIX. századból / sajtó alá rend. János          István ; A kísérõ tanulmányokat és a jegyzeteket írta Bencsik          János és János István. - Tokaj : Tokaji Múzeum, 1993. -          (Tokaj és Hegyalja, 10). In  : Dimenziók : Felsõ-Magyarországi          Szle, 3.évf. 1.sz. 119.p.

 

 

 

1996

 

A

          Delovaja pisz’mennoszt’ ruszinov v XVII-XVIII. veka : szlovar’,        analiz, teksztü = A ruszinok hivatalos írásbelisége a XVII-XVIII.        században : szótár, elemzés, szövegek / Dezsõ László ; szerk Udvari        István. - Nyháza : Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék. - (Studia        Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia, 4). - 336 p.

 

       Kazki moral’noho szprjamuvannja = Erkölcsnemesítõ mesék /        Vaszil Szuhomlinszkij ; összeáll. bevezetõvel ellátta Tetjana Bednarova ; szerk. és elõszót írta Udvari István. - Nyháza : Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék. - 99p.

 

            A Mária Terézia korabeli úrbérrendezés szlovák nyelvû kéziratos        forrásai : Szepes és Zemplén vármegyék. - Nyháza. - (VTPF, 15)    

 

             A Mária Terézia korabeli úrbérrendezés ... - In: ÚK, 33.évf.       11.sz. p.31-32.

 

            Švagrovsky S. - Žigo P. : Terezianske urbárske priznanie (fasie) Spiskej stolice a Zemplínskej stolice. - In: Slovenská rec., 61.évf. 4.sz. p.243-246.

 

B

                Adalékok  Bereg, Ugocsa és Ung vármegyék  lakóinak             18.század végi erdõéléséhez. - In: HOMÉvk, 33/34. p 211-244.

                Társszerzõ: Takács Péter

 

                 Adalékok a ruszinok történeti demográfiájához és             gazdálkodáshoz. - In: Tradíciók és modernitás : Közép- és Kelet-            európai perspektívák. - Bp. - p.25-34. - ( Gazdaság- és             társadalomtörténeti füzetek, 4)

 

 

 

                 Akademik Anton Hodinka. - In: Nas ruszynsz’ko-szlovac’küj              kalendar’. - Uzsgorod, p.60-63.

 

                  Archistratéga Szent Mihály Arkangyal címünnepû máriapócsi              templom anyakönyve (1749-1795). - In: NÉ, 18.sz. p.44-53.

 

                   Bonkáló Sándor ruszin filológus. - In: RZs, 3.évf. 11.sz. 4.p.

 

                   Csopey László ruszin szótáríró. - In: RZs,  3.évf. 13.sz. 4.p.

 

                    Elõszó. - In: Delovaja pisz’mennoszt’ ruszinov v XVII-               XVIII. veka :  szlovar’, analiz, teksztü = A ruszinok hivatalos            írásbelisége a XVII-XVIII.   században : szótár, elemzés, szövegek            / Dezsõ László ; szerk Udvari   István. - Nyháza : Ukrán és Ruszin           Filológiai Tanszék. - (Studia  Ukrainica et Rusinica           Nyíregyháziensia, 4). - p.3-4.

 

            Elõszó. - In: Ukrajinsz’kyj futuryzm : Vybrani sztorinky = Az      ukrán futurizmus : Szemelvények. - Nyháza. - p.3-6.                

             

              Elõszó. In: Kazky morál’noho szprjamuvannja = Erkölcsnemesítõ         mesék / Vaszil Szuhomlinszkij. - Nyháza

             1. - p.3-6.

 

              Elõszó. - In: Zsiva hornjica : Demohrafijno- etnohrafijni drahopisz. = Élõ           Felföld : Demográfiai-etnográfiai útleírás / Miron Zsiros. -             Bp           : Magyarországi Ruszinok Szervezete

              1.- p.3-6.

 

                 Hodinka Antal-Antal Hodinka. - In: RZs, 3.évf. 9.sz. 4.p.               

 

                Imena ruszyniv komitatu Zemplyn za csasziv Mariji Tereziji             (1773-1774). - In: Szlavysztycsni zapyszky TEIPO / Venger M.B.             - Ternopil’

                1. p.53-54.

 

                 Isztorija doszlidzsennja lekszycsnych hungaryzmiv              bacsvansz’ko-szremszkoji ruszynszkoji movy. - In: Rusznaci,              Ruszini. 1745-1995. / Julian Tamas, Szlavko Szabo. - Novi              Szad. - p.75-88.

 

                Kopcsay János hajdúdorogi esperes (1745-1814) életrajzáról. -              In: GkSzleK 1997.- p.59-60.

 

                

          Munkácsi Mihály könyvtáros. - In: RZs, 3.évf.10.sz.4.p.

 

                  A nyíregyházi ukrainisztika eredményei, feladatai 1996-ban, in.          Székely Gábor Csekéné Jonás Erzsébet (szerk.): Nyelvek és          Nyelvoktatás a Kárpát-medencében. VII. Országos Alkalmazott          Nyelvészeti Konferencia. 1996. április 2-4. Nyíregyháza, 1996. 281-284.

 

                  Nyitra vármegyei magyar és szlovák férfi keresztnevek Mária               Terézia korában (1769-1770). - In: NÉ, 18.sz. p.39-44.

 

                  Persyj isztoryk Uzsgoroda: Zamiszt’ akademicsnoji                piszljamovy. - In: Isztoryk i zachysznyk karpato-ruteniv :                Dokumental’no-chudozsnja opovid’-eszej pro Mejszarosa                Karoja / Volodymyr Fedynysynec. - Uzsgorod. - p.46-50.

 

                 Rezul’taty ukrajinoznavcsych sztudij u Nired’hazi ta               zavdannja jihn’oho rozvytku u 1996 roci = A nyíregyházi                 ukranisztika eredményei, feladatai 1996-ban. - In: Köznevelés,              53.évf. 1.sz. 15.p.

 

                   Ruszin festõ kiállítása. -In: RZs, 3.évf. 7.sz. 4.p.

 

                    Szabó Oreszt nemzetiségi politikus, néprajzos. - In: RZs,                           3.évf. 12 sz. 4.p.

 

                    Ungvár elsõ történésze : Akadémiai utószó helyett. - In: A                  rutének történésze és pártfogója : Dokumentális-szépirodalmi                  esszé Mészáros Károlyról / Volodimir Fedinisinec, ukránból                  fordította Fejes János. - 3. kiad. - Ungvár : A szerzõ                  kiadásában. - p.60-65.

 

                    A zempléni ruszin községek elöljáróinak nevei Mária                  Terézia  korában (1772). - In: HOMÉvk, 33/34. p.599-611.  

 

 

C

 

              Babota, Ljubicja : kárpátukrán irodalomtörténész. - In: VIL /            fõszerk. Szerdahelyi István. - Bp : Akad. K.

               19.Kieg. köt. A-Z. - p.74-75.

 

 

             Bahrjanij, Ivan : költõ. - In: VIL /fõszerk. Szerdahelyi István. -         Bp : Akad. K.

            19.Kieg. köt.  A-Z. - p.78-79.

 

             Barka, Vaszil : ukrán költõ, író, filológus. - In: VIL /fõszerk.

        Szerdahelyi István. - Bp : Akad. K

              19.Kieg. köt.  A-Z. - 91.p.

 

              Berdnik, Olesz : ukrán író. - In: VIL / fõszerk. Szerdahelyi            István. - Bp. Akad. K.

              19.Kieg. köt. A-Z. 118.p.

            Cjupa, Ivan : ukrán író, publicista. - In: VIL / fõszerk. Szerdahelyi           István. - Bp : Akad, K,

             19.Kieg.köt. A-Z. - 239.p.

 

      Csernyavszkij, Mikola : ukrán költõ, elbeszélõ. - In: VIL /           fõszerk. Szerdahelyi István. Bp. - Akad. K.

             19.Kieg.köt. A-Z. - p.256-257.

              

             Dimarov, Anatolij : ukrán író. - In: VIL / fõszerk. Szerdahelyi           István. - Bp : Akad. K.

             19.Kieg. köt. A-Z. - p.294-295.  

 

             Dracs Iván : ukrán költõ. - In: VIL / fõszerk. Szerdahelyi István. -         Bp : Akad. K.

             19. Kieg.köt. A-Z. - p.312-313.

             

             Draj-Hmara, Mihajlo : ukrán költõ, mûfordító, irodalomtörténész.          - In: VIL / fõszerk. Szerdahelyi István. - Bp. : Akad. K.

              19.kieg.köt. A-Z. -313.p.

 

         Drozd, Volodimir : ukrán író. - In: VIL / fõszerk. Szerdahelyi             István. - Bp : Akad. K.

               19.Kieg.köt. A-Z. - 315.p.

 

               Fedinisinec, Volodimir : ruszin költõ, kritikus. - In: VIL /             fõszerk. Szerdahelyi István. - Bp. : Akad. K.

                19.Kieg.köt. A-Z. - 356.p.

 

               Hegyes Angéla : kárpátaljai irodalomtörténész.- In: VIL /             fõszerk. Szerdahelyi István. - Bp : Akad. K.

                19.Kieg.köt. A-Z. - 464.p.

 

         Honcsar, Olesz : ukrán író. - In: VIL / fõszerk. Szerdahelyi              István. - Bp : Akad.K.

                19.Kieg.köt. A-Z. - 485.p.

 

                Horunzsij, Anatolij : ukrán író. - In: VIL / fõszerk. Szerdahelyi              István. - Bp. Akad.K.

                19.Kieg.köt. A-Z. - p.486-487.

 

                Hucalo, Jevhen : ukrán író. - In: VIL / fõszerk. Szerdahelyi               István. - Bp : Akad.K.   

             19.Kieg,köt. A-Z. - 494.p.

 

           Ivanicsuk, Roman : ukrán író. - In: VIL / fõszerk. Szerdahelyi          István. - Bp : Akad. K.

            19.Kieg.köt. A-Z. - 514.p.

 

            Kalinec, Ihor : ukrán költõ. - In: VIL / fõszerk. Szerdahelyi          István. - Bp : Akad. K.

            19.Kieg.Köt. A-Z. - 558.p.

  

             Kalitovszka, Marta : ukrán költõnõ. - In: VIL / fõszerk.          Szerdahelyi István. - Bp : Akad. K.

              19.Kieg.köt. A-Z. -560.p.

 

              Kanyivec, Volodimir : ukrán író. - In: VIL / fõszerk. Szerdahelyi             István. - Bp : Akad. K.

               19.Kieg.köt. A-Z. - 565.p.

 

              Keselya, Dmitro : ruszin (kárpátukrán) író. - In: VIL / fõszerk.             Szerdahelyi István. - Bp. : Akad. K.

                 19.Kieg.köt. A-Z. - 580.p.

 

                Kolisznik, Hrihorij : ukrán író. - In: VIL /fõszerk. Szerdahelyi                  István. - Bp : Akad.K.

                   19.Kieg.köt. A-Z. - 600.p.

 

       Korotovics, Vitalij : ukrán költõ. - In: VIL / fõszerk.                Szerdahelyi István. - Bp : Akad. K.

                    19.Kieg. köt. A-Z. - 610.p.

 

                    Levada, Olekszandr : ukrán író, költõ. - In: VIL / fõszerk.                Szerdahelyi István. - Bp : Akad. K.

                    19.Kieg.köt. A-Z. - p.668-669.

 

                Markus, Olekszandr : kárpátukrán író, fordító, folklorista. -                 In: VIL / fõszerk. Szerdahelyi István. - Bp : Akad. K.

                    19.Kieg.köt. A-Z. - 724.p.

 

                     Megela Iván : irodalomtörténész, fordító. - In: VIL / fõszerk.                      Szerdahelyi István. - Bp : Akad.K.

                    19.Kieg.köt. A-Z. - p.734-735.

 

                 Migyanka, Petro : kárpátukrán költõ . - In: VIL / fõszerk.              Szerdahelyi István. - Bp : Akad. K

                 19. Kieg.köt. A-Z. - 746.p.

 

           Musinka, Mikola : Szlovákiai ukrán folklorista. - In: VIL /               fõszerk. Szerdahelyi István. - Bp : Akad. K.

                   19.Kieg.köt. A-Z. - 778.p.

 

             Musketik, Jurij : ukrán iró. - In: VIL / fõszerk. Szerdahelyi                István. - Bp : Akad.K.

                   19.Kieg.köt. A-Z. - 778.p.

 

                   Musketik, Leszja : ukrán folklorista, fordító. - In: VIL               /fõszerk. Szerdahelyi István. - Bp : Akad.K.

                    19.Kieg.köt. A-Z. -819.p.

 

            Najenko, Mihajlo : ukrán kritikus, irodalomtörténész. - In:                 VIL / fõszerk. Szerdahelyi István. - Bp : Akad.K.

                     19.Kieg.köt. A-Z. - 783.p.

 

                     Novicsenko, Leonyid : ukrán kritikus, irodalomtörténész. -                   In: VIL / fõszerk. Szerdahelyi István. - Bp : Akad. K.

                      19.Kieg.köt. A-Z. - 796.p.

 

                       Olijnik, Borisz : ukrán író. - In: VIL / fõszerk. Szerdahelyi                   István. - Bp : Akad. K.

                        19.Kieg.köt. A-Z. - 805.p.

 

         Olijnik, Mikola : író, kritikus, publicista. - In: VIL /                   fõszerk. Szerdahelyi István. - Bp : Akad.K.

                       19.Kieg.köt. A-Z. - 805.p.

 

                   Panyko, Szemen : kárpátukrán költõ, mûfordító. - In: VIL                    /fõszerk. Szerdahelyi István. - Bp : Akad. K.

                        19.Kieg.köt. A-Z. - 819.p.

 

               Panyko, Szergij : ukrán mûfordító. - In : VIL / fõszerk.                     Szerdahelyi István. - Bp : Akad.K.

                         19.Kieg.köt. A-Z. 819.p.

 

                         Petrovcij, Ivan : ruszin költõ, mûfordító. - In: VIL /                     fõszerk. Szerdahelyi István. - Bp : Akad.K.

                19.Kieg.köt. A-Z. - 836.p.

 

                 Pidmohilnij, Valerjan : ukrán író. - In: VIL / fõszerk.              Szerdahelyi István. - Bp : Akad K.

                  19.Kieg.köt. A-Z. - 841.p.

 

                  Szamcsuk, Ulasz : ukrán író. - In: VIL / fõszerk. Szerdahelyi                István. - Bp : Akad.K.

                   19.Kieg.köt. A-Z. - p.922-923.

 

                   Szuhij, Sztepan : ruszin költõ. - In: VIL / fõszerk. Szerdahelyi                 István. - Bp : Akad.K.

                   19. Kieg.köt. A-Z. - 930.p.

 

                   Szvitlicsnij,Ivan : ukrán költõ, mûforditó. - In: VIL / fõszerk.                 Szerdahelyi István. - Bp : Akad. K.

                    19.Kieg.köt. A-Z. -931.p.

 

                     Tarnavszkij, Osztap : ukrán költõ, esszéíró. - In: VIL /                  fõszerk. Szerdahelyi István. - Bp : Akad.K.

                     19.Kieg.köt. A-Z. - 933.p.

 

                                             D

 

                   Archistratéga Szent Mihály címünnepû máriapócsi templom               anyakönyve (1749-1795). -  In: Máriapócs 1696 Nyháza 1996. :              Történelmi konferencia a máriapócsi Istenszülõ-Ikon elsõ              könnyezésének 300. évfordulójára : 1996. november 4-6. -              Nyháza. - p.175-188.

 

                      Erdõélés Máramaros megyében a 18. században : Vázlat. -                   In: A Kárpát-medence történeti földrajza / szerk. Frisnyák                   Sándor. - Nyháza. - p.269-287.  

                       Társszerzõ: Takács Péter

 

                        Irodalminyelv-teremtõ kísérletek a szlovákiai ruszinok                     körében. - In: Bibliotheca Slavica Savariensis : A                     szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképzõ Fõiskola Szláv                     Filológiai Tanszékének kiadványa / szerk. Gadányi Károly,                     Bokor József, Guttmann Miklós

                   3. Nyelvi tudat, identitástudat, nyelvhasználat. -                     Szombathely. -p.100-106. 

 

                    Kuncevics Szt. Jozafátnak szentelt liturgia : Az 1996. évi                konferencia anyaga. - In: Hungaro-Alboruthenica / szerk.                Mikalaj Aljahnovics, Zoltán András. - Bp. - 11.p.

 

                    Lexikai hungarizmusok kárpátaljai ruszin kiadványokban. -                In: A MTA Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Tudományos                Testülete 1996.évi tudományos ülésének programja : Nyháza,                1996. szeptember 28. / szerk. Cselényi István Gábor. - Nyháza :                Az MTA Szabolcs-Szatmár- Bereg megyei Tudományos                Testülete. - 198.p.                  

            

                A Mária Terézia korabeli úrbérrendezés szlovák nyelvû               kéziratos forrásai : Szepes és Zemplén vármegyék : Akadémiai               doktori értekezés tézisei. - Bp ; Nyháza. -

 

             Morfologicsnyj analiz rukopysziv jepiszkopa Michajla Manuela          Ol’savsz’koho (1700-1743-1767). - In: Tretij Mizsnarodnyj          Kongresz Ukrajinisztiv : 1996. szerp. 26-29. - Harkov,

 

               A ruszin-magyar együttélés nyelvi tükrözõdése Vaszil Petrovaj          Ruszinok címû regényében. - In: Az interetnikus kapcsolatok          kutatásának újabb eredményei : Az 1995-ben megrendezett          konferencia anyaga / Katona Judit, Viga Gyula. - Miskolc : HOM. -          p.311-318.

 

              Tokaj-Hegyaljai férfi keresztnevek Mária Terézia korában             (1772-74). - In: Tokaj és Hegyalja /szerk. Bencsik János, Antal          Gábor. - Tokaj : Tokaji  Városvédõk és   Szépítõk          Egyesülete.          (Tanulmányok Tokaj-Hegyalja múltjából, 17)

                7. - : Az 1994. szeptember 22-én a Tokaj-Hegyalja                               konferencián elhangzott elõadások. - p.65-73.  E kötettel a hatvan éves

         Dr. Boros Lászlót köszönti városa,  Tokaj és munkatársai.

 

                                                           F                                               

 

                 Dulicsenko, Alekszander: Roboti z ruszkej filologiji. - In:                  RZs, 3.évf. 24.sz. 4.p.

                       Az ismertetett mû magyar nyelvû címfordítása: Munkák a                  ruszin filológiából.

                  Dulicsenko A.: Roboti z ruszkej filologiji. In: Slavia Orientalis.                      Krakow rocz. XLV . 1996. № 4. p.551-553.

 

                     Erothica Ruthenica : Zbornjik erotszkich pripovedkoch                  Rusznacoch. - RZs, 3.évf. 9.sz. p.1-3.

 

                     Jelenszkij,V. J.: Cerkva i politika u poszttotalitarnomu                   szociumi: Ukrajina. - Kijev ; Harkov,1995. -p.31-50. - In:                  Klió, 5.évf. 3.sz. p.21-23.

                     A mû magyar nyelvû címfordítása:Egyház és politika a                  poszttotalitárius társadalomban: Ukrajna

                      Az ismertetés  ,,Ukrajna pravoszláv egyházai” cimmel                     jelent  meg.

 

               Versztyuk-Dzjuba-Reprincev:Ukrajina vid najdavnyisih csasziv              do szjohodennyja: Hronoholicsnij dovidnik. - Kijev, 1995. 688p.              - In: Klió, 5.évf. 3.sz. p.18-20.

                  Az ismertetés magyar nyelvû címváltozata: Ukrajna a              legrégibb idõktõl máig ; Kronológiai kalauz

                 Az ismertetés ,,Ukrán történelmi kronológia” címmel jelent meg.                              Könyv a lengyelországi görögkatolikusokról. - In: GkSzle,                  7.évf. 2.sz. 8.p.

                     A következõ tétel utánközlése.

                     

                     Molnár István, D.: Vallási kisebbség és kisebbségi vallás :                  Görögkatolikusok a régi és a mai Lengyelországban. - In: KM,                  (jan.9.) 10.p.

 

                 Papp János, B. Hajdúdorog küzdelme a magyar görökatolikus               egyházmegye felállításáért. - In: PedM, 22.évf. 2.sz. p.71-72.

 

                Papp János,B.: Hajdúdorog küzdelme a magyar görögkatolikus              egyházmegye felállításáért. - In: GkSzleK 1997. - Nyháza. -               p.61-63.

                 Az elõzõ tétel utánközlése.

 

                 Persyj isztoryk Uzsgoroda. - Karpatszkaja Panorama, 5.sz.10.p.

 

 

1997

A

  Fejezetek az ukrán irodalom történetébõl = Rozdilü z isztoriji ukrajinsz’koji literaturü / Hegyes Angéla ; szerk és a bevezetõt irta Udvari István. - Nyháza : BGYTKF Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék

     1. Tarasz Sevcsenko. - 104p.

 

       Fejezetek az ukrán irodalom történetébõl = Rozdily z isztoriji ukrajinsz’koji literatury / Hegyes Angéla ; szerk. és a bevezetõt írta Udvari István.  - Nyháza : BGYTKF Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék  2. - 129p.

 

    Isztorija ugorsz’koji literatury = A magyar irodalom rövid története / Görömbei András ; fordította Musketik Leszja ; Szerk. és az elõszót írta Udvari István. - Nyháza : BGYTKF Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék. - 224p.                 

      Ukrán nyelvû fordítások bibliográfiája: Musketik Leszja

 

 

         Korotka isztorija Uhorscsyny. = Magyarország rövid története. szerk. Hanák Péter. Az ukrán nyelvû változatot szerkesztette és gondozta: Udvari István  Fordította: Kobály József-Soltész András. Utószó: Udvari István. Kiadja BGYTF Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék. Utószó: Udvari István. p.227.

 

 

           Tanulmányok az ukrán és ruszin filológia körébõl = Naukovi doszlidzsennja v haluzi ukrajinsz’koji ta ruszynsz’koji filologiji / szerk. Udvari István, technikai szerk. Hegyes Angéla, Panyko Szergij, Soltész András. - Nyháza : BGYTKF Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék. - 298p. - (Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia, 5)

 

B

 

           A bács-szerémi ruszin nyelv lexikai hungarizmusai kutatásának története. - In: Tanulmányok az ukrán és ruszin filológia körébõl = Naukovi doszlidzsennja v haluzi ukrajinsz’koji ta ruszynsz’koji filologiji / szerk. Udvari István, technikai szerk. Hegyes Angela, Panyko Szergij, Soltész András. - Nyháza : BGYTKF Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék. - p. 100-  (Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia, 5)

 

         Dannüje o budnicsnüch dnjach Vaszila Latta (1772). - In: Tanulmányok az ukrán és ruszin filológia körébõl = Naukovi doszlidzsennja vhaluzi ukrajinsz’koji ta ruszynsz’koji filologiji / szerk. Udvari István, technikai szerk. Hegyes Angéla, Panyko Szergij, Soltész András. - Nyháza : BGYTKF Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék. - p.168-184. - ( Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia, 5)

 

       Elõszó. - In: Isztorija ugorsz’koji literatury = A magyar irodalom        rövid története / Görömbei András; fordította Musketik Leszja. -        Nyháza : BGYTKF Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék. - 3-8.

 


            Elõszó helyett. - In: Fejezetek az ukrán irodalom történetébõl =         Rozdily z isztoriji ukrajinsz’koji literatury. - Nyháza : Ukrán és         Ruszin Filológiai Tanszék

            1.Tarasz Sevcsenko / Hegyes Angéla. - 3-8.

 

             Fejezetek az ukrán irodalom történetébõl = Rozdily z isztoriji                    ukrajinsz’koji literatury / Hegyes Angéla ; szerk. és a bevezetõt írta          Udvari István.  - Nyháza : BGYTKF Ukrán és Ruszin Filológiai          Tanszék

          2. - p.3-6.

 

         A "föld népek" élete a nagykaposi járásban Mária Terézia úrbérrendezésekor. Hermán Ottó Mûzeum Évkönyve. XXXV.Miskolc, 1977.

         Takács Péterrel társszerzõségben.

 

          Híd két rokon világ között : Ilku Marion József mûveit nem rég          láthatta a nyíregyházi közönség. - In: KM, évf. sz. 12.p.

 

           Imena ruszyniv komitatu Zemplin za csasziv Mariji Tereziji (1773-1774). - In: Tanulmányok az ukrán és ruszin filológia körébõl = Naukovi doszlidzsennja v haluzi ukrajinsz’koji ta ruszynsz’koji filologiji / szerk. Udvari István, technikai szerk. Hegyes Angela, Panyko Szergij, Soltész András. - Nyháza : BGYTKF Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék. - p. 185-194.- ( Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia, 5)

 

 

             Katechizysz Ioanna Kutky - (Buda, 1801) : Karpatoruszynsz’kyj           kljucsovyj tvir pocsatku 19.szt. - In: Slovianie Wschodni : Miedzy          jezykiem a kultura : Ksiega jubileuszowa dedykowana Profesorowi          Wieslawowi Witkowskiemu w siedemdziesiata rocznice urodzin /          szerk. Anna Bolek, Adam Falowski, Bozena Zinkiewicz-Tomanek. - Krakkó. - p.105-111.

 

            A magyarországi ruszinokról és ukránokról. - In: RZs, 4.évf.

            1. - (jan. 2.) 2.p.

            2. - (jan. 16.) 2.p.

            3. - (jan. 30.) 2.p.

            4. - (febr. 13.) 2.p.

 

         Poezija Ruszinoch u Madjarszkej. In: Natalija Dudas. Ruszinszki // ruszki pisznyi. Novi Szad, 1997. 163-165.

 

F

 

         Dulicsenko A: Jugoslavo-Ruthenica. Sve XXXV. 1997. ? 1-2. 51-54.

 

         A ruszin (kárpátukrán) magyar együttélés nyelvi tükrözõdése. In: Tanulmányok az ukrán és ruszin filológia körébõl = Naukovi doszlidzsennja v haluzi ukrajinsz’koji ta ruszynsz’koji filologiji / szerk. Udvari István, technikai szerk. Hegyes Angela, Panyko Szergij, Soltész András. - Nyháza : BGYTKF Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék. - p. 185-194.- ( Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia, 5) A ruszin (kárpátukrán) - magyar együttélés nyelvi tükrözõdése. - In: Tanulmányok az ukrán és ruszin filológia körébõl = Naukovi doszlidzsennja v haluzi ukrajinsz’koji ta ruszünsz’koji filologiji / szerk. Udvari István, technikai szerk. Hhegyes Angela, Panyko Szergij, Soltész András. - Nyháza : BGYTKF Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék. - p. 282-284.- ( Studia Ukrainica et Rusinica Nyiregyháziensia, 5).

 

 

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

 

 

AAPNy             Acta Academiae Paedagogicae Nyíregyháziensis

Akad.k.               Akadémia kiadó

                    Békési Élet

BGYTKF          Bessenyei György Tanárképzõ Fõiskola

Bp                       Budapest

BSzle                Borsodi Szemle       

Db                    Debrecen

ELTE                Eötvös Loránd Tudományegyetem

ÉM                      Észak-Magyarország

Ethn                     Ethnographia    

GkSzle              Görögkatolikus Szemle

GkSzleK           Görögkatolikus Szemle Kalendáriuma

HAE                 Hodinka Antal Emlékkönyv Nyíregyháza, 1993

HBN                 Hajdú-Bihari Napló

HOM                Herman Ottó Múzeum

HOMÉvk          Herman Ottó Múzeum Évkönyve  

ItKle                  Irodalomtudományi Közlemények

JPT                   Janus Pannonius Tudományegyetem

Mja                   Megjelenés alatt

KISz                 Kárpáti Igaz Szó

Kle                    Közlemény(e)

KLTE               Kossuth Lajos Tudományegyetem

KM                   Kelet-Magyarország

KSzle                Kárpátaljai Szemle

MF                   Magyar Fórum

MHOMKle           Miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei

MKSzle             Magyar Könyvszemle

Mny                  Magyar Nyelv

Mnyõr               Magyar Nyelvõr

MV                   Magyar Vetés

ND                    Nova Dumka

                    Névtani Értesítõ

NLNlh                  Néprajzi Látóhatár

Nyháza              Nyíregyháza

NyKle                  Nyelvészeti Közlemények

PedM                  Pedagógiai Mûhely

RZs                    Ruszinszkij Zsivot

StRu                    Studia Russica

StRuth                 Studia Ruthenica

StSlH                   Studia Slavica Hungarica

StSlS                  Studia Slavica Savariensia

SzAGKH             Szent Athanáz Görög Katolikus

                            Hittudományi Fõiskola

Szf                       Szülõföldünk

Szle                      Szemle  

SzSzBSzle            Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle

SzSzSz                Szabolcs-Szatmári Szemle

SzSzmKtH           Szabocs-Szatmár megyei Könyvtári Híradó

Sve                      Svetloszc

Ttáj                      Tiszatáj

TtKle                   Társadalomtudományi Közlemények

ÚK                       Új könyvek

VIL                      Világirodalmi Lexikon

VPT                     Vasvári Pál Társaság

VPTF                  Vasvári Pál Társaság Füzetei 

 

 

KÜLFÖLDI IDÕSZAKI KIADVÁNYOK

JEGYZÉKE

 

 

 

Edinsztvo Plusz                    Ungvár

Hármashatár                            Nyíregyháza-Szatmárnémeti-                                                                      Beregszász-Ungvár

Historický casopis                Pozsony

Kárpátaljai Szemle                 Ungvár

Karpatszkaja panorama         Beregszász

Karpatsz’kyj Kraj            Ungvár

Literaturne Szlovo                 Újvidék

Nova Dumka                 Vukovár

Narodny Novinky               Eperjes

Novyny Zakarpattja         Ungvár

Pánsíp                          Ungvár

Podkarpatsz’ka Rusz’         Ungvár

Ruszin                           Eperjes

Ruszke szlovo                  Újvidék

Slavia                            Prága

Slavia orientalis               Krakkó

Slovenský národopis         Pozsony

Studia Ruthenica             Újvidék

Svetloszc                      Újvidék

Tisza                             Ungvár

Tvorcsoszc                   Újvidék

Új Symphosion                  Újvidék

Verbum                         Pozsony

 


 

 

 

 

 

 

Összevont névmutató

 

Almássy Károly         {352}, {411}

Annus Gábor         412

Árpa István          323

Bacsinszky, Andrij         {91}, {101}, {105}, {132}, {196}

(Bacsinszky András)

B[acsóka] P[ál]  302

Bajcura, Tamara         6, 16, 40

Balassa M. Iván   112

Banczerowski, Janusz         156-157, 291, 450

Bárdos Jenõ                  412

Barna Fedor                  376

Bárth János          350/a

Bél Mátyás           {385}

Bencsik János 76, 111, 153, 217, 258, 352, 357,411,436, 456

Bendász István [121], 369

Bényei Gáborné         357

Bessenyei József         419

Birtok Károly         357/a

Bizánczy György G.         {255},

{337}

Bodnár István 168, 228, 373

Bognár Ferenc         357/a

Boros László         388

Camelis, J. De  {54}, {147}

(Camelis József)

Csehov, A. P.      {58}

Cselényi István Gábor         119, 122, 164, 180

Cserbák András         229, 370

Cseri Miklós         112

Cservenyák László                  85

Csopey László         {194}, {200}, {412}

Csorba Sándor         149

Dankó Imre          303-305

Dedinszky Gyula 79

Demeter Zsófia         363-364

Duchnovics, O.V.  {356}

(Duhnovics Sándor)

Dudás Bertalan         420-422

Dudok, Daniel         199

Eperjessy Ernõ  211

Erdész Sándor         191

Fazekas Csaba         419

Fedynysynec, Volodymyr   451

Fejér Ádám          357/a

Fodor György         306

Földvári Sándor         230, 307-310

Frisnyák Sándor         14, 33, 54, 60, 137, 149, 251, {388}

Futaky László         45, 73

Gadányi Károly         212

Galambos Sándor         239

Glatz Ferenc         332

Görög Demeter          {134}

Gregor Ferenc         56-57, 169

Grigássy Mihály         {86}, {414}

Gy[õry] B[éla] 311

Gyõri-Nagy Sándor         186

Hadrovics László         {146}

Hajdú Mihály         {348}

Hajzer Lajos         445

Halgasova, Anna 423

Hanudel’, Zuzana         30, 41, 62, 80114, 160, 425

Hársfalvi Péter  {85}

Heé Veronika         443

Herman Ottó   {385}

Hirjak, M.         432

Hnatjuk, V.         {139},{210}, {392}

Hodinka Antal {112}, {164}, {181}, {221}, {250}, {257} {259}, {289}, {298}, {300}, {301-309}, {312-313}, {323}, {329}, {338}, {342-343}, {349}

{352}, {356}, {380}

Hodinka Román         {349}

Hollós Attila         78

Horuzsenko, D. T. 29

Hrabár Tamás         165

Hrancsák, I.:         {426-427}

Hunyadi László         193

I¾ko,V.               1

Ivcsenko, Anatolij         220, 434

-ja-                       313

Jakab Károlyné         [300]

Jakab László         155

János, pócsi iskolamester         {384}

János István          123, 134, 231, 436, 456

Jónás Erzsébet, Csekéné         58, 248, 255

Kal’avský, Michal         240

Kállai János          222-223, 314

Kelemen Janka 186

Kepiñski, Andrzej         415

Kercsa, T.            324-325

Keresztes László         155

Keszei László         411

Király István         50

Király Péter          {56-57}, 78, 365, 373

Kiss Alice, Ármósné         301

Kiss Antal            155

Kiss Kálmán         378

Kiss Lajos            232

Klaudy Kinga          193

Kocsis Anikó [300]

Kocsis, Mikola         19, {290}, {292}, {294}, {340}

Koi István         315, 316, 369

Kokovay Zsuzsanna, V.      [300], [369], [371]

Kónya, P.             124, 241

Kopcsay, Joann{37}, {47}, {56}

(Kopcsay János)

Kosztel’nik, Havrijil G.         {335}, {351}

Kosztel’nik, Vlado          95, 132

Koszyk, V.                    452

Kovács Csaba                  233

Krajnjak, Peter           125

Krupa András         170, 211

Kunt Ernõ                     28

Laboda, B.B.            8

Labos Fedor                   7

L[áczay] M[agdolna]         317

Latjak, Djura                  20, 161

Latta, Vaszil         {252}, 294, 424-425

Legány András                 378

Legeza László         420-422

Lendvai Endre          445

Lengyel Zsolt           193

Lévai Béla                     21

Liszka József         215, 416

Litvin, M. R.                  358

Lukács Ilona, Vraukóné         [300], 437

Lu¿ny, Ryszard               415

Macibobova, Anna         {432}

Mácza Mihály                  171

Magocsi, Paul Robert         354-355, 453

Mária Terézia         {72}, {77}, {102}, {137-138}, {155}, {156},  {167}, {169-172}, {182-183}, {193}, {212}, {214-216}, {238-239}, {241-242}, {249}, {251}, {258}, {291}, {293}, {332-333}, {339}, {346-347}, {350}, {357}, {362}, {364}, {373}, {375}, {393-394}, {416-419}, {447-449}

Maticsák Sándor                 155

Mayer Mária                  9

Mecsei Éva, Kujbusné         239

Medjuk, Ju.                   433

Medve Zoltán         224, 318

Mešt’án, Anton                   299

Michaels, Philip          225

Michnoviè, Imrich                  454

Mihalovics Árpád                  136

Miz, Roman                   132

Molnár András         {217}, {253}

Molnár Nándor                 {341}

Munkácsy Mihály         2, 46, 73

Musinka, Mikola                  293

Musketik, Leszja         234, 359, 440

Nagy László Kálmán         418

Nagy Márta                   444

Naumenko, E. K.           358

Novák, ¼udovít               22

Németh Györgyi                113, 213, 409-410

Németh Péter           191

Németh Zoltán 52, 57, 60, 173

Niederhauser Emil 167, {332}

Nyomárkay István          56-57

Ojtozi Eszter                  23

Orlaj, Ivan Sz.              {40}

(Orlay János)

Orosz László                  319

Ortutay Elemér         320, 369

Paliñski, Anton                   94

Páll István                     112

Papharhaji, Gyura                   {50}

Papp Ferenc                            {193}

Papp János, B.      117-118

Papp Lajos           413

Panyko Szergij                  382

Pavlyuk, Sz.P.          360

Péter, I.                {104}, {108}

Petrovaj, Vasyl’                  455

P[irigyi] I[stván]                321

Pliskova Anna           376

Podolsz’kaja, H. V.         11

Poljakova, A.               4

Pop, V.Sz.                    356

Popovics, Michal         127, 174, 235

Posivajlo, Olesz          428

Radó György                396

Ramacs, Janko 128, 175, 297

Razgulov, V.               226

Rémiás Tibor          176

Répási Györgyné             58

Roman, Mihajlo                 {202}

Roszi, Heorhij                 {98}

(Rózsa György)

Rot Sándor                   {254}

Rudlovcsak, Olena          17, 42, 64,{203}

Sahova, Kira O.               {204}

Santa, Mikola                  {205}

Scsirszkij, Ivan I.                  {206}

Scsoholiv, Jakiv I.                 {207}

Selepec, Joszif          {208}

Sevcsenko, Tarasz H.         {107}, {149}, {209}, {383}

Sijan, Anatolij I.         {261}

Simon István          388

Sisackij-Iljics O. V.         {262}

Siska József                   129

Skarovszka, Irina            {263}

Skrabjuk, Petro V.               {264}

Skrobinec, Jurij V.                 {265}

Slepeckij, Andrij Sz.         {266}

Smajda, Mihajlo                 {267}, 429-430

Spital, Ivan H.               {268}

Snopek, Jerzy  156-157

Sternberg, Jakov I.                {269}

(Váradi Sternberg János)

Švagrovský, Š.      177-178, 243-244

Szabadfalvi József         28, {66}

Szacsvay Péter  420-422

Szakál Jenõné         153, 217, 258

Szalamon, Szilveszter         {271}

Szavcsenko, Jakiv H.         {272}

Szavin, H.V.                   29

Székely Gábor         193, 306

Szenatovics, Okszana P.         {273}

Szerdahelyi István 202-209,

260-288, 395-408

Szilágyi Miklós                  {336}

Szilvay Iván                   {274}

Szimonenko, Petro L.         {275}

Szinhajivszkij, Mikola F.         {276}

Szirotyuk,Mikola J.         {277}

Szkolszkij, Andrij                   {278}

Szkunc, Petro M.               {279}

Szocska, Vaszil A.              {280}

Szopka, Ljubomir              {281}

Szopoliga, Miroszla         249

Sztaninec, Jurij            {282}

Sztriber, Miroszlav         {283}

Sztripszky Hiador         {284}, 369

Sztusz, Vaszil          {285}

Szubtelnij, Oreszt                  361

Szuhij, Sztepan                {286}

Tábori György                83

Takács Péter  75, 85, 88-89, 97, 102, 113, 130-131, 144, 152, 154, 159, 179, 191-192, 213, 238, 245-246, 328-330, 362, 366, 367, 409-410, 439, 441

Tamas, Julijan {287}

Tarkovics, Grigorij         {44}

(Tarkovics Gergely)

Tóth Imre, H. 158, 357/a, 442

Trochanowski, Piotr         {288}

Turjanica, Ju.              323

Uhljarenko, Petro V.         326, 395

Udvari István, ifj.             [121]

Udvari Márton                 [121]

Ujváry Zoltán         211, {245}

Uzsevics,Ivan                 {397}

Vadnay Tibor          322

Vanat, L.                       12

Varchol, Nadija         220, {398}, 434

Vasvári Pál                    {93}, {109-110}, {119}, {135}, {154}

Vécsey Antal  14, 33, 54, 60

Végvári Lajos          {88}

Venelin, Jurij I.                {399}

Verbickij, Timofij O.         {400}

Verchratszkij, Ivan H.         {401}

Veres László                  113

Vertüseva, N. Sz.                  29

Vervesz, Hrihorij D.         {402}

Viga Gyula           28, 76, 112, 237, 245, 336, 348, 371, 385-386, 435, 447

Vitkovics József         357/a, 449

Vitvickij, Szofron                {403}

Vinnicsenko, Volodimir K.{404}

Viszlockij, Dimitrij         {405}

Voigt Vilmos         284, 327

Vorobkevics, Hrihorij I.         {406}

Voronyko, Platon M.         {407}

Vovcsok, Vaszil J.               {408}

Ziejka, Franciszek            415

Žigo, P.         177-178, 243-244

Zoltán András                 120

Zsilák Mária          375

Zsukovszkij, Arkagyij         361

 

 

 


RESUME

 

Chronological order has appeared to be the best arranging principle for the the present volume as this is the way we are most easily able to follow István Udvari’s scholarly career.

 

Independent volumes (A), studies in periodicals (B), encylopedia entries (C), lectures delivered at conferences or their abbreviated summaries (D), bibliographies (E) and reviews (F) are listed annually.

Reviews that were published on the works belonging to group A are set in italics. (the year of publishing is only indicated here, as in this group it may happen that the work itself and its review were not published in the same year).

Bibliographical data processed in the present volume comprise five major fields: 1.) language and literature of the Rusyns living in the Bács-Szerém region, 2.) clerical and official writings of the Rusyns (Carpatho - Ukrainians) in the 18th century, 3.) Slovakian sources of the villein socage under the reign of Empress Marie - Theresia, 4.) one of the pioneers of Slavistics in Hungary, Antal Hodinka (1864 - 1946), and 5.) efforts aimed to establishing a workshop of Slavistics in Hungary. 

According to the data, these are the fields in which István Udvari  significantly contributed to the achievements of Slavistics in Hungary. It is necessary to draw attention to the fact that these subjects are organically built upon each other in István Udvari’s works.

A List of Abbreviations is attached to the bibliography, containing frequently mentioned geographical names, titles of periodicals (with their place of publication), and an index of names. This index contains the names of all the authors that appear in the bibliography, regardless to their particular role in the given entry.

 

The index refers to entry numbers. The different roles of the authors is indicated by different index number types, e.g.:

 

Gyula Viga 11                        (co-author, with the setting                           used in the main part of the Bibliography)

 

István János 22                      (review, in italics)

 

Janko Ramacs 33          (author, whose work is reviewed)

 

István Cselényi G. 44             (editor, in bold)

 

Zsuzsanna V. Kokovay [55]     (editor of index, in square                                                         brackets)

 

Péter Hársfalvi {66}                     (memorial volume published

                                                        in his honour or article

                                                        published about him)

 

 

Tamás Vraukó 

 

 


 [dvt1]