Udvari  István

 

Szlavisztikai kutatások a Bessenyei György Tanárképző Főiskolán

 

 

         A három országgal Szlovákia, Románia, Ukrajna, határos Szabolcs-Szatmár-Bereg megye székhelyén, Nyíregyházán 1962-ben létesült a Bessenyei György Tanárképző Főiskola, mely az évek során a hazai szlavisztika egyik jelentős kutatóhelyévé fejlődött.

         A főiskolán két szlavisztikai tanszék, az Orosz Nyelv és Irodalom Tanszék, valamint az Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék működik, s fakultatív keretek között további három nyelv, a lengyel, a szlovák és a bács-szerémi ruszin nyelv oktatása is megvalósul.

         Mielőtt szűkebb témánkra rátérnék, két dologról kell említést tennem.

1.    Feltétlenül utalnunk kell arra, hogy városunkban a Bessenyei György Tanárképző Főiskola megalapítása előtt is működtek szlavisták. A nyíregyházi Kossuth Lajos Gimnázium tanárának, Vietórisz Józsefnek a nevéhez fűződik a magyarországi evangélikusok közel kétszáz kiadást megért cseh nyelvű énekes-könyvének, a  Tranosciusnak teljes magyar fordítása[1].  Az először 1636-ban kiadott, cseh, lengyel, német szlovák szerzők vallásos énekeit magában foglaló, Tranovszky György lengyel származású szerkesztőről elnevezett kötet fordítása egyházi-vallási igények kielégítésén túl jelentős tudományos teljesítményt is képvisel, melynek lektorai között a korabeli hazai szlavisztika kiválóságát, Melich Jánost is ott találjuk. Több éven át városunkban, a Kossuth Gimnáziumban tanított a hazai szlovakisztika és bohemisztika jeles alakja Sziklay László[2]. Nyíregyházán született és rövid ideig itt is működött Márkus Mihály a nyíregyházi tirpák-szlovákokról Viski Károly, Kniezsa István és Mályusz Elemér konzultációival elkészült alapvető monográfia[3] szerzője.

2.    A Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskolán az egyházi szláv nyelv mellett, az orosz, szlovák és ukrán nyelvek oktatását biztosítják az érdeklődő teológus hallgatóknak. Szlavisztikai tekintetben is figyelemre méltóak Ivancsó István kutatásai, aki Szent Magyar Mózesről (Свят?й Мойсей Угрин) monográfiát jelentetett meg[4].

         A nyíregyházi szlavisztikai kutatások intézményi háttere a Bessenyei György Tanárképző Főiskola 1962-ben történt alapításával teremtődött meg. A főiskolán 1964-ben Orosz Nyelv és Irodalom Tanszék létesült, ahol napjainkig biztosítják az orosz nyelv magas színvonalú oktatását, tanítását, s ahol mennyiségi és minőségi tekintetben egyaránt értékes kutatómunka folyik[5].  A következőkben a tanszéken folyó főbb kutatási témákat mutatom be.

         A Bessenyei György Tanárképző Főiskola Orosz Nyelv és Irodalom Tanszékén az orosz morfológia, lexikológia, szóképzés, a kommunikáció, a funkcionális stilisztika, a szövegtan és a műfordítások stilisztikája kutatásának vannak hagyományai.  A grammatikai kutatások közül Székely Gábor, Laczik Mária, Répási Györgyné[6] dolgozatai érdemelnek külön említést. A tanszéken folyó lexikológiai vizsgálatok legértékesebb produktuma a Melléknévi vonzatok és mellékneves szószerkezetek öt nyelven c. értékálló kötet[7], valamint Balogh István orosz bűnözői zsargon szótára[8].

Természetszerűleg szinte minden itt működő kolléga bekapcsolódott a hallgatói igényeket kielégítő, a tananyagválasztékot bővítő tankönyv és jegyzetírásba. E téren Répási Györgyné[9] és  Cs. Jónás Erzsébet[10] külön említést érdemelnek.  Cs. Jónás Erzsébet a kommunikáció, a stilisztika és szövegtan kérdéseit vizsgálja[11].  E téren folytatott vizsgálatait a főiskolán működő, s egy időben általa irányított Csehov-kutatócsoportban alapozta meg[12]. A főiskolai  Orosz Nyelv és Irodalom Tanszékén a Csehov drámáira irányuló filológiai kutatások több kötetben és számos értékes tanulmányban megtestesülő, maradandó eredményt hoztak[13].  Laczik Mária egy másik orosz klasszikus, A. Puskin egy művének, az Anyeginnak monografikus feldolgozását végzi nyelvészeti módszerekkel. Kellően nem értékelt, úttörő vállalkozásnak tekintem az Anyegin szóvégmutató szótárának elkészítését és kiadását[14].

         A tanszéken folyó intenzív kontrasztív kutatások közül feltétlenül megemlítendőek Székely Gábor dolgozatai, melyekben a szerző a szóképzés orosz-magyar, magyar-német-orosz egybevető vizsgálatát végezte[15].  Pacsai Imre az arreális kutatásokat képviseli[16]. Csige Katalin összevető orosz-magyar névtani és frazeológiai kutatásokat végzett[17], továbbá vizsgálta a kárpátaljai magyar nyelvhasználat lexikai és grammatikai russzicizmusait[18].

A tanárképző főiskolán jelentkező aktuális, napi feladatokkal és kihívásokkal összefüggésben több kolléga foglalkozik a nyelvoktatás ill. az orosz nyelv oktatásának kérdéseivel[19].

A magyarok számára történő orosz nyelvoktatás kérdéseinek, s a nyelvoktatás folyamán megfigyelhető interferenciális jelenségek módszeres vizsgálatának Viktor Fedoszov két könyvet is szentelt[20].  Kiss Kálmán a magyarországi orosznyelv-oktatás történetének első korszakát (1849-1949) kutatja. Az általa vizsgált időszakban hazánkban az orosz nyelvet a budapesti tudományegyetem szláv filológiai tanszékén, s fakultatív idegen nyelvként katonai, kereskedelmi, műszaki és közgazdasági felsőfokú intézményekben tanították viszonylag kevés számú érdeklődőnek[21].  Az orosz nyelv oktatásának monografikus feldolgozásán kívül Kiss kolléga a ruszin-magyar és orosz-magyar tudományos és művelődési kapcsolatok kérdéseihez is hozzászólt[22].

A szlovák nyelv oktatása intézményünkben fakultatív keretek között valósul meg. Jelenleg két kolléga hírdet meg órákat szlovák beszédgyakorlatból: Lezsák Zsuzsanna és Pacsai Imre. A szlovakisztikai kutatásokat Németh Zoltán, Pacsai Imre és Udvari István folytattak ill. folytatnak. Németh Zoltán[23] (1928-1994) Szlovákiából 1946-ban erőszakkal áttelepített magyarként, egykori orosz tanára, a jeles szlavista, Kiss Lajos professzor javaslatára kezdett el foglalkozni a nyíregyházi tirpák szlovákok nyelvével[24] nyelvemlékeivel[25].

Udvari István Mária Terézia-féle úrbérrendezés szlovák nyelvű dokumentumait tanulmányozza[26],  mely témakörből több forráskiadványt és egy a forrásait a helyesírás, fonetika és alaktani szintjén elemző értekező kötete jelentetett meg[27].  Ugyancsak a XVIII. századból egy magyar helyesírású, keletszlovák népnyelvű forrást tett közzé, s írt le nyelvészeti szempontból[28].

A lengyel nyelv oktatása 1980-tól fakultatív keretek között folyik főiskolánkon. A lengyel nyelvet oktató kolléganő, Kelecsényiné Pente Mária polonisztikai kutatásokat is végez: számos dolgozatában vizsgálja a magyar írók, költők műveiből kirajzolódó Lengyelország -és lengyelség-képet[29].  Megemlíthetőek még Udvari István gorál (szepességi lengyel) tematikájú írásai[30].

Főiskolánkon 1993-ban alakult meg az Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék, ahol ukrán nyelv -és irodalomtudományi és történeti kutatások folynak, továbbá intenzíven kutatjuk a ruszin-magyar interetnikus és nyelvi kapcsolatokat. Feladatainkat meghatározza az a tény, hogy a  tanszék gondozza az egyetemi szinten akkreditált ukrán nyelv és irodalom szakot.  Ezzel függ össze, hogy 1988 tavaszától rendszeresen és módszeresen dolgozunk egy ukrán-magyar középszótár elkészítésén. Számítógépes adatbázisunkban 1999 szeptember 1-ig közel 35 000 címszót rögzítettünk. Tekintettel arra, hogy a nyíregyházi ukrainisztika eredményeit önálló közleményben[31] ismertettem, itt csupán a nyíregyházi ruszinisztikáról szólok. Feltétlenül megemlítendő azonban itt is, hogy tanszékünk közel egy éve dolgozik egy ukrán-magyar középszótár létrehozásán. Számítógépes adatbázisunkban a mai napig (1999. IV.22.) 17 300 szótári egység került rögzítésre.

A magyar tudományosság, esetünkben a hazai szlavisztika egyik feladata, hogy a legközelebbi keleti szláv nép-szomszédunk és egyik hazai nemzetiségünk történelméről, nyelvéről, demográfiájáról, kulturális törekvéseiről stb. pontos és megbízható képet nyújtson elsősorban a tudományos közvéleménynek, de lehetőség szerint a szélesebb publikumnak is. Tekintettel arra, hogy a kárpát-medencei ruszinok közel ezer esztendőn át a Magyar Királyság keretein belül éltek s intenzív gazdasági, nyelvi, művelődési kapcsolatban álltak a magyarsággal, feltétlenül kutatandóak a ruszin-magyar együttélés nyelvi, művelődési vonatkozásai is. E kérdés vizsgálatát s a felsőoktatásban történő tanítását azért is fontosnak tartom, mert a szovjet korszak történészei és filológusai szándékosan elhanyagolták a ruszin-magyar közös múlt kutatását, a hangsúlyt a ruszinok galíciai és oroszországi kapcsolatainak vizsgálatára helyezték. Egy hazugságra épített rendszer áltudományos műveinek napjainkig tartó romboló hatását a mai kutatók csak módszeres és rendszeres forráskiadással, türelmes filológiai aprómunkával ellensúlyozhatják a két nép közös hasznára és épülésére.

A nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskolán az Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék 1993-ban történt megalapításáig is folytak ruszinisztikai kutatások, s ruszinisztikai témájú előadások mind a mai napig meghirdetésre kerülnek. 1993-ban nagyszabású nemzetközi konferenciát szerveztünk a hazai szlavisztika úttörője, a ruszin történelem páratlan rangú kutatója Hodinka Antal akadémikus tiszteletére. Ebből az alkalomból hat kötetet  szerkesztettünk meg és adtunk ki[32]. 1996-ban nemzetközi ruszinisztikai történész szimpoziumnak adtunk helyet.

A főiskolán folyó ruszinisztikai kutatások a demográfia[33], társadalom- és gazdaságtörténet[34], irodalom[35],  nyelvészet[36],  interetnikus kapcsolatok[37] területeire koncentrálódnak. A ruszin filológus utánpótlást elősegítendően elindítottunk egy sorozatot, melyben ruszin nyelvű vagy tematikájú műveket  jelentettünk meg facsimileben[38],  továbbá kiadtunk egy bács-szerémi ruszin nyelvkönyvet[39], s válogatást tettünk közzé a Mária Terézia úrbérrendezés ruszin nyelvű dokumentumaiból.[40]

Tanszéki periodikánk, a Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia eddig megjelent hat kötetéből az első és negyedik teljes kötet egészében, a második és ötödik pedig részben ruszin témákat ölel fel, melyek között  a hazai ruszinságra vonatkozó írások is találhatók.

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иштван Удвари

 

Славистические исследования в пединституте

им. Дьердя Бешшеньеи

 

         В 1962 году на границе трёх государств Словакии, Рум?нии и Украин? в главном городе Саболч-Сатмарской области в Ниредьгазе, откр?т (создан?) пединститут им. Дьердя Бешшеньеи, котор?й на протяжении прошедших лет развития стал одним из ведущих отечественн?х центров славистических исследований.

В пединституте действуют (есть) две славистические кафедр? русского яз?ка и литератур? и украинский и русинской филологии. В межах факультатива проводится обучение (вивчення) ещё трем славянским яз?кам польского, словацкого и бач-сримского русинского.

Прежде, чем детальнее охарактеризовать названную тему, хочу остановиться на таких двух вопросах.

1.    Обязательно нужно упомянуть, что ещё до откр?тия пединститута, в Ниредьхазе работали (діяли, працювали) славист?. С именем представителя ниредьхазской гимназии им.Лайоша Кошута Йожефа Виториса связано издание песенников венгерских евангелистов, изданн?х более 200 раз на чешском яз?ке в венгерском переводе Троношциуса! Впервые изданные в 1636 году церковные песни чешских, немецких и словацких авторов, объединенные в сборнике, носящем имя редактора польского происхожнедия Дьердя Трановского, кроме церковных вимог вполне представлял (мав) научное значение. Среди лекторов (авторов?) находим имя выдающегося отечественного слависта Яноша Мелиха. На протяжении им.Кошшута преподавал Ласло Сиклан, выдающийся представитель отечественной славистики и бочемистики.* Михай Маркуш родился в Ниредьхазе и некоторое (короткое) время работал здесь. При консультации (консультируясь) с Карлоля Вишки, Иштвана Книежи, Элемира Малюса он подготовил основательную монографию о тирпаках - словаках.

2.    В в?сшей греко-католической школе им. Святого Атанаса наряду с церковнославянским, преподаются для желающих теологов (интересующихся) русский, словацкий и украинский яз?ка. Заслуживают внимания славистические исследования Иштвана Иванчо, котор?й опубликовал монографию о Святом Мойсее Угрине.* Основой ниредьхаских славистических исследований стал созданн?й в 1962 году.

В 1964 году в пединституте откр?та кафедра русского яз?ка и литератур?, которая пон?не обеспечивает на в?соком уровне обучение (преподавание), и где в количественном и качественном отношении проводится значительная научная работа.* В дальнейшем я постараюсь показать основную научную (исследовательскую) тематику кафедр?. Кафедра русского яз?ка и литератур? Ниредьхазского пединститута им.Дьердя Бешшеньеи имеет определённ?е традиции в исследовании русской морфологии, лексикологии, коммуникации, функциональной стилистики, и стилистики перевода. Среди грамматических (яз?коведческих  исследований заслуживают внимание работ? Габора Сейкеля, Марии Лацик, Дьердне Рейпаши. Сам?м значительн?м среди лексикологических работ кафедр? является сборник „Управление прилагательн?х и словосочетания с прилагательными на пяти языках”*,  а также словарь русского жаргона, подготовленный Иштваном Балогом.*

Естественным образом все преподаватели принимают участие в написании учебников и пособий для слушателей. Отдельного внимания заслуживают в этом отношении Дьердне Рейпаши* и Ч.Ержибет Йонаш.* Ч.Ержибет Йонаш исследует вопросы коммуникации, стилистики и текстологии.* Свои исследования она углубила в группе по исследованию (языка) произведений Чехова, которым некоторое время сама и руководила. Редультаты исследования (анализ) драм Чехова, проводимые кафедрой русского языка и литературы, проявились в изданиях нескольких томов и отдельных статьях и принесли значителные результаты.  В монографии Марии Лацик в языковедческом отношении исследуется произведение другого классика русской литературы А. Пушкина  „Евгений Онегин”. Составление и издание словаря поэмы „Евгений Онегин” считаю очень важной, до сих пор должно не оцененной работой.*

Среди исследований кафедры по контрастивному ... языкознанию особого внимания заслуживают статьи Габора Сейкеля, который работает в области исследования русско-венгерского, венгерско-немецкого-русского словообразования.* Имре Пачаи представляет ареальные исследования.*

Большенство коллег занимается вопросами методики (?) преподавания, преподавания языка, а именно актуальным и злободневным вопросом.*

Виктор Федосов посвятил две книги вопросу обучения венгров русскому языку и тем явлениям интерференции, которые наблюдаются в этом процессе.* Калман Киш исследует историю первого периода (1849-1949) обучения венгров русскому языку. В исследуемый им период преподавали русский сравнительно небольшому количеству слушателей на кафедре слявянской филологии будапештского университета а также как факультатив в военных, технических и экономических высших учебных заведениях. Кроме монографического исследования вопроса обучения русскому языку коллега Киш высказал своё мнение о вопросе русинско-венгерских и русинско-венгерских культурных и научных контактах.*

Обучение словацкому языку в нашем институте происходит в рамках факультатива. В настоящее время двое преподавателей преподают практический курс разговорного словацкого языка: Жужанна Лежак и Имре Пачаи. Словакистические исследования проводили и проводят Золтан Немеш, Имре Пачаи, Иштван Удвари. Золтан Немеш* (1928-1994) в 1946 году насильно был выселен как венгр, его бывший преподаватель русского языка, известный славист Лайош Кошш предложил ему заниматься языком ниредьгазских тирпаков словаков* и  их языковыми памятниками.*

Иштван Удвари исследует словацкоязычные урбарские документы периода Марии Терезии*  по этой теме опубликовал несколько томов источников... сборник в котором анализирует свои источники с точки зрения правописаний, фонетики, морфологии.

Кроме того опубликовал и анализировал языковой памятник (на восточно-словацком народном языке), относящейся к 18 веку.

Преподавание польского языка происходит в институте в рамках факультатива с 1980 года. Коллега Келеченине Пенте Мария, преподавающая польский язык, проводит также и полонистические исследования: она в ряде своих работ анализирует произведения венгерских писателей, поэтов, в которых изображаются картины жизни, Польщи и поляков.* Нужно вспомнить (назвать) здесь и работы Иштвана Удвари на горальскую (сепешские поляки) тематику.*

В 1993 году при нашем институте создана кафедра украинской и русинской филологии, на которой проходят исследования украинского языкознания, литературоведения и истории, кроме того проводятся интенсивные исследования русинско-венгерские интерэтнические и языковые связи. Наши задания определяли тот факт, что кафедра отвечает за специальность украинский язык и литература, которая акредитована на университетском уровне.

С точки зрения того, что результаты ниредьхазкой украинистики опубликованы отдельными изданиями*, здесь ресь пойдёт только об ниредьгазской русинистике.

Одним из изданий венгерской науки, в частности отечественной славистики, заключается в том, чтобы создать (воспроизвести) картину для научной, а также широкой общественности по  истории, языке, демографии, культурных устремлений (?) самого близкого восточно-славянского народа соседа и одной из отечественных национальностей.

С точки зрения того, что русины карпатского басейна (?) около тысячи лет жили в Венгерском Королевстве и состояли в интенсивных экономических. языковых, культурных контактов. Исследования и изучение в высшей школе этого вопроса свитают важным, ибо истории и филолого-советского периода нарочно не исследовали русинско-венгерское общее прошлое, а основное внимание обращали на русинско-галицкие и русские связи. В построенном на лжи государстве лженаучные исследования, до сих пор негативно влияющие на науку, исследователи могут привести в порядок (исправить) только систематической и скрупулезной работой, новыми изданиями первоисточников для общего блага о двух народах.

В ниредьгазском педиституте им.Дьердя Бешшеньеи ещё до создания в 1993 году кафедры украинской и русинской филологии проводились русинистические исследования, а лекции на русинистическую тематику до сегодняшнего дня (поныне) не сходят с повестки дня. В 1993 году мы организовали международную конференцию на честь академика Антала Годинки   (зачинателя) отечественной славистики, выдающегося ученого. По этому случаю было составлено и издано  6 сборников.*  В 1996 году на базе кафедры был проведён международный симпозиум по истории русинистики.

Русинистические исследования, проводимые в пединституте, сконцентрированы на демографических*, общественно-экономических* интерэтнических связях.* Для воспитания будущих филологов по русинистике розпочали серию изданий, поднимающих вопросы русинского языка или русинскую тематику и издающиеся в виде факсимиле*, кроме того опубликовано пособие по бач-сримскому языку, а также опубликовали избранные русиноязычные документы по урбаризации периода Марии Терезии.*

Из шести томов кафедральной периодики журнала Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia первый и четвёртый номера полностью посвящены русинской тематике, а во втором и пятом частично находим статьи, в которых посвящается эта тема,  4, естественно, среди них есть исследования, относящиеся к вопросам отечественных русинов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иштван Удвари

 

Русинистские исследования в пединституте им.Бешшеньеи Дьердя

 

 

         Кроме Венгрии, русины проживают в Украине В Закарпатье, в Словакии в бывших северных частях областей Сепеш, Шарош, Земплен, в Румынии в Марамароше. В Сербии   в Воеводине, в Хорватии в Сриме и Северной Америке в основном в  Соедименных Штатах.* Одно из заданой венгерской науки (исследователей), в данном случае откечественной славистики, заключается в том, чтобы создать картину и познакомить научные круги и широкую общественность (показать) с историей, языком, демографией, культурой ближайшего восточного славянского народа- соседа, а также одной народности нашего отечества.

         Учитывая, что карпатские русины более тычячи лет жили в Венгерском Королевстве и были в интенсивных экономических, языковых, культурных контактах с венграми, поэтому важными являются также исследовать русинско-венгерские языковые, культурные связи. Исследование этого вопроса и преподавания(?) в высшей школе считаю важным, ибо историки и филологи советского периода нарочно не исследовали русинско-венгерское общее прошлое, а основное внимание обращали на русинско-галицкие русские связи. .. 1., 2....

Повторение...

В построенном на лжи государстве лженаучные исследования, до сих пор негативно влияющие на науку, исследователи могут привести в порядок (исправить) только систематической и скрупулезной работой, новыми изданиями первоисточников для общего блага о двух народах.

 

Русинистические исследования, связанные с высшей школой, проводятся на кафедре русинского языка и литературы Новосадского университета около трёх десятилетий. В этом году на философском факультете Пряшевского университета создана кафедра русинского языка и литературы, где проводятся языковедческие и литературоведческие исследования. Научные исследования в Северной Америке координирует питтебергский карпато-русинский исследовательный центр. В последнем номере англоязычного каталога названо около 40 изданий, которые можно заказать (?) = замовити. Некоторые из них содержат генгарологические вопросы, ведь речь идёт о переселенцах, прибывших сюда из северовосточных областей Венгрии.

Повторение...

В ниредьгазском педиституте им.Дьердя Бешшеньеи ещё до создания в 1993 году кафедры украинской и русинской филологии проводились русинистические исследования, а лекции на русинистическую тематику до сегодняшнего дня (поныне) не сходят с повестки дня. В 1993 году мы организовали международную конференцию на честь академика Антала Годинки   (зачинателя) отечественной славистики, выдающегося ученого. По этому случаю было составлено и издано  6 сборников.*  В 1996 году на базе кафедры был проведён международный симпозиум по истории русинистики.

Русинистические исследования, проводимые в пединституте, сконцентрированы на демографических*, общественно-экономических* интерэтнических связях.* Для воспитания будущих филологов по русинистике розпочали серию изданий, поднимающих вопросы русинского языка или русинскую тематику и издающиеся в виде факсимиле*, кроме того опубликовано пособие по бач-сримскому языку, а также опубликовали избранные русиноязычные документы по урбаризации периода Марии Терезии.*

Из шести томов кафедральной периодики журнала Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia первый и четвёртый номера полностью посвящены русинской тематике, а во втором и пятом частично находим статьи, в которых посвящается эта тема,  4, естественно, среди них есть исследования, относящиеся к вопросам отечественных русинов.

 [1]  Cithara Sanctorum. Régi és új egyházi énekek... melyeket egykor összegyűjtött és kiadott Tranovszky György lelkész, a liptószentmiklósi egyház lelkipásztora. Fordította: Vietórisz József. Budapest, 1935. Vö még. Sziklay László: Emlékezés Vietórisz Józsefre (1868-1954). Szabolcs-Szatmári Szemle 1982. 3. sz. 72-75.

[2]  Vö. Fried István: A Szabolcsi Szemle szlavisztikai anyaga. Szabolcs-Szatmári Szemle. 1972. 1. sz. 110-114.

[3]  Márkus Mihály: A bokortanyák népe. Budapest, 1993. A Királyi Magyar Pázmány Péter  Tudományegyetem Magyarságtudományi Intézetének kiadása.

[4] István Ivancsó:  Moisej Ugrin Nello specchio del suo culto liturgico. Nyíregyháza, 1997. 104. pp.; Uő.:  Magyar Mózes. Liturgikus tiszteletének tükrében. Nyíregyháza, 1997. 106. pp.

[5]  Erről ld. Педагогический институт им. Дьёрдя Бешшенеи. Кафедра русского яз?ка и литератур?. 1964-1999. Nyíregyháza, 1999.

[6] Габор Секей: Применение семантических параметров в обучении русскому яз?ку. In. A Bessenyei György Tanárképző Főiskola Füzetei. 6. k. Nyíregyháza, 1974. 123-6; Répási Györgyné: Szóképzés vagy poliszémia? In: Könyv Papp Ferencnek. Tanulmánygyűjtemény Papp Ferenc 60. születésnapjára. Szerkesztette: Hunyadi László, Klaudy Kinga, Lengyel Zsolt és Székely Gábor. Debrecen, 1991.197-203.; Uő.:  Az abszolút szuperlatívusz „vadhajtásai”, avagy az orosz és a magyar beszélt nyelv „gyöngyszemei”. In.: Szavak-nevek szótárak. Irások Kiss Lajos 75. születésnapjára. Budapest, 1997. 343-351.; Répási Györgyné-Székely Gábor:  Zur Frage des absoluten Superlativs. Möglichkeiten der kontrastiven Untersuchung Deutsch-Russisch-Ungarisch Forschung und Unterricht. In: Mitteilungen für die Lehrer Slawischer Fremdsprachen. Nr.74 Wien, 1997. 19-27.

[7] Laczik Mária-Mihalovics Árpád-Szabó Tibor-Székely Gábor: Melléknévi vonzatok és mellékneves szószerkezetek öt nyelven (magyar, angol, francia, német, orosz). Szerk. Székely Gábor. Budapest, 1989. 323 pp.

[8] Balogh István: Orosz bűnözői szótár. Nyíregyháza, 1997. 124. pp.

[9] Répási Györgyné: Orosz nyelvi jegyzet matematika szakos hallgatók számára. Egységes főiskolai jegyzet. Budapest, 1980. 168 pp.; Uő.: Főnevek az orosz beszélt nyelvben. Nyíregyháza, 1990. 158 pp.; Orosz nyelvkönyv haladóknak. Szerkesztette: Répási Györgyné - Németh Gyuláné. Nyíregyháza, 1994. 446 pp.; Orosz nyelvkönyv haladóknak. Második javított, átdolgozott kiadás. Szerk.: Répási Györgyné - Németh Gyuláné. Nyíregyháza, 1995. 446 pp.; Uő.:  Orosz nyelvtan alaktani gyakorlókönyv. Az orosz névszók. Feladatgyűjtemény. Nyíregyháza, 1998. 286 pp.

[10] Cs. Jónás Erzsébet: Összevető orosz-magyar mondattani elemzések. Nyíregyháza, 1996. 172 pp.; Uő.:  Gyakorlati orosz nyelvtan. Az ige. (Feladatgyűjtemény). BGYTF Nyíregyháza, 1997. 174 pp.; Fordításelméleti szöveggyűjtemény. Orosz nyelvű oktatási segédanyag.  Szerk.: Cs.Jónás Erzsébet  Nyíregyháza, 1997. 272 p.; Uő.: Az orosz ige morfológiája. Морфология русского глагола. Сборник заданий и упражнений.  Nyíregyháza, 1998. 212 pp.

[11] Cs. Jónás Erzsébet: Kommunikatív készségfejlesztés az anyanyelvi és idegen nyelvi oktatásban. Nyíregyháza, 1993. 157 pp.; Fordításelméleti szöveggyűjtemény. Orosz nyelvű oktatási segédanyag. Szerk. Cs.Jónás Erzsébet Nyíregyháza, 1998. 212 pp.; Uő.:  Mindennapi kommunikáció. Nyíregyháza, 1998. 151 pp.; Az orosz dialógus természetrajza. (Szövegszerkezeti vizsgálatok Csehov dialógusaiban).  Nyíregyháza, 1999. 152 pp.

[12] Cs. Jónás Erzsébet:  A magyar Csehov.  Nyíregyháza, 1995. 263 pp.; Uő.: Стиль венгерских переводов драм Чехова. in. Az orosz nyelv oktatása magyar anyanyelvűek számára. Főiskolák közös tanulmánykötete.  Nyíregyháza 1994. 115-121.

[13] Vö. Székely Gábor (szerk.):  Filológiai tanulmányok  A. P. Csehov drámai műveiről. I. Nyíregyháza, 1984; Cs. Jónás Erzsébet-Répási Györgyné (szerk.): Filológiai tanulmányok A. P. Csehov drámai műveiről. II. Nyíregyháza, 1989; Габор Секей: Производн?е слова с уменьшительно-ласкательн?ми суффиксами в пьесе А. П. Чехова „Вишнёв?й сад” и в её венгерском переводе Арпада Тота „Cseresznyéskert  В кн-е: Лингвистика-литературоведение-методика. Исследования венгерских русистов, подготовленн?е к VI. Конгрессу МАПРЯЛ. Под редакцией Ф.Паппа. Будапешт, 1986. 103-112; Uő.: Венгерские перевод? пьес Чехова посредством немецкого яз?ка. Лингва, 808/2. Русский. Будапешт, 1988. 93-103.; Мария Лацик: Обратн?й конкорданс к комедии А.П.Чехова „Вишнёв?й сад”.  Szerk.: Székely Gábor. Nyíregyháza, 1989.; Uő.: Csehov drámái számítógépen. Acta Academiae Paedagogicae Nyíregyháziensis, 1987. Tom 11/E. 31-36.; Uő.:  A melléknévi csoport orosz-magyar összevető vizsgálata Csehov drámák alapján. Acta Academiae Paedagogicae Nyíregyháziensis, . Tomus 13/C. Nyíregyháza, 1992. 351-363.; Репаши Дьердьне: Лингво-стилистический и литературн?й анализ пьес А. П. Чехова. (Общий обзор результатов rjkktrnbdys[ bccktljdfybq Gtlfujubxtcrjuj Bycnbnenf bv#  Дёрдя Бешенеи г. Ниредьхаза, Венгрия). In: Sborník Pedagogické fakulty v Ustí nad Labem, 1987. Rada cizích jazyku. Praha, 1988. 111-116.; Иштван Удвари:  О росийских елементох у переклад?х драм?х А.П.Чехова на руски яз?к. Творчосц  13. Нови Сад. 1987. 43-53.

[14] Vö. Лацик Мария: Обратн?й конкоданс к „Онегину”. Ред.: Ф.Папп. Дебрецен, 1980.; Uő.:  Párhuzamos alakok az Anyeginben. Acta Academiae Paedagogicae Nyíregyháziensis. 1982. Tom 9/E. 73-79.; Uő.: Tagadás az Anyeginben. (A számítógépes konkordancia egy alkalmazása). Acta Academiae Paedagogicae Nyíregyháziensis. 1985. Tom 10/E. 129-137.; Uő.: Словоупотребление как основная единица анализа текста (По материалам обработки на ?ВМ романа  А. С. Пушкина „Евгений Онегин”). Пушкинские чтения. Будапешт-Ниредьхаза, 1987. 54-63.; Uő.: О чем говорят последние букв? слов? (По материалам обработки романа А. С. Пушкина „Евгений Онегин” на ?ВМ). In: Пушкинские чтения. Материал? научно-методической конференции русистов ВНР, посвященной 150-летию со дня гибели А. С. Пушкина. Будапешт-Ниредьхаза, 1987. 64-72.; Uő.: К вопросу о яз?ке Пушкина (Итоги обработки текста „Евгений Онегин” на обработке ?ВМ). Studia Russica XII. Budapest, 1989. 109-119.

[15] Vö. pl. Gábor Székely: Hungarian denominatives formed by means of the derivational affix -s  and their Russian equivalents. Contrastive studies.  Hungarian-Russian. Edited by Ferenc Papp. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1984. 37-69.

[16] Имре Пачаи.: Ареальн?е аспект? парн?х слов в русском яз?ке.Nyíregyháza, 1995. 165 pp.;  Uő.: Mellérendelő szóösszetételeink feltáratlan párhuzamai (A magyar és kínai összetételek párhuzamairól). Kétnyelvűség, 1995. 3. sz. 1-15.; Uő.:  A mellérendelő (kopulatív) szóösszetételek a szlovák és az orosz folklórban. MTA Sz-Sz-Sz-B Megyei Tudományos Testületének Közleményei. Nyíregyháza, 1996. 120 pp.; Uő.: Le caractere euro-asiatique des Compositions Coordinatives en Russe. Studia Slavica Savariensia Szombathely, 1994. 143-152.; Uő.: Отражение свойств славянских фольклорн?х, ?тнических союзов в микролингвистическом исследовании. Studia Philologica - Rossica Slavica V. Acta Facultatis Paedagogicae Universitas Šafarikanae. Prešov 1996. 99-105; Uő.:  Ареальн?е аспект? словацкого и чешского переводов одного произведения В. Распутина. Zborník materiálov z medzinárodnej konferencie. Bratislava, 1998. 109-119.

[17] Peténé Csige Katalin: Orosz közmondásokban és szólásmondásokban szereplő személynevek vizsgálata. Acta Academiae Paeagogicae Nyíregyháziensis Tom 10/E. Nyíregyháza, 1985. 137-47; Uő.: Orosz személyneves közmondások magyarra fordítása. Studia Russica. IX. Bp., 1987. 52-8;  Uő.: Orosz intézménynevek használata magyar nyelvű újságokban. Studia Russica. XII. Bp., 1988. 424-7; Uő.: Személynevek használata V. M. Suksin elbeszéléseiben a Kígyóméreg  c. kötet alapján. Névtani Értesítő. 12. Bp., 1987. 215-21; Uő.: Tulajdonnevek a kétkötetes magyar-orosz nagyszótárban. Névtudomány és művelődéstörténetét. Zalaegerszeg, 1989. 370-3.

[18] Peténé Csige Katalin:  Lexikai és grammatikai russzicizmosok a kárpátaljai magyar nyelvhasználatban. III. Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia. Miskolc, 1993. I. 379-82;  Uő.: Intézménynevek Kárpátalján. Névtani Értesítő 15. Bp., 1993. 81-84.;  Uő.: Új intézménynevek Kárpátalján. Névtani Értesítő. 16. Bp., 1994. 88-91.

[19] Vö. Габор Секей.: Тенденции в обучении русскому яз?ку в Венгрии за последние десятилетия. В кн-е: Az orosz nyelv oktatása magyar anyanyelvűek számára. Stúdium Kiadó, Nyíregyháza, 1994. 9-16.; Cs. Jónás Erzsébet:  Kommunikatív készségfejlesztés az anyanyelvi és idegen nyelvi oktatásban. Nyíregyháza, 1993. 157 pp.; Uő.: Az orosz-magyar üzleti levelezés pragmalingvisztikai kérdései. Modern Nyelvoktatás 1998. 22-24.;  Répási Györgyné: О некотор?х результатах анализа ошибок венгерских студентов в русском яз?ке и пути их устранения. Acta  Academiae Paedagogicae Nyíregyháziensis. Tom 8/C. 1980. 114-121.; Uő.:  Возможности обновления подготовки русистов в Венгерской Республике. Русский яз?к за рубежом. Москва, 1993/1: 120-121.; Laczik Mária: Gondolatok a tanárképző főiskolák nyelv- és stílusgyakorlati vizsgáinak tapasztalatairól. Pedagógusképzés, 1986/1. 64-70.; Uő.: Orosz nyelv oktatása olasz anyanyelvűeknek II. Folia Practico-linguistica XXIV. évf. IV. Országos Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia. Bp., 1994. II.: 504-508.; Pacsai Imre: Az individuális tanulói tevékenység fejlesztésének lehetőségei a nyelvoktatásban. Studia Russica 1990-1994. 439-447.;  Éva Erzsébet:  Tanuljunk vagy tanítsunk? (Gyorsfénykép a nyelvválasztásról) II. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia 1992. Veszprém. 1994. 283-285.; Uő.: Az írásbeli kommunikációs készség fejlesztésének lehetősége a NAT tükrében. VI. Országos Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia. Nyelvek és nyelvoktatás a Kárpát-medencében. Nyíregyháza, 1996. ápr. 2-4. I. kötet 516-525.; Uő.:  Обучение русскому яз?ку в Венгрии в условиях новой национальной учебной программ?. Российский культурн?й центр. Филиал Института русского яз?ка им. А. С. Пушкина. Будапешт. Сборник тезисов: „Современн?й русский яз?к: функционирование и проблем? преподавания”. 1998. 62-64.

[20] Федосов В.А.: Венгерско-русские яз?ков?е контакт?. (Преподавание яз?ка в речевой среде с учетом родного яз?ка студентов). Nyíregyháza. 1997. 215 pр.; Uő.: Венгеризм? в русском произношении венгерских студентов.Nyíregyháza, 1997. 80 pp.

[21] Vö. Kiss Kálmán: Fejezetek a katonai és polgári orosznyelv-oktatás történetéből (1887-1945). Nyíregyháza, 1994. 82 pp; Uő.: A magyarországi orosznyelv-oktatás első korszaka (1849-1949). Egyetemi jegyzet. Debrecen, 1995. 123 pp.

[22] Vö. Kiss Kálmán: Múlt századi magyarországi orosz nyelvtanok ruszin vonatkozásai. In: Hodinka Antal Emlékkönyv. Tanulmányok Hodinka Antal tiszteletére. Szerk.: Udvari István; Uő: Adalékok Szabó Eumén és Hodinka Antal kapcsolatához (A Hodinka-hagyaték két levele alapján). In: Hodinka Antal Emlékkönyv. Tanulmányok Hodinka Antal tiszteletére. Nyíregyháza, 1993. 273-282.; Uő.: Роль русинской интеллигенции ХІХ-ого века в изучении русского яз?ка в Венгрии. Вестник Филиала института им. А. С. Пушкина, № 6. Будапешт, 1997. 56-59.

[23] Róla ld. Erdész Sándor: Dr. Németh Zoltán. (1928-1994). Szabolcs-Szatmári Szemle. XXIX. évf. 1994. 3 sz. 441-444.

[24] Németh Zoltán: A nyíregyházi szlovák nyelvjárás kialakulása és egyik közös vonása a Békés megyei szlovákkal. Békési Élet. 1975/3. 513-519.; Uő.: Редуцированн?е гласн?е дифтонги в ньиредьхазском (тирпацко-словацком) диалекте. Slavica XIII. Debrecen, 1974. 21-26.; Uő.: Az egynyelvűség-kétnyelvűség kérdése a nyíregyházi tirpákság esetében. Acta Academiae Pаedagogicae Nyíregyháziensis Tom. 8/C. Nyíregyháza, 1980.121-140.; Uő.: Mikor és hogyan tanult meg magyarul a tirpák? Nyíregyházi szlovák (tirpák) nyelvjárási és néprajzi emlékek. Jósa András Múzeum Kiadványai. 19. Nyíregyháza, 1981. 25-62.; Uő.: A mai tirpák-szlovák nyelv és jellegzetességei. Nemzetközi Szlavisztikai Napok. II.  Szerk.: Gadányi Károly. Szombathely, 1986. 69-95.; Uő.: A nyíregyházi szlovák nyelvjárás és az irodalmi nyelv. Acta Academiai Paedagogiae Nyíregyháziensis. Tom. 12/C. Nyíregyháza, 1990.

[25] Németh Zoltán:  Tirpákokra vonatkozó iratok Nyíregyháza történetéhez 1755-1797. Szabolcs-Szatmár-megyei Helytörténetírás I-II. Nyíregyháza, 1979. 351-380.; Uő.: Testamentumok, osztályos egyezségek Nyíregyházán 1759-1792.  Szabolcs-Szatmár megyei Levéltár Kiadványai II. Közlemények 2. Nyh. 1987.; Uő.:  A „tirpák” szó etimológiája. Nyíregyházi szlovák (tirpák) nyelvjárási és néprajzi emlékek IV. Jósa András Kiadványai. 27. Nyh. 1988. 7-44.; Uő.: Publikációk, közlemények a tirpák etnikai csoportról. Nyíregyházi szlovák (tirpák) nyelvjárási és néprajzi emlékek.V. Jósa András Kiadványai. 32. Nyíregyháza, 1991. 69-101.

[26] Udvari István: A Mária Terézia-féle úrbérrendezés szlovák nyelvű dokumentumai. Szepességi ruszin falvak népélete Mária Terézia korában. (Slovenské dokumenty urbárskej regulácie Márie Terézie) Vasvári Pál Társaság Füzetei. 4. Nyíregyháza, 1991. 369 pp.; Uő.:  Szlovák  mezővárosok népélete Mária Terézia korában. Adatok Pozsony vármegye XVIII. századi történetéhez. Vasvári Pál Társaság Füzetei 14. Nyíregyháza, 1994. 247 pp.; Takács Péter-Udvari István.: Szlovák nyelvű paraszti vallomások Mária Terézia korából. Adalékok zempléni ruszin és szlovák községek történetéhez. Slovenské rol’nické fasie z doby Márie Terézie. Príspevky k histórii zemplínskych rusínskych aj slovenských osídlení. Vasvári Pál Füzetei. 7. Nyíregyháza, 1992. 148 pp.

[27] Udvari István: A Mária Terézia korabeli úrbérrendezés szlovák nyelvű kéziratos forrásai. Szepes és Zemplén vármegyék. Vasvári Pál Társaság Füzetei 15. Nyíregyháza, 1996. 223 pp.; Uő.:  A Mária Terézia korabeli úrbérrendezés szlovák nyelvű kéziratos forrásai. Szepes és Zemplén vármegyék. Akadémiai doktori értekezés tézisei. Budapest-Nyíregyháza, 1996.

[28] István Udvari:  Ein unbekanntes handschriftliches Denkmal der ostslowakischen Schriftsprache aus dem Jahre 1778. Studia Slavica Hungarica. 38. 1993. 3-4. sz. 247-269.

[29] Kelecsényiné Pente Mária: Lengyel városkép az utóbbi 30 év magyar irodalmában. Polono-Hungarica 1992. szerk. Banczerowszki Janus. Budapest, 1992. 173-180; Uő.: Magyar írók a második világháborús lengyel menekültekről. Polono-Hungarica 1995.  szerk. Banczerowszki Janus. Budapest, 1995. 195-202; Uő.: Magyar írók a lengyelekről a két világháború között keletkezett szépirodalmi művek alapján. Lengyelek, magyarok és szomszédaik. Szerk.: Nagy László Kálmán. Debrecen, 1994. 35-42.

[30] Erről ld.: Káprály Mihály: Украинское и русинское языкознание в Ниредьхазе (1992-1999). Slavica Tarnopolensia 6. Szerkeszt. Szergij Tkacsov. Ternopil, 1999. Udvari István:  Lengyelországi szepességi falvak népélete Mária Terézia korában. Adatok a gorálok

névszótárához, gazdaság- és társadalomtörténetéhez. Vasvári Pál Társaság Füzetei 12. Nyíregyháza,

1994. 96 pp.; Uő.: О языке урбаров польских сёл Венгерского королевства во время Марии

Терезии.Wariancja w języku. III. Opolskie Spotkania Językoznawcze, Szczedrzyk 10-11. 10. 1989. Opole, 1991. 121-125.; Uő.: О польских взаимоотношениях крестьянских деклараций на словацком языке комитата Шарыш времён Марии Терезии. Hunyadi L. — Klaudy K. — Lengyel Zs. — Székely G. (szerk.): Könyv Papp Ferencnek. Tanulmánygyűjtemény Papp Ferenc 60. szü­letésnapjára. Debrecen, 1991. 223-232.; Uő.: Angaben aus dem 18 Jh. zum Namenswörterbuch der Zipser Goralen. Studia Slavica Hungarica  39. évf. 1994. 375-381.; Uő.:  XVIII. századi adatok a szepességi gorálok névszótárához. - Hungaro - Polonica:Nyelvészet - Irodalom - Történelem - Kultúrtörténet. Főszerk. Janusz Banczerowski. Budapest, 1995. 154-168. p.; Uő.: O pol’ských súvislostiach slovenských rol’nických priznaní v Šarišskej stolici v dobe Márie Terézie. In.: Peter Kónya René Matlovic (red.): Obyvatel’stvo Karpatskej kotliny. I. Prešov, 1997. 72-78.

[31] Udvari István: A nyíregyházi ukrainisztika eredményei, feladatai 1996-97-ben In. Kocsis Mihály (szerk.): Hungaro-Ruthenica I. Szeged, 1998. 47-49.; Uő.: Посібник у контексті. In.: Мельник Світлана: Початки української морфології. Посібник для угорських україністів.  Nyíregyháza, 1999. 3-6.; Ld. még: Ангелина Гедєш: Історія української літератури. Nyíregyháza, 1998. 96 pp.; М. Капраль: Розмовляймо українською! Посібник для угорських україністів. Nyíregyháza, 1998. 205 pp.

[32] Vö. Hodinka Antal: Emlékkönyv. Tanulmányok Hodinka Antal tiszteletére. Nyíregyháza, 1993; Hodinka Antal válogatott kéziratai. Vasvári Pál Társaság Füzetei 11. Nyíregyháza, 1992. stb. Erről részletesebben ld. Vraukóné Lukács Ilona: Adatok a hazai ukrainisztika és ruszinisztika bibliográfiához. (1974-1995). Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia 3. Nyíregyháza, 1995.

[33] Adalékok a ruszinok történeti demográfiájához és gazdálkodásához. Lipták Dorottya Ring Éva (szerk.): Tradíciók és modernitás. Közép -és Kelet-Európai perspektívák. Közép -és Kelet-Európai Akadémiai Kutatási Központ. Gazdaság -és társadalomtörténeti füzetek. IV. Bp. 1996. 25-35.

[34]  A ruszinok XVIII. századi historiográfiája. Szabolcs-Szatmári Szemle 1991. 2. sz. 143-157; Ruszinok a XVIII. században. Történelmi és művelődéstörténeti tanulmányok. Vasvári Pál Társaság Füzetei 9. Nyíregyháza, 1992. 358. pp.; 1994.˛ 389 pp.; A ruszinok. Európai utas. Az európai együttműködés folyóirata. III. évf. 1992. 4. sz. 57-61; A szepességi ruszinok népélete Mária Terézia korában. Život spišských Rusínov v období panovania Márie Terézie. Liszka József (szerk.): Interetnikus kapcsolatok a Kárpát-medence északi részében. Komárom, 1991. Komárom, 1994. 317-332.  stb.

[35] A bács-szerémi (jugoszláviai) ruszin irodalom történetének alapvonalai. Tiszatáj. 1984. 6. sz. 66-71.; Papharhaji Gyura — bácskai ruszin költő. Világirodalmi Lexikon. X (1986) 118.; Tarasz Sevcsenko hatásának kérdéséhez (Sevcsenko magyar és ruszin fordításai). Acta Academiae Paedagogicae Nyíregyháziensis. 12/E. Irodalomtudományi Közlemények. Nyíregyháza, 1990. 151-164; Ruszin irodalom. Világirodalmi Lexikon XII. 1991. 310-314; Szocska Vaszil Andrejevics kárpátaljai ruszin költő VIL XIV. Bp. 1992. 548-549; Szopka Ljubomir jugoszláviai ruszin író. VIL XIV. Bp. 1992. 674; Trochanowski Piotr lengyelországi lemko író, költő, kritikus. Világirodalmi Lexikon. Bp. XV. 1993. 856; Fedinisinec Volodimir ruszin költő, kritikus. VIL. XIX. 356; Petrovcij Ivan ruszin költő, műfordító. VIL. XIX. 836. stb.; Adatok Sztripszky Hiador könyvészeti munkásságáról. Könyv és Könyvtár XX. Debrecen, 1988. 67-97.

[36] A magyar nyelv középső nyelvállású hosszú labiális hangjainak megfelelései a jugoszláviai ruszinok nyelvében. Magyar Nyelv LXXXIV. (1988) 2. sz. 227-232; A ruszin csoportok nyelvi folyamatairól. In. Győri Nagy Sándor — Kelemen Janka (szerk.): Kétnyelvűség a Kárpát medencében. I. Bp. 1991. 72-88; A ruszin egyházi hivatali írásbeliség a XVIII. század első harmadában. Bizánczy György Gennadius püspök (1657-1716-1733) iratai. Acta Academiae Paedagogicae Nyíregyháziensis. tomus 13/C. Nyelvészeti Közlemények. Nyíregyháza, 1992. 241-256; Zempléni ruszin községek elöljáróinak nevei Mária Terézia korában. Névtani Értesítő. 16. 1995. 45-50. stb.

[37] Kontakty zemplínskych slovenských a rusínskych obcí s Polskom v dobe Márie Terézie. Acta Academiae Paedagogicae Nyíregyháziensis, tomus 12/F. Társadalomtudományi Közlemények. Nyíregyháza, 1990. 117-130; Egy ruszin verseskötet magyar lexikai elemei. In. Mihalovics ÁrpádMáté Éva (szerk.):  Könyv Dezső Lászlónak. Nyíregyháza, 1997. 255-267; A ruszin-magyar együttélés nyelvi tükrőződése Vaszil Petrovaj: Ruszinok című regényében. In.Hattinger Gábor-Viga Gyula (szerk.): Az interetnikus kapcsolatok kutatásának újabb eredményei. (Mályi konferencia ruszin témájú előadásai, 1996) Budapest, 1996, 61-68. stb. Adatok Sztripszky Hiador könyvészeti munkásságáról. Könyv és Könyvtár XX. Debrecen, 1988. 67-97.

[38] Eddig egy  1801-es katekizmust (1997), egy 1799-ben megjelent ruszin bukvárt (1998), és egy 1747-es latin-ruszin ábécéskönyvet (1999) adtunk ki reprintben.

[39] Vö. Zsirosné dr. Jobbágy Mária: Ismerjenek meg minket! 15 bács-szerémi ruszin nyelvlecke. Nyíregyháza, 1998.

[40] Русинські жерела урбарської реформ? Марії Теризії. Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia 6. Nyíregyháza, 1999.