UDVARI  ISTVÁN  

tanszékvezető egyetemi tanár

PUBLIKÁCIÓI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyíregyháza, 2005. június 20.


 

 

 

Udvari István  tudományos publikációi

Önálló  kötetek

(Bizonyos anyagok letölthetők az alábbi címekről: www. urft.hu;

enevjegy. radio.hu/udvarii)

 

1.)     A munkácsi görög katolikus püspökség lelkészségeinek 1806. évi összeírása. Vasvári Pál Társaság Füzetei 3. Nyíregyháza, 1990. (Társszerző, szerkesztő)

2.)     A Mária Terézia-féle úrbérrendezés szlovák nyelvű dokumentumai. Szepességi ruszin falvak népélete Mária Terézia korában. (Slovenské dokumenty urbárskej regulácie Márie Terézie). Vasvári Pál Társaság Füzetei. 4. Nyíregyháza, 1991.

3.)     Szlovák nyelvű paraszti vallomások Mária Terézia korából. Adalékok zempléni ruszin és szlovák községek történetéhez. Slovenské rol'nické fasie z doby Márie Terézie. Príspevky k histórii zemplínskych rusínskych aj slovenských osídlení. Vasvári Pál Társaság Füzetei. 7. Nyíregyháza, 1992. (Takács Péterrel társ­szer­ző­ségben)

4.)     Ruszinok a XVIII. században. Történelmi és művelődéstörténeti tanulmányok. Vasvári Pál Társaság Füzetei 9. Nyíregyháza, 1992. 358 p.; 1994.˛ 390 p.

5.)     Lengyelországi szepességi falvak népélete Mária Terézia korában. Adatok a gorálok névszótárához, gazdaság- és társadalomtörténetéhez. Vasvári Pál Társaság Füzetei. 12. Nyíregyháza, 1994.

6.)     Антон Годинка: Пісні наших предків. Hodinka Antal tiszteletere.

          (1864-1946). Підготовка текстів Ю. Туряниці, І. Удварі, С. Арпи.     Вступне слово І. Удварі. Будапешт-Ужгород, 1993. стр. 167.

7.)     Szlovák mezővárosok népélete Mária Terézia korában. Adatok Pozsony vármegye XVIII. századi történetéhez. Vasvári Pál Társaság Füzetei 14. Nyíregyháza, 1994.

8.)     A Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye lelkészségeinek 1792. évi katalógusa.Nyíregyháza, 1994. (Bendász Istvánnal társszerzőségben).                

9.)     Ruszin (kárpátukrán) hivatalos írásbeliség a XVIII. századi Magyarországon. Budapest, Akadémiai Kiadó. 1995.

10.)                                                                                   Tallózások ukrán, ruszin és szlovák könyvek körében. Studia Ukrainica et Rusinica 2. Nyíregyháza, 1995.

11.) Zemplén megyei jobbágy-vallomások az úrbérrendezés korából. Periférián könyvek. I-III. Nyíregyháza, 1995-1998. (Takács Péterrel társszerzőségben).

12.)   Gyakorlati ukrán igeszótár. Практичний словник дієслівних форм української мови. Nyíregyháza, 1995. (Palamar Larisszával társszerzőségben); Második változatlan kiadás. Nyíregyháza, 1999.

13.) A Mária Terézia korabeli úrbérrendezés szlovák nyelvű kéziratos forrásai. Szepes és Zemplén vármegyék.Vasvári Pál Társaság Füzetei 15. Nyíregyháza, 1996.

14.) A Nagykaposi járás népélete Mária Terézia korában. Ungvár, 1998. (Takács Péterrel társszerzőségben).

15.) Русинські жерела урбарської реформы Марії Теризії. Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia 6. Nyíregyháza, 1999.

16.) Образчикы з історії пудкарпатськых Русинув. ХVIII. столїтіє. Изглядовання з історії культуры и языка. Ужгород, 2000.

17.) Кириличні уббіжникы мукачовського єпископа Андрія Бачинського.  Збирька жерел про студії русинського писемства І. Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia 12. Nyíregyháza,  2002.

18.) A Mária Terézia-féle úrbérrendezés forrásai magyarországi délszláv népek nyelvén I. Nyomtatványok. Dimensiones Culturales et Urbariales Regni Hungariae 2. Nyíregyháza, 2003.

19.) A Mária Terézia-féle úrbérrendezés forrásai magyarországi délszláv népek nyelvén II. Bács vármegyei szerb és bunyevác jobbágyok úrbéri bevallásai. Dimensiones Culturales et Urbariales Regni Hungariae 4. Nyíregyháza, 2003.

20.) Vasvári Pál családjáról, életéről. Vasvári Pál Társaság Füzetei 15. Tiszavasvári, 2003.

21.) Magyar-ukrán szótár I. A-Ly. Glossarium Ukrainicum 8. Nyíregyháza, 2005.

 


 

Szerkesztett kötetek

 

 

1.)     Hodinka Antal: Ruszin - magyar igetár. Nyíregyháza, 1991.

2.)     Hodinka Antal válogatott kéziratai. Выбрані рукописі Антонія Годинкы. Vasvári Pal Társaság Füzetei 11. Nyíregyháza, 1992.

3.)     Nyíregyházi Főiskolai Tanulmányok I. (Studia Academiae Nyíregyháziensis. Tomus I.)  Nyíregyháza, 1993.

4.)     Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia. Tomus I. Dolgozatok Hodinka Antal tiszteletére. Наукові дослідження на честь Антонія Годинки. Nyíregyháza, 1993.

5.)     Hodinka Antal Emlékkönyv. Tanulmányok Hodinka Antal tiszteletére. Nyíregyháza, 1993.

6.)     Leszja Musketik: Ukrán folklór. Український фольклор. Nyíregyháza, 1995.

7.)     Panyko Szergij: Ukrán nyelvkönyv. Українська мова. Nyíregyháza, 1995.

8.)     Vaszil Szuhomlinszkij: Erkölcsnemesítő mesék. Казки морального спрямування. Nyíregyháza, 1996.

9.)     Ласло Дежё: Деловая письменность русинов в XVII-ХVIII веках. Studia Ukrainica et Rusinica 4. Nyiregyhaza, 1996.

10.) Veres Jenő: Ung vármegye egészségügyének története. XVI-XVII. század. Nyíregyháza, 1997.

11.) Андраш Ґьоромбеї: Історія угорської літератури. Nyiregyhaza, 1997.

12.)  Ангеліна Гедєш: Розділи з історії української літератури. І. Творчість Тараса Шевченка. Nyiregyhaza, 1997.

13.)  А.Гедєш: Розділи з історії української літерутури ІІ. Nyiregyhaza, 1997.

14)  Історія Угорщини. Ніредьгаза, 1997.

15) А.Гедєш: Історія української літератури  ІІІ.  Nyiregyhaza, 1998.

16) Іоанн Кутка: Катихисїсъ малый. Buda, 1801. evi kiadas hasonmása. Nyíregyháza, 1997.

17) Tanulmányok az ukrán és ruszin filológia köréből. Наукові дослідження в галузі української та русинської фолології. Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia 5. Nyíregyháza, 1997.

18)  A csárdás szikrái. Magyar versek. Fordította Petróczi Iván. Іскри чардашу. Мадярська поезія. Переклав: Іван Петровцій Nyíregyháza, 1998.

19)  Holovács József: Ukrán-magyar matematikai szótár. Йожеф Головач: Українсько-угорський математичний словник. Glossarium Ukrainicum 1. Nyíregyháza, 1998.

20)  Zsirosné Jobbágy Mária: Ismerjenek meg minket. 15 bács-szerémi ruszin nyelvlecke.  Витайце у нас. 15 лекциї бачванско-сримского руского язика. Nyíregyháza, 1998.

21) Букварь языка рускаго с прочиім руководіем начинающих оучитися. В Будині, 1799. Reprintje. Nyíregyháza, 1998.

22)  Мельник Світлана: Початки української морфології. Посібник для угорських україністів. Ніредьгаза, 1999.

23) Гончаренко Надія Мельник Світлана: Основи історії України. Nyíregyháza, 1999.

24) Elementa puerilis institutionis in lingva latina... Начало писменъ дтемъ къ наставленїю на латинскомъ язык... Kolozsvár, 1746. reprintje. Nyíregyháza, 1999.

25) Káprály Mihály: Beszéljünk ukránul. Második átdolgozott és bővített kiadás. М.Капраль: Розмовляймо українською. Друге виправлене та доповнене видання. Nyíregyháza, 2000;  Harmadik átdolgozott és bővített kiadás. Третє виправлене та доповнене видання. Nyíregyháza, 2002.

26) Еденъ Сокырницкый Сирохманъ: Утцюзнина, газдуство и прошлость южнокарпатськых русинувъ. c. mű hasonmás kiadása. Nyíregyháza, 2000.

27) Ukrán-magyar szótári adatbázis VI. Ф–Я. Nyíregyháza, 2000.

28) Ukrán-magyar szótári adatbázis III. Л–О. Nyíregyháza, 2000.

29) Мельник Світлана – Мирослава:  Початки української фонетики. Посібник для угорських україністів. Nyíregyháza, 2000.

30) Kondra Rudolfné: Latin eredetű szállóigék ukrán és magyar nyelven. Vice Versa1. Nyíregyháza, 2001.

31) Ukrán-magyar szótári adatbázis, V. P-У. Nyíregyháza, 2001. Glossarium Ukrainicum 6.

32) Ukrán-magyar szótári adatbázis, ІІ. Д-К. Nyíregyháza, 2001.

33) Király Péter: A nyelvkeveredés. A magyarországi szláv nyelvjárások tanulságai. Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia 7. Nyíregyháza, 2001.

34) Kercsa Igor: Mátyás a ruszinok királya. Матяш, король Русинув. Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia 8. Nyíregyháza, 2001.

35) Kercsa Igor: Mátyás a ruszinok királya. Матяш, король Русинув. Ужгород, 2001. 2. kiadás.

36) Ласло Коша: Чиї ви сини? Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia 9. Nyíregyháza, 2002.

37) Ласло Коша: Чиї ви сини? Ужгород, 2002.

38) Капраль Михаил: Подкарпатское Общество Наук. Публикаціи. 1941–1944. Káprály Mihály: Kárpátaljai Tudományos Társaság. Kiadványok. Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia 10. Nyíregyháza, 2002.

39) Капраль Михаил: Подкарпатское Общество Наук Публикаціи. 1941–1944. Káprály Mihály: Kárpátaljai Tudományos Társaság. Kiadványok. Ужгород, 2002. Második kiadás.

40) János István: Ruszinok latin nyelvű panegyricusa II. Józsefhez. Dimensiones Culturales et Urbariales Regni Hungariae 1. Nyíregyháza, 2002.

41) János István: Ruszinok latin nyelvű panegyricusa II. Józsefhez. Dimensiones Culturales et Urbariales Regni Hungariae 1. Ungvár 2003.

42) Király Péter: A kelet-európai helyesírások és irodalmi nyelvek alakulása. A budai Egyetemi Nyomda kiadványainak tanulságai 1777-1848. Dimensiones Culturales et Urbariales Regni Hungariae 3. Nyíregyháza, 2003.

43) Taranenko Olekszandr: Ige-és névszóragozás az ukrán nyelvben. О.О. Тараненко: Словозміна української мови. Glossarium Ukrainicum 8. Nyíregyháza, 2003.

44) Ukrán-magyar szótári adatbázis I. A–Ґ. Glossarium Ukrainicum 2. Nyíregyháza, 2003.

45) Hegyes Angelina: Ukrán irodalom története I–II. Історія української літератури І-ІІ. Nyíregyháza, 2002.

46) Medve Zoltán: Az Alföld poétája a zordon Kárpátokban. Petőfi Sándor kárpátaljai és galíciai recepciója. Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia 14. Nyíregyháza, 2004.

47) Botlik József: Közigazgatás és nemzetiségi politika Kárpátalján. I. Magyarok, ruszinok, csehek és ukránok. Dimensiones Culturales et Urbariaes Regni Hungariae 7. Nyíregyháza, 2004.

48) Szofilkánics Judit: Tanuljunk ukránul. Vica Versa 2. Nyíregyháza, 2004.

49) Király Péter: A lengyel krónikák és évkönyvek magyar vonatkozásai. Dimensiones Culturales et Urbariaes Regni Hungariae 8. Nyíregyháza, 2004.

50) Бевка Олекса: Словник-пам’ятник. Діалектний словник села Поляни Мараморошського комітату. Bevka Oleksza: A Máramaros megyei Havasmező nyelvjárási szótára. Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia 15. Nyíregyháza, 2004.

51) Botlik József: Közigazgatás és nemzetiségi politika Kárpátalján. II. A Magyarországhoz történt visszatérés után. 1939–1945. Dimensiones Culturales et Urbariales Regni Hungariae 9. Nyíregyháza, 2005.

 

52) Káprály Mihály: Hodinka Antal: Az árvíznél is rettenetesebb az idő … Ruszin nyelvű szövegek. Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia 16. Nyíregyháza, 2005. Капраль Михаил: Антоній Годинка: Час гурше ги вода... Русинскі тексты. Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia 16. Нїредьгаза, 2005.

 

 


 

 

Cikkek

 

1.      Adalékok a magyar-szláv kapcsolatok történetéhez. (A bács-szerémi ruszinok antroponímái) Névtani Értesítő 1980. 4. 81-84.

2.      Руски язик як жридло историї мадярского язика /Материяли ґу историї звукох é у мадярским язику стредньомадярского периоду. Нова Думка Х.(1981) ч. 29. 67-69. Bуковар.

3.      Adalék az é-féle hangok középmagyar kori történetéhez. Magyar Nyelv 1982. 1.sz 93-96.

4.      Megjegyzések a Dorocki családnévhez. Névtani Értesítő 7. (1981) 76-81.

5.      Adalékok a bács-szerémi ruszin nyelv magyar jövevényszavai alaktani megho­no­so­dásának kérdéséhez. Acta Academiae Paedagogicae Nyíregyháziensis tom 9/E (1982) 33-49.

6.      A bács-szerémi (jugoszláviai) ruszin irodalom történetének alapvonalai. Tiszatáj. 1984. 6. sz. 66-71. o.

7.      Нови прилог ґу значеню и историї бачванско-сримского руского презвиска Дороцки. Нова Думка ХІІІ (1984) ч. 42. 31-32.

8.      Adalékok a XVIII. századi kárpátukrán hivatalos írásbeliséghez. XVIII. századi cirill betűs kéziratok Szabolcsban. in. Interetnikus kapcsolatok Északkelet-Magyarországon. Szerk. Kundt E. - Szabadfalvi J. - Viga Gyula Miskolc 1984. 135-147.

9.      Прилоги о карпатскоукраїнскей официйней преписки ХVІІІ вику. (Кирилски рукописи з ХVІІІ вику у Саболчу) Шветлосц 1984 ч. 5. 607-625.

10.    Adalékok Szabolcs-megye történeti demográfiájához. Szabolcs-Szatmári Szemle 1985. 2. sz. 47-53.

11.    Adalékok a XVII-XVIII. századi kárpátukrán migráció történetéhez (Rudabányácska, Bodzásújlak). A Miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei   22  (1984)  34-38.

­12.    Adalékok a szórványukránság XVIII. századi történetéhez . A Miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei 23 (1985) 24-32.

13.    Ґу историї и значеню бачваньско-сримского руского презвиска Дороцки. Нова Думка XII.  (1983) ч. 36. 27-29.

14.    A bács-szerémi ruszin nyelv magyar jövevényszavainak fonetikai meghonosodása. Acta Academiae Paedagogicae Nyíregyháziensis 10/E (1985) 61-83.

15.    К вопросу о влиянии русских грамматик на закарпатско-украинскую письменность ХVІІІ-го века. (Гайдудороцкие официально-деловыe документы Йоанна Копчая). Studia Russica VIII (1985) 195-243.

16.    A magyar írásmód hatása a XVIII. századi kárpátukrán folyóírásra (Adalékok a magyar nevek cirillbetűs átírásához).Studia Russica VIII (1985) 243-263.

17.    Kvesztára vonatkozó XVIII. századi zempléni adatok. Herman Ottó Múzeum Évkönyve. XXIV (1985) 45-54.

18.    Kvesztára vonatkozó helynévi adatok. Névtani Értesítő 10 (1985) 54-78.

19.    Прилоги ґу историйней демоґрафиї комитату Саболч зоз 1782 року. Нова Думка ХV (1986) ч. 55. 57-61.

20.    Кeрестурец, Михайло Мункачи, славист — библиотекар. Нова Думка XV (1986) 56.   56-58.

21.    Прилоги ґу проблематики церковно—славянских и росийских елементох у бачванско-сримским руским язику. Нова Думка 46 (1985) 34-41.

22.    Прилоги ґу историї українских островох ХVІІІ вику у комитату Саболч. Шветлосц 1986. ч. 6. 850-862.

23.    Фонетичне адаптованє пожичених мадярских словох у бачванско-сримским руским язику. Творчосц 11(1985) 40-63.

24.    Papharhaji, Gyura — bácskai ruszin költő. Világirodalmi Lexikon. X (1986) 118. o.

25.    Helyzetkép a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtáráról 1943-ban. Szabolcs-Szatmári Könyvtári Híradó. 1986. 3. sz. 33-38. o.

26.  Данныe о закарпатско-украинской официально-деловой письменности ХУІІІ в. (О гайдудорогских годах Григория Тарковича)Slavica 32. (1986)1-4. 63-100.

27.    A. P. Csehov színművei ruszin nyelvű fordításainak orosz elemeiről. in. Filológiai tanulmányok A. P. Csehov drámai műveiről. Szerk.: Csekéné Jónás Erzsébet - Répási Györgyné. Nyíregyháza, 1987. 167-186.

28.    A kárpátukrán (ruszin) írásbeliség története a XVIII. században. (Ma­gyarországi hivatalos dokumentumok alapján) Kandidátusi értekezés tézisei. Nyíregyháza, 1986. 28.

29.    Adalékok egy szlavista-könyvtáros életrajzához. Magyar Könyvszemle 103 (1987) 1. sz. 53-57.

30.    Adalékok a XV. századi magyarországi cseh nyelvű hivatalos írásbeliséghez.

          (Németh Zoltánnal társszerzőségben). in. Szlavisztikai Tanulmányok. Emlékkönyv Király Péter 70. születésnapjára. ELTE Budapest 1987. 301-309.

31.    Adalékok a XVIII. századi kárpátukrán írásbeliség történetéhez. Kopcsay János (1745-1814) írásmódjáról. in. Szlavisztikai Tanulmányok. Emlék­könyv Király Péter 70. születésnapjára. ELTE Budapest 1987.            385-397.

32.    Egy orosz grafikai hungarizmus hátteréhez. Névtani Értesítő 12 (1987)

          204-215.

33.    Ґу питаню о морфологийней адаптациї мадярских пожичкох у руским язику. Шветлосц ХХVІ. (1988) 4. 95.105.

34.    A magyar nyelv középső nyelvállású hosszú labiális hangjainak megfelelései a jugoszláviai ruszinok nyelvében. Magyar Nyelv LXXXIV. (1988) 2. sz. 227-232.

35.    Дацо о восточнославянскому швидкопису на Горнїци у ХVІІІ столїтию. Нова Думка ХVІІІ. (1988) ч. 65. 40-45.

36.    A történeti Bereg megye parasztjainak vallomásai 1772-1773-ból (Mutatvány). (Takács Péterrel társszerzőségben). Szabolcs-Szatmári Szemle 1988. 2. sz. 164-179.

37.    Adalékok a XVIII. századi hajdúdorogi cirill betűs iratokhoz. Tanulmányok Szabadfalvi József tiszteletére. HOM Évkönyve XXV-XXVI. Miskolc 1988. 325-341.

38.    Munkácsi Mihály. Dokumentumok egy szlavista-könyvtáros pá­lya­ké­péhez.  Szabolcs-Szatmár Megyei Könyvtári Híradó XV (1988) 1. sz. 36-53. (Futaky Lászlóval társszerzőségben)

39.    Adalékok a magyarországi ukrán írásbeliség történetéhez a XVIII. században. Dél-máramarosi szerződések. Studia Russica XI (1987) 58-92.

40.    Adalékok a kárpátukrán írásbeliség történetéhez. Megjegyzések De Camelis J. nyomtatott műveinek és körlevelének nyelvezetéről. Acta Academiae Paedagogicae Nyíregyháziensis. tom 11/E. Nyíregyháza, 1987. 157-167.

41.    Некоторые данные об официальной чешской письменности ХV в. на тер­ритории Венгрии. 1431. Acta Academiae Paedagogicae Nyiregyháziensis tom. 11/E Nyíregyháza, 1987.167-171.(Németh Zoltánnal társszerzőségben)

42.    К вопросу о морфологической адаптации венгерских заимст­во­ва­ний в русинском языке. Іn. Учёные записки Тартуского государственного университета. Выпуск 811. Славянские литературные языки и историография славяноведения. Slavica Tartuensia II. (1988) 46-59. Tartu.

43.    Некоторые  данные о восточнославянской скорописи (На основе закарпатско-украинских дело­вых документов XVIII. B. Hungaro-Slavica 1988. X. internationaler Slavisten­kong­ress Sofia, 14-22. September 1988. (Red.) P. Király — A. Hollós Akadémiai Kiadó. Budapest. 1988. 245-259.

44.    Податки ґу историї сербско-русинско-українских вязох у ХVІІІ Шветлосц ХХVІ.(1988) 3. 29.41.

45.    О питаню вплїву росийских ґраматикох на закарпатско-українску писменосц 18 вику. Творчосц 12. (1986) 29-41. Нови Сад.

46.    Adatok Tokaj-Hegyalja és a zempléni szlovák, valamint ruszin falvak kapcsolatai történetéhez. in. Bencsik J. — Viga Gy. (szerk.:) A hegyaljai mezővárosok történeti néprajza. Miskolc, 1988. 48-61.

47.    О росийских елементох у прекладох драмох А. П. Чехова на руски язик. Творчосц 13 (1987) 43-53.

48.    Adalékok a XVIII. századi máriapócsi cirillbetűs kéziratokhoz. (Ismeretlen iskola­tör­té­ne­ti adatok Szabolcsból) Szabolcs-Szatmári Szemle 1988. 4. sz. 379-389.

49.    Adatok egy XVIII. századi ukrán nyelvemléktípusról. Грамота — Помяник.  Studia Russica XIII.  (1989)  361-368.

50.    Adalékok a kárpátukrán írásbeliség történetéhez. I. Grigássy Mihály (1758-1823) körlevelei. Studia Russica XIII. (1989) 369-408.

51.    Adalékok a kárpátukrán írásbeliség történetéhez. II. Ukrán nyelvű körlevél az 1811-es magyarországi devalvációról. Studia Russica XIII. (1989) 409-418.

52.    T. Péter magyar tisztjének levele Szikszóra. Asztrahány 1725. április 2. Studia Russica XIII. (1989) 419-433.

53.    Mária Terézia-korabeli Szepes és Zemplén vármegyei szlovák nyelvű bevallások lexikai hungarizmusai. In: Nemzetközi Szlavisztikai Napok III. Szerk.: Gadányi Károly. Szombathely, 1988. 429-441.

54.    Mária Terézia-korabeli Zemplén megyei szlovák nyelvű paraszti bevallások lengyel vonatkozásairól. Borsodi Szemle, 1988/4. 67-71.

55.    Szepességi falvak kapcsolata Tokaj-Hegyaljával a XVIII. század végén. (Adatok  a szlo­vák-magyar és ruszin-magyar interetnikus kapcsolatokhoz. In.: Tokaj és Hegyalja I. 102-115. Szerk. Bencsik János Miskolc, 1989.

56.    Adalékok a 18. századi zempléni vásárok és a vásározó zempléni lakosok történetéhez. (Takács Péterrel társszerzőségben) In: Herman Ottó Múzeum Évkönyve, XXVI. 1989. Szerk.:Szabadfalvi József — Viga Gyula

57.    Adalékok Torna vármegye vásárai és a vásározó Torna megyeiek 18. századi tör­té­ne­té­hez. in: Herman Ottó Múzeum Közleményei. 26. 1989. 54-60. (Takács Péterrel társszerzőségben)

58.    A manufaktúra ipari alapjait képezhető háziipari tevékenység Szabolcs, Szatmár és Zemp­lén vármegyékben 1772-ben. in: Manufaktúrák Magyarországon I. Szerk.: Heckenast Gusztáv—Veres László. Miskolc. 1989. 195-227, 243-245. (Takács Péterrel társszerzőségben)

59.    Adatok a XVIII. századi szerb-orosz-ukrán kapcsolatok történetéhez. Studia Russica. XII. 1988. 524-530.

60.    Нєпознате писмо Георгия Росия на мадярску Горнїцу. Шветлосц ХХVІІІ. 1989.  ч. 2. 246.259.

61.    Перши писани памятнїк бачванских Русинох зоз половки ХVІІІ ст. Нова Думка ХVІІІ  1989. ч. 73. 47-51.

62.    I. Péter orosz cár szikszói katonájának levele Sárospatakon. Borsodi Szemle XXXIV. 1989. 1. sz. 86-90.

63.    Податки о карпатоукраїнскей (рускей) просвищеносци (Вплїв прос­витительских идейох у циркуларних писмох Андрея Бачинского (1732-1809). Нова Думка ХVІІІ. 1989 ч. 74. 33-36.

26.    Данные о закарпатско-украинской официально-деловой письмен­нос­ти ХVІІІ в. (О гайдудорогских годах Григория Тарковича) Studia 64.Vasvari Pal eszmélése. Határ-Szél I. évf. 1989. VIII. 4. 15. sz. 14.

65.    A Nyírség első tanítóképzője. Az ünnepi Máriapócs 1989. A Határ-Szél c. hetilap különkiadása 1989. VIII. 18. 10. old.

66.    Nevek a tekercsen. Misealapítványok. A Határ-Szél c. hetilap különkiadása. 1989. VIII. 18. 15. old.

67.    Alamizsnagyűjtő bazilita szerzetesek Szabolcsban. A Határ-Szél c. hetilap külön­kiadása. 1989. VIII. 18. 29-30. old.

68.    János pócsi iskolamester tanúvallomása az 1715. évi könnyezésről. A Határ-Szél c. hetilap különkiadása.1989. VIII. 18. 25. old.

69.    Vasvári Pál a Hajdúságban és Biharban. Hajdú-Bihari Napló 1989. augusztus 18. 11. old.

70.    Шевченко и бачванско-сримски Русини. Нова Думка ХVІІІ. 1989. ч. 75. 28-32.

71.    Adatok a kárpátukrán felvilágosodásról. Szabolcs-Szatmári Szemle 1989. 3. sz. 280-284.

72.    Költöztek-e Miszlókáról Nyíregyházára evangélikus németek? Szabolcs-Szatmári Szemle 1989. 3. sz. 297-308. (Takács Péterrel társszerzőségben)

73.    Hodinka Antal népi építészetre vonatkozó jegyzetei.  in. Cseri Miklós —Balassa M. Iván — Viga Gyula (szerk.): Népi építészet a Kárpát-medence északkeleti térségében. Miskolc-Szentendre 1989. 181-191.(Páll Istvánnal társszerzőségben)

74.    О живоце и дїялносци Андрия Бачинского (1732-1772-1809) Нова Думка ХVІІІ (1989) ч. 76. 34-37.

75.    Adalékok Bereg vármegye vásárai és a beregi vásározók 18. századvégi történetéhez.  Emlékkönyv Hársfalvi Péter születésének 60. évfordulójára. Szerk.: Cservenyák László. Nyíregyháza 1989. 88-111. (Takács Péterrel társszerzőségben)

76.    Vasvári Pál hajdúböszörményi éveiről. (Adatok a Hajdúság iskolatörténetéhez) Szabolcs-Szatmári Szemle 1989. 4. sz. 431-440.

77.    Историоґрафия Карпатоукраїнцох (Pусинох) ХVІІІ столїтия. Іn. Думки з Дунаю. Лїтопис Союзу Русинох и Українцох Горватскей и Рeдакциї. "Нова Думка". Ред. Костелник В. Роман М. Вуковар 1989. 263-304.

78.    Марияповч — дакедишнї вирски и културни центер Русинох. іn. Народни Календар (ред.) Люб. Медєши. 1990. Нови Сад, 1989.

          222-235.

79.    Прилоги интеретничним виглєдованьом (земплински податки з ХVІІІ вику котри ше одноша на зберанє милодарох). Нова Думка ХVІІІ (1989) ч. 78. 29-39.

80.    A parasztok életmódja a Felső-Ciróka völgyében Mária Terézia úrbérrendezésekor. In. Herman Ottó Múzeum Közleményei 26. 1989. 81-95. (Takács Péterrel társ­szer­ző­ség­ben).

81.    Abaúj vármegye jobbágynépe Tokaj-Hegyalján a XVIII. század 2. felében. (Adatok a szlovák-magyar interetnikus kapcsolatokhoz.) Borsodi Szemle XXXIV (1989) 4. sz. 62-67.

82.    Adatok Vasvári Pál családjáról, életrajzáról. Emlékülés Vasvári Pál halálának 140. év­for­dulóján. A Vasvári Pál Társaság Füzetei 2. Tiszavasvári 1990. szerk.: Takács Péter. 3-21.

83.    Ismeretlen adatok Vasvári Pál családjáról és életrajzáról. Honismeret XVIII. 1990. 2-3. sz. 42-47.

84.    О церковнославянских и русийских елементох у бачванско-сримским руским язику. Шветлосц ХХVІІІ (1990) ч. 3. 391-407.0

85.    Görög Demeter a polihisztor lapszerkesztő (A magyar újságírás hajdúdorogi úttörője). Hajdú-Bihari Napló. 1990. április 7. 11. old. (János Istvánnal tásszerző­ségben).

86.    A munkácsi görög katolikus püspökség lelkészségeinek 1806. évi összeírása. Vasvári Pál Társaság füzetei 3. Nyíregyháza, 1990. (Társszerző, szerkesztő)

87.    Paraszti vallomások a 18. századi Zemplén vármegyéből (mutatvány egy forrástí­pusból). Borsod-Abaúj-Zemplén Levéltári Évkönyve VI. Miskolc, 1990. 327-374. (Takács Péterrel társszerzőségben).

88.    Über die ungarisch-slowakischen, ungarisch-ukrainischen interetnischen Kontakte (Aufrgrund der bauerlichen Aussagen /Fassio/ aus der Zeit Maria Theresia). in. Congressus septimus internationalis fenno-ugristarum. Debrecen 27. VIII. — 2. IX. 1990. Summaria dissertationum. Linguistica. red. László Jakab, László Keresztes.... Debrecen, 1990. p. 262.

89.    A keletszlovák irodalmi nyelv ismeretlen kéziratos emléke 1778-ból. (Magyar helyesírású keletszlovák nyelvjárási emlék Mária Terézia korából). Acta Academiae Paedagogicae Nyíregyháziensis 12/c. Nyelvészeti Közlemények. Nyíregyháza, 1990. 352-382.

90.    Tarasz Sevcsenko hatásának kérdéséhez (Sevcsenko magyar és ruszin fordításai). Acta Academiae Paedagogicae Nyíregyháziensis. 12/E. Irodalomtudományi Közlemények. Nyíregyháza, 1990. 151-164.

91.    Два найстарши руски язиково памятки у Марияповчу у Мадярскей зoз 1715 року. (Походзенє Плачуцей Богородици). Нова Думка ХІХ (1990) ч. 84. 15-19.

92.    H. Tóth Imre (szerk.): Magyarországi szláv kéziratok. I. Budapest, 1990.

          98-129, 173-198 tételek leírása.

93.    Zemplén megyei fassiok lengyel vonatkozásairól. Polono-Hungarica szerk. Janusz Banczerowski — Jerzy Snopek. Budapest 1990. 131-148.

94.    Mária Terézia-korabeli Szepes megyei paraszti vallomások lengyel vonatkozásairól. Polono-Hungarica. Szerk.: Janusz Banczerowski— Jerzy Snopek. Budapest 1990. 149-180.

95.    Kontakty zemplínskych slovenských a rusínskych obcí s Polskom v dobe Márie Terézie. Acta Academiae Paedagogicae Nyíregyháziensis, tomus 12/F. Társadalomtudományi Közlemények. Nyíregyháza, 1990. 117-130.

96.    Abaúj valamint Torna vármegyék jobbágynépe Tokaj-Hegyalján a XVIII. század második felében. Bencsik János — Szakál Jenőné (szerk.): Tokaj és Hegyalja II. Miskolc, 1990. 38-47.

97.    A magyarsággal érintkező ruszin (kárpátukrán) csoportok nyelvi folyamata­iról. Új Symposion. Újvidék. 1990. 7-8. sz. 38-43.

98.    A magyarsággal érintkező ruszin (kárpátukrán) csoportok identitástudatának kérdéseiről. Görögkatolikus Szemle Kalendáriuma az 1991. esztendőre. Nyíregyháza, 1990. 70-77.

99.    К вопросу о венгеро-словацких и венгeро-русинских интерэтни­ческих контактах (На основе словацкоязычных данных урбарской регуляции  в период правления Марии Терезии). Congressus septimus internationalis fenno-ugristarum. Sessiones sectionum dissertationes. Linguistica. Red. L. Jakab - L. Keresztes - A. Kiss - S. Maticsák. Debrecen, 1990.

100.  Refleksje o języku okólnika i utworów drukowanych J. De Camelisa. (1641-1705) /Dane do ukraińskiego piśmennictwa oficjalnego) Slavica, XXIV. 1990. 45-56.

101.  Vásározási szokások Esztergom vármegyében 1768-ban. Honismeret XVIII. (1990) 4. sz. 22-26. (Takács Péterrel társszerzőségben)

102. Slovenské sedliacke priznania z doby terezianskej urbárskej regulácie. (Údaje o slovenskej úradnej písomnosti z. 18 storočia) in. -SME - Literárny a kultúrnospoločenský časopis Združenia slovenských spisovate­­lov  v                                                                                    Maďarsku. Bp. 1990. č. 2. 63-64.

103.  О гайдудороґских рокох Григория Тарковича. Нова Думка ХХ (1981) 4.86. 27-30.

104. Adalékok Abaúj vármegye 18. század végs vásáraihoz és az Abaúj megyei lakosság vásározási szokásaihoz. Herman Ottó Muzeum Évkönyve XXVIII /1991./195-208. /Takács Péterrel társszerzőségben/

105. Adalékok Gömör megye lakóinak vásározási szokásaihoz és a gömöri vásárok 18. század végi történetéhez. Herman Ottó Múzeum Közleményei XXVIII. (1990) 209-225. (Takács Péterrel társszerzőségben)

106.  Попис обществох Мукачовского грекокатолїцкого владичества 1806 року. (Комитата Спиш, Гемер, Боршод). Думки з Дунаю ІІ. ред. Владо Костелник. Вуковар 1990. 262.284.

107.  Мадярски лексични елементи у приповедкох котри позберал В. Гнатюк у Бачкей. Думки з Дунаю ІІ. ред. Владо Костелник. Вуковар, 1990. 285-288.

108.  О єдним типу руского язикового памятнїка зоз ХVІІІ вику. Думки з Дунаю ІІ. ред. Владо Костелник. Вуковар, 1990. 289-293.

109.  Андрій Бачинський видатний діяч карпаторуського просвітницт­ва. Думки з Дунаю ІІ. ред. Владо Костелник. Вуковар, 1990. 294-304.

110.  A munkácsi görög katolikus püspökség lelkészségeinek 1806. évi összeírása. Honismeret 1991. 3. sz. 66-73.

111.  A ruszinok XVIII. századi historiográfiája. Szabolcs-Szatmári Szemle 1991. 2. sz. 143-157.

112.  A manufaktúra-ipar alapjait képezhető háziipari tevékenység Szabolcs, Szatmár és Zemplén megyékben 1772-ben. (Kiegészítés) Németh Györgyi (szerk.): Manufaktúrák Magyarországon I. Kiegészítő kötet. Miskolc, 1991. 89-94. (Takács Péterrel társszerzőségben)

113.  Розмeсценє, число Русинох у ХVІІІ вику. Шветлосц ХХІХ. ч. 1.

           65-82.

114.  A Mária Terézia-féle úrbérrendezés szlovák nyelvű dokumentumai. Szepességi ruszin falvak népélete Mária Terézia korában. (Slovenské dokumenty urbárskej regulácie Márie Terézie). Vasvári Pál Társaság Füzetei. 4. Nyíregyháza, 1991.

115.  Údaje o slovenskej úradnej písomností. SME  1990.č. 3. 96-105.

116.  Magyar lexikai elemek V. Hnatyuk Bácskában gyűjtött meséiben. — In. Роль Володимира Гнатюка у розвитку української національної культури. Тези доповідей і повідомлень наукової конференції, присвяченій 120 - річчю від дня народження Во­ло­­ди­мира Гнатюка. Тернопіль, 1991. 237-242.

117.  Владика Андрий Бачински (1732-1772-1809) предгласнїк руского народного препороду. Шветлосц ХХІХ (1991) ч. 2. 44-66.

118.  A ruszin csoportok nyelvi folyamatairól. In. Győri Nagy Sándor — Kelemen Janka (szerk.): Kétnyelvűség a Kárpát-medencében. I. Bp. 1991. 72-88.

119.  Здогадованя на Ласла Чопея. Нова Думка ХХ (1991) ч. 89. 10-11.

120.  Tokaj-hegyaljai mezővárosok és falvak Molnár András: Tekintetes nemes, nemzetes Zemplén vármegye leírása c. munkájában. in. Bencsik János — Szakál Jenőné (szerk.): Tokaj és Hegyalja. V. Miskolc, 1991. 59-78.

121.  Adatok a Fejér család történetéhez. in. Cselényi István Gábor (szerk.): A Vasvári Pál Társaság Füzetei 6. A nyíregyházi tagozat 1990-es évkönyve Nyíregyháza, 1991.34-41.

122.  Szlovák nyelvű paraszti vallomások Mária Terézia korából. Adalékok zempléni ruszin és szlovák községek történetéhez. Slovenské rol'nické fasie z doby Márie Terézie. Príspevky k histórii zemplínskych rusínskych aj slovenských osídlení. Vasvári Pál Társaság Füzetei. 7. Nyíregyháza, 1992. (Takács Péterrel társszerzőségben)

123.  Народ — це мова та віра. Карпатский Край. Ungvar, 1991. szeptember 24.  11. old.

124.  Nógrád megye XVIII. század végi vásárai és a Nógrád megyei adózók vásározási szokásai. Honismeret 1991. 6. sz. 64-74. (Takács Péterrel társszerzőségben)

125.  Szepességi ruszin falvak népélete Mária Terézia korában. L'udová kultúra rusínskych obcí na Spiši v období vlády Márie Terézie. in. Liszka József

          (szerk.): Interetnikus kapcsolatok a Kárpátmedence északi felében. (A Komáromban 1991. október 25-26-án megrendezett tudományos tanácskozás előadásainak kivonatai) Komárom, 1991. 35-36.

126.  A máriapócsi monostor hramotáinak személy- és helynévanyagából. Névtani Értesítő 13. (1991) 74-97.

127.  Németek Nyíregyházán a XVIII. század második felében. in. Erdész Sándor — Németh Péter (szerk.): Nyíregyházi szlovák ("tirpák") nyelvjárási és néprajzi emlékek. V. k. Nyíregyháza, 1991. 33-58. (Takács Péterrel társszerzőségben).

128.  Hodinka Antal (1864-1946) munkássága. Különnyomat Hodinka Antal: Ruszin-Magyar Igetár című műből. Nyíregyháza, 1991. 1-6, III-LXI.

129.  A magyarországgal érintkező ruszin csoportokról. in. Eperjessy Ernő — Krupa András (szerk.): Nemzetiség-Identitás. A IV. nemzetközi néprajzi nemzetiségkutató konferencia előadásai. Békéscsaba — Debrecen 1991. 444-499.

130.  Roman Mihajlo csehszlovákiai ukrán irodalomtörténész, kritikus. Világirodalmi Lexikon XII. 1991. . 109.

131.  Rudlovcsak Olena csehszlovákiai ukrán irodalomtörténésznő. Világirodalmi Lexikon XII. 1991. 260.

132.  Ruszin irodalom. Világirodalmi Lexikon XII. 1991. 310-314.

133.  Sahova Kira Olekszandrivna ukrán irodalomtörténésznő, kriti­kusnő. Világirodalmi Lexikon XII. 1991. 394-395.

134.  Santa Mikola jugoszláviai ruszin költő, kritikus, műfordító.Világirodalmi Lexikon XII. 1991. 498.

135.  Scsirszkij Ivan Inokentyij ukrán grafikus, költő. Világirodalmi Lexikon XII. 1991. 718.

136.  Scsoholiv Jakiv Ivanovics ukrán költő. Világirodalmi Lexikon XII. 1991. 719.

137.  Selepec Joszif csehszlovákiai ukrán költő, kritikus, nyelvész.Világirodalmi Lexikon XII. 1991. 752.

138.  Sevcsenko Tarasz Hrihorovics ukrán költő. Világirodalmi Lexikon XII. 1991. 810-812.

139.  Molnár András:Tekintetes, nemes, nemzetes Zemplén vármegye leírása. Szülőföldünk. 16-17. sz. Miskolc, 1991. 19-22. (Forrásközlés)

140.  Adalékok a Gömör megyei úrbéres lakosság 18. századvégi pénzszerzési lehetőségeihez.In. Viga Gyula (szerk.): Kultúra és tradíció II. Tanulmányok Ujváry Zoltán tiszteletére. Miskolc, 1992. 857-871. p. (Takács Péterrel társszerzőségben)

141. Társadalomtörténet és nyelvészet érintkezési pontjai (A Mária Terézia-féle úrbérrendezés anyaga alapján). in. Első Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia. Nyíregyháza, 1991. május 3-4. II. 563-565. p.

142.  Крипацки народ Шариша на Токайским Подгорю у часох Мариї Терезиї. in: Руски календар.1992.Нови Сад, 1991. 83-94.

143.  О языке урбаров польских сёл Венгерского королевства во время Марии Терезии.Wariancja w jezyku. III. Opolskie Spotkania Jezykoznawcze, Szczedrzyk 10-11. 10. 1989. Opole, 1991. 121-125.

144.  О польских взаимоотношениях крестьянских деклараций на словацком языке комитата Шарыш времён Марии Терезии. Hunyadi L. — Klaudy K. — Lengyel Zs. — Szekely G. (szerk.): Könyv Papp Ferencnek. Tanulmánygyűjtemény Papp Ferenc 60. szü­letésnapjára. Debrecen, 1991. 223-232.

145.  Rot Sándor 70 éves. Magyar Nyelv LXXXVIII. 1992. 2. sz. 238-240.

146.  Ruszinok a XVIII. században. Történelmi és művelődéstörténeti tanulmányok. Vasvári Pál Társaság Füzetei 9. Nyíregyháza, 1992. 358. p. 1994.˛ 389 p.

147.  Vaszil Latta emlékének. Néprajzi Látóhatár I. évf. Miskolc, 1992. 1-2. sz. 171-178.

148.  A magyarországi szlovák hivatali írásbeliség Mária Terézia korabeli forrásai (Hont vár­megye). in. Gadányi Károly (szerk.): Nemzetközi Szlavisztikai Napok. IV. Szombathely 1991. 127-142.

149.  Adatok egy kárpátaljai szótáríró működéséhez.Csopey László. in. Studia Slavica Savariensia. I. Szombathely, 1992. 70-82.

150.  Прилоги ґу проблематики церковно-славянских и росийских елементох у бачванско-сримским руским язику. In. Studia Slavica Hungarica. tomus 36. 1990. 427-438.

151.  Adalékok Turóc megye vásáraihoz és a vásározó Turóc megyei úrbéresek 18. század végi történetéhez. in. Néprajzi Látóhatár. I. évf. 1992. 3-4. szám 154-161.(Takács Péterrel társszerzőségben)

152.  Василь Чопей — Чужие слова собрал?  іn. Kарпатський край. Ужгород. р. ІІ. ч. 87. 14-17.

153.  Molnár András: Tekintetes, nemes, nemzetes Zemplén vármegye leírása (1799) Forrásközlés II. Szülőföldünk. A megyei honismereti mozgalom közleményei. 1992. 18. 80-84.

154.  Kontakty zemplínskych slovenských a rusínskych obcí s Pol'skom v dobe Márie Terézie. Studia Ruthenica 2. Нови Сад. 1990-1991. 119-125.

155.  Údaje o slovenskej úradnej písomnosti z doby terezianskej urbárskej regulácie. III. SME- Literárny a kultúrnospoločenský časopis Združenia slovenských spisovatelov v Mad'arsku. 1990. č. 4. 89-103; IV. rész SME. 1991.č. 10.101-103.

156.  Hodinka Antal válogatott kéziratai. Вибрані рукописі Антонія Годинкы. Valogatta Szerkesztette, s a bevezeto életrajzot írta  Udvari István. A ruszin nyelvű kéziratokat kiadásra előkészítette: Udvari István. Vasvári Pál Társaság Füzetei 11. Nyíregyháza, 1992.

157.  Mária Terézia korabeli Sáros vármegyei szlovák nyelvű paraszti bevallások lengyel vonatkozásairól. in. Miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei. 27. Miskolc, 1991. 21-25.

158.  Sáros vármegye jobbágynépe Tokaj-Hegyalján Mária Terézia korában (Adatok a sószállításról). in. Bencsik János — Szakál Jenőné (szerk.): Tokaj és Hegyalja VII. Miskolc, 1992. 64-74.

159.  Сто карпатських діамантів Антона Годинки. іn. Тиса.Видання "Полички Кар­патсь­ко­го Краю" 1-2. Ужгород, 1992. 122-123.

160.  Sijan, Anatolij Ivanovics ukrán író, drámaíró. Világirodalmi Lexikon (a továbbiakban VIL) XIII. Bp. 1992. 97.

161.  Sisackij-Illics Olekszandr Vasziljovics ukrán költő, etnográfus. VIL XIII. Bp. 1992.187.

162.  Skarovszka, Irina ukrán írónő.VIL XIII. Bp. 1992. 210.

163.  Skrabjuk, Petro Vasziljovics ukrán költő, publicista. VIL XIII. Bp. 1992. 230.

164.  Skrobinec, Jurij Vasziljovics ukrán költő, műfordító.VIL XIII. Bp. 1992. 233-234.

165.  Slepeckij, Andrij Sztepanovics kárpátukrán irodalomtörténész. VIL XIII. Bp. 1992. 249.

166.  Smajda, Michal csehszlovákiai ukrán író.VIL XIII. Bp. 1992. 263.

167.  Spital, Ivan Hrihovics ukrán író. VIL XIII. Bp. 1992. 472.

168.  Sternberg, Jakov Iszakovics (Váradi Sternberg János) kárpátaljai magyar történész, művelődéstörténész.VIL XIII. Bp. 1992. 579.

169.  Svetloszc — vajdasági ruszin folyóirat. VIL XIII. Bp. 1992. 34.

170.  Szolomon, Szilveszter ruszin költő író, kritikus VIL XIV. Bp. 1992. 110.

171.  Szavcsenko, Jakiv Hrihorovics ukrán költő kritikus.VIL XIV. Bp. 1992.189.

172.  Szenatovics, Okszana Pavlivna ukrán költőnő, műfordító. VIL XIV. Bp. 1992.254.

173.  Szilvai Iván ruszin költő, író. VIL XIV. Bp. 1992.344.

174.  Szimonenko, Petro Larinovics ukrán író, kritikus, műfordító.VIL XIV. Bp. 1992. 400.

175.  Szinhajivszkij, Mikola Fedorovics ukrán költő, fordító VIL XIV. Bp. 1992. 432.

176.  Szirotyuk, Mikola Joszipovics ukrán író, irodalomtörténész.VIL XIV. Bp. 1992. 484.

177.  Szkolszkij, Andrij ukrán író, nyomdász.VIL XIV. Bp. 1992. 497.

178.  Szkunc, Petro Mikolajovics ukrán költő.VIL XIV. Bp. 1992. 501-502.

179.  Szocska, Vaszil Andrejevics kárpátaljai ruszin költő VIL XIV. Bp. 1992. 548-549.

180.  Szopka, Ljubomir jugoszláviai ruszin író. VIL XIV. Bp. 1992. 674.

181.  Sztaninec, Jurij kárpátukrán író VIL XIV. Bp. 1992. 752.

182.  Sztriber, Miroszlav jugoszláviai ruszin költő.VIL XIV. Bp. 1992. 785-786.

183.  Sztripszky, Hiador ruszin és magyar irodalomtörténész, etnográfus. VIL XIV. Bp. 1992. 786. (Voigt Vilmossal társszerzőségben)

184.  Sztusz, Vaszilij ukrán költő.VIL XIV. Bp. 1992. 790.

185.  Szuhij, Sztepan szlovákiai ukrán költő.VIL XIV. Bp. 1992. 817.

186.  Adatok a máriapócsi iskolákról. Görögkatolikus Szemle Kalendáriuma. 1993. Nyíregyháza, 1993 (!) 54-57. (Utánközlés)

187.  Válogatás Hodinka  Románnak fiához, Hodinka Antalhoz írott leveleiből. Görögkatolikus Szemle Kalendáriuma. 1993. Nyíregyháza, 1993. (!) 62-68.

188.  Antal Hodinka — Forscher der ruthenischen Geschichte (1864-1946). Studia Slavica Savariensia. Szerk. Gadányi Károly. Szombathely, 1992. 2. 66-78.

189.  A ruszinok. Európai utas. Az európai együttműködés folyóirata. III. évf. 1992. 4. sz. 57-61.

190.  Magyar eredetű ruszin igék Hodinka Antal Ruszin-magyar igetárában. Magyar Nyelv. 1993. 1. sz. 77-81.

191.  Sáros vármegye jobbágynépe Tokaj-Hegyalján Mária Terézia korában. Honismeret. XXI. 1993. 1. sz. 53-58.

192.  Руски дїєслова мадярского походзеня у "Словнїку руско-мадярских дїєсловох" Антона Годинки. Шветлосц. ХХХ. Нови Сад. 1992. ч. 2-6. 171-179.

193.  Mária Terézia-korabeli Sáros vármegyei szlovák nyelvű paraszti bevallások lengyel vonatkozásairól. Polono-Hungarica. Nyelvészet-Irodalom-Történe­lem-Kultúrtörténet. Bp. 1992. 324-331.

194.  Русинские глаголы венгерского происхождения в "Русинско-венгерском словаре" Антония Годинки. In. Dolgozatok Hodinka Antal tiszteletere. Studia Ukrainica et Rusinica. tomus 1. Nyíregyháza, 1993.  61-73.

195.  Előszó. Tanulmányok Hodinka Antal tiszteletére. szerk. Udvari István. Nyíregyháza, 1993. 5-6.

196.  Adalékok Hodinka Antal felkészülésének tapasztalati forrásaihoz. Hodinka Antal Emlékkönyv. Tanulmányok Hodinka Antal tiszteletére. Szerk. Udvari I., Nyíregyháza, 1993. 17-62. (Takács Péterrel társszerzőségben)

197.  Adalékok a Felső-Tiszavidék sógazdálkodásához a 18. század végéről (Máramarostól Szepesig) Hodinka Antal Emlékkönyv. Tanulmányok Hodinka Antal tiszteletére. Szerk. Udvari I. Nyíregyháza, 1993. 303-324. (Takács Péterrel társszerzőségben)

198.  Pótlás Hodinka Antalnak az MTA Könyvtára Kézirattárában őrzött hagyatéka jegyzékéhez. Hodinka Antal Emlékkönyv. Tanulmányok Hodinka Antal tiszteletére. Szerk. Udvari I. Nyíregyháza, 1993. 383-386.

199.  Традиції О.В. Духновича в діяльності Антонія Годинки. іn О. В.Духнович i cлов'янський світ. ред. Поп. В. С. Ужгород. 1993. 137.

200.  Adalékok a Szepes megyei vásárok és vásározó Szepes megyei úrbéres lakosság 18. század végi történetéhez. Herman Ottó Múzeum Évkönyve XXX-XXXI. Miskolc 1993. 171-181.(Takács Péterrel társszerzőségben)

201.  До питань соціально-економічного становища русинсько-українського населення Спиша в часи Марії Терезії. Науковий збірник Музею української культури у Свиднику. № 18. Пряшів,  1992. 9-63.(Miroszlav Szopoligaval tarsszerzőségben)

202.  Ruthenisches amtliches Schriftum im Ungarn des 18 Jahrhunderts.Studia Slavica Savariensia. Szombathely 1993. 1. sz. 65-83.

203.  Антон Годинка: Пісні наших предків. Hodinka Antal tiszteletere (1864-1946). Підготовка текстів Ю. Туряниці, І. Удварі, С. Арпи. Вступне слово І. Удварі. Будапешт-Ужгород. 1993. стр. 167.

204.  A ruszin egyházi hivatali írásbeliség a XVIII. század első harmadában. Bizánczy György Gennadius püspök (1657-1716-1733) iratai. Acta Academiae Nyíregyháziensis. tomus 13/c. Nyelvészeti Közlemények. Nyíregyháza, 1992. 241-256.

205.  Adatok a hazai ukrainisztika történetéhez. Acta Academiae Nyíregyháziensis. tomus 13/c. Nyelvészeti Közlemények. Nyíregyháza, 1992. 267-298.

206.  Матеріалы к истории письменности словацких сельскохозяйст­венных городков  (oppidum-oв) комитата Пожонь (На основе документов урбарской регуляции при Марии Терезии) Studia Slavica Hungarica 38 (1993) 1-2. sz. 203-219.

207.  Hodinka Antal, Tokaj történetének kutatója. (1864-1946). Tokaj és Hegyalja IX. Régi historikusok Tokajról. szerk. Bencsik János - Szakál Jenő­­né. Tokaj, 1993. 93-53.

208.  Повседневная жизнь русинских крестьян Спиша во времена Марии Терезии. іn. Мушинка Микола (ред.) Від Наукового товариства ім. Шевченка до Українського вільного університету. Київ - Львів - Пряшів - Мюнхен - Париж - Нью - Йорк - Торонто­- Сідней. 1992. 376-386.

209.  Гавриїл (Ґабор) Костельник про угорські запозичення у русинській мові (Матеріали до історії дослідження угорських запозичень у бачвансько-сримській русинській мові)  іn. Другий міжнародний конгрес українiстів. Львів. 22-28 серпня 1993 р. Львів, 1993. 108-112.

210.  Русины в Венгерском королевстве. іn. Павло Роберт Маґочій (ред.): Тривалість регіональних культур. Русини і українці на їхній карпатській батьківщині та за кордоном. //Східноєвропейські монографії. Колумбійський Університет, Нью-Йорк. 1993. 103-139.

211.  Rusyns in Hungary and the Hungarian Kingdom. in. Paul Robert Magocsi (editor): The Persistence of Regional Cultures. Rusyns and Ukrainians in their carpathian Homeland and Abroad. /East European Monographs. Distributed by Columbia University Press, New York. 1993. 105-138.

212.  Slovenské sedliacke priznania (fasie) z doby Tereziánskej urbárskej regulácie (Údaje o slovenských úradných písomnostiach z XVIII. storočia). Zborník Spolku vojvodinských slovakistov. 11-12. Nový Sad, 1991. 37-34.

213.  Angaben bezüglich der Schriftlichkeit der slowakischen Marktflecken des  Komitats Pressburg (aufgrund der Dokumente der Maria-Teresianischen Urbarialregelung) in. Dorul'a Ján (red.): XI. medzinárodný zjazd slavistov. Zborník resumé. Bratislava. 1993. 214-215.

214.  Гавриїл (Ґабор) Костельник о мадярских пожичкох у руским язику.  Шветлосц  1993. ч. 1-2. 67-72.

215.  Материалы к истории закарпатской украинской (русинской)  деловой письменности XVIII. в. (Южномараморошские документы). Studia Slavica Hungarica 37 (l99l-92.) . 119-234.

216.  Памяти Ласло Чопеи. Studia Slavica Hungarica 37 (l99l-92) 467-473.

217.  Hodinka Antal, a magyar szlavisztika úttörője. A Tudományos Testület ala­ku­ló ülésén és első tudományos ülésszakán elhangzott előadások össze­fog­lalói. Nyíregyháza, (1992. szeptember 30., október l.) A Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tudományos Testületének Közleményei I. Nyíregyháza, 1993. 60.

218.  Trencsén vármegyei úrbéri összeíró biztosok nevei (Mária-Terézia úrbérrendezése idejéből) Névtani Értesítő 15. (1993) 303-305.

219     Úton lévő Sáros megyeiek a XVIII. században. Néprajzi Látóhatár 1993.        4.         sz. 106-115. (Viga Gyulával társszerzőségben).

220     Adatok a Pozsony vármegyei szlovák mezővárosok Mária Terézia korabeli    történetéhez. in. Glatz Ferenc (szerk.): Szomszédaink között Kelet-Euró­pában.           Emlékkönyv Niederhauser Emil 70. születésnapjára. Budapest. 1993.    115-121.

221.    Карпаторуська церковна офіційна писемність у першій третині       ХVІІІ століття. (На матеріалі рукописної спадщини єпископа    Георгія

Геннадія Бізанція: 1657-1716-1733). Slavica XXVI.   Debrecen 1993. 11-26.

222.    Русинська офіціялна писменность ХVIII. сторіча в Мадярску.         Русин.       Пряшов, 1993. ч. 4. 23-24.

223.    Tamas, Julijan jugoszláviai ruszin költő, irodalomtörténész. Világirodalmi    Lexikon. Bp. XV.1993. 86.

224.  Trochanowski Piotr lengyelországi lemko író, költő, kritikus. Világirodalmi Lexikon. Bp.XV. 1993. 856.

225.  Javak cseréje, munka és vándorlás Sáros megyében a 18. század közepén. Szilágyi Miklós (szerk): Népi kultúra Magyarországon a 18. században. Népi kultúra — népi társadalom. MTA Néprajzi Kutatóintézetnek évkönyve XVII. (Viga Gyulával társszerzőségben). Bp. 1993. 165-200.

226.    О предках Василя Латты з Пчолинного. Русин. Пряшов. 1993. 5-6.sz. 6-7

227. Lengyelországi szepességi falvak népélete Mária Terézia korában. Adatok a gorálok névszótárához, gazdaság- és társadalomtörténetéhez. Vasvári Pál Társaság Füzetei. 12. Nyíregyháza, 1994.

228. A magyarországi ukrainisztika és ruszinisztika bibliográfiájának szükséges­ségéről. A Tudományos Testület 1993. évi közgyűlésén és 2. tudományos ülésén elhangzott előadások összefoglalói. Nyíregyháza, 1993. október 1-2. MTA Szabolcs - Szatmár - Bereg Megyei Testületének Közleményei. 11. Szerk. Cselényi István Gábor. Nyíregyháza, 1993. 93.

229.  Миколa Кочиш про угорські запозичення у русинській мові (Матеріали до історії дослідження угорських запозичень у бачвансько - сремьскій русинській мові). Studia Slavica Savariensia 1992. 2. sz. 80-85.

230.  До 130 - річчя з дня народження Антонія Годинки. Новини Закарпаття. 12 лютого 1994 року. стр. 11.

231. Vitkovics József Szegeden kelt szerb nyelvű levele (1745). Magyarok és szlávok. szerk.: Fejér Ádám - Bognár Ferenc - H. Tóth Imre - Birtok Károly. Szeged, 1993. 277-280.

232. Ung és Bereg vármegyei jobbágyok Tokaj-Hegyalján Mária Terézia korában. Tokaj és Hegyalja VIII. szerk. Bencsik János - Bényey Gáborné. Tállya, 1993. 39-49.

233. Szlovák mezővárosok Mária Terézia korában. Bessenyei József - Fazekas Csaba (szerk.): Város és Társadalom a XVI-XVIII. században. Studia Miskolcinensia 1. Miskolc, 1994. 89-97.

234. Ruszinok. in Ács Zoltán (szerk.): Együtt élő népek a Kárpát-medencében. Budapest. 1994. 177-199.

235. Ung és Bereg vármegyei jobbágyok Tokaj-Hegyalján Mária Terézia korában. Kárpátaljai Szemle. 2. évf. Ungvár 1994. 2. sz. 24-26 (a 232. tétel utánközlése).

236. Adatok a kelet-magyarországi ukrainisztika történetéhez. Harmadik Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia. 1993. április 2-3. Szerk.: Klaudy Kinga. Miskolc, 1993. 201-203.

237. Hodinka Antal, Tokaj történetének kutatója. Szülőföldünk. 21-22. Miskolc, 1994. március 127.

238. Ruszinok. Barátság. I. 1994. május 15. 150-154. (a 234. tétel rövidített utánközlése)

239. Adalékok a Szepes megyei manufaktúrák és az úrbéres szolgálónépek viszonyához a 18. század utolsó harmadában. in. Németh Györgyi (szerk.): Manufaktúrák Magyarországon II. Industria et Societas 1. Miskolc, 1994. 169-182. (Takács Péterrel társszerzőségben)

240. Adalékok a Felső-Tisza-vidék sógazdálkodásához a 18. század végéről (Máramarostól Szepesig). in Németh Györgyi (szerk.): Manufaktúrák Magyarországon II. Industria et Societas 1. Miskolc, 1994. 182-208. (Takács Péterrel társszerzőségben)

241. A munkácsi püspökség 1792. évi katalogusa. Észak- és Kelet-Magyarországi Földrajzi Évkönyv. Földrajzi tanulmányok dr. Frisnyák Sándor hatvanadik születésnapja tiszteletére. Szerk.: Simon István - Boros László. Miskolc-Nyíregyháza, 1994. 227-236.

242. A Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye lelkészségeinek 1792. évi katalógusa. (Nyíregyháza, 1994. 147 p. (társszerzővel)

243. Szlovák mezővárosok népélete Mária Terézia korában. Adatok  Pozsony vármegye XVIII. századi történetéhez. Vasvári Pál Társaság Füzetei 14. Nyíregyháza, 1994.

244. A szepességi ruszinok népélete Mária Terézia korában. Život spišských Rusínov v období panovania Márie Terézie. (két nyelven) Liszka József (szerk.): Interetnikus kapcsolatok a Kárpát-medence északi részében. Komárom, 1991. Komárom, 1994. 317-332.

245. A bács-szerémi ruszin nyelv lexikai hungarizmusai kutatásának története. in. Papp Lajos (szerk.): A lexikológia és a lexikográfia elmélete és módszertana (előadásvázlatok). Eger, 1994. 89-90.

246.  Magyarországi szláv nyelvemlékek feltárásása, elemzése és közzététele. Habilitációs tézisek. Nyíregyháza-Debrecen, 1996. 36 p.

247.  Adatok a hegyaljai görög katolikusokról. Bencsik János-Keszei László (szerk.): Tokaj és Hegyalja XI. Tokaj, 1994.  24-32.

248.  Ein unbekanntes handschriftliches Denkmal der ostslowakischen Schriftsprache aus dem Jahre 1778. Studia Slavica Hungarica. 38. 1993. 3-4. sz.

          247-269.

249.  Nándor Molnár (In memoriam). Studia Slavica Hungarica. 38. 1993. 3-4. sz. 423-425.

250.  Длинныe лабиализованные звуки среднего объема в венгерском языке и их соответствия в языке югославских русинов. Rocznik naukowo-dydaktyczny Wyzszej szkoły pedagogicznej w Rzeszowie. Zeszyt 6/65. Filologia rosyjska. Rzeszów, 1989. 121-137.

251.         Grigássy Mihály máramaros -  verhovinai esperes körleveleinek elemzése.   Cselényi István (szerk.) A Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-         Bereg Megyei Testületének Közleményei, 19. A Tudományos Testület 3.       közgyülésén és tudományos ülésén elhangzott előadások összefoglalói.             Nyíregyháza,  1994, szeptember 30., október 1. Nyíregyháza, 1994. 57.

  252.  Szepességi szlovák községek  elöljáróinak keresztnevei Mária Terézia           korában. Nagy László Kálmán (szerk.). Lengyelek - magyarok - és        szomszédaik. Tanulmányok a KLTE Lengyel Nyelv és Irodalom Tanszéke        1994. október 25-26-án rendezett konferenciájának anyagából. Debrecen,    1994. 139-166.

253. Előszó. Olvassunk ukránul. Összeállította, adaptálta, szómagyarázatokkal ellátta, kiadásra előkészítette: Panyko Szergij. Nyíregyháza, 1994.3.

254. Ajánlás. Kiss Kálmán: katonai és polgári orosznyelv-oktatásunk történetéről (1887-1945).Nyíregyháza,1994.3-4.

255. Adatok a hegyaljai görögkatolikusokról. Görögkatolikus Szemle Kalendáriuma az 1995. esztendőre. Nyíregyháza,1994.142-148.

256. János, pócsi iskolamester tanúvallomására az 1715. évi könnyezésről. Görögkatolikus Szemle Kalendáriuma az 1995. esztendőre. Nyíregyháza,1994.92-94.

257. Jobbágyi kötelességek és életmód Zólyom megyében a XVIII. század derekán. Levéltári Évkönyv VII. Szerk.: Dobrossy István. Miskolc, 1994.89-120.

          (Viga Gyulával társszerzőségben.)

258. Uhlyarenko, Petro Volodimirovics ukrán író. Világirodalmi Lexikon XVI. Bp.1994.51.

259. Ukrán irodalom. Világirodalmi Lexikon XVI. Bp.1994.93-98. Radó Györggyel társszerzőségben.

260. Uzsevics Ivan ukrán nyelvész. Világirodalmi Lexikon. XVI.Bp.1994.275.

261. Varchol Nagyija szlovákiai ukrán néprajzkutató, író. Világirodalmi Lexikon XVI. Bp.1994.426-427.

262. Vasziljev Mihajlo Kalinovics (Lebedin) ukrán néprajztudós. Világirodalmi Lexikon XVI.1994.478.

263. Észrevételek, megjegyzések "Sevcsenko és a bácsszerémi ruszinok" témakörhöz. Studia Russica. XIV-XV.Bp.1990-1994.203-211.

264. A két legrégebbi máriapócsi ruszin nyelvemlék (1715). Studia Russica. XIV-XV.1990-1994. 212-224.

265. Кріпосне населення комітaту Шариш у Токайському Підгір’ї у період правління Марії Терезії (на основі документальних даних стосовно перевезень солі). Acta Academiae Paedagogicae Nyiregyhaziensis. Tomus 13/F./Társadalomtudományi Közlemények. Nyíregyháza, 1992. 47-58.

266.  Антон Годинка. (1864-1946). Studia Slavica Hungarica 39 evf. 1994. 149-160.

267. До питання впливу російської граматики на закарпатоукраїнську писемність ХУІІІ століття. Науковий збірник Музею української культури у Свиднику. т.19. Братислава-Пряшів, 1994. 243-259.

268. Adatok a ruszin tankönyvek történetéhez (Csopey László (1856-1934) tankönyvei.) Annus Gábor - Bárdos Jenő Lengyel Zsolt (szerk.): II. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia 1992. Veszprém, 1994. 118.

269. Venelin Jurij Ivanovics orosz és ukrán etnográfus, folklorista. Világirodalmi Lexikon VIL. XVI. Bp.1994. 551.

270. Verbickij Timofij Olekszandrovics ukrán író, nyomdász. VIL. XVI. Bp.1994. 567.

271. Verchratszkij Ivan Hrihorovics ukrán nyelvész, író, természettudós. VIL. XVI. Bp.1994. 597.

272. Vervesz Hrihorij Davidovics ukrán irodalomtörténész, kritikus. VIL. XVI. Bp.1994. 672.

273. Vorobkevics Hrihorij Ivanovics ukrán költő. VIL. XVII. Bp.1994. 265.

274. Vitvickij Szofron ukrán író, etnográfus. Világirodalmi Lexikon XVII. Bp.1994. 164.

275. Vinnicsenko Volodimir Kirilovics ukrán író, publicista. VIL. XVII. Bp.1994.114.

276. Voronyko Platon Mikitovics ukrán költő. VIL. XVII. Bp.1994. 273.

277. Viszlockij (Wisłocki) Dimitrij lemko író, költő, szerkesztő. VIL. XVII. Bp.1994. 145-146.

278.  Vovcsok Vaszil Jurijovics kárpátukrán író, költő. VIL. XVII. Bp.1994. 284.

279. Перепись приходов Мукачевской греко-католической епархии 1806 года. Ryszard Luzny-Franciszek Ziejka Andrzej Kepinski (red.): Unia brzeska, geneza,  dzieje i konsekwencje w kulturze narodów,   słowianskich. Kraków, 1994. 163-173.

280.  Угорські лексичні елементи у бачванських казках, зібраних В.Гнатюком. Slavica Tanopoliensia. Випуск № 1. Тернопіль, 18-20.

281.  Таемниця монетного двору. Карпато-русинський циркуляр про девальвацію 1811 року.  Карпатський край. р. IV. Ужгород, 1994. № 7-12. 64-67.

282.  A Kárpát-medence peremén. A 18. századi Liptó vármegye történeti néprajzához. A Herman Ottó Múzeum Évkönyve. XXXII. Miskolc, 1994. 257-294. (Viga Gyulával társszerzőségben).

283.  Микола Кочиш о угорских пожичкох у руским язику. Studia Ruthenica 3. Novi Sad, 1992-93. 31-37.

284.  Школованє русинскей церковней интелигенції у XVIII вику. (место, язик). Studia Ruthenica 3. Novi Sad. 1992-93. 167-173.

285.  Податки о марияповчанских школох. Studia Ruthenica 3.  Novi Sad. 1992-93. 174-181.

286.  Русинская официальная письменность в Венгрии XVIII века. Барна Федор Анна Плішкова (ред.): Русины:  вопросы історії і культуры. Пряшов, 1994. 59-77.

287.  Писмо Йосифа Витковича на сербским язику писане у Середину 1745 року. Шветлосц. ХХХIII. 1995. ч.1. 104-108.

288.  Voronij Marko ukrán költő. VIL. XVII. k. Bp. 1994. 267-268.

289.  Русинска офіціялна писменость XVIII. ст. в  Мадярску. Русинскый живот р.т. ч.2. стр. 2; ч.3. стр. 2-3.

290.  Zabusko Okszana ukrán költőnő, esztéta. VIL. XVIII. k. Bp. 1995. 22-23.

291.  Zaharuk Dmitro kanadai ukrán költő. VIL. XVIII. k. Bp. 1995. 35-36.

292.  Zakrevszkij Mikola ukrán író, történész. VIL. XVIII. k. Bp. 1995. 52.

293.  Zbihlej Joszif szlovákiai ukrán költő. VIL. XVIII. k. Bp. 1995. 114.

294.  Zinovjev Klimentyij ukrán költő. VIL. XVIII. k. Bp. 1995. 180.

295.  Zoreszlav Szebasztyjan kárpátukrán költő. VIL. XVIII. k. Bp. 1995. 225-226.

296.  Zozuljak Vaszil szlovákiai ukrán író. VIL. XVIII. k. Bp. 1995. 241.

297.  Zubanics Fedir ukrán író, publicista. VIL. XVIII. k. Bp. 1995. 285.

298.  Zubrickij Denisz ukrán néprajztudós, történész. VIL. XVIII. k. Bp. 1995. 287.

299.  Zujevszkij Oleh kanadai ukrán költő, műfordító. VIL. XVIII. k. Bp. 1995. 291.

300.  Zsatkovics Kálmán György kárpátaljai ruszin és magyar író, műfordító. VIL. XVIII. k. Bp. 1995. 246.

301.  Zsilko Jurij ukrán költő. VIL. XVIII. k. Bp. 1995. 259.

302.  Zsiteckij Pavlo ukrán irodalomtörténész. VIL. XVIII. k. Bp. 1995. 266.

303.  Zsulinszkij Mikola ukrán irodalomtörténész, kritikus. VIL. XVIII. k. Bp. 1995. 280.

304.  Zsupan Joszip ruszin író. VIL. XVIII. k. Bp. 1995. 280-281.

305.  Zsupanin kárpátaljai ukrán költő. VIL. XVIII. k. Bp. 1995. 281.

306.  Bereg vármegyei magyar férfi keresztnevek Mária Terézia korában. Kárpátaljai Szemle. 3. évf. 1995. 6-7. sz. p. 25-27.

307.  Bereg vármegyei ruszin férfi keresztnevek Mária Terézia korában. A Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete 1995. évi közgyűléssel egybekötött tudományos ülésén elhangzott előadások összefoglalói. Szerk. Cselényi István. Nyíregyháza, 1995. 109.

308.  Adalékok Ugocsa megyei vásáraihoz és az Ugocsa megyei lakosság vásározási szokásaihoz a 18. század utolsó harmadában. Kárpátaljai Szemle. 3 évf. 1995. 8-9. sz. 30-32; uott. 10-11. sz. 26-27. (Takács Péterrel társszerzőségben)

309.  Як вызерало Пчолине у 18. сторічу. Народны Новинкы. р. V. 1995. ч. 40-41. стр.2

310.  Gabor (Havriil) Kosztelnik a ruszin nyelv magyar jövevényszavairól (Adatok a bács-szerémi ruszin nyelv magyar jövevényszavai kutatásának történetéhez). Magyar Nyelv.  91 évf. 1995. 3 sz. 345-348.

311.  Tokaj-hegyaljai férfi keresztnevek Mária Terézia korában (1772-74). Vizsgálódások a névdivat és a névstatisztika köréből. Szülőföldünk. 23-24. sz. 1995. 49-52.

312.  Bacsinszky András munkácsi és Tarkovics Gergely eperjesi megyéspüspökök kapcsolata Szabolcs vármegyével és a Hajdúsággal. Görögkatolikus Szemle Kalendáriuma 1996. Nyíregyháza, 1995. 68-76.

313.  Angaben aus dem 18 Jh. zum Namenswörterbuch der Zipser Goralen. Studia Slavica.  39. évf. 1994. 375-381.

314.  Zemplén vármegyei szlovák községek elöljáróinak keresztnevei Mária Terézia korában (1772). Vizsgálódások a névdivat köréből. Studia Slavica Savariensia. 1994. 2. sz. 52-69.

315.  Előszó Hegyes Angéla: Az ukrán irodalom története (folklór, a régi és új ukrán irodalom,  a XIX. század első évtizedeinek irodalma. Історія української літератури. (Фольклор, давня і нова українська література. Література перших десятиліть  ХІХ. ст.) Nyiregyhaza, 1995. I-II.

316.  Előszó Musketik Leszja: Ukrán folklór. Український фольклор. Nyiregyhaza, 1994. 3-8.

317.  A bácskai ruszinok és az orthodoxia a XVIII. században. H. Tóth Imre (szerk.): Az orthodoxia története Magyarországon a XVIII. századig. Szeged, 1995. 55-69.

318.  Előszó    Hodinka Antal: Cseh források. Szerkesztette, jegyzetekkel és mutatókkal ellátta: Heé Veronika. Vasvári Pál Társaság Füzetei 13. Nyíregyháza, 1995. 3-4.

319.  Карпаторусинський ціркуляр про девалвацію 1811 р. Slavica Quinqueecclesiensia. I. Pécs, 1995. 75-81.

320.  Szepes és Zemplén vármegyei úrbérrendező konskriptorok nevei. (1772.) Névtani Értesítő. 16. 1995. 35-39.

321.  Zempléni ruszin községek elöljáróinak nevei Mária Terézia korában. Névtani Értesítő. 16. 1995. 45-50.

322.  XVIII. századi adatok a szepességi gorálok névszótárához. - Hungaro - Polonica:  Nyelvészet - Irodalom - Történelem - Kultúrtörténet /főszerk. Janusz Banczerowski.  Bp. 1995. 154-168. p.

323.  Bács-szerémi ruszinok. In. Bárth János (szerk.): Dunáninnen-Tiszáninnen. Kecskemét, 1995. 115-122.

324.  Előszó Panyko Szergij: Ukrán nyelvkönyv. Українська мова. Nyiregyhaza, 1995. 3-6.

325.  Előszó Ukrán futurizmus. Український футуризм. Nyiregyhaza, 1996. 3-6.

326.  Előszó Vaszil Szuhomlinszkij: Erkölcsnemesítő mesék. Казки морального спрямування. Nyiregyhaza. 1996. I-II.

327.  Előszó. Zsiros Miron:   Élő Felföld. I. Жива Горнїца. І. Budapest, 1996.

          3-6.

328.  Szlovákiai ruszin kiadványok lexikai hungarizmusai. In. Lévai Béla (szerk.): A magyar honfoglalás és a szlávok. Debreceni Szlavisztikai Füzetek, 3. Debrecen, 1996. 21-40.

329.  Szepes vármegyei ruszin férfinevek Mária Terézia korában. In. Lévai Béla (szerk.): Debreceni Szlavisztikai Füzetek. 4. Debrecen, 1996. 36.

330.  Bereg vármegyei magyar férfi keresztnevek Mária Terézia korában. Néprajzi Látóhatár. IV.évf. Miskolc, 1995. 3-4 sz. 13-23.

331. A nyíregyházi ukrainisztika eredményei, feladatai. I. Nemzetközi-Regionális környezetfejlesztési konferencia tézisei. Megyeháza - Városháza 1996. március 28-29. Nyíregyháza, 1996. 21.

332. Achievements and challenges of  Rusyn studies in Nyíregyháza. I. International-Regional Conference on environmental-development. Country Hall - Town Hall. 28-29 March, 1996. Nyíregyháza, 1996. 19.

333. Irodalmi nyelv-teremtő kísérletek a szlovákiai ruszinok körében. in Gadányi Károly Bokor József Guttmann Miklós: Nyelvi tudat, identitástudat, nyelvhasználat. Bibliotheca Slavica Savariensis III. Szombathely, 1996. 100-106.

334. Zemplén megyei ruszin keresztnevek Mária Terézia korából. Névtani Értesítő. 17. 1995. 98-103.

335. Ruszin festő kiállítása. Русинскый жывот. ІІІ.р. ч.7. (28 марца 1996). стр.4.

336. Академик Антон Годинка. Латко И. Сочка В. (ред.): Наш русинськословацькый календарь. Ужгород, 1996. 60-63.

337. Hodinka Antal Антал Годінка. Русинськый живот. ІІІ. р. ч.9. (25 апріла 1996). стр.4.

338. Munkácsi Mihály könyvtáros. Русинскый жывот. ІІІ.р. ч.10 (9 май 1996) стр.4.

339. Adatok a hegyaljai görög katolikusokról. Nagy Márta (szerk.): Posztbizánci Közlemények I. 1994. 137-144.

340. Előszó Ласло Дежё: Деловая письменность русинов в ХVІІХVІІІ веках. ч. Словарь, анализ, тексты. А ruszinok hivatalos irasbelisége a XVII - XVIII. században. Studia Ukrainica et Nyíregyháziensia 4. Nyíregyháza, 1996. 3-4.

341. Імена русинів комітату Земплин за часів Марії Терезії (1773-74 рр.) Венгер М.Б. (ред.): Славистичні записки ТЕІПО 1. Тернопіль. 1996. 53-54.

342. Історія дослідження лексичних унгаризмів бачвансько-сремської русинської мови. Юлиан Тамаш Славко Сабо (ред.): Руснаци, Русини. 1745-1995. Нови Сад, 1996.75-88.

343. Bonkáló Sándor ruszin filológus. Русинскый жывот. р.ІІІ. ч.11. (23. май 1996) стр. 4.

344. Szabó Oreszt nemzetiségi politikus, néprajzos. Русинскый жывот. р. ІІІ. ч.12. (6. Юн. 1996.) стр.4.

345. Csopey László ruszin szótáríró. Русинскый жывот. р. ІІІ. ч.13. (20. Юн.1996.) стр. 4.

346. Hattinger Gábor nemzetiségi politikus, költő. Русинскый жывот. р.ІІІ. ч.16. (01.авг.1996.)  стр. 4.

347. Морфологічний аналіз рукописів єпископа Михайла Мануела Ольшавського (бл.1700-1743-1767). С.Вакуленко А Даниленко (ред.): Мовознавство. Тези та повідомлення ІІІ Міжнародного конгресу україністів. Харків, 1966. 146-154.

348. Kuncevics Szt. Jozafátnak szentelt liturgia. Mikolaj Aljahnovics - Zoltán András (szerk.): Hungaro-Alboruthenica. 1996. Az 1996. április 19-i konferencia anyaga. 11.

349. Материялы к истории карпаторусинской письменности. Окружные послания Михаила Григашня. (1758-1823). Studia Slavica Hungarica.. 40. (1995). стр.311-330.

350. Lexikai hungarizmusok kárpátaljai ruszin kiadványokban. A MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete 1996. évi tudományos ülésén elhangzott előadások összefoglalói. Szerk.: Cselényi István Gábor. Nyíregyháza, 1996. 198.

351. A ruszin-magyar együttélés tükröződése Vaszil Petrovaj: Ruszinok c. regényében. in. Katona Judit Viga Gyula (szerk.): Az interetnikus kapcsolatok kutatásának újabb eredményei. (Az 1995-ben megrendezett  konferencia anyaga). Miskolc, 1996. 311-318.

352. Sáros vármegyei ruszin falvak elöljáróinak keresztnevei Mária Terézia korában. Adatok a névdivat kérdéséhez. Studia Slavica Savariensia. 1995. 1-2. 222-234.

353. Erdőélés Máramaros megyében a 18. században. (Vázlat). Frisnyák Sándor (szerk.): A Kárpát-medence történeti földrajza. Nyíregyháza, 1996.269-287. (Takács Péterrel társszerzőségben)

354. Babota Ljubicja kárpátukrán irodalomtörténész. Világirodalmi Lexikon XIX.- Kiegészítő kötet. A-Z. Budapest, 1996 (a továbbiakban VIL Kk.) 74-75.

355. Bahrjanij Ivan költő. VIL XIX. Kk. 78-79.

356. Barka Vaszil ukrán költő, író, filológus. VIL XIX. Kk. 91

357. Berdnik Olesz ukrán író.  VIL XIX. Kk.118.

358. Cjupa Ivan ukrán író, publicista. VIL XIX. Kk. 239.

359. Csernyavszkij Mikola ukrán költő, elbeszélő. VIL. XIX. Kk. 256-257.

360. Dimarov Anatolij ukrán író.  VIL. XIX. Kk. 294-295.

361. Dracs Iván ukrán költő.  VIL. XIX. Kk. 312-313.

362. Draj - Hmara Mihajlo ukrán költő, műfordító, irodalomtörténész. VIL. XIX. Kk. 313.

363. Drozd Volodimir ukrán író. VIL. XIX. Kk. 315.

364. Fedinisinec Volodimir ruszin költő, kritikus. VIL. XIX. Kk. 356.

365. Hegyes Angéla kárpátaljai irodalomtörténész. VIL. XIX. Kk. 464.

366. Honcsar Olesz ukrán író. VIL. XIX. Kk. 485.

367. Horunzsij Anatolij ukrán író. VIL. XIX. Kk. 486-487.

368. Hucalo Jevhen ukrán író. VIL. XIX. Kk. 494.

369. Ivan(i)csuk Roman ukrán író. VIL. XIX. Kk.  514.

370. Kalinec Ihor ukrán költő. VIL. XIX. Kk. 558.

371. Kalitovszka Marta ukrán költőnő. VIL. XIX. Kk. 560.

372. Kanyivec Volodimir ukrán író. VIL. XIX. Kk. 565.

373. Keselya Dmitro ruszin (kárpátukrán) író. VIL. XIX. Kk. 580.

374. Kolisznik Hrihorij ukrán író. VIL. XIX. Kk. 600.

375. Korotovics Vitalij ukrán költő. VIL. XIX. Kk. 610.

376. Levada Olekszandr ukrán író, költő. VIL. XIX. Kk. 668-669.

377. Markus Olekszandr kárpátukrán író, fordító, folklorista. VIL. Kk. 724.

378. Megela Iván ukrán irodalomtörténész, fordító. VIL. XIX. Kk. 734-735.

379. Migyanka Petro kárpátukrán költő. VIL. XIX. Kk. 746.

380. Musinka Mikola szlovákiai ukrán folklorista. VIL. XIX. Kk. 778.

381. Musketik Jurij ukrán író. VIL. XIX. Kk. 778.

382. Musketik Leszja ukrán folklorista, fordító. VIL. XIX. Kk. 819.

383. Najenko Mihajlo ukrán kritikus, irodalomtörténész. VIL. XIX. Kk. 783.

384. Novicsenko Leonyid ukrán kritikus, irodalomtörténész. VIL. XIX. Kk. 796.

385. Olijnik Mikola ukrán író, kritikus, publicista. VIL. XIX. Kk. 805.

386. Olijnik Borisz ukrán író. VIL. XIX. Kk. 805.

387. Panyko Szemen kárpátukrán költő, műfordító. VIL. XIX. Kk. 819.

388. Panyko Szergij ukrán műfordító. VIL. XIX. Kk. 819.

389. Petrovcij Ivan ruszin költő, műfordító. VIL. XIX. Kk. 836.

390. Pidmohilnij Valerjan ukrán író. VIL. XIX. Kk. 841.

391. Szamcsuk Ulasz  ukrán író. VIL. XIX. Kk. 922-923.

393. Szuhij Sztepan ruszin költő. VIL. XIX. Kk. 930.

394. Szvitlicsnij Ivan ukrán költő, műfordító. VIL. XIX. Kk. 931.

395. Tarnavszkij Osztap ukrán költő, esszéíró. VIL. XIX. Kk. 933.

396. Petrovcij Ivan ruszin költő, műfordító. Русинскый жывот. р.ІІІ. ч.25. 05.дец.

          1996. стр.1. /А VIL. XIX. Kk-ben megjelent cikk utankozlése)

397. A Mária Terézia korabeli úrbérrendezés szlovák nyelvű kéziratos forrásai. Szepes és Zemplén vármegyék. Akadémiai doktori értekezés tézisei. Budapest-Nyíregyháza, 1996.

398. Kopcsay János hajdúdorogi esperes (1745-1814) életrajzáról. Görögkatolikus Szemle Kalendáriuma. 1997. Nyíregyháza, 1996. 59-60.

399. Nyitra vármegyei magyar és szlovák férfi keresztnevek Mária Terézia korában (1769-1770). Névtani Értesítő. 18 sz. Budapest, 1996. 39-44.

400. Archistratéga Szent Mihály Arkangyal címünnepű máriapócsi templom anyakönyve (1749-1795). NE. 18. sz. Budapest, 1996. 44-53.

401. Adalékok Bereg, Ugocsa és Ung vármegyék lakóinak 18. század végi erdőléséhez HOMÉvk. XXXIII-XXXIV. Miskolc, 1996. 211-244. (Takács Péterrel társszerzőségben).

402. A zempléni ruszin községek elöljáróinak nevei Mária Terézia korában (1772) HOMÉvk. XXXIII-XXXIV.Miskolc, 1996. 599-611.

403. Előszó. Вступ Андраш Ґьорьомбеї: Історія угорської літератури. Nyiregyhaza, 1997. 3-8.

404. Előszó helyett. Замість вступу Ангеліна Гедєш: Розділи з історії   української літератури І. Творчість Тараса Шевченка. Nyiregyhaza, 1997.    3-8.

405. Archistratéga Szent Mihály címünnepű máriapócsi templom anyakönyve (1749-1795). In. Máriapócs 1696 Nyíregyháza 1996. Történelmi konferencia a máriapócsi Istenszülő-Ikon első könnyezésének 300. évfordulójára.1996. november 4-6. Nyíregyháza, 1996. 175-188. (A 400.tétel bővített változata).

406.  Результати українознавчих студій у Ніредьгазі та завдання їхнього розвитку у 1996 році. A nyiregyhazi ukrainisztika eredményei, feladatai 1996-ban. Köznevelés. 53.évf. 1997. január 24.15.old.

407.  Olsavszky Manuel Mihály munkácsi püspök (1700 körül 1743-1767) kéziratainak alaktani elemzése. Gadányi Károly (szerk.): Nemzetközi szlavisztikai napok. V. Szombathely, 1995. 695-704.

408. Híd két világ között. Ilku Marion József műveit nem rég láthatta a nyíregyházi közönség. Kelet-Magyarország. 1997.január 15.12 old.

409. A magyarországi ruszinokról és ukránokról. Русинскый жывот. р.ІІІ.ч.1.16.ян. 1997. стр.2; uott. р.IV. ч.2.30.ян. 1997. стр.2; р.IV. ч.3-13 фебр. стр.2.

410. A nyíregyházi ukrainisztika eredményei, feladatai 1996-ban. in. Székely GáborCsekéné Jónás Erzsébet (szerk.): Nyelvek és Nyelvoktatás a Kárpát-medencében. VII.Országos Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia 1996. április 2-3. Nyíregyháza, 1996. 281-284.

411. A bács-szerémi ruszin nyelv lexikai hungarizmusai kutatásának története. Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia 5. Nyíregyháza, 1997. 100-110.

412. Данные о будничных днях предка Василя Латта (1777 г.) Studia Ukrainica et Rusinica Nyiregyhaziensia 5. Nyíregyháza, 1997. 165-184.

413. Імена русинів комитату Земплин за часів Марії Терезії. Studia Ukrainica et Rusinica Nyiregyhaziensia 5. Nyíregyháza, 1997. 185-194.

414. Adalékok a ruszinok történeti demográfiájához és gazdálkodásához. Lipták Dorottya Ring Éva (szerk.): Tradíciók és modernitás. Közép -és Kelet-Európai perspektívák. Közép -és Kelet-Európai Akadémiai Kutatási Központ. Gazdaság -és társadalomtörténeti füzetek. IV. Bp. 1996.25-35.

415. Катехізис Іоанна Кутки (Буда, 1801). Карпаторусинський ключовий твір початку ХІХ ст. Anna Bolek Adam Fałowski Bozena Zinkiewicz Tomanek (red.): Słowiane Wschodni. Miedzy jezykiem a kultura. Ksiega jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wiesławowi Witkowskiemu w siedemdziesiata rocznice urodzin. Kraków, 1997. 105-111.

416. Előszó Вступ. Hegyes Angéla: Fejezetek az ukrán irodalom történetéből.II.Nyíregyháza, 1997. 5-6.

417. Tokaj-Hegyaljai férfi keresztnevek Mária Terézia korában. (1772-74). in.Bencsik JánosAntal Gábor (szerk.): Tokaj és Hegyalja XVII. Tokaj, 1996. 65-73.

418.  Поезия Русинох у Мадярскей. in. Наталия Дудаш (ред.): Русински писнї. Нови Сад, 1977.163-165.

419. A "föld népének" élete a nagykaposi járásban Mária Terézia úrbérrendezésekor. Herman Ottó Múzeum Évkönyve. XXXVXXXVI.. Miskolc, 1977. 5996.

          Takács Péterrel társszerzőségben.

420. Utószó helyett. Замість післямови. In: Історія Угорщини. Ніредьгаза, 1997. 225-226.

421.  Bereg vármegyei ruszin férfi keresztnevek Mária Terézia korában. Az V. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai. I. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai. 209. sz. Budapest-Miskolc, 1997. 144-157.

422. A magyarországi ruszinokról és ukránokról. In.Partes populorum minores alienigenae. Történelmi és Nemzetiségi Folyóirat 3. Ruszinok. Szombathely. 1996. 2-11.

423. Перше слово. Eloszo. In. Мирон Жирош: Надія под цудзим нєбом. Поема-хронїка о бачванскому Руснакови. Мишколц, 1997. 7-8.

424. A ruszin-magyar együttélés nyelvi tükröződése Petróci Iván:  Наші співанкы c. muveben. In. Lévai Béla (szerk.): Debreceni Szlavisztikai Füzetek 5. Debrecen, 1997. 60-71.

425. Замість післямови. Utoszo helyett. In. Петер Ганак (ред.) Коротка історія Угорщини. Ніредьгаза, 1997. 221-222.

426. Языковое отражение русинско-(карпатоукраинско-) венгерского сожительства. На основе тома: Госундрагоші. Slavica XXVIII. Debrecen, 1997. 185-197..

427. Egy ruszin verseskötet magyar lexikai elemei. In. Mihalovics Árpád - Máté Éva (szerk.): In Könyv Dezső Lászlónak. Nyíregyháza, 1997. 255-267.

428. Kutka János katekizmusa. (Buda 1801). Egy XIX század eleji ruszin kulcsmű. In Janusz Banczerowszki (szerk.): Hungaro-Slavica 1997. Studia in honorem Stephani Nyomárkay. Budapest, 1997. 329-333.

429. Ruszin (kárpátukrán)- magyar együttélés nyelvi tükröződése irodalmi művekben. In. Polyák Ildikó (szerk.): Hetedik Országos Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia. Budapest, 1997. április. 3-5. I. kötet Budapest, 1997

430. A Mária Terézia úrbérrendezés szlovák nyelvű dokumentumai. In. Cselényi István (szerk.): A Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete 1997. évi tudományos ülésén elhangzott előadások összefoglalói. Nyíregyháza, 1997. 104.

431. Utószó helyett. Вмісто послеслова. In.Ioaнн Кутка: Катихисїсъ малий... Buda,  1801. evi kiadas hasonmása. Nyíregyháza, 1997. 184-201.

432. Előszó. Вступ. In. А.Гедєш: Історія української літератури. ІІІ. Творчість І.Франка, Бориса Гринченка, Павла Грабовського. Nyiregyhaza 1998. 3-4.

433. A ruszin-magyar együttélés nyelvi tükrőződése Vaszil Petrovaj: Ruszinok című regényében. In.Hattinger Gábor-Viga Gyula (szerk.): Az interetnikus kapcsolatok kutatásának újabb eredményei. (Mályi konferencia ruszin témájú előadásai, 1996) Budapest, 1996, 61-68.

434. A ruszin (kárpátukrán)- magyar együttélés nyelvi tükröződése Dmitro Keselya: Hoszundragosi c.művében. In. Kiss Gábor-Zaicz Gábor (szerk.): Szavak-Nevek-Szótárak. Írások Kiss Lajos 75. születésnapjára. Budapest, 1997. 423-436.

435. Катехізм Іоанна Куткы (Буда, 1801) Карпаторусиньска ключова робота зачатку XIX ст. Русин 1997. ч.5-6. 38-39.

436. Bacsinszky András munkácsi és Tarkovics Gergely eperjesi megyéspüspökök kapcsolata Szabolcs vármegyével és a Hajdúsággal. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár Kiadványai I. Évkönyvek 12. Szerk.: Nagy Ferenc Nyíregyháza, 1997. 137-160 Rezümé: 483-484.

437. Adalékok a máramarosi jobbágyok bérmunkalehetőségeihez a kamarai sóbányákban és a kincstári erdőkben. Néprajzi Látóhatár. VI.évf. 1997. 1-4 sz. 241-249. (Takács Péterrel társszerőségben).

438. Нарис розвитку суспільного життя с.Комлошка у ХVІІІ столітті. (На матеріалі історико-статистичних даних). Studia Russica XVI. Bp.1997.190-201.

439. A XVIII. századi Árva vármegye történeti néprajzához. Feudális szolgáltatások és életmód a Tátra-vidék gorál és szlovák falvaiban a Mária Terézia-féle úrbérrendezés idején. Ethnografia. 106. évf. 1995. 1, sz. 39-65. (Viga Gyulával társszerzőségben).

440. A munkácsi görög katolikus egyházmegye lelkészségeinek 1741. évi összeírása. Ungvári esperesi kerület. In. Posztbizánci Közlemények. III. Debrecen, 1998. 1-15. + rezümé.

441. A munkácsi görög katolikus egyházmegye lelkészségeinek 1741. évi összeírása. (Csereháti és zempléni esperesi kerületek) Herman Ottó Múzeum Évkönyve. XXXVII. 1998. 535-546.

442. Катехізис Іоанна Кутки (Буда, 1801) Русинскый жывот. р. IV. ч.24. 4. дец. 1977. 1-3.

443. Передмова Előszó. Іскри чардашу.  Мадярська поезія. A  csardas  szikrái. Magyar versek. Ford.  Petróczi Iván. Nyíregyháza, 1998.

444.  Zemplén megyei jobbágy-vallomások az úrbérrendezés korából. III. Periférián Könyvek 3. Nyíregyháza, 1998. (Takács Péterrel társszerzőségben).

445.  Előszó Передмова. Holovacs Jozsef: Ukrán-magyar matematikai szótár. Nyíregyháza, 1998. 3-4. Йожеф Головач: Українсько-угорський математичний словник.  Glossarium Ukrainicum 1. Nyiregyháza, 1988. 3-4..

446. Előszó. Русинскый жывот. р. V.ч.18.1998. фебр.б.1.

447. Nyitra vármegyei   magyar  és szlovák férfi keresztnevek Mária Terézia korában  (1769-70). Acta Hungarica.  Az Ungvári Hungarológiai Központ Folyóirata. VI.évf. Ungvár, 1997. 69-89.

448. Sáros vármegyei ruszin férfi keresztnevek Mária Terézia korában. Adatok a névdivat  kérdéséhez. Posztbizánci Közlemények. II. Debrecen, 1995. 29-47. Rezümé: 177-178.

449. Русинская официальная письменность в Венгрии XVIII векa. Studia Slavica Hungarica. 42. (1997)  1-2 szam. 53-67.

450. Языковое отражение русинско-венгерского сожительства (на материале романа Василия Петровая  "Русины". In. Дуличенко А.Д. (ред.): Языки малые и большие. In memoriam acad. Nikita I. Tolstoi. Slavica Tartuensia IV. Tartu, 1998. 143-148.

451.  A nyíregyházi ukrainisztika eredményei, feladatai 1996-97-ben In. Kocsis Mihály (szerk.): Hungaro Ruthenica I. Szeged, 1998. 47-49.

452. Abaut the linguistic influence of the Socage of empress Maria-Therese. In Towards a European Terminology. Programme, Abstracts. International Conference. Budapest, May 20-22. 1998. Budapest, 1998. 14.

453. Amerikai ruszin kiadványok. Русинскый живот. р. V. ч. 10. 12 май 1998. 4.

454. Előszó Предслово. Zsirosne Jobbágy Mária. Ismerjenek meg minket. 15 bács-szerémi ruszin nyelvlecke. Витайце у нас! 15 лекциї бачванско-сримского руского язика.  Nyiregyhaza, 1998. 7-11.

455. A Tribute to Professor Imre H.Tóth. Studia Slavica Hungarica. 42. 1997. 225-226.

456. O pol’ských súvislostiach slovenských rol’nických priznaní v Šarišskej stolici v dobe Márie Terézie. In.: Peter Kónya René Matlovic (red.): Obyvatel’stvo Karpatskej kotliny. I. Prešov, 1997. 72-78.

457. A ruszin nyomtatott urbáriumról (1766-1772) In.: Lacházi Aranka Szmolinka Eszter Zoltán András (szerk.): A Litván Nagyfejedelemség és a mai Közép -és Kelet-Európa nyelvei: analógiák és folytonosság. Budapest, 1988. 90-92.

458. Вмісто послеслова Utószó helyett. Букварь языка руского с прочиім руководіем начинающих оучитися. В Будині, 1799. reprintje. Nyíregyháza, 1998. 63-82.

459.  Utószó helyettВмісто позадслова. In. Шандор Петевфій: Убрані поезїї. Потовмачив Славко Слободан. Ужгород, 1998. 43-46.

460.  Linguistic Reflections of the HungarianRysyn Coexistence in Iván Petróczis “Наші співанкы” In. Jerzy RusekJanusz SiatkowskiZbigniew Rusek (red.): XII. miedzinarodowy kongres slawistów. Kraków, 1988. Streszczenia referatów i komunikatów. Jezikoznawstwo. KrakowWarszawa, 1988. 289-290.

461.  Словацкоязичные документы урбарской регуляции при Марии Терезии. Ján Dorul’a (red.): Záznamy z diskusie k predneseným referátom. Bratislava, 1998. 230-232.

462.  A táj és az életmód néhány összefüggése a Garam völgyének településein a XVIII. század utolsó harmadában. In. Frisnyák Sándor (szerk.): A Felvidék történeti földrajza. Nyíregyháza, 1998. 333-345. (Viga Gyulával társszerzőségben)

463.  Háziipar, huták, hámorok, stompok és a szepesi jobbágyok a XVIII. század utolsó harmadában. In. Frisnyák Sándor (szerk.): A Felvidék történeti földrajza. Nyíregyháza, 1998. 347-353. (Takács Péterrel társszerzőségben)

464.  Передслово. Előszó. Ruszinszkij Zsivot. V. 1998. ч. 16. 4 авг. 1988. 1.

465.  Русинські букварї из XVIII. столїтія. (két nyelven) Ruszinszkij Zsivot. V. 1998. ч. 16. 18. авг. 1988. 2; ч. 17-21 számban is.

466. Sztripszky Hiador (1875-1946) a hungaro-ruthenica jeles képviselője. Cselényi István (szerk.): Az MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testületének 1998. szeptember 25-iki kerekasztal-konferenciáján és szeptember 26-iki tudományos ülésén elhangzott előadások összefoglalói. Nyíregyháza, 1988. 112-113.

467.  Az 1770-es évek Kishont vármegyéjének népéletéhez. Néprajzi Látóhatár. VI. 1998. 1-2. sz. 61-75. (Viga Gyulával társszerzőségben)

468.  Sztripszky Hiador a budapesti Néprajzi Múzeumban. Kárpátaljai Szemle. VI. évf. 1998. 3. sz. 22-23.

469. Карпаторусинські букварі з XVIII століття. In. Zoltán András (szerk.): Nyelv, stílus, irodalom. Köszöntő könyv Péter Mihály 70. születésnapjára. Budapest, 1998. 579-587.

470.  A készülő új ukrán-magyar középszótár műhelyproblémáiról. Tudomány és társadalom. A “Magyar Tudomány napja 1997” alkalmából rendezett Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei tudományos konferencia anyagának bemutatása. Nyíregyháza, 1998. 73.

471.  Посібник у контексті. Мельник Світлана: Початки української морфології. Посібник для угорських україністів.  Nyíregyháza, 1999. 3-6.

472.  Adatok Sztripszky Hiador néprajzi munkásságához. Erdélyi Gyopár. VIII. Kolozsvár, 1988. 4 sz. 9-11.

473. Дані про церковно-офіційну писемність карпато-русинів. (Листи єпископа М. М. Ольшавського)  In. Зимомря Микола (ред.): Благовісник праці. Науковий збірник на пошану академіка Миколи Мушинки. Ужгород-Пряшів, 1998. 385-394.

474. Ruszinisztikai kutatások a Bessenyei György Tanárképző Főiskolán. Ruszinszkij zsivot. p. v. 1988. ч. 22. 27. окт. 1988. 1.

475. Кріпосне населення комітату Шариш у Токайському Підгір’ї у період правління Марії Терезії. (На основі документальних даних стосовно перевезень солі). Slavica Tarnopolinsia 3. Тернопіль, 1996. 158-168.

476. Русинськы букварі з 18 сторіча. Русин. Пряшов, 1998. ч. 5-6. 24-25.

477. A ruszin-magyar együttélés a nyelvi adatok tükrében. Ethnographia. 108. évf. 1997. 342-357 old.

478. Антон Годинка историк Мукачевской епархии (1864-1946). In. І. Гранчак (ред.): Важливі віхи в історії Мукачівської греко-католицької єпархії. Ужгород, 1998. 95-105.

479. Іскри чардашу. Мадярська поезія. Переклад Івана Петровція. Csárdás szikrái. Magyar versek. Iván Petróci fordítása.  Громада  Hromada. 1999. 1. sz. 11; 31. (A  443 tétel rövidített utánközlése)

480. Amerikai ruszin kiadványok. Periodikák és monográfiák. In. Balaskó Mária   Kohn János (szerk.): A nyelv, mint szellemi és gazdasági tőke. III. A VIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia előadásainak gyűjteményes kiadása. 1998. április 16-18. Szombathely, 1999. 123-125.

481. Катехізис Іоанна Кутки. (Буда, 1801). Карпаторусинський ключовий твір початку  ХІХ ст. In. Айно. Крайовий часопис альманах. Ужгород, 1998. 2-5. sz. 50-51.

482. Ruszinok és ukránok. In. Nemzeti és etnikai kisebbségek Magyarországon. Budapest, 1998. 255-276.

483. Paraszti gazdálkodás és úrbéri szolgáltatások a Bereg megyei Vicsa-völgyben a Mária Terézia-féle úrbérrendezéskor. In. Boros László (szerk.): Kárpátalja. Észak -és Keletmagyarországi Évkönyv 6. Nyíregyháza, 1999. 131-144.

484. Языковое отражение русинско-венгерского сожительства. (На основе поетического тома  “Наші співанкы”). Studia Slavica Hungarica 42. 1997. 425-434.

485. Adatok Sztripszky Hiador könyvészeti munkásságáról. Könyv és Könyvtár. XX. Debrecen, 1998. 67-97.   

486. Sztripszky Hiador és négy levele Herman Ottóhoz. Herman Ottó Múzeum Évkönyve XXXVIII. Miskolc, 1998. 1299-1314. (Viga Gyulával társszerzőségben).

487. Sáros vármegyei ruszin férfi keresztnevek Mária Terézia korában. Néprajzi Látóhatár VII. 1998. 3-4. sz. 72-79.

488. Magyarországi ruszin ábécéskönyvek a XVIII. századból. In.: Bibok Károly - Ferincz István - H.Tóth Imre (szerk.): Ötvenéves a szegedi szlavisztika. Пятьдесят лет сегедской славистике.  Szeged, 1999. 9-19.

489. Вмісто послеслова. Utószó helyett. Elementa puerilis institutionis in lingva latina. Начало письменъ дтемъ к наставленїю на латинскомъ язык... Kolozsvár, 1746. évi kiadás hasonmása. Nyíregyháza, 1999. 4-18.

490. Előszó helyett. Ukrajna történetének alapvonalai. Гончаренко Надія Мельник Світлана: Основи історії України. Honcsarenko Nagyija Melnik Szvitlána: Ukrajna vázlatos történelme. Nyíregyháza, 1999. 5-28.

491. За русинську печатану урбарію (1766-1772). Studia Russica XVII. Budapest, 1999. 133-134.

492. Sztripszky Hiador (1875-1946)  a Kárpát-medencei ruthenisztika jeles képviselője. In. Viorel Ciubota Vasile Marina (red.)  Relatii Româno-Ucrainene Istorie si contemporaneitate. Румунсько-українські відносини історія і сучасність. Satu Mare, 1999. 513-542.

493. Olsavszky Manuel püspök ábécéskönyve. In Sikolya László (szerk.):  A Magyar Tudományos Akadémia SzabolcsSzatmárBereg Megyei Tudományos Testülete  8. közgyűléssel egybekötött tudományos üléseinek előadás-összefoglalói. Nyíregyháza, 1999. 123.

494. Данные к этнографическому творчеству Гиадора Стрипского (1875-1846). Slavica. XXIX. Debrecen, 1999. 51-70.

495. Mikor keletkezett a Hársfalva név? Sztripszky Hiador levele Hodinka Antalhoz. Névtani Értesítő 21. Tanulmányok Mező András 60. születésnapjára. Budapest, 1999. 99-102.

496. Előszó – Переднє слово. Káprály Mihály: Beszéljünk ukránul. Második átdolgozott és bővített kiadás. М.Капраль: Розмовляймо українською. Друге виправлене та доповнене видання. Nyíregyháza, 2000. 4-5.

497. Лексічны гунгарізмы в книжці Павла Чучкы Вичуркы по-баранинськи. Русин. Пряшов, 1999. ч. 5–6. 31-32.

498. Bereg vármegyei magyar községek elöljáróinak nevei Mária Terézia korában. In Hoffmann István–Mező András–Nyirkos István. Magyar Nyelvjárások. XXXVII. Köszöntő könyv Sebestyén Árpád 70. születésnapjára. Debrecen, 1999. 447-454.

499. Sztripszky Hiador névtani munkássága. Magyar Nyelv. XCV. 1999. 4. sz. 412-418.

500. Sztripszky Hiador két levele Melich Jánoshoz. Magyar Nyelv XCV. 1999. 4 sz. 502-506.

501. Einige Zusammenhänge zwischen Landschaft und Lebenweise beobachtet an einigen Ortschaften des Grantales im letzten Drittel des XVIII. Jahrhunderts Liszka József (szerk.): Az Ethnológiai Központ Évkönyve. Acta Ethnologica Danubiana 1. Dunaszerdahely–Komárom, 2000. 55-68. (Viga Gyulával társszerzőségben).

502. Вмісто послеслова. Антоній Годинка (1864–1946) велика постава русинської історіографії. In Hodinka Antal: Утцюзнина, газдуство и прошлость южнокарпатськихъ русинувъ. c. mű hasonmás kiadása. Nyíregyháza, 2000. 1-33.

503. Az alsó-szabolcsi vagy hajdúdorogi esperesség levéltára. In. Dudás László (szerk.): A Hajdúdorogi Főesperesi Levéltár iratainak lajstroma és mutatója. 1562-1819. A Görög Katolikus Püspöki Levéltár Kiadványai III. Nyíregyháza, 1999. 7-11.

504. Adatok Sztripszky Hiador néprajzi munkásságához. In. P.Punykó Mária (szerk.): Madarak voltunk... Kárpátaljai néprajzi írások. Budapest–Beregszász, 1999. 59-79.

505. A munkácsi görögkatolikus püspökség lelkészségeinek 1741. évi összeírása. In. In. P.Punykó Mária (szerk.): Madarak voltunk... Kárpátaljai néprajzi írások. Budapest–Beregszász, 1999. 158-170.

506. Дані до етнографічної творчості Гіадора Стрипського (1875–1946). Slavica Tarnopolensia 6. Тернопіль, 1999. 124-138.

507. Szatmár vármegyei görög katolikus parókiák 1741-es összeírása. In. Hans Gehl–Viorel Ciubota (szerk.): Relatii interetnice în zona de contact româno-maghiaro-ucraineana din secolul al XVIII-lea pâna în prezent. // A román, magyar és ukrán népcsoportok egymáshoz való viszonya a 18. századtól napjainkig. Satu Mare. Tübingen, 1999. 95-116.

508. Лексические хунгаризмы в книге Павла Чучки Вичурки по-баранинськи. In. Ján Dorul’a (red.): Slovensko-rusínsko-ukrajinské vzt’ahy od obrodenia po súcasnost’. Bratislava, 2000. 206-230.

509. Єпископ Андій Бачинськый (1732-1772-1809) представитель русинського просвітенства. In.: Lacházi Aranka-Szmolinka Eszter-Zoltán András. (szerk.): Hungaro-Baltoslavica 2000. Abstracts. –Тезисы. Budapest, 2000. 137–138.

510. Adatok Sztripszky Hiador késői alkotói korszakához. Magyar szavak szótára lengyelek részére (1939); Vörösmarty Mihály: Szózat c. költeményének ruszin fordítása. In Banczerowski Janusz (szerk.): Polono–Hungarica. VIII. Nyelvészet–Irodalom–Történelem–Kulturtörténet. Budapest, 2000. 361-378.

511. Значення грекокатолицького єпископа Мануела Ольшавського в історії просвіти и культури. In. Календарь–Альманах. Ruszin nyelvű naptár – Almanach. Мілленніум. 2000. Budapest, 2000. 88-89. (Utánközlés)

512. Лексичні гунгаризми в книжці Павла Чучки “Вичурки по-баранинськи”. In. Календарь–Альманах. Ruszin nyelvű naptár – Almanach. Мілленніум. 2000. Budapest, 2000.  92–96. (utánközlés). Русин ч. 5–6. 1999. számból.

513. Кріпосне населення комітату Шариш у Токайському Підгір’ї у періоду правління Марії Терезії (на основі документальніх даних стосовно перевезень солі). In: Гаврїл Такач (ред): Думки з Дунаю. Misli s Dunava 3. Zagreb–Vukovar. 1990–2000. 103–110. (utánközlés).

514. Прилоги ву историйней демографиї и историйному газдовству Русинох. In: Гаврїл Такач (ред): Думки з Дунаю. Misli s Dunava 3. Zagreb–Vukovar. 1990–2000.  111–117.

515. Катехізис Іоанна Кутки (Буда, 1801). Карпато-русинський ключовий твір початку ХІХ. століття. In: Гаврїл Такач (ред): Думки з Дунаю. Misli s Dunava 3. Zagreb–Vukovar. 1990–2000. 151–153. (utánközlés).

516. Антон Годинка (1864–1946) In: Гаврїл Такач (ред): Думки з Дунаю. Misli s Dunava 3. Zagreb–Vukovar. 1990–2000. 154–161.

517. Русински буквари зоз ХVIII столїтия. In: Гаврїл Такач (ред): Думки з Дунаю. Misli s Dunava 3. Zagreb–Vukovar. 1990–2000. 351–355. (utánközlés).

518. Előszó –Передмова. Ukrán-magyar szótári adattár. VI. Glossarium Ukrainicum 7. Nyíregyháza, 2000- 5–15.

519. Bevezető. Ukrán-magyar szótári adattár III. Glossarium Ukrainicum 4. Nyíregyháza, 2000. 3–8.

520. Szlavisztikai kutatások a Bessenyei György Tanárképző Főiskolán. In.: Fábián Miroszlava–Horváth Katalin (szerk.): Jubileumi kötet Lizanec Péter professzor        70. születésnapjára. Ungvár, 2000. 511–520.

521. Adalékok a Vicsa-völgy lakóinak 18. század végi történetéhez. Kárpátaljai Minerva. Budapest-Beregszász. III. évf. 1999. 1. sz. 53-101. (Takács Péterrel társszerzőségben)

522. Базовые материалы к украинско-венгерскому словарю. In. Борисова З. (ред.): Сучасні проблеми термінології та термінографії. Тези доповідей міжнародної наукової конференції. Київ, КМУЦА. 2000. стр. 115.

523. A néprajzos Sztripszky Hiador. Néprajzi Értesítő. LXXXI. (1999). 147-175. (Viga Gyulával társszerződégben)

524. Szatmár vármegyei görög katolikus parókiák 1741. évi összeírása. In. Boros László (szerk.): Erdély természeti és történeti földrajza. Nyíregyháza, 2000. 366-381.

525. Sztripszky Hiador a ruszin irodalmi nyelvről. In. T. Molnár István–Klaudy Kinga (szerk.): Papp Ferenc akadémikus 70. születésnapjára. Barátok,  pályatársak, tanítványok tanulmányai, visszaemlékezései: Debrecen, 2000. 310-313.

526. Előszó – Передмова. Мельник Світлана–Шевченко Мирослава: Початки української морфології. Nyíregyháza, 2000. 5-6.

527. Az alsó-szabolcsi vagy hajdúdorogi esperesség levéltára. In. Sikolya László (szerk.): A Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Testülete 9. közgyűléssel egybekötött tudományos üléseinek előadás-összefoglalói. Nyíregyháza, 2000. 149.

528. Sztripszky Hiador nyelvészeti tevékenysége. In. Vass Lajosné (szerk.): Életesélyek az ezredfordulón. A “Magyar Tudomány Napja 1999”. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Közalapítvány Füzetei 13. Nyíregyháza, 2000. 74.

529. Adatok Sztripszky Hiador műfordítói munkásságáról. In. Könyv és Könyvtár. XXI. 1999. 105-151.

530. Sztripszky Hiador nagyszombati hagyatékának bibliográfiai vonatkozású adatai. In. Könyv és Könyvtár. XXI. 1999. 265–284.

531. Szlavisztikai kutatások a Bessenyei György Tanárképző Főiskolán. In. Pedagógiai Műhely. 2000. 3. szám. 21-27.

532. Єпископ Андрій Бачинский (1732–(1772-1809)) Видатний представник русинського просвітництва. In. Slavica. XXX. 2000. 193-221.

533. Sztripszky Hiador magyar-lengyel szótártervéről. In Vass Lajosné (szerk.): A vidékfejlesztés szellemi erőforrásainak hasznosítása. A “Magyar Tudomány Napja 2000” alkalmából rendezett Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei tudományos konferencia anyagának bemutatása. Nyíregyháza, 2000. 73-74.

534. Катехізис Іоанна Кутки. In.Руснацький світ. Науково-популярний збірник. том. І. частина 2. Ужгород, 1999-2000. 320-324.

535. Русинські букварї из XVIII столїтія. Науково-популярний збірник. том. І. частина 2. Ужгород, 1999-2000. 324-327.

536. Sztripszky Hiador magyar-lengyel szótártervéről. In. Nyomárkay István (szerk.): Hungaro-Slavica 2001. Studia in honorem Jani Banczerowski: Budapest, 2001. 279-292.

537. Sáros vármegyei ruszin falvak elöljáróinak keresztnevei Mária Terézia korában. In. Сюсько М.І..: Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. Українське і слов’янське мовознавство. Міжнародна конференція на честь  80-річчя професора Йосипа Дзендзелівського. Ужгород, 2001. 517-526.

538. Harajda János a lengyel, magyar-ruszin kapcsolatok ápolója. In. Országos Ruszin Hírlap. III. évf. 3. sz. 2001. március; 10. old.

539. Pavlo Csucska: Vicsurki po baraninszki című kárpátaljai ruszin verseskötet magyar lexikai elemei. In. Borbély Anna (szerk.): Nyelvek és kultúrák érintkezésére a Kárpát-medencében. A 10. élőnyelvi konferencia előadásai. Budapest, 2000. 221-229.

540. Данные к истории венгеро-славянских межъязыковых контактов. Русинский язык как источник истории венгерского языка. (Материалы к истории звуков типа  é  в венгерском языке средневенгерского периода) In. Studia Slavica Hungarica 46. évf. (2001). 143-148.

541. Előszó. Király Péter: A nyelvkeveredés. A magyarországi szláv nyelvjárások tanulságai. Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia 7. Nyíregyháza, 2001. 3–4.

542. Előszó – Cпередслово. Kercsa Igor: Mátyás a ruszinok királya. Матяш, король Русинув. Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia 8. Nyíregyháza, 2001. 3-8. old.

543. A munkácsi egyházmegye oktatásügye a XVIII. században. In. Janka György (szerk.): Örökség és küldetés. 1950–2000. A Nyíregyházi Görög Katolikus Papnevelő Intézet és a Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola alapításának 50. évfordulója alkalmából rendezett tudományos konferencia anyaga. 2000. október 2-3. Nyíregyháza, 2001. 71-81.

544. Sztripszky Hiador az erdélyi ruszinokról. In. Magyar Nyelv. 97. évf. 2001. 3. sz. 362–366.

545. Előszó – Спередслово. Kercsa Igor: Mátyás a ruszinok királya. Матяш, король Русинув. Ужгород, 2001. 2. kiadás. 3-8. old.

546. Король Матяш у нас єден. In. Вседержавный Русинскый Вісник. р.ІІІ. ч.8; август 2001.

547. Adalékok a kárpátaljai ruszinok ukrainofilizmusához. In. Nagy László Kálmán (szerk.): Lengyelek és magyarok Európában. Nyelv, irodalom, kultúra – párhuzamok és kapcsolatok. Tanulmányok D.Molnár István professzor tiszteletére. Debrecen, 2001. 293-310.

548. Bacsinszky András munkácsi püspök (1732–1772–1809) Mária Teréziával kapcsolatos körlevelei. In. Sikolya László (szerk.): A Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete 10. közgyűléssel egybekötött tudományos ülésének előadás-összefoglalói. Nyíregyháza, 2001. 90. old.

549. Языковедческая деятельность Гиядора Стрипського. In. Acta Universitatis Szegediensis Dissertationes Slavicae. Sectio Linguistica. XXV. Szeged, 2001. 109-125.

550. Adalékok Sztripszky Hiador pályakezdéséhez. Nagyszombati levéltári források alapján. In. Henzsel Ágota (szerk.): Szabolcs-Szatmár-Bereg-Megyei Levéltári évkönyv. XV. Nyíregyháza, 2001. 303-323; rezümé: 363, 376.

551. Капраль Михаил. In. Иван Поп (ред.): Энциклопедия Подкарпатской Руси. Ужгород, 2001. 193-194.

552. Чопей Ласло (Csopey László): In. Иван Поп (ред.): Энциклопедия Подкарпатской Руси. Ужгород, 2001. 405-406.

553. A 20. század elejének magyar múzeumfelfogásához. Sztripszky Hiador múzeumai. In. Hála József–Kovács Zsuzsa–Szilágyi Miklós (szerk.): Számadó. Tanulmányok Paládi–Kovács Attila tiszteletére. Budapest, 2001. 563-573. (Viga Gyulával társszerzőségben).

554. Sztripszky Hiador néprajzi tevékenysége Erdély együttélő népeinek kutatásában. In. Keszeg Vilmos (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 9. Kolozsvár, 2001. 49-70. (Viga Gyulával társszerzőségben).

555. К генезису карпаторусинского язычия. Кириличные циркуляры мукачевского епископа Андрея Бачинского (1732–1772–1809), относящие к проблемам воинской повинности. In. Studia Slavica Hungarica. 46. (2001) 287-304.

556. Előszó – Передмова. Ласло Коша: Чиї ви сини? Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia 9. Nyíregyháza, 2002. 3-6 old.

557. Előszó – Передмова. Ласло Коша: Чиї ви сини? Ужгород, 2002. 3-6.2.kiadás.

558. Циркуляры мукачевского епископа Андрея Бачинского, связанные с народным просвещением. In.Studia Russica. XIX. Budapest, 2001. 143-152.

559. Антоній Годинка (1864–1946) велика постава русинської історіографії. In Lyavinecz Antal (szerk.): Ruszin nyelvű naptár. Almanach. Budapest, 2002. 121-130.

560. A magyarországi ruszinokról és ukránokról. In. Magyar Napló XIV. Bp. 2002. 3. sz. 54-56.

561. Szerkesztői megjegyzések a készülő ukrán-magyar szótárhoz. Előszó és mutatvány a szótárból. In. Kocsis Mihály (szerk.): Hungaro-Ruthenica II. Szeged, 2001- 139–160.

562. “Magyarország Európa kicsinyben.” A Mária Terézia-féle úrbérrendezés nyelvi, nyelvészeti vonatkozásai. In. Tóth Szergej (szerk.): Nyelvek és kultúrák találkozása. A XII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus kiadványai II. Összefoglalók kötete. Szeged, 2002. 71.

563. Source Documents of Regulating the System of Socage by Maria Theresia – in the Languages of Southern Slavic Peoples in Hungary. Part I. General Prohibitive Articles. Slavica XXXI, Debrecen, 2002. 53-64.

564. Sztripszky Hiador kapcsolata a szlovák tudomány és kultúra képviselőivel. In. Vass Lajosné (szerk.): A nyelv szerepe Európa kultúrájában. “A Magyar Tudomány napja 2001”  alkalmából rendezett Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei tudományos konferencia anyagának bemutatása. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Közalapítvány füzetei 15. Nyíregyháza, 2001. 80-81. old.

565. Предисловие. Előszó. Капраль Михаил: Подкарпатское Общество Наук. Публикаціи. 1941–1944. Káprály Mihály: Kárpátaljai Tudományos Társaság. Kiadványok. Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia 10. Nyíregyháza, 2000. 4-11.

566. Передслово. Előszó. Капраль Михаил: Подкарпатское Общество Наук Публикаціи. 1941–1944. Káprály Mihály: Kárpátaljai Tudományos Társaság. Kiadványok. Ужгород, 2002. 4-11.

567. Adalékok Trencsén megye vásáraihoz és Trencsén megyei lakosság 18. század végi vásározási szokásaihoz. In Ethnographia. 111. 2000. 1–2. sz. 87.

568. A Mária Terézia-féle úrbérrendezés forrásai magyarországi délszláv népek nyelvén I. Általános tiltott pontok. In. Milka Jauk Pinhak – Kiss Gy. Csaba – Nyomárkay István szerk.: Croato-Hungarica. Uz 900 godina hrvatsko-madarskih povijesnih veza. A horvát-magyar történelmi kapcsolatok 900 éve alkalmából. Katedra za hungarologiju Filozofskog fakulteta Sveucilišta u Zagrebu. Matica hrvatska. Zagreb, 2002. 209-217.

569. О плане венгерско-польского словаря Гиадора Стрипского. In. Studia Slavica Hungarica 47. 2002. 1-2. 35-43.

570. Az úrbérrendezés ismeretlen magyar és ruszin nyomtatott forrásaiból. In. Kárpátaljai Minerva. V. kötet. 1. füzet, Budapest, 2001. 5-35.

571. Előszó. Szofilkánics Judit. Tanuljunk ukránul. Foglalkoztató szótárfüzet. Nyíregyháza, 2002. 3.

572. A délszláv nyomtatott urbáriumokról. In. Sikolya László–Páy Gábor (szerk.): A Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos testülete 10 éves jubileumi közgyűlésével egybekötött tudományos ülésének előadásai. 2. kötet. 573-578.

573. The socage regulation of Maria Therese in the languages of the South Slavic peoples of Hungary. The Tables. Studia Slavica Hungarica. 47. évf. (2002) 3–4. sz. 261-268.

574. Előszó – János István: Ruszinok latin nyelvű panegyricusa II. Józsefhez. Dimensiones Culturales et Urbariales Regni Hungariae 1. Nyíregyháza,2002. 5-6.

575. Előszó – János István: Ruszinok latin nyelvű panegyricusa II. Józsefhez. Ungvár, 2003. 5-6.

576. Языковедческая деятельность Гиядора Стрипского. Slavica Tarnopolensia 7. ред. Сергій Ткачов. Тернопіль, 2000. 78-88.

577. A forráskutatás szerepe a hazai szlavisztikában. A Modern Filológiai Társaság Értesítője. XX. évf. 1. sz. 4–17.

578. Az úrbérrendezés ismeretlen ruszin nyelvű nyomtatott forrása. Bejegyzések az urbárium üres helyeibe. In. В.І. (ред) Carpatica – Карпатика. Випуск – 20. Релігія і церква в країнах центральної та південної Європи. Ужгород, 2002. 19-27.

579. Előszó – Király Péter: A kelet-európai helyesírások és irodalmi nyelvek alakulása. A budai Egyetemi Nyomda kiadványainak tanulságai 1777-1848. Dimensiones Culturales et Urbariales Regni Hungariae 3. Nyíregyháza, 2003.5-9.

580. Hrvatski urbariji Marije Terezije. In. Etnografija Hrvata u Madarskoj 9. A Magyarországi horvátok néprajza. 9. Pécs, 2002. 83-97.

581. A Mária Terézia – korabeli hazai délszláv nyomtatott urbáriumok helyesírásáról. In. Hajdú Mihály – Keszler Borbála (szerk.): Köszöntő könyv Kiss Jenő 60. születésnapjára. Budapest, 2003. 65-70.

582. Sztripszky Hiador véleménye Pável Ágoston munkásságáról. Pável habilitációs kérelme kapcsán. In. Vasi Szemle. 57. évf. 2003. 1. sz. 48-54.

583. Ruszinok – keleti szláv nép. In. Nagy Márta (szerk.): Posztbizánci Közlemények V. Studia Postbizantina Hungarica V. Debrecen, 2002. 9–19.

584. Передмова – Előszó. Taranenko Olekszandr: Ige-és névszóragozás az ukrán nyelvben. О.О. Тараненко: Словозміна української мови. Glossarium Ukrainicum 8. Nyíregyháza, 2003. 3-6. old.

585. Передмова – Előszó. Ukrán-magyar szótári adatbázis I. A–Ґ. Glossarium Ukrainicum 2. Nyíregyháza, 2003. 3-10 old.

586. Школованя русинської церкуної інтелі?енції у XVIII. столїтію. (місто, яз?к). In. Lyavinecz Antal (szerk.): Ruszin nyelvű naptár – Almanach 2003. 76-81.

587. Русинська історіо?рафія XVIII. столїтія. In. Lyavinecz Antal (szerk.): Ruszin nyelvű naptár – Almanach 2003.

588. Александер Духнович продовжатель традицій русинського літературного языка. In. Lyavinecz Antal (szerk.): Ruszin nyelvű naptár – Almanach 2003. 101-105.

589. Az úrbérrendezés nyomtatott délszláv forrásai. In. Vass Lajosné (szerk.): Régiók szerepe, versenyképessége az Európai Unióban. A “Magyar Tudomány Napja 2002” alkalmából rendezett Szabolcs-szatmár-bereg megyei tudományos konferencia anyagának bemutatása. Nyíregyháza, 2002. 106-107.

590. Az úrbérrendezés ismeretlen ruszin nyelvű nyomtatott forrása. Bejegyzések az urbárium üres helyeibe. In. Вседержавный Русинскый Вісник. Річник V. ч. 2. фебруар 2003. 8–11.

591. Александер Духнович – предлужовач традициї русинского литературного язика. In. Шветлосц р. XLI. 2003. ч. 1. 86-94.

592. A budai Egyetemi Nyomda ruszin és ukrán könyveinek nyelvezetéről In. A többnyelvű Európa. XIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. 2003. április 14-16. Összefoglalók kötete. Győr, 2003. 63.

593. Előszó helyett. A nyíregyházi ukrainisztika eredményei, feladatai. In. Hegyes Angelina: Ukrán irodalom története./ Ангеліна Гедєш: Nyíregyháza, 2002. 3-4.

594. Bács-vármegyei szerb és horvát községek elöljáróinak keresztnevei a tereziánus úrbérrendezés idején. In. Névtani Értesítő. 25. Budapest, 2003. 160-167.

595. A Mária Terézia-féle  úrbérrendezés forrásai magyarországi délszláv népek nyelvén III. Nyomtatott urbárium. In. Studia Slavica Savariensia 1–2. Szombathely, 2002. 510–540.

596. The Circulars of András Bacsinszky, Bishop of Munkács (1732–1772–1809) Belonging to the Period of Maria Therese. In. Studia Slavica Hungarica. 48. 2003. 283–304.

597. Традиція та сучасність у мові А.Духновича. In. Олександр Духнович і наша сучасність. Міжнародна конференція присвячена 200-літтю від дня народження О.Духновича. Тези доповідей. Упорядник: Микола Мушинка: Додаток до газети “Нове життя” Пряшів, 20-21 червня. 2003.

598. Єпископ Андрій Бачинський – видатний представник русинського просвітництва. In. Slavica Tamopolensia 8.Тернопіль, 2001. 3-31.

599. Циркуляры мукачевского епископа Андрея Бачинского (1732–1772–1809) времени Марии Терезии. In. France Novak (szerk.): 13. Mednarodni slavisticni kongres. Ljubljana, 15-21. avgusta 2003. Zbornik povzetkov. 1. del. Jezikoslovje. Ljubjyna, 2003. 121-122.

600. Bács vármegyei szerbek és bunyevácok Mária Terézia korabeli bevallásai. In. Hoffmann István – Kis Tamás (szerk.): Köszöntő könyv Nyirkos István 70. születésnapjára. Magyar nyelvjárások XLI. Debrecen, 2003. 641–648.

601. A kilenc kérdőpont magyarországi délszláv népek nyelvén. (Szerk.): Viktor Moisejenko. In. Honorem Caroli Gadanii sexagesimi natalis dedicatur. Studia Slavica Savariensia. 2003. 1–2. 504–513.

602. Education in the diocese of Munkács in the 18th century. In Posztbizánci Közlemények. Studia Postbizantina Hungarica. VI. Debrecen, 2003. 10–27.

603. Данные к истории карпаторусинского просвещения на основе циркуляров Андрея Бачинского. In. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Історія. Випуск 8. Ужгород, 2003. 115–119.

604. Антоній Годинка: Книга Кириличных документув Русинув Мадярщины. Русинськый світ. Ruszin Világ. I. évf. 2.sz. 2003. november 9–10. old.

605. Єпископ Андрій Бачинськый (1732–1772–1809) представитель русинського просвітенства. Життя и діятельство Андрія Бачинського І. Országos Ruszin Hírlap/Вседержавный Русинськый Вісник.V. évf. 11. sz. 2003. november 14-15. old.

606. Duchnovics Alekszandr a ruszin irodalmi nyelvi hagyományok folytatója. In. Országos Ruszin Hírlap/Вседержавный Русинськый Вісник.V. évf.  9 sz. 2003. szeptember 14-15. old.

607. Русинські глаголи–гунґарізми у глаголници Антонія Годинкы. І. r. In. Русинськый світ. Ruszin Világ. I. évf. 3. sz. 2003. december 9–10. old. II. r. II. évf. 4. sz. 2004. január 9. old.

608. Уббіжники єпископа Андрія Бачинського. Országos Ruszin Hírlap/Вседержавный Русинськый Вісник.V. évf. 12. sz. 2003. december 14-15. old.

609. Sztripszky Hiador névtani munkássága I. Országos Ruszin Hírlap/Вседержавный Русинськый Вісник. VI. évf. 1. sz. 2004 január 16–17. old.

610. Előszó, Medve Zoltán monográfiájához. Modern Filológiai Társaság Értesítője. XXI. évf. 1. sz. 2004. február 1–7. old.

611. Facts and Figures on the Folk Life of Serbian an the Bunyevac People in Bács County during the Reign of Maria Theresia. In. Slavica XXXII. 2003. 41–62.

612. Русинські глаголы – гунґарізмы у Глаголници Антонія Годинкы. In. Lyavinecz Antal (szerk.): Календарь Альманах 2004. Budapest, 2003. 60-66.

613. Ласлов Чопей, русиніста. In. Lyavinecz Antal (szerk.): Календарь Альманах 2004. Budapest, 2003. 153–158.

614. Emlékezés Csopey Lászlóra (1856–1934). In. Lyavinecz Antal (szerk.): Календарь Альманах 2004. Budapest, 2003. 159–167.

615. Неизвестный русинский печатный документ терезианской реформы землепользования. In. Slavica Szegediensia. Felelős szerkesztő : Krékits József; (szerk.): Györke Zoltán, Maruzsné Sebó Katalin. Szeged, 2003. Szegedi Tudományegyetem. 253–266.

616. Szerkesztői megjegyzések a magyar-ukrán szótárhoz. In. Cs.Jónás Erzsébet (szerk.): Nyelvek és nyelvoktatás Európa és a Kárpátmedence régióiban XVI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. Összefoglalók kötete. Nyíregyháza, 2004. 68-69.

617. Карпаторусинські букварі з XVIІІ століття. Шветлосц. Нови Сад. 2004. ч.1. 51-63.

618. The Urbarium of Maria Theresa in the languages of the South Slavic peoples of Hungarian Kingdom. In. Studia Slavica Hungarica 49. (2004) 1-2 sz. 103-119.

619. Відомості про перекладацьку діяльність Гіядора Стрипського. In. Матеріали V конгресу Міжнародної асоціації україністів. Мовознавство. Збірник наукових статей. Чернівці. 2003. 464-470.

620. Előszó Király Péter: A lengyel krónikák, évkönyvek és M.Miechow “Tractatus”-ának magyar vonatkozásai. Nyíregyháza, 2004. című művéhez. In. A Modern Filológiai Társaság Értesítője. XXI. évf. 2004. 4. sz. 5-6.

621. The Rusyns – an East Slavic People. In. Navracsics Judit – Tóth Szergej (szerk.): Nyelvészet és interdiszciplinaritás. I. Szeged - Veszprém, 2004. 288-295.

622. Printed Socage Tenure Regulations of Maria Theresa in the languages of the South Slavic peoples of Hungarian Kingdom. In. Navracsics Judit – Tóth Szergej (szerk.): Nyelvészet és interdiszciplinaritás. I. Szeged - Veszprém, 2004. 302-312.

623. Előszó – Передмова. Hon... Szerelem... Elmúlás... Вітчизна... Кохання – Кончина. Válogatta és fordította: Kudla György. Ungvár–Budapest, 2004. 4-5.

624. Hodinka Antal bécsi leveleiből. Ruszin Világ. II. évf. 2004. 10 sz. 3-5.

625. Антоній Годинка (1846-1946) велика постава русинської історіографії. Русинськый світ. р.ІІ. 2004. ч. 11. 2-5.

626. Vasvári Pál családfájáról. In. Sikolya László – Páy Gábor (szerk.): A Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos testületének 12. éves közgyűléssel egybekötött tudományos ülésének előadásai. Nyíregyháza, 2003. 221-226.

627. Майважні русинські словарі и лексичноє хоснованя. A fontosabb ruszin szótárak és lexikai feldolgozások adatai. р. Русинськый світ ІІ. ч. 13. октобер,  9-10.

628. Об отношениях Августина Павела и Гиадора Стрипского. Studia Slavica Hungarica 49. 2004. 341-352.

629. Кириличні письма мункачського єпископа Іоана Брадача (1732-1767-1777) Русинськый світ. р. 2004. ІІ. ч. 14. новембер, 6-7.

630. A fontosabb ruszin szótárak és kárpátaljai ruszin kiadványok adatai. Modern Filológiai Társaság Értesítője. XXII. évf. 1 sz. 8-11.

631. Подаци из народног живота Срба и Бу?еваца Жупаниjе Бачке у доба Мариjе Терезиjе. In. Борислав Рус (szerk.): Етнографиjа Срба у Маћарской 4. Magyarországi szerbek néprajza 4. Budapest, 2003. 144-174.

632. Русиньскы мужскы мена комітату Шарош за Марії Терезії. Дані о моді мен. In.  Русин. 2005. 1-2. 16-17.

633. Előszó – Спередслово Káprály Mihály: Hodinka Antal: Az árvíznél is rettenetesebb az idő … Ruszin nyelvű szövegek. Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia 16. Nyíregyháza, 2005. Капраль Михаил: Антоній Годинка: Час гурше ги вода... Русинскі тексты. Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia 16. Нїредьгаза, 2005.

634.  


Recenziók,annotációk*

 

1.      Ілько В.: Закарпатське село на початку ХХ ст.(1900-1919). Львів 1973. Szazadok 1974. 3. sz. 727-729.

2.      Югославянски Русини спадаю восточним славяном. Munkacsy Mihaly: Tót nyelvű rusznákok Bács- és Szerémmegyében. Budapest 1913. ??ва Думка. VІІІ.Вуковар, 1980. 4.23. 77-80.

3.      Ванат І.: Нариси новітньої історії українців Східної Словаччини. 1918-1948. Пряшів—Братислава 1979. Szabolcs-Szatmari Szemle 1981. 1. sz. 110-114. o.

4.      Полякова А. : Из истории русских имен и фамилий. Москва 1975. Nevtani Ertesítő 4 (1980) 76-81. o.

5.      Истотни напрям культурного розвою Русинох у Угорскей. Mayer Maria: Karpátukrán (ruszin) politikai és társadalmi törekvések 1860-1910. Budapest 1977. Нова Думка Х (1981) ч. 28. 77-79.

6.      Лабош Федор Др. : История Русинох Бачкей, Сриму и Славониї 1745-1918. Вуковар 1979. Bekesi Élet. 1981. 4. sz. 521-523.

7.      Културни живот Русинох Бачкей и Сриму вєдно з Прикарпатйом. Нова Думка Х /1981/ ч. 30. 103-105.

8.      Рудловчак О.: Біля джерел сучасності. Пряшів — Братiслава.1981. Szabolcs-Szatmari Szemle. 1981. 1. sz. 113-115. o.

9.      Подольская Н. В. : Словарь русской ономастической терминологи. Москва 1978. Nevtani Értesítő 6 (1981) 71-73.

10.    А Мовознавство 1979 es 1980-as szamainak névtani anyaga. Névtani Értesítő 6 (1981) 75-80.

11.    A történeti Magyarország helynevei Dél-Ukrajna területén. Лобода В. В. : Сер­бо­хор­ватсь­кий топонімійний елемент на території південної України. іn. Руски язик и литература. 1978. Зборнїк сообщеньох зоз совитованя на тему "Стан и розвой руского язика и литературней творчосци". Нови Сад 1979. 159-163. Nevtani Ertesítő 6 (1981) 101-102.

 

12.    Байцура Т. : Закарпатскоукраинская интеллигенция в России в первой половине ХІХ века. Пряшів — Братіслава1971. Szabolcs-Szatmari Szemle. 1981. 4. sz. 102-106.

13.    Кочиш М. М. : Линґвистични роботи. Руске слово. Нови Сад 1978. Нова Думка (1983) ч. 35. 38-40.

14.    Латяк Д. : Тал и други приповедки. Руске слово. Нови Сад 1982. Napjaink 1983. 9. sz. 35-37.

15.    Ojtozi Eszter: A máriapócsi baziliták cirill betűs könyvei. Debrecen 1982. Honismeret. 1983. 6. sz. 58-59. o.

16.    Вертышева Н. С.  — Савин Н. В. — Хоруженко Д. П. : Четвертый гвардейский кубанский. Краснодар 1981. Szabolcs-Szatmari Szemle. 1984 4. sz. 100--102. old.

17.    Lévai Béla: Józsa története a földrajzi nevek tükrében. Névtani Értesítő 8 (1983)136-138.

18.    L'udovit Novák: K najstaršim dejinám slovenského jazyka. Névtani Értesítő 8. (1983) 146-149.

19.    Ганудель З. : Лінгвістичний  атлас українських говорів Східної Словаччини. І. Назви страв, посуду і кухонного начиння. Пряшів — Братіслава. 1981. A miskolci Herman Otto Muzeum Közleményei. 23 (1985) 155-158.o.

20.    Рудловчак О. :  Розвідки, статті, нариси. Пряшів1981.Studia Russica  VIII. (1985)  355-364.

21.    Байцура Т. : Іван Орлай ...Studia Russica VIII (1985) 373-382.

22.    Nyíregyházi szlovák ("tirpák") nyelvjárási és néprajzi emlékek. III. Szabolcs-Szatmári Szemle 1986. 4. sz. 539-541. o.

23.    A szlovákiai ukrán nyelvjárások atlasza. Magyar Nyelvjárások. XXVI-XXVII (1984-85) 267-271.

24.    Nyíregyházi tirpák nyelvjárási és néprajzi emlékek. III. Békési Élet. 1987.

          2. sz. 269-271.

25.    Зузана Ганудельова : Мена єдлох и судзини у рускей бешеди. Нова Думка 61 (1987) 36-37.

 

26.    Науковий збірник музею української культури у Свиднику.12 (1985) Рeд. Русинко I.  Пряшів — Братіслава 1985. Herman Otto Muzeum Közleményei 24 (1986) 201-203.

27.    Tábori György: A rézveretes Tranoscius. Szabolcs-Szatmári Szemle. 1988.

          l. sz. 101-103. o.

28.    Dedinszky Gyula: A szlovák betű útja Békéscsabán. Szabolcs-Szatmári Szemle. 1988.           2. sz. 225-227.

29.    Олена Рудловчак : Хрестоматія закарпатської українськoї літера­ту­ри ХІХ століття. Друга частина. Пряшів,1985. Studia Russica XI (1987) 379-383.

30.    Magyar és csehszlovák történészek eszmecseréje a régi magyar család- és sze­mély­ne­vek, valamint a helynevek írásmódjáról. Hungaro-Bohemicoslovaca l. Budapest, 1988. Szabolcs-Szatmári Szemle. 1988. 3. sz. 336-337.

31.    A szvidniki Ukrán Kultúra Múzeuma Tudományos Gyűjteménye 12. k. Prjasiv - Eperjes 1985. Herman Ottó Múzeum Közleményei 24 (1986)

            201-203.

32.    Zoltán András: Fejezetek az orosz szókincs történetéből. Budapest 1987.Андраш Золтан: Из истории русской лексики. Будапешт 1987. Studia Russica XIII (1989) 334-344.

33.    Науковий збірник Музею української культури у Свиднику т.14. Пряшів1986.  A miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei. 26. 1989. 248-249.

34.    Ганудель Зузана : Народні страви і напої. Лексика українських говорів Східної Сло­вач­чи­ни. Пряшів 1987.Studia Russica XII. 1988. 530-533.

35.    Науковий збірник Музею української культури у Свиднику т. 13. Пряшів.1988.  A miskolci Herman Otto Muzeum Közleményei. 26. 1989. 245-246.

36.    B. Papp János: Hajdúdorog iskolatörténete (1638-1948). Hajdúdorog 1988. Pedagógiai Műhely 1989. 1. sz. 132-135.

37.    Vasvári Pál: Bús napok. Történelmi elbeszélések. Összeállította, az előszót, a bevezető tanulmányokat írta dr. Cselényi István. Tiszavasvári, 1989. Szabolcs-Szatmári Szemle 1989. 3. sz. 344-346.

38.    B. Papp János: Hajdúdorog iskolatörténete. Honismeret XVII. 1989. 4. sz  77-78.

39.    A szvidniki Kultúra Múzeuma Tudományos Gyűjteménye 14. k. Studia Russica XII. 1988. 534-538.

40.    Науковий збірник Музею української культури. Том 14. Ред. Іван Русинко. Нова Думка XIX. (1990) ч. 79. 37-387.

41.    О. югославянских Русинох. Дюра Латяк: Тал и други приповедки "Руске слово", Нови Сад.1982.Шветлосц ХХVІІІ (1990) ч. 1. 49-54.

42.    Зузана Ганудель: Народни єдзеня, напої и звичаї. Нова Думка ХІХ(1990) ч. 81. 33.

43.    Gömör néprajza (egy sorozat margójára). Szabolcs-Szatmári Szemle XXV. (1990) 3. sz. 357-363. (Takács Péterrel társszerzőségben).

44.    Науковий збірник Музею української культури. Том 13. Ред. Іван Русинко. Нова ДумкаXIX (1990) ч. 82. 33-34.

45.    Zuzana Hanudel: Narodnyi sztravi i napoji. Prjasiv 1987. Herman Ottó Múzeum Közleményei 26. Miskolc, 1989. 264-265.

46.    Вархол Н. — Ивченко: Всестрано цикави фразеологийни словнїк лемковских (руских) диялектох. Нова Думка XX (1991) ч. 88. 28.

47.    Наукови зборнїк Музею українскей култури у Свиднїку. Том 16. Пряшов, 1990.  Литературне слово. Нови Сад 1992. януар. ч. 1. 8.

48.    A dél-magyarországi ruszinok letelepülése. Янко Рамач: Привредни и дружтвени живот у южней Угорскей. Нови Сад, 1990. Klió. Tallózó történeti folyóirat. 1. sz. 97-101. Nyíregyháza, 1992.

49.    Vasil' Latta, Kelet-Szlovákia ukrán nyelvjárásainak atlasza. in. Magyar Nyelv LXXXVIII (1992) 3. sz. 359-361.

50.    Naukovij zbirnik Muzeju ukrajinszkoji kulturi v Szvidniku. t. 16. (A szvidniki Ukrán Kultúra Múzeuma Tudományos Gyűjteménye) Prjasiv-Eperjes, 1990.

           A Miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei 27. Miskolc, 1991.

            388-389.

51.    Nadija Varchol - Anatolij Ivcsenko: Frazeologicsnij szlovnik lemkivszkich hovirok Szchidnoji Szlovaccsini (Kelet-Szlovákia lemk nyelvjárásainak frazeológiai szótára). Bratislava-Presov, 1991. Studia Russica. XIV-XV. 1994. 497-502.

52.    Egy tudós újrafölfedezése. Hodinka Antal Emlékkönyv. Nyíregyháza, 1993. Könyvilág XXXVII. évf. 1993. 6. sz. 14. old.

53.    Arkagyij Zsukovszkij-Oreszt Szubtelnij: Ukrajna történetének alapvonalai. Klió. II. évf. 1993. l. sz. 18-21.

54.    M. R. Litvin-K. Je Naumenko: A Szicsgárda története. Klió. II. évf. 1993. 1. sz. 117-120.

55.    Hodinka Antal Emlékkönyv. Tanulmányok Hodinka Antal tiszteletére. Pedagógiai Műhely. Nyíregyháza, 1993. 3. sz. 50-51.

56. I. Hrancsák (szerk.): Kárpátalja történetének alapvonalai. Klio. III. évf. 1994. 1. sz. 13-18.

57.    Dudás Bertalan-Legeza László-Szacsvay Péter: Baziliták. Dimenziók. Felső-Magyarországi Szemle 1994. 3. sz. 128-129.

58.    Smajda M.: A cseh-szlovákiai ruszin-ukránok kalendáris szokásai. Szabolcs-   Szatmári-Beregi Szemle, 1994. 3.szám  455-458.

59.    Dudás Bertalan - Legeza László - Szacsvay Péter: Baziliták. Görögkatolikus    Szemle Kalendáriuma az 1995. eztendőre. Nyíregyháza, 1994. 50-52. (Az 58.     tétel utánközlése).

60.    Két hegyaljai verses história. Dimenziók. Felsőmagyarországi Szemle. 1995.

          1 sz. 119.

61.    Pavlyuk Sz. P: Ukrajna hagyományos földművelése: agrotechnikai aspektus.    Ethnographia 104. évf. 1993. 1 sz. 277-280.

62.    L.H. Musketik: A szlavisztikai folklorisztika Magyarországon. Ethnographia   104. évf. 1993. 1 sz. 277-280.

63.    V.Fedinisinec: Ungvár első történésze. Pánsíp. III. évf. 1 sz. 22.

64.    Василь Латта: Атлас українських говорів Східної Словаччини.         Братіслава-Пряшів, 1991. Studia Slavica Hungarica. 39. evf. 1994. 131-134.

65.    Petrovaj Vasyl’: Rusyny. Pr’ašov, 1994. Dimenziók. Felsőmagyarországi        Szemle. 1995. 2-3 sz. 241-243.

66. Надія Вархол - Анатолій Івченко : Фразеологічний словник      лемківських говірок Східної Словаччини. Пряшів,  Studia Russica 1990-1994. 497-502.

67. Василь Латта: Атлас українських говорів. Studia Russica XIV-XV.       Bp.1990-1994.503-512.

68.  D.Molnár István: Vallási kisebbség és kisebbségi vallás. Görögkatolikusok a régi         és mai Lengyelországban. Kelet-Magyarország, 1996. január hó 9. 10 old.

69.  Перший історик Ужгорода. Карпатская Панорама. № 5., Берегово,    1996. стр.10.

70.  Magocsi P.: A szlovákiai ruszinok. П.Р.Магочій:  Русины на Словенську.       Klio. IV. 1995. 2.sz. 34-38.

71. Erothica Ruthenica. Зборнїк еротских приповедкох... Руснацох.            Русинскый жывот. ІІІ. 1996. ч.9. 1-3.

72. Könyv a lengyelországi görögkatolikusokról. Görögkatolikus Szemle. VII.évf.   2.sz. 1996.február. 8 old. (a 68. tétel utánközlése).

73. Viga Gyula: Árucsere és migráció Észak-Magyarországon. Ethnographia. 105.   évf.(1994). 1.sz. 330-331.

74. János István: Zemplén vármegyének kincstartó tárháza. Ethnographia. 105.         évf.(1994). 345-346.

75. Anna Macibabova dalai. Ethnographia. 105. évf.(1994). 374-375.

76. Világíts holdacska. Ethnographia. 105. évf.(1994). 376-377.

77. Smajda Mihajlo: Még azt kívánom. Ethnographia. 105. évf.(1994). 377-380.

78. Halgasova Anna: Osztrozsnyica ösvényein. uott. 380-381.

79. Dr. B. Papp János. Hajdúdorog küzdelme a magyar görög katolikus          egyházmegye felállításáért. Pedagógiai Műhely. XXII. évf. 1996. 2. sz. 71-72.

80. Нариси історії Закарпаття. Studia Slavica Hungarica. 40 evf. 1995. 404-           408.

81. Перший історик Ужгорода. Новини Закарпаття. № 152-153. (1171-1172)     субота, 12 жовтня 1996 року. стр.11.

82. Ukrán történelmi kalauz. Klió. V. évf. 1996. 3. sz.

83. Adatok Ukrajna pravoszláv egyházairól. Klió. V. évf. 1996. 3.sz.

84. Alekszander D.Dulicsenko: Munkák a ruszin filológiából. (Роботи з рускей филолоґиї). Русинскый жывот. р.ІІІ. ч.24.21. нов. 1996. стр.4.

85. Dr. B.Papp János: Hajdúdorog küzdelme... Görögkatolikus Szemle  Kalendáriuma 1997. Nyíregyháza, 1996. 61-63. (A 79. tétel utánközlése).

86. Posivajlo, Olesz: Az ukrán fazekasság etnográfiája. Ethnographia 105. évf. 1994. 736-739.

87. Ukrán múlt. Illusztrált etnográfiai kalauz. Ethnographia. 105. évf. 1994. 734-736.

88. Dudás Bertalan Legeza László Szacsvay Péter: Baziliták. Ethnographia 105.évf. 1994. 690-691.

89.  А.Дуличенко: Роботи з рускей филолоґиї. Slavia Orientalis. rocz. XLV. Krakow, 1996. N. 4. 551-553.

90. Перший історик Ужгорода. Замість академічної післямови. in. Володимир Фединишинець:  Історик і захисник карпаторутенів. Ужгород, 1996. 46-50.

91. Ungvár első történésze. Akadémiai utószó helyett. In. Volodimir Fedinisinec: A rutének történésze és pártfogója. Ungvár, 1996. 60-65.

92. А.Дуличенко: Jugoslavo-Ruthenica. Шветлосц. ХХХV. 1997. ч.1-2. 51-54.

93. Imrich Michnovic: Habura község története. Klió. IV.évf. 1995.1.sz.56-58.

94. V.Koszik: Ukrajna a II. világháborúban. Klió. IV.évf. 1995. 1.sz. 136-138.

95. A ruszin (kárpátukrán) - magyar együttélés nyelvi tükröződése. Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia 5. Nyíregyháza, 1997. 282-284.

96. Karel Beneš: Vasúti közlekedés Kárpátalján. Honismeret. 1997. 4 sz. 98.

97. Hollós Attila: Az orosz szókincs magyar elemei. Slavica XXVIII. (1997). 193-195.

98.  А.Д.Дуличенко: Jugoslavo-Ruthenica. Studia Slavica Hungarica. 41 (1996) 1-4 sz. 379-382.

99. П.Р.Ма?очій: Русины на Словенську. Studia Russica XVI. Bp. 1997. 355-358.

100. ?абрїл Клебашко: Заказана звізда. Віршы. Studia Russica XVI. Bp. 1997. 359-362.

101. Vasil’ Petrovaj: Rusyny. Studia Russica XVI. Bp. 1997. 363-365.

102. Анна Галгашова: Стружніцкыма пішниками. Studia Russica XVI. Bp. 1997. 366-367.

103. Швіть, мішячку. У Ня?ові ясно. Studia Russica XVI. Bp. 1997. 368-369.

104. Співанкы Анны Мацібобовой. Studia Russica XVI. Bp. 1997. 370-371.

105. Imrich Michnovic: Habura. 1543-1993. Ethnographia 106. évf. 1995. 1.sz. 364-366.

106. Új szintézis szomszédaink történetéről. Új Kelet. 1998. január 15. 6 old.

107. Három kereszt alatt. Kárpátalja görögkatolikusainak történetéről. Napkelet. A KM hétvégi melléklete. 1998. I. 24. 2. old.

108. Kállai János: Szónapló A-tól - Z-ig. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle. XXXIII. évf. 1998. 1 sz. 91-92.

109. Hármas kereszt alatt. Botlik József könyvéről. In. Új Holnap. 43. évf, 1998. március. 106-108.

110. Л.Г.Мушкетик, Славістична фольклористика в Угорщині (кінець XIX-XX ст.) Київ, 1992.  In. Studia Slavica Hungarica. 42. 1997.191-193.

111. Hrancsák I.: Kárpátalja történetének alapvonalai. Русинскый жывот. р. V 1998. ч.9.28. април. 1998. 1-2. (A Klio III. evf. 1994. 1.sz. 13-18 utánközlése)

112. А.Д.Дуличенко: Jugoslavo-Ruthenica.  In. Slavica Tarnopolensia 2. Роботи з рускей филології. Тернопіль, 1995. 137-140.

113. Görög katolikusok Kárpátalján. Honismeret. XVI. évf. 1988. 3 sz. 105-106.

114. Kárpátaljai népszokások. Ethnographia. 106. évf. 1995. 2.sz. 1149-1150.

115. Erotika Rutenika. Ethnographia. 106. évf. 1995. 2. sz. 1150-1152.

116. D.Molnár István: Vallási kisebbség és kisebbségi vallás. Ethnographia. 106.     évf.1995. 1152-1153.

117. A Szvidniki Ukrán-ruszin Kultúra Múzeumának évkönyve. 20. kötet. Ethnographia. 109. évf. 1998. 1. sz. 461-462.

118.  Аттила Холлош: Венгерские элементы в словарном запасе русского языка. Slavia Orientalis XLVIII. Kraków, 1999. Nr. 1. 143-145.

119.  A bács-szerémi ruszinok otthon és a világban. Русинскый жывот. VI. évf. 4. sz. 1999. február 16. 2 old.

120. Zsiros Miron: A bács-szerémi ruszinok otthon és a nagyvilágban. Ethnographia 1999. 2. sz.

121. Жирош Мирон: Бачванско- сримски Руснаци дома и у швеце (1745-1998). Studia Russica. XVII. Budapest, 1999. 434-435.

122. Володимир Гнатюк: Документи і матеріали. Studia Russica. XVII. Budapest, 1999. 435-437.

123. Закарпатське село на початку  XX  ст. In.  Літописець карпатського села. Про життєвий шлях та науково-педагогічну діяльність професора Василя Ілька. Бібліографічний покажчик. Ужгород, 1999. 149-154.

124.  A lengyelek kitelepítése Szovjet-Ukrajnából. Ternopoli megye (1944-46) Klió. 1993. 3 sz. 119–121.

125. Káprály Mihály: Beszéljünk ukránul. Nyíregyháza, 2000 A Modern Filológiai Társaság Értesítője XVIII. évf. 2000. április 1. old.

126. Hodinka Antal :Утцюзнина газдувство и прошлость южнокарпатськыхъ русиновъ. A Modern Filológiai Társaság Értesítője XVIII. évf. 2000. április. 2. old.

127. Ukrán-magyar szótári adatbázis VI. A Modern Filológiai Társaság Értesítője XVIII. évf. 2000. április. 3. old.

128.  Л.Г. Мушкетик: Славістична фольклористика в Угорщині (кінець ХІХ–ХХ ст.) In.:  Гавриїл Такач (ред.): Думки з Дунаю. Misli s Dunava 3. Zagreb–Vukovar 1990–2000. 73-74.

129. Михайло Шмайда: Календарни звичаї Русинох-Українцох у Чехословацкей. In.:  Гавриїл Такач (ред.): Думки з Дунаю. Misli s Dunava 3. Zagreb–Vukovar 1990–2000.  75–80.

130. Ruszinok, a gens fidelissima. In. Magyar Napló. XIV. Bp. 1992. 3. sz. 64.

131. Zsiros Miron: Bacsvanszko-szrimszki Rusznaci doma i u svece. 1745–1991. I–II. Újvidék, 1997–1998. In Ethnographia 110. évf. 1999. 2. sz. 515. old.

132. Kupcsinszkij Oleh (szerk.): Volodimir Hnatyuk. In. Ethnographia. 111. évf. 2000. 102 sz. 299-301.

133. S. Benedek András: Ruszinok, a gens fidelissima. In. Kárpátaljai Minerva. V. kötet. 1. füzet. Budapest-Beregszász, 2001. 95-97.

134. Ruszinok, a gens fidelissima. In. Együtt. A Magyar Írószövetség Kárpátaljai Írócsoportjának folyóirata. 2002. 2. sz. 47. old.

135. Olekszander Ogloblin: Iván Mazeppa kozák hetman és kora. Klió. 12. évf. 2003. 1. sz. 91-93.

136. Zoltán András: Oláh Miklós Athila című munkájának XVI. századi lengyel és fehérorosz fordítása. In. A Modern Filológiai Társaság Értesítője. XX. évf. 9. sz. 2003. december 1–3 old.

137. Király Péter: A középkelet-európai nyelvi, nemzeti törekvések a budai Egyetemi Nyomda kiadványainak tükrében. (1777–1846). In. Országos Ruszin Hírlap/Вседержавный Русинскый Вісник. V. évf. 8. sz. 2003. augusztus 18. old.

138. Švorc Péter: Krajinska hranica medzi Slovenskom a Podkarpatskou Rusou 1919–1939. Русинскый світ р. ІІ. ч.4. януар 2004. 10 old.

139. Aranyszájú Szent János Liturgiájának első magyar nyelvű fordítása. Gálszécsi fordító, tímári másoló, nyíregyházi értékápoló. In. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle 2004. 2. sz. 229-231.

140. Botlik József: Kárpátalja története 1918-1945. In. Hírlevél. V. évf. 2004. 4. sz. 6-7.

141. Szlovákia és Kárpátalja tartományi határa a két világháború között (1919–1939). In. Klió. 2004. 2. sz. 150-152.

142. Петер Шворц: Країньска граніця  меджі Словеньском і Підкарпатьсков Русов (1919–1939) Русин 2004. ч. 3-6. 17-78.

 

(Bizonyos anyagok letölthetők az alábbi címekről: www. urft.hu;

enevjegy. radio.hu/udvarii)

 * Vö. Udvari István: Tallózások ukrán, ruszin és szlovák könyvek körében. Studia Ukrainica et Rusinica.II.      Nyíregyháza,  1995.